Pavao Hamel

Dr. Pavao Hamel (Zagreb, 29. VII. 1902. – Zagreb, 1969.), docent

Pavao Hamel rođen je 1902. godine u Zagrebu. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi diplomirao je 1927. godine, a titulu doktora ekonomsko-komercijalnih znanosti stekao je 1932. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Investicije jugoslavenskih društava za osiguranje života 1919. – 1928.“

 

Već u studentskim danima radio je kao činovnik u „Croatia“ osiguravajućoj zadruzi u Zagrebu (1920.-1946.), nakon čega se zapošljava na mjestu rukovodioca u grani transportnog osiguranja domaćeg i međunarodnog prometa robom u Državnom osiguravajućem zavodu gdje je radio do odlaska u mirovinu 1961. godine. Od 1942. do 1945. godine bio je pomoćni nastavnik za predmet „Nauka o osiguranju“ u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu, od 1956. do 1967. godine predavao je predmet „Osiguranje“ na Visokoj školi za vanjsku trgovinu, te od 1960. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu najprije u svojstvu honorarnog predavača, a od 1967. godine u dopunskom radu kao docent na predmetu „Poslovanje osiguravajućih zavoda“.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 340-341.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Pavao Hamel, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/pavao-hamel