Vjekoslav Holjevac

Vjekoslav Holjevac, dipl. oec. (Bosanski Šamac, BiH, 29. VII. 1920. – Zagreb, 14. III. 2008.), predavač

Vjekoslav Holjevac rođen je 1920. godine u Bosanskom Šamcu u Bosni i Hercegovini. Osnovnu i srednju školu završio je u Somboru, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1950. godine.

 

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je od 1964. godine najprije kao suradnik u izvođenju nastave na predmetu „Monetarno kreditna politika“, a od 1965. do 1975. godine kao predavač na predmetu „Monetarna analiza“ i „Teorija novca i kredita“ (od 1968.), te od 1976. do 1980. godine na predmetu „Bankarsko poslovanje“. Holjevac je čitav radni vijek bio zaposlen u bankarstvu. Nakon rata radio je u Industrijskoj zemaljskoj banci, a od 1947. godine bio je direktor Narodne banke SRH.

 

VAŽNIJA DJELA:

Holjevac, V. (1967.), Kreditno-monetarni problemi 1960-196, Zagreb: Ekonomski institut i Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Holjevac, V. (1968.), Neki problemi funkcioniranja kreditnog i bankarskog sistema, Narodna banka Jugoslavije.

Holjevac, V. (1970.), Monetarno-kreditna politika, grupa CK SKH.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 341-342.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vjekoslav Holjevac, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/vjekoslav-holjevac