Petra Halar

Petra Halar

Dr. sc. Petra Halar (Karlovac, 24. VI. 1991. -), asistentica

Asistentica Petra Halar rođena je 24. lipnja 1991. godine u Karlovcu. Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića završila je u Dugoj Resi, a srednju Ekonomsko-turističku školu, smjer ekonomist, u Karlovcu. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, upisala je 2010. godine, a završila 2014. godine kada je stekla titulu sveučilišne prvostupnice ekonomije. Iste godine upisuje diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2015. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Uloga interne revizije u upravljanju poslovanjem maloprodajnog poduzeća“ i stjecanjem titule magistre ekonomije. U prosincu 2017. godine upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i Poslovna ekonomija, smjer Poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji završava u veljači 2022. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije“ i stjecanjem akademskog stupnja doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane računovodstvo. Sve razine studija završila je s najvećom pohvalom (lat. SUMMA CUM LAUDE). Nagrađena je državnom stipendijom, kategorije A za osobito nadarene redovite studente, koju je primala tijekom sve četiri godine preddiplomskog sveučilišnog studija, kao i stipendijom Sveučilišta u Zagrebu, kategorije A za izvrsnost, koju je primala tijekom jedne godine diplomskog sveučilišnog studija. U ožujku 2010. godine dobila je priznanje za osvojeno 1. mjesto na 11. Državnom natjecanju učenika/ca iz Obrazovnog sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija u natjecateljskoj disciplini Mladi poduzetnik. Osnovnu i srednju školu završila je s izvrsnim uspjehom (5,00). Tijekom studiranja, bila je demonstratorica na Katedri za trgovinu i Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U studenom 2015. godine počinje raditi u Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, a u veljači 2017. godine postaje vanjska suradnica na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u izvođenju nastave vježbi i seminarske nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju iz kolegija Analiza financijskih izvještaja, na diplomskom sveučilišnom studiju iz kolegija Interna revizija te na preddiplomskom stručnom studiju iz kolegija Interna kontrola i revizija. U lipnju 2017. godine izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u rujnu 2017. godine je i zaposlena na radnom mjestu asistentice na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2022. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija. Prema aktualnom nastavnom planu i programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave vježbi i seminarske nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz kolegija Računovodstvo I i Interna revizija te na preddiplomskom stručnom studiju iz kolegija Interna kontrola i revizija. Do sada je, uz doktorski rad, u koautorstvu i samostalno objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva i revizije, primarno internih kontrola, interne revizije te povezanosti interne revizije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao i aktivno sudjelovala te izlagala znanstvene radove na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Također, tijekom 2018. i 2019. godine bila je i suradnica na znanstvenom projektu pod nazivom „Postojeće stanje i perspektive primjene fer vrijednosti u financijskom izvještavanju malih poduzeća“ (kratkoročna potpora za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. i 2019. godini, voditeljica projekta: doc. dr. sc. Nikolina Dečman). Do sada je recenzirala nekoliko znanstvenih radova za potrebe međunarodnih znanstvenih skupova i zbornika radova te znanstvenih časopisa. U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske upisana je pod jedinstvenim matičnim brojem 364414.

Dodatno se usavršava iz područja metoda znanstvenog istraživanja, te je do sada sudjelovala na nekoliko seminara i radionica iz područja multivarijatnih metoda obrade i analize podataka, uključujući, između ostaloga, seminar „Applied Econometrics Course – 10th Generation – Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting“ koji je održan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 11. do 15. lipnja 2018. godine (voditelj seminara: professor Robert J. Sonora, PhD) te radionicu „Partial Least Squares Structural Equation Modeling“ koja je održana na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 17. lipnja 2019. godine (voditelj radionice: professor Joseph F. Hair, Jr., PhD). Uz to, pohađa i druge znanstvene i stručne konferencije, seminare i radionice s ciljem kontinuiranog profesionalnog razvoja vlastitih kompetencija koje su joj potrebne za ispunjavanje njezinih individualnih odgovornosti kao asistentice. Od rujna 2020. godine djeluje u svojstvu web administratorice internetske stranice Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se koristi računalnim programima Microsoft Office paketa, vrlo dobro vlada statističkim programima EViews, SAS, SmartPLS i TIBCO Statistica. Aktivno govori engleski, a pasivno njemački jezik.

DJELA:

Doktorski rad:

Halar, P. (2022.), Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije, doktorski rad, Zagreb: Vlastita naklada.

Znanstveni i stručni radovi:

Renko, S. i Halar, P. (2014.), Uloga kontrolinga u upravljanju ljudskim potencijalima maloprodajnih poduzeća Karlovačke županije, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Zbornik međunarodne znanstvene konferencije „Perspektive trgovine 2014: Ljudi, tehnologija, znanje“, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 115-126.

Tušek, B., Renko, S. i Halar, P. (2015.), The Role of Internal Audit in Food Retailing, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing“, Zagreb: Faculty of Economics & Business; Croatian Chamber of Economy, str. 246-265.

Tušek, B. i Halar, P. (2016.), Suvremeni trendovi i prioriteti djelovanja interne revizije, Računovodstvo i financije, 62(10), str. 48-53.

Tušek, B. i Halar, P. (2017.), Okvir za oblikovanje, implementaciju i procjenu sustava internih kontrola, Računovodstvo i financije, 63(5), str. 41-47.

Tušek, B. i Halar, P. (2017.), Priopćavanje rezultata angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču, Računovodstvo i financije, 63(6), str. 42-52.

Tušek, B. i Halar, P. (2017.), Uloga interne revizije u povećanju djelotvornosti procjenjivanja i upravljanja rizicima cyber sigurnosti, Računovodstvo i financije, 63(9), str. 42-53.

Tušek, B. i Halar, P. (2017.), Smjernice za izradu povelje o internoj reviziji, Računovodstvo i financije, 63(10), str. 66-74.

Tušek, B. i Halar, P. (2017.), Planiranje angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču, Računovodstvo i financije, 63(11), str. 93-102.

Tušek, B. i Halar, P. (2017.), Model tri linije obrane za učinkoviti proces upravljanja rizicima cyber sigurnosti i kontrole, Računovodstvo i financije, 63(12), str. 54-62.

Tušek, B. i Halar, P. (2018.), Uloga funkcije interne revizije u procjenjivanju korporativnog upravljanja institucija javnog sektora, Riznica, 13(4), str. 31-38.

Tušek, B., Mamić Sačer, I. i Halar, P. (2018.), The Internal Audit Function as an Effective Tool for Increasing Business Success in Digital Economy Era, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of the 9th International Conference „An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development“, Zagreb: Faculty of Economics & Business, str. 248-256.

Tušek, B. i Halar, P. (2018.), Funkcija unutarnje revizije kao alat za poboljšanje upravljačke odgovornosti u javnom sektoru, Financije, pravo i porezi, 8(7), str. 47-57.

Tušek, B. i Halar, P. (2018.), Uloga funkcije interne revizije u implementaciji Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a), Računovodstvo i financije, 64(9), str. 66-73.

Tušek, B. i Halar, P. (2018.), Mapa uvjerenja kao učinkovit alat koordinacije i oslanjanja funkcije interne revizije, Računovodstvo i financije, 64(10), str. 46-56.

Dečman, N., Ježovita, A. i Halar, P. (2018.), Is Fair Value Measurement Appropriate for Biological Assets?: The Case of Small Agriculture, Forestry and Fishing Enterprises in Croatia, u: Soliman, K. S. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference „Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth“, Seville: IBIMA, str. 1108-1125.

Tušek, B. i Halar, P. (2018.), Izvješćivanje o rezultatima rada funkcije interne revizije, Računovodstvo i financije, 64(12), str. 124-133.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2018.), Perspektive razvoja i izazovi funkcije interne revizije u eri digitalne transformacije poslovanja, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (24), str. 258-288.

Tušek, B. i Halar, P. (2019.), Funkcija interne revizije i proces upravljanja rizicima poduzeća, Računovodstvo i financije, 65(7), str. 48-55.

Tušek, B. i Halar, P. (2019.), Interna revizija procesa upravljanja rizicima poduzeća, Računovodstvo i financije, 65(8), str. 43-50.

Tušek, B. i Halar, P. (2019.), Primjena analize glavnog uzroka problema (Root Cause Analysis) u procesu interne revizije, Računovodstvo i financije, 65(12), str. 86-94.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2020.), Current State and Future Perspectives of Applying Fair Value Measurement in Financial Reporting of Small Manufacturing Companies in Republic of Croatia, TEST Engineering & Management, 82(siječanj-veljača), str. 15245-15252.

Tušek, B. i Halar, P. (2020.), The New and Emerging Roles of Chief Audit Executives in the Era of Disruptive Changes, u: Tipurić, D. i Radić, M. (ur.), Proceedings of the 8th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship „From Corporations to Social Entrepreneurs: Exploring the Different Faces of Social Innovation”,Zagreb: CIRU i University of Dubrovnik, str. 109-126.

Tušek, B. i Halar, P. (2020.), Agilna interna revizija, Računovodstvo i financije, 66(5), str. 31-39.

Halar, P. (2020.), Postojeće stanje i perspektive profesionalnog razvoja internih revizora u dobu digitalne ekonomije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 18(1), str. 77-94.

Tušek, B. i Halar, P. (2020.), Primjena agilne metodologije u internoj reviziji, Računovodstvo i financije, 66(7), str. 60-66.

Tušek, B. i Halar, P. (2020.), Obilježja interne revizije na daljinu (Remote Internal Auditing) u eri pandemije COVID-19, Računovodstvo i financije, 66(10), str. 68-74.

Tušek, B. i Halar, P. (2020.), Razvijanje planova interne revizije temeljenih na rizicima u eri pandemije COVID-19, Računovodstvo i financije, 66(11), str. 71-82.

Tušek, B. i Halar, P. (2020.), Struktura i sadržaj plana interne revizije temeljenog na riziku, Računovodstvo i financije, 66(12), str. 65-70.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2020.), Izazovi djelovanja interne i eksterne revizije u eri pandemije COVID-19, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (26), str. 111-130.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2021.), The Importance and Differences of Analytical Procedures’ Application for Auditing Blockchain Technology between External and Internal Auditors in Croatia, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), str. 1385-1408.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2021.), Critical Auditors’ Expertise for Blockchain-Based Business Environment, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Ferjanić Hodak, D. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 12th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business, str. 133-143.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2021.), The Profitability Determinants of the Global Pharmaceutical & Biotechnology Companies During the Covid-19 Pandemic, DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting, 6(1), str. 43-54.

Ježovita, A., Halar, P. i Tušek, B. (2021.), Učinci implementacije MSFI-ja 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima na transparentnost financijskog izvještavanja poduzeća u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (27), str. 72-93.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2021.), Critical Auditors’ Expertise for Blockchain-Based Business Environment, Zagreb International Review of Economics & Business, (24), str. 49-61.

Tušek, B. i Halar, P. (2022.), Interna revizija u 2022. godini – ključni izazovi, očekivanja, perspektive i trendovi, Računovodstvo i financije, 68(1), str. 107-111.

Tušek, B. i Halar, P. (2022.), Specifični aspekti interne revizije u javnom sektoru, Računovodstvo i financije, 68(2), str. 91-95.

Tušek, B., Ježovita, A. i Halar, P. (2022.), Using the Work of Internal Auditors in Financial Statement Audits – Necessity or Hassle?, u: Sever Mališ, S., Jaković, B. i Načinović Braje, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business, str. 96-112.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 15. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/364414

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Petra Halar, preuzeto 15. srpnja 2020. s Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/petra-halar-mag-oec-30360/30360

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Petra Halar, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/petra-halar