Sandra Horvat

Sandra Horvat

Doc. dr. sc. Sandra Horvat (Zagreb, 13. X. 1981. -), docent

Sandra Horvat rođena je 13. listopada 1981. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Krapini. Diplomirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Marketing. Poslijediplomski studij Poslovno upravljanje – MBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je upisala 2006. godine. Titulu magistra znanosti je stekla 11. ožujka 2009. godine obranom magistarskog rada pod nazivom „Razvoj privatnih maraka u Republici Hrvatskoj“ (mentor: prof. dr. sc. Tihomir Vranešević). Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 21. ožujka 2012. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Upravljanje privatnim markama u fazi rasta životnog ciklusa proizvoda“ (mentorica: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen).

Od 2006. godine zaposlena je na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u suradničkim zvanjima asistenta, višeg asistenta i docenta. U navedenom razdoblju sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Marketing, Upravljanje marketingom, Upravljanje markom, Upravljanje odnosima s klijentima, Internetski marketing, Marketing poslovnih tržišta i Ponašanje potrošača. Od svog dolaska na fakultet uključena je u implementaciju e-učenja na Ekonomskom fakultetu kroz razvoj i izvođenje e-kolegija Marketing. Za navedeni kolegij je dobila nagradu Sveučilišta u Zagrebu za pedagoško/didaktičko oblikovanje e-kolegija na natječaju za najbolji e-kolegij u akademskoj godini 2009./2010.

Od 2019. godine je gostujući predavač na ISM Univeristy of Management and Economics gdje na poslijediplomskom studiju „International Marketing and Management“ predaje kolegij International consumer behaviour.

Sandra Horvat je 2007. godine uspješno završila Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike) organiziran u suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mentor je 28 završnih radova na preddiplomskom studiju, 59 diplomskih radova na diplomskom studiju smjera Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te više desetaka seminarskih radova na svim razinama studija. 

Bila je jedna od tajnica poslijediplomskog studija „Poslovno upravljanje – MBA“. Trenutno je jedan od tajnika poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomije i Poslovne ekonomije.

Sudjelovala je u organizacijskom odboru međunarodnih znanstvenih  konferencija „2nd Marketing Theory Challenges in Transitional Societies Conference” u rujnu 2008. godine i „8th International Conference for Consumer Behavior and Retailing Research“ u travnju 2011. godine. Predsjednica je organizacijskog odbora međunarodne konferencije „11th EMAC Regional Conference: Challaning the status quo in marketing research“ u rujnu 2020. godine.

Sudjelovala je na pet razvojnih projekta Sveučilišta u Zagrebu:

„Čimbenici koji utječu na spremnost potrošača za korištenje on-line platforme“ (voditelj projekta: doc. dr. sc. Goran Vlašić), 2018.

„Upravljanje tržišnim promjenama putem strategija razvoja tržišta“ (voditelj projekta: doc. dr. sc. Goran Vlašić), 2014.

„Čimbenici odabira strategija razvoja tržišta i strategija prilagodbe tržištu“ (voditelj projekta: doc. dr. sc. Goran Vlašić), 2013.

„Razvoj modela mjerenja i upravljanja reputacijom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu“ (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič), 2012.

„Razvoj metodologije upravljanja projektima na implementacijama e-kolegija“ (voditelj projekta: mr. sc. Davor Delić, Građevinski fakultet), 2012.

Sudjelovala je na projektu „ECONQUAL Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija“ pod voditeljstvom Sveučilišta u Rijeci, a u kojem su sudjelovali svi ekonomski fakulteti u Hrvatskoj. 

Recenzirala je radove za znanstvene časopise Acta Turistica, Ekonomska misao i praksa, Ekonomski pregled, Ekonomski vjesnik, Market/Tržište i Zbornik Ekonomskog fakulteta te za časopis Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia iz Poljske. Osim za časopise recenzirala je zadove za više različitih konferencija (4th EMAC Regional Conference, 2013; 3rd Dubrovnik International Economic Meeting, 2017; An Enterprise Odyssey 2018, 2019, 2020; CROMAR Conference, 11th EMAC Regional Conference 2020 i sl.). 

Član je organizacija EMAC (European Marketing Academy) i CROMAR (Hrvatska zajednica udruga za marketing). Objavljuje radove u znanstvenim i stručnim časopisima te sudjeluje na marketinškim konferencijama. Upisana je u Upisnik znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH pod rednim brojem 286555.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

DJELA:

Horvat, S. i Škunca, H. (2015.), Uloga marketinških čimbenika u upravljanju cjenovnim jazom između privatnih i proizvođačkih maraka, u: Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, (2), 69-84.

Horvat, S. i Ozretić Došen, Đ. (2013.), Perceived Risk Influence on the Consumer Attitude to Private Labels in the Product's Life Cycle Growth Stage, Economic and Business Review, 4(15), 267-291.

Horvat, S. (2013.), Application of product life cycle concept to private label management, Tržište, 25(1), 63-76.

Horvat, S. (2009.), Istraživanje razvoja privatnih maraka u Republici Hrvatskoj, Tržište, 21(1), str. 81–94.

Vranešević, T., Mandić, M. i Horvat, S. (2007.), Istraživanje činitelja zadovoljstva studenata, Poslovna izvrsnost, (1), 83-92.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i međunarodno priznatom recenzijom ili zastupljenim u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

Horvat, S. i Žalac, N. (2018.), Private Label Perception of Food Related Lifestyle Segments in Croatia, u: Soliman, K.S. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Centre (IBIMA): Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 2124 -2133.

Horvat, S. i Marinović, J. (2018.), Exploring the motivational factors for buying luxury fashion products in developing countries. u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of 9th International Conference „An Enetrprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development, 530-542.

Horvat, S. i Ozretić Došen, Đ. (2015.), Implementation of the Product Life Cycle Concept in Private Label Management: Focus on the Growth Stage, u: Gázquez-Abad, J.C., Martínez-López, F.J. i Sethuraman R. (ur.), Research on National Brand & Private Label Marketing, Second International Conference, Barcelona, Spain, Advances in National Brand and Private Label Marketing, 53-62.

Horvat, S. i Vranešević, T. (2013.), Perceived value of private labels during the growth stage of the product life cycle. u: Grbac, B., Lončarić, D. i Dlačić (ur.), 23rd CROMAR Congress, Congress Proceedings Marketing in Dynamic Environment – Academic and Practical Insights, 430-441.

Horvat, S., Pandža Bajs, I. i Gospić, D. (2013.), Pedagogy of e-learning: Case of marketing module, u: Proceedings of 2nd International M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Business and Science, 73-80.

Horvat, S. i Ozretić Došen, Đ. (2013.), Consumer innovativeness as a prerequisite of private label success in emerging markets, u: Proceedings of 4th EMAC Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, St. Petersburg, 144-151.

Horvat, S. (2012.), Perception of private labels in the growth phase of the product life cycle. u: 1st International M-Sphere Conference for Multidisciplinarity in Science and Business, Dubrovnik, 179 – 186.

Horvat, S. i Ozretić Došen, Đ. (2012.), Challenges of private label production by national brand manufacturers in emerging markets. u: Maričić, B. i Ognjanov, G. (ur.), Proceeding of 3rd EMAC CEE Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, Beograd, 90 – 96.

Horvat, S. (2011.), Influence of consumer and category characteristics on private label attitudes and purchase intention in emerging market: a conceptual model, u: CIRCLE, 8th International Conference For Consumer Behavior and Retailing Research, International Journal of Management Cases, Special Issue, 13(4), Dubrovnik, 191 – 198.

Horvat, S., Pandža, I. i Vranešević, T. (2010.), Perceived quality as a determinant of private label success, u: CIRCLE, 7th International Conference For Consumer Behavior and Retailing Research, Esthe, Portugal, International Journal of Management Cases, Special Issue, 12(2), 289 – 295.

Sinčić Ćorić, D. i Horvat, S. (2009.), Branding in Business-to-Business context: a literature review. u: Mumel, D. i Pisnik Korda, A. (ur.), Proceedings of 3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, 253 – 259.

Horvat, S., Gregurec, I. i Vranešević, T. (2009.), Promotion as an element of private brand development, u: CIRCLE, 6th International Conference for Consumer Behavior and Retailing Research, International Journal of Management Cases, Special Issue, 11(2), 468 – 475.

Horvat, S., Vranešević, T. i Pandža, I. (2008.), Perceptions of private brands among student population in Croatia, u: Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z. i Škare, V. (ur.), Proceedings of the 2nd International Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies , Zagreb, 93 - 98.

Vranešević, T., Pandža, I. i Horvat, S. (2008.), Consumer perceived value of banking services in Croatia, u: CIRCLE, 5th International Conference for Consumer Behavior and Retailing Research, International Journal of Management Cases, Special Issue, 3(10), Nicosia, 169 – 179.

Vranešević, T., Mandić, M. i Horvat, S. (2007.), Co-branding or alliance of brands, u: CIRCLE, 4th International Conference for Consumer Behavior and Retailing Research, International Journal of Management Cases, Special Issue, 9(3/4), Calabria, 342 – 346.

Poglavlja u knjizi:

Horvat, S. i Vranešević, T. (2010.), Private label management during economic crisis, u: Leko Šimić, M. (ur.), Marketing i održivi razvitak, Osijek: Ekonomski fakultet, 438-448.

Vranešević, T., Mandić, M., Pandža, I. i Horvat, S. (2008.), Branding, u: Vignali, C., Vranešević, T. i Vrontis, D. (ur.), Strategic Marketing and Retail Thought,  Zagreb: Accent, 67-86.

Vranešević, T., Mandić, M. i Horvat, S. (2008.), Tržišna vrijednost marke, u: Grbac, B. i Meler, M. (ur.), Vrijednost za potrošače u dinamičnom okruženju, Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci i CROMAR – Hrvatska zajednica udruga za marketing, 199-211.

Rječnici, leksikoni i enciklopedije:

Autor pojmova u: Previšić, J. (2011.), (ur.), Leksikon marketinga, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 3. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/286555 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Sandra Horvat, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 3. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi/doc-dr-sc-sandra-horvat-30894/30894 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sandra Horvat, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/sandra-horvat