Ivanka Jug

Ivanka Jug (?, - ?), činovnička vježbenica, administrativna službenica

Ivanka Jug radila je na Hrvatskoj ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi kao činovnička vježbenica - administrativna manipulantica od ožujka 1943. do 1945. godine te kao administrativna službenica Ekonomsko-komercijalne visoke škole, kasnije Ekonomskog fakulteta od 1945. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivanka Jug, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/ivanka-jug