Katarina Hadari Bauman

Katarina Hadari Bauman (?, 1895. - Zagreb, 28. I. 1977.), zvaničnik-dnevničarka, pripravnica za službenicu

Katarina Hadari Bauman rođena je 1895. godine. Na Hrvatskoj ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi radila je kao zvaničnik-dnevničarka od 1942. do 1945. godine te kao pripravnica za službenicu od 1945. godine na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi, odnosno Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Katarina Hadari Bauman, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/katarina-hadari-bauman