Stjepan Hulina

Stjepan Hulina (?, 1929. - ?), kancelarijski referent

Stjepan Hulina rođen je 1929. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao kancelarijski referent.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Stjepan Hulina, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/stjepan-hulina