Jošić Hrvoje

Hrvoje Jošić

Doc. dr. sc. Hrvoje Jošić (Slavonski Brod, 24. VIII. 1981. -), docent

Hrvoje Jošić je rođen 24. kolovoza 1981. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Oriovcu, a srednju školu u Slavonskom Brodu, gdje je maturirao na Prirodoslovno matematičkoj gimnaziji "Matija Mesić" s izvrsnim uspjehom. Ekonomski fakultet u Zagrebu je upisao 2000. godine, a diplomirao je 2005. godine na smjeru Financije. Tijekom studija dobitnik je državne stipendije za studenta s najvišim prosjekom ocjena. Nakon završetka studija služi civilni vojni rok, a u travnju 2006. godine se zapošljava kao asistent na Katedri za ekonomsku teoriju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Iste godine upisuje Postdiplomski specijalistički studij „Upravljanje izvozom“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tajnik je Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 2006. godine te administrator Katedre za međunarodnu ekonomiju.  U 2007. godini  ispunjava sve uvjete za dobivanje certifikata Filozofskog fakulteta o stečenim kompetencijama za visokoškolskog nastavnika. Pod mentorstvom doc. dr. sc. Vesne Andrijević Matovac magistrira na temi „Analiza održivosti vanjskog duga Republike Hrvatske“ 11. srpnja 2008. godine i stječe titulu sveučilišnog specijalista ekonomije. Iste godine upisuje Doktorski studij Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dana 16. prosinca 2011. godine uspješno je obranio doktorsku disertaciju “Dinamička analiza održivosti vanjskog duga Republike Hrvatske” pod mentorstvom prof. dr. sc. Ljube Jurčića i stekao akademsku titulu Doktora ekonomskih znanosti. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 31. siječnja 2012. godine imenovan je u suradničko zvanje višeg asistenta na Katedri za međunarodnu ekonomiju, a slijedeće godine ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. U znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta izabran je Odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja od 2. ožujka 2016. Krajem 2017. godine u koautorstvu s prof. dr. sc. Ljubom Jurčićem i dr. sc. Mislavom Jošićem objavio je sveučilišni „Priručnik iz Međunarodne ekonomije“. Sudjeluje u nastavnim obvezama na Katedri za međunarodnu ekonomiju 14 godina. Autor i koautor je oko 50 znanstvenih i stručnih radova te je bio sudionik na  više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova te radionica. Tijekom svoga rada na Fakultetu držao je vježbe na kolegiju Međunarodna ekonomija i Regionalne ekonomske integracije, a od 2013. godine održava predavanja na kolegiju Međunarodna ekonomija. Od 2017. godine član je Uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Notitia - časopis za održivi razvoj“. Recenzirao je za mnoge međunarodne i domaće časopise i konferencije poput Business System Research, CREBSS, Croatian Economic Survey, ISSCRO, Notitia, Economic Research, INDECS, itd. Od 2019. godine obavlja funkciju tehničkog urednika Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva ekonomista i Hrvatskog statističkog društva. Izvrsno poznaje rad u programima MS Excel i EViews te sustavima za učenje na daljinu Classroom i Moodle. Posjeduje vrlo dobro znanje rada u programima Statistika, SPSS, Mathematica i PHStat. Uže područje znanstvenog interesa mu je međunarodna razmjena i problem zaduženosti. Aktivno vlada Engleskim jezikom u govoru i pismu te pasivno njemačkim. Savjetuje i pomaže studentima pri izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova te sudjeluje u ostalim aktivnostima sukladno nastavnom planu i programu, Statutu i ostalim aktima Fakulteta. Hobi mu je igranje šaha, pri čemu drži titulu nacionalnog šahovskog majstora. 

DJELA:

Knjige u koautorstvu

Jurčić, Lj., Jošić, H. i Jošić, M. (2017.), Priručnik iz međunarodne ekonomije, Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb.

Doktorska disertacija

Jošić, H. (2011.), Dinamička analiza održivosti vanjskog duga Republike Hrvatske,  doktorska disertacija.  Zagreb: Ekonomski fakultet, 248 stranica, mentor: prof.dr.sc. Ljubo Jurčić.

Znanstveni radovi objavljeni u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a1)

Jošić, H. (2006.), Neto efektivna carinska zaštita kao faktor konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4(1), 101-114.

Jošić, H. (2008.), Komparativna analiza pokazatelja vanjske zaduženosti Republike Hrvatske i tranzicijskih zemalja, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 6(1), 179-191.

Jošić, H. i Andrijević-Matovac, V. (2010.), Održivost vanjskog duga Republike Hrvatske, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 8(1), 193-209.

Jošić, H., i  Jošić, M. (2011.), Utjecaj promjene relativnih faktorskih cijena na strukturu proizvodnje, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), 145-154.

Jošić, H. i  Jošić, M. (2011.), Održivost nekamatonosnoga tekućeg računa bilance plaćanja u Hrvatskoj, Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 25(2), 302-313.

Jošić, H. i  Jošić, M. (2011.), Dvostruki deficit ili dvostruka divergencija u Hrvatskoj?, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), 1-16.

Jurčić, Lj., Jošić, H. i Jošić, M. (2012.), Empirijska analiza inozemnog duga Hrvatske: pristup korištenjem VAR modela, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63(5-6), 265-290.

Jošić, H. i Jošić, M. (2012.), Analiza osjetljivosti vanjskog duga Republike Hrvatske, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(2), 59-77.

Jošić, H. i Jošić, M. (2012.), Testing the validity of the Feldstein-Horioka puzzle for Croatia, Ekonomska Istraživanja-Economic Research, 25(3), 580-599.

Grubišić, H., Jošić, H. i Jošić, M. (2012.), Testiranje pokrivenog kamatnog pariteta: slučaj HRK/EUR,  u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(1), 29-42.

Jošić, H., (2013.), Comparative analysis of external debt indicators in Croatia and Southeastern European countries, Ekonomska misao i praksa, 8(1), 197-220.

Jošić, H. i Jošić, M., (2015.), Comparative static analysis of tariffs in partial equilibrium model: small country case, Poslovna izvrsnost, 9(2), 51-62.

Jošić, H., Jošić, M. i Janečić, M. (2016.), Testing the environmental Kuznets curve in the case of Croatia, Notitia - časopis za održivi razvoj, 2(1), 35-51.

Jošić, H. (2017.), Testing the factor proportions model for Croatia, Ekonomski vjesnik, 30(2), 353-370.

Jošić, H. i Barišić, A. (2017.), Apple indices as a new informal measure of purchasing power parity, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15(1), 113-131.

Jošić, H. i Jošić, M. (2016.), Alternative measures of internal distance in estimating home bias in trade: the case of Croatia, Economic research, 29(1), 380-394.

Jošić, H. i Žmuk, B. (2018.), The application of Benford's law in psychological pricing detection, u: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 24(1), 37-57.

Jošić, H. i Metelko, M. (2018.), Testing the validity of the Linder hypothesis for Croatia, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 4(1), 62-73.

Jošić, H. i Bašić, M. (2018.), Reconsidering Zipf’s law for regional development: The case of settlements and cities in Croatia, Miscellanea Geographica, 22(1), 22-30.

Dumičić, K., Jošić, H. i Žmuk, B. (2018.), Investigating export market concentration for developed, developing and transition countries, International Journal Vallis Aurea, 4(1), 5-28. 

Jošić, H. i Mlinarić, D. (2018.), Determinants of sovereign credit ratings: evidence from CEE countries, Ekonomski vjesnik, 31 (2), 319-335.

Bošnjak, M., Novak, I. i Jošić, H. (2018.), Export led growth hypothesis: The Croatian case revisited, International Journal of Management and Applied Science, 4(8), 18-22.

Jošić, H., Žmuk, B. i Dumičić, K. (2019) Measurement of Export Market Concentration for the Largest European Economic Integrations, Business systems research, 10(2), 61-72.

Jošić, H. i Žmuk, B. (2020.), Intra-industry Trade in Croatia: Trends and Determinants, Croatian economic survey, 22(1), 5-39.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u zbornicima radova s međunarodno priznatog znanstvenog skupa 

Bilas, V.,  Jošić, H. i  Jošić, M. (2006.), EU accession decisions as a major driver of Croatia's equity market, u: Demetri Kantarelis (ur.), Global Business & Economics Anthology, 2, Worcester : B&ESI, 141-148.

Jošić, M. i Jošić, H. (2011.), Trade liberalization: The Case of OECD Countries, u: International Conference "Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges" Proceedings. Mostar: Faculty of Economics, University of Mostar, 39-46.

Jošić, H. i Jošić, M. (2012.), Non-interest current account sustainability in Central and Eastern European (CEEC) and Baltic countries, u:  Mehić, Eldin (ur.),  Conference of the School of Economics and Business (6th ; 2012 ; Sarajevo), Sarajevo : University of Sarajevo, School of Economics and Business, 307-321.

Jurčić, Lj., Jošić, H. i Jošić, M. (2012.), Izjednačavanje cijena proizvodnih faktora: kointegracijski pristup,  u: Branko Katalinić (ur.),  Proceedings of the 3rd International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional Development, Požega - Beč: Polytechnic of Pozega, 441-449.

Jošić, M. i Jošić, H. (2013.), Welfare enhancing Customs Union: Kemp-Wan issue, u: Andrej Kumar, Vinko Kandžija (ur.),  Conference Proceedings, Opatija : University of Rijeka, 3-9.

Jurčić, Lj., Jošić, H. i Jošić, M. (2013.), Testing Rybczynski Theorem: An Evidence from The Selected European Transition Countries, u: Savaneli, Bidzina (ur.),  Mediterranean Journal of Social Sciences, Rim: MCSER Publishing, 99-105.

Jošić, H. i Jošić, M. (2013.), Static and dynamic effects of customs union creation, u: Vinko Kandžija, Andrej Kumar (ur.),   Conference Proceedings, Opatija : University of Rijeka, 53-65.

Jošić, H. i Jošić, M. (2017.), Application of Lagrange Multipliers in the Analysis of the Stolper-Samuelson Theorem, u: Tomé, Eduardo, Neumann, Gaby i Knežević, Blaženka (ur.),   Theory and Applications in the Knowledge Economy Zagreb: Eduardo Tomé, Lisbon/ Faculty of Economics at the University of Zagreb and E4 Conferences, 682-693.

Jošić, H., Wittine, Z. i Barišić, A. (2018.), Investigating the determinants of Big Mac index: A panel data analysis, u: Načinović Braje, Ivana, Jaković, Božidar i Pavić, Ivana (ur.),  An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development” , Zagreb : Ekonomski fakultet, 69-79. 

Bošnjak, M., Novak, I. i  Jošić H. (2018.), Export led growth hypothesis: the Croatian case revisited, ISER-401st International Conference on Economics and Business Research (ICEBR-2018), Pariz, 64-68.

Žmuk, B., Jošić, H. i Škrobot, P. (2018.), Comparison of import and export dependence of Croatia and Poland in period from 1994 to 2016., u: Tomé, Eduardo, Neumann, Gaby, Majewska, Justyna i Truskolaski, Szymon (ur.), Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy , Lisbon : Eduardo Tomé, Poznan University of Economics and Business and E4 Conferences, 350-363.

Wittine, Z.,  Jošić, H. i Barišić, A. (2018.), Analysis of characteristics and potential effects of the New Silk Road initiative, u:  Proceedings International Journal of Arts and Sciences, 11(2) Las Vegas, Conference of the International Journal of Arts and Sciences.

Jošić, H.,  Bašić, M. (2019.), When Linder meets gravity model: the case of USA, Germany and Japan, u: Šimurina, Jurica, Načinović Braje, Ivana i Pavić, Ivana (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business in Zagreb, 194-207.

Žmuk, B. i Jošić, H. (2019.), Urban (ir)regularities in Eastern Croatia: Are the main urban economics law followed or not?, u: Leko Šimić, Mirna; Crnković, B., Proceedings of the 8th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" , Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 351-364.

Bašić, M. i  Jošić, H. (2019.), Trust and innovation nexus among the European Union member states, u: Leko Šimić, Mirna i Crnković, Boris (ur.), Osijek 8th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" , Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 566-582.

Jošić, H. (2019.), Testing the Linder hypothesis in the case of EU-15 countries, u: Baković, Tomislav, Naletina, Dora i Petljak, Kristina (ur.), TRADE PERSPECTIVES 2019 Business model innovations in domestic and international trade, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatska gospodarska komora, 71-80. 

Stručni radovi

Jošić, H. i Rotkvić, F. (2013.), Uzroci financijske krize na Islandu, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11(2), 99-111.

Jošić, H. i Mezga, P. (2015.), Značaj dolara kao svjetske valute, u: Notitia - časopis za održivi razvoj, 1(1), 135-146.

Jošić, H. i Maček Pandak, F. (2017.), Nizozemska bolest u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, Notitia. 3 (1), 125-137.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 25. lipnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/286544  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Hrvoje Jošić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 25. lipnja 2023. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/medjunarodna-ekonomija-29784/clanovi-30025/doc-dr-sc-hrvoje-josic-30046/30046  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Hrvoje Jošić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/hrvoje-jo%C5%A1i%C4%87