Zvjezdana Hendija

Zvjezdana Hendija

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Hendija (Zagreb, 25. IV. 1957. -), redovita profesorica

Osnovnu školu završila je u Zagrebu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja (IV. gimnazija) u Zagrebu 1976. godine upisuje Fakultet za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu - smjer turizam, na kojem diplomira 25. ožujka 1981. (mentor: dr. sc. Vukonić, B.). Titulu magistra znanosti stječe 24. lipnja 1985. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom magistarskog rada "Inozemni turizam u Europskim zemljama OECD i Jugoslaviji kao pridruženoj članici” (mentor: dr. sc. Alfier, D.). Doktorat društvenih znanosti, polje ekonomije stječe 18. siječnja 2007. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom doktorske disertacije "Komparativna analiza hrvatskog turizma u konkurentskom okruženju europskog Sredozemlja" (mentor: dr. sc. Pirjevec, B.). Aktivno vlada engleskim jezikom, a pasivno se služi njemačkim.

U pogledu izbora u znanstvena zvanja i znanstveno-nastavna zvanja na Ekonomskom fakultetu -Zagreb izabrana je u nastavno zvanje višeg predavača (ožujak 2005.). U Institutu za turizam Zagreb 31. siječnja 2007. birana je za višeg asistenta. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  17. lipnja 2009., u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 22. rujna 2009.,  u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 18. lipnja 2013, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice 20. svibnja 2015, a u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije 15. veljače 2019. U znanstveno zvanje redovite profesorice izabrana je 15. rujna 2020. godine.

Prvo zaposlenje ostvarila je u Institutu za turizam iz Zagreba gdje radi od 1. svibnja 1981. godine do 1. studenog 2009. kada se zapošljava na Ekonomskom fakultetu –Zagreb na kojem je trenutno na radnom mjestu izvanredne profesorice na Katedri za turizam. Ukupno ima 39 godine neprekinuto  radnog staža u punom radnom vremenu, pri čemu je većinu radnog vijeka (28 godina) provela u Institutu za turizam u Zagrebu, a preostalih 11 godina na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Tijekom rada stručno se usavršavala i u radu s računalom (MS Office, statistički paket SAS, Internet, Google Clasroom). Pohađala je "International Seminar: European Information Resources" (IMO – EDC, Zagreb, 2000.), "Statistički program: Osnove SAS Sistema" (SAS Institute, Ljubljana, 1999.) i "Statistički program: Osnove i programski jezik SAS" (Sveučilišni računski centar, Zagreb, 1999.), kao i statistički program "Napredno korištenje tabličnog programa Excel" (Zagrebački informatički centar, Zagreb, 1997.). Aktivno se služi tabličnim programskim jezikom (Excel), tekstualnim (Word), prezentacijskim (PowerPont) i statističkim paketom SAS,  dobro poznaje tehnike pretraživanja na Internetu i u interakciji sa studentima koristi Google Classroom.

U pogledu znanstvenog rada dr.sc. Zvjezdana Hendija  se u svom dosadašnjem djelovanju dokazala na više načina i to ponajprije objavljivanjem znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija u području turizma, izlagala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama, a također je bila i recenzent znanstvenih i stručnih radova, sudjelovala je na nekoliko znanstvenih projekata i na izradi brojnih znanstveno-istraživačkih i stručnih studija (posebno dok je bila zaposlena u Institutu za turizam gdje je bila stalni suradnik na većini Tomas istraživanja – Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj i nekoliko strategija razvoja turizma). U dosadašnjem znanstvenom radu Zvjezdana  Hendija sudjelovala je u realizaciji četiri znanstveno-istraživačka projekta koje je podupiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (od 1991. do 1993.; od 1996. do 1998.; od 2002. do 2006. i  od 2008. do 2011.) i u jednom znanstveno-istraživačkom projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost (od 2015—do 2017.). U znanstveno istraživačkom interesu Zvjezdane Hendija  jesu istraživanja turističkog tržišta, trendova u turizmu, organizacijske strukture turizma, kulturnog, ruralnog, zdravstvenog i ekoturizma te turističke politike (posebno turističke politike Europske unije) i održivog razvoja turizma. Ukupno je objavila više od 125 radova pri  čemu 50 raznih vrsta znanstvenih radova (znanstvenih članaka, priopćenja na međunarodnim konferencijama i poglavlja u knjigama) te više od 75 stručnih radova (ako se uzmu u obzir samo oni stručni radovi koji su objavljeni nakon 2003. godine). Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa "Acta Turistica“ (2009.- danas) i bila je članica uređivačkog odbora međunarodnog interdisciplinarnog časopisa "Turizam/Tourism" (1997.-2014.).

U svom dosadašnjem radu Zvjezdana Hendija je sudjelovala u izradi četiri udžbenika, među kojima su tri sveučilišna udžbenika i jedna knjiga. U koautorstvu s Tomislavom Hitrecom objavila je knjigu "Politika, pravo i organizacija u turizmu" 2018. godine u  izdanju Zagrebačke škola za menadžment iz Zagreba. Za sveučilišni udžbenik autora Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i suradnici "Turizam: ekonomske osnove i organizacijski sustav" koji je objavljen 2011. u nakladi Školske knjige Zagreb napisala je poglavlje „Organizacijska struktura turizma“ (str. 80-121), za koje je primila nagradu „Mijo Mirković“ u skupni B Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Za sveučilišni udžbenik autora Mato Bartoluci „Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva“, koji je objavljen 2013. godine  u nakladi Školske knjige Zagreb napisala je poglavlje „Trendovi na turističkom tržištu kao polazište u planiranju turizma“ (str. 88-119). Za sveučilišni udžbenik autora Bartoluci, M., Škorić, S., Andrijašević, M. i suradnici „Menadžment sportskog turizma i srodnih oblika turizma“ koji se planira objaviti do konca 2020. godine u nakladi Narodnih novina d.d. Zagreb napisala je poglavlje „Temeljne odrednice turizma“.

U pogledu nastavnog rada bila je nositeljica i izvođač nastave kolegija "Organizacija turizma (s pravom)" na Zagrebačkoj školi za menadžment (danas "Vern“) (2001.-2008.). Od dolaska na Ekonomski fakultet – Zagreb (od 2009.) na preddiplomskom sveučilišnom studiju "Poslovne ekonomije“ (danas Integrirani studij) svake akademske godine (od 2010. do danas)  izvodi nastavu na kolegiju "Turizam“  na kojem je izvađač nastave i dvije akademske godine nositeljica kolegija (2015.-2017.). Za taj kolegij je u koautorstvu izradila stručnu referentnu publikaciju „Osnovni podaci o turizmu u svijetu i Hrvatskoj“ koja se koristi kao obvezna ispitna literatura na kolegiju, kao i na većini drugih kolegija na Katedri za turizam. Na diplomskom sveučilišnom studiju „Poslovne ekonomije“ na 5. god. studiranja izvodila je nastavu na kolegijima "Poslovno pravo u međunarodnom turizmu", "Turistička politika i razvoj“ (izvođač nastave i nositeljica od 2017.) i"Međunarodni turizam“ (nositeljica i izvođač nastave od 2011.). Za kolegij „Međunarodni turizam“ izradila je skriptu kao nastavni tekst. Na specijalističkom poslijediplomskom studiju "Menadžment turizma“ nositeljica je i izvođač nastave kolegija „Organizacijski sustav turizma“ (od 2011.) i "Menadžment zdravstvenog turizma“ (od 2017.). Na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Ekonomije i poslovne ekonomije“ nositeljica je i izvođač nastave na kolegiju „Strateško planiranje i razvoj u turizmu“ (od 2018.). Tijekom rada mentorirala je više od stotinu i pedeset seminarskih, završnih, diplomskih i magistarskih specijalističkih radova i česti je član u povjerenstvima za obranu tih radova. U koautorstvu sa studentima diplomskog i postdiplomskog studija objavila je nekoliko radova čime se ističu njezini napori u poticanju znanstveno-stručne  produkcije mladih znanstvenika. Završni rad pod njezinim mentorstvom dobio je Dekanovu nagradu 2015. godine.

U pogledu stručnog angažmana pristupnica je sudjelovala na edukacijskim seminarima “Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam” (Gospić 2008.), "Razvoj vjerskog i seoskog turizma u Zagrebačkoj županiji" (Krašić 2007.) i u izboru „Najuspješnijih destinacija Hrvatske“ za Hrvatsku turističku zajednicu (sudjelovala je u drugom i trećem krugu ocjenjivanja 2017. i 2018.).

U pogledu obnašanja dužnosti na Ekonomskom fakultetu –Zagreb dr. sc.. Zvjezdana Hendija je Voditeljica diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, smjera Turizam (od rujna 2017.) i Voditeljica integralnog sveučilišnog studija (od travnja 2020.) te obnaša dužnost zamjenika predsjednika Povjerenstva za stegovni postupak studenata (od rujna 2018.).

VAŽNIJA DJELA:

Mikačić, V. i Hendija. Z. (1989.), Europska ekonomska zajednica - dominantno inozemno turističko tržište Hrvatske , Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis,  37 (1), 19-22.

Hendija  Z. (1990.), Domaća turistička potražnja ,Turizam, 38 (6), 186-189.

Hendija, Z. (1991.), Turizam u zemljama Istočne Evrope, Turizam, 39 (1), 1-7.

Hendija, Z. i Mikačić, V. (1991.), Istočna Evropa - potencijalno turističko tržište Hrvatske, Turizam, 39 (4), 91-98.

Hendija, Z. i Čižmar S. (1992.), Utjecaj aktualnih društvenih promjena na svjetska turistička kretanja, Turizam, 40 (5-6), 82-89.

Mikačić, V. i Hendija. Z. (1994.), Djelovanje rata na turizam u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na iskustva Sredozemnih zemalja u: Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva i Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pomorski zbornik, 32 (1), 183-203.

Mikačić V. i Hendija, Z. (1995.), The effects of war on Croatia's tourism, u: Les Cahiers du Tourisme, Aix-en-Provence: C.H.E.T., Serie C, 192, 1-19.

Hendija, Z., Ivandić, N.; Mikačić, V. i Radnić, A. (1996.), Promjene u turizmu Hrvatske pod utjecajem rata u: Zbornik radova dvadesetog znanstvenog skupa "Susreti na dragom kamenu“, (ur.), Ravlić, P., Pula: Fakultet ekonomije i turizma, 183-194.

Hendija, Z., Mikačić, V, i Radnić, A. (1996.), Analiza usluga u Hrvatskoj ,Razvoj i organizacija hrvatskog energetskog sektora, Zagreb, 1- 218.

Weber, S., Hendija, Z., Klarić, Z. i Mikačić, V. (1998.), Strategic tourism marketing plan of CEI countries Final concept, Zagreb: Institut za turizam

Weber, S., Hendija, Z. i Klarić, Z. (1998.), Tourism in the CEI countries. Key figures 1994., Zagreb: Institut za turizam

Mikačić V., Hendija, Z. i Marušić Z. (1999.), The Mediterranean – a region of conflicts and encounters, Tourism an international interdisciplinary journal, 47 (1-2), 36-99.

Tomljenović, R., Kušen, E., Weber, S., Hendija, Z. i Telišman-Košuta, N. (2002.), Varaždin – vizija turističke destinacije, Zagreb: Institut za turizam

Kušen, E., Klarić, Z. i Hendija, Z. (2003.) ,Turistička valorizacije nacionalnog parka Krka, Zagreb: Institut za turizam

Tomljenović, R., Marušić, Z., Weber, S., Hendija, Z. i Boranić, S. (2003.), Strategija razvoja kulturnog turizma; od turizma i kulture do kulturnog turizma, Zagreb: Institut za turizam

Hitrec T. i Hendija, Z. (2004.), Destination - an important topic of the EU tourism policy u: Reinventing a tourism destination. Facing the Challenge (ur.) Čorak, S. i Mikačić, V.,Zagreb: Institut za turizam, 209-218.

Weber, S., Marušić, Z. i Hendija, Z. (2004.), Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba TOMAS 2003 – Zagreb, Zagreb: Institut za turizam

Tomljenović, R., Marušić, Z., Weber, S., Hendija, Z.i Boranić, S. (2004.), Croatian cultural tourism policy: Strategic development, Tourism : an international interdisciplinary journal, 52 (4),  361-374.

Marušić, Z., Čorak i S., Hendija, Z. (2005.), Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2004. godini, Zagreb: Institut za turizam.

Marušić, Z., Čorak, S., Hendija, Z. i Gatti, P. (2006.), Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba 2005. godine, Zagreb: Institut za turizam.

Hendija, Z. (2006.), Kamping turizam u: Hrvatski turizam – plavo, bijelo, zeleno ,(ur.) Čorak, S. i Mikačić, V., Institut za turizam, 65-92.

Hendija, Z.i Marguš D. (2007.), Važnost tržišnog istraživanja za planiranje razvoja turizma u nacionalnim parkovima na primjeru NP "Krka", Zbornik radova sa simpozija "Rijeka Krka i Nacionalni park "Krka" – prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak", (ur.), Marguš D., Šibenik, 759–773.

Marušić, Z., Čorak, S., Hendija, Z. i Ivandić, N. (2007.), Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS ljeto 2007., Zagreb: Institut za turizam

Hitrec T.i Hendija, Z. (2008.), Politika, organizacija i pravo u turizmu, Zagreb: Zagrebačka škola za menadžment.

Marušić, Z., Čorak, S. i Hendija, Z. (2009.), Trendovi TOMAS Zagreb: od 1998. do 2008. godine. u: TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008. (ur.), Čorak, S., Marušić, Z.,  znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb: Institut za turizam, 69-98.

Čavlek, N., Bartoluci, M., Kesar, O., Čižmar, S. i Hendija, Z. (2010.), Prilog novim odrednicama turističke politike u Hrvatskoj,  Acta turistica, 22 (2), 137-160.

Hendija, Z. (2011.), Organizacijska struktura turizma, u: Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i suradnici, Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav,  Školska knjiga, 80-121.

Bartoluci, M.; Boranić-Živoder, S.; Hendija, Z.; Ivandić, N.; Krešić, D.; Marušić, Z.; Telišman Košuta, N.; Tomljenović, R, i Trezner, Ž. (2011.), Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske, 5. fazni izvještaj: Čimbenici razvoja turizma u Hrvatskoj: obrazovanje, suvremene tehnologije i inovacije, turističko posredovanje te marketing, promocija i imidž Hrvatske, u: Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ,1-21.

Hendija, Z., Boranić  i Živoder, S. (2011.), Managing wellness offer based on tourism analysis in coastal Croatia, (znanstveni članak objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa). 6th International scientific conference on kinesiology. Integrative power of Kinesiology, (ur.), Milanović, D., Sporiš, G., Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 626-630.

Tomljenović, R., Hendija, Z. i Razović, M. (2011.,) Domestic cultural tourism demand: the case of the County of Split-Dalmatia, Domaća kulturna potražnja: analiza slučaja Splitsko-dalmatinske županije, Acta turistica, 23 (1.), 27-48.

Kušen, E. i Hendija, Z. (2012.), Turizam u: Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008., Zagreb: Agencija za zaštitu okoliša,  136-148.

Hendija, Z. (2013.), Trendovi na turističkom tržištu kao polazište u planiranju razvoja turizma u: Bartoluci, M.; Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva , Vuk, B. (ur.) Zagreb : Školska knjiga,  88-119.

Bartoluci, M.; Kesar, O. i Hendija, Z. (2014.), Critical Analysis of Economic Sustainability of Tourism Development in Continental Croatia, 7th International Conference: An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy , Galetić, L., Spremić, M. i Šimurina, J. (ur.) Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 1281-1298.

Bartoluci, M. i Hendija, Z. (2014.), Održivi razvoj ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske ,3. međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta: Tehnološki razvoj u funkciji održivog turizma i sporta , Breslauer, N. (ur.) Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 3-10.

Bartoluci, M.; Hendija, Z. i Petračić, M. (2015.),  Mogućnosti održivog razvoja ruralnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj, Acta turistica 27 (2015.), 191-219.

Vrkljan, S. i Hendija, Z. (2016.), Business Performance of Health Providers in the Republic of Croatia ,Acta Clinica Croatica, 55 (No.1),79-87.

Hendija, Z. (2016.), Međunarodni turizam, Zagreb: Ekonomski fakultet  Zagreb

Bartoluci, M.; Hendija, Z. i Barišić, P. (2017.), Perspectives of golf tourism development in Croatia , 15th APacCHRIE Proceeding book (Asia – Pacific Council on Hotel Restaurant, and Institutional Education) The Future of Hospitality and Tourism: Opportunity and Challenges / Nengah Laba, I., Budi, A. P., Koeswiryono, D. P. (ur.). Nusa Dua – Bali : International Bali Institute of Tourism, 1249-1269.

Bučar, K.; Hendija, Z. i Juratek, Z. (2018.), Role of event tourism in the development of tourist destination ,7. Međunarodni znanstveni simpozij gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj , Mašek Tonković, A.(ur.). Osijek: Ekonomski fakultet Osijek, 728-737.

Bučar, K.; Van Rheenen, D.i Hendija, Z. (2019.), Ecolabelling in tourism: The disconnect between theory and practice, Tourism : an international interdisciplinary journal,  67 (4), 365-364., Ekološke oznake u turizmu: Nepovezanost teorije i prakse, Turizam,  67 (4.), 369-378.

Hendija, Z.; Kesar, O. i Bučar, K. (2020.), Osnovni podaci o turizmu u svijetu i u Hrvatskoj u 2018. godini, 5( 2.), 2020., Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Hendija, Z .i Vuković, A. (2020.), A Critical Analysis of the Possibilities to Include Persons with Disabilities in Tourism Activities in Croatia, ITCD Proceeding of International Tourism Conference Dubrovnik 

Mišković, Lj. i Hendija, Z. (2020.), Impact of Strategic Plans on Tourism Development in Period of Half a Century: the Case of Dubrovnik-Neretva County, 9th International Scientific Symposium: RED, Region, Entrepreneurship, Development,  University of Osijek, Osijek, 360-376. 

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/100611  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Zvjezdana Hendija, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/izv-prof-dr-sc-zvjezdana-hendija/31774  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvjezdana Hendija, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/zvjezdana-hendija