Hana Horak

Hana Horak

Prof. dr. sc. Hana Horak r. Klein (Zagreb, 20. VI. 1968. -), redovita profesorica u trajnom zvanju

Hana Horak rođena je  20. lipnja 1968. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu „Rudi Čajavec“ i V. gimnaziju. Državljanka je Republike Hrvatske. Diplomirala je 1991. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom „Ugovor o kontroli robe“ obranila je 1996. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ugovori o distribuciji“ obranila je 2001. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te je time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, grana trgovačko pravo i pravo društava.

 Od 1992. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao mlađi asistent na Katedri za pravo  održavala je  seminare na predmetima Trgovačko pravo i Pravo međunarodne trgovine. U zvanje asistenta za predmete Trgovačko pravo i Pravo međunarodne trgovine izabrana je 1997., a 2002. u zvanje višeg asistenta na tim predmetima. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2004. godine, 2009. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. U 2014. godini izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2019. godine 

Kako profesorica Horak kao doktor pravnih znanosti polje pravo, grana trgovačko pravo i pravo društava predaje na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, važno je za naglasiti da su svi izbori u viša zvanja provedeni su na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri za trgovačko pravo i pravo društava,  te na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U više navrata usavršavala se u inozemstvu. Tako je boravila pri Centre International de Information Europeene, „European Community and European Integration“, München, u Asser Collegeu Europe, gdje je sudjelovala na poslijediplomskom tečaju „International Law of Trade, Training Course“ u Den Haagu, Nizozemska. Također, kao stipendist AUF (Agence Universitaire de la francophonie) boravila je na Sveučilištu Paris II- Pantheon Assas u Centru za istraživanje europskog prava, Pariz, Francuska.  Usavršavala se i na institutu Max Planck Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München, SR Njemačka.

Nositelj je i izvođač kolegija Trgovačko pravo, Pravo međunarodne trgovine, Europsko pravo društava, Ekonomska analiza prava i Europsko tržišno pravo na preddiplomskom i diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na stručnom studiju nositelj je i izvođač predmeta Uvod u pravo digitalnog tržišta. Od akademske godine 2003./04. izvodi predavanja i seminare na engleskom jeziku na predmetu Commercial Law, a od 2009. godine nositelj je i izvođač kolegija European Market Law, European Company Law i Commercial law u okviru Bachelor's Degree in Business (BDiB) programa na engleskom jeziku organiziranog na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao gost -predavač predavala je na više europskih sveučilišta kao i sveučilišta u regiji.

Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ koji se održava kroz već 14. generacija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2013.-2017.  bila je voditeljica međunarodnog projekta TEMPUS br. 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR pod nazivom „European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe“, financiranog uz potporu Europske komisije. Također bila je voditeljica četiri istraživanja iz područja europskog tržišnog prava i europskog prava društava, uz potporu Sveučilišta u Zagrebu sredstvima za financiranje istraživačke  djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Od rujna 2012.-2018. obnašala je funkciju  pročelnice Katedre za pravo. Od 2006. predsjednica je Odbora za normativne akte Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Odbora za statutarna pitanja na Sveučilištu u Zagrebu, te od 2018. članica  Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja kao i predsjednica  Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata. 

Od 2011. nositeljica je naziva Jean Monnet Chair koji dodjeljuje Obrazovna, audiovizualna i kulturna izvršna agencija (EACEA) Europske komisije sveučilišnim profesorima koji predaju predmete vezane uz Europsku uniju i europski integracijski proces te je ad personam partner u Jean Monnet Exellence Centru izvrsnosti u Opatiji. 

U okviru svog znanstvenog i stručnog djelovanja začetnica je i predsjednica Programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije „European Company Law and Corporate Governance“, koja se održava svake dvije godine.

Članica je više međunarodnih i domaćih organizacija: European Law Institute (ELI)  te u okviru ELI Croatian HUB-a članica Advisory Boarda. European Association of Law and Economics (EALE), University Association for Contemporary European Studies (UACES), , European Corporate Governance Institute (ECGI), European Confederation of Directors´Associations (EcoDa). Od 2014. godine članica je Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.  Redovita je članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.  

Arbitar je na Listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te članica ICC Croatia (Komisija za trgovačko pravo; Komisija za društveno odgovorno poslovanje i antikorupciju). 

2008. godine za poglavlje u knjizi “Nadzorni odbor i korporativno upravljanje”, Sinergija, Zagreb dobila je nagradu “Mijo Mirković” za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos.

Mentorica je većeg broja završnih, diplomskih, znanstvenih magistarskih i specijalističkih poslijediplomskih radova, te član više povjerenstava za obranu doktorskih radova te mentor doktorskog rada.

U svom profesionalnom i stručnom djelovanju bila je i članica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju (2017.), Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (2016.), Radne skupine za Strategiju unutarnjeg tržišta za robe i usluge EU, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske (2015.).

Glavna je urednica međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog časopisa InterEULawEast, Journal for International and European Law, Economics and Market Integration. Članica je više međunarodnih redakcijskih odbora.

Recenzent je nekoliko projekata Hrvatske razvojne zaklade za znanost, sveučilišnih udžbenika, knjiga i članaka u izdanju domaćih i stranih  izdavača.

Fokus znanstvenoga istraživanja usmjeren je na izučavanje harmonizacije i prilagodbe hrvatskog prava društava pravu društava EU, pravnog okvira za korporativno upravljanje, supra-nacionalnih oblika trgovačkih društava, radnopravnih i socijalnopravnih aspekata unutarnjeg tržišta, priznanja profesionalnih kvalifikacija, ostvarivanja slobode pružanja usluga i poslovnog nastana na unutarnjem tržištu EU te je objavila veliki broj članaka i knjiga u navedenim područjima.  U okviru svojih kompetencija te znanstvenog izbora evidentirana je pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori za davanje pravnih savjeta i mišljenja.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige i poglavlja u knjigama

Horak, H. i Bodiroga-Vukobrat, N. (2018.), Pravni okvir zaštite podataka u digitalnoj ekonomiji: ograničenje ili poticaj zaštiti osobnih podataka, u: Slakoper, Z., Bukovac, Puvljača, M. i Mihelčić, G. (ur.), Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću Liber Amicorum Aldo Radolović, Rijeka: Pravni fakultet, 301.-316. 

Horak, H. (2018.), Cross-Border Mobility, Supranational Companies and Employee Participation – no Chance for Harmonization, u: Sander, G., Tomljenović, V. i Bodiroga-Vukobrat N. (ur.), Transnational, European, and National Labour Relations. Europeanization and Globalization, 4, 21-38.

Horak, H. i Bodiroga-Vukobrat, N. (2017.), Can We Protect Data in Digital Economy: Reality or Myth?, u: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences &Arts, SGEM 2017, Conference Proceedings, Book 1, Modern Science, Vol.II, Political Sciences/Law, 381-386.

Horak, H., Dumančić, K. i Pošćić, A. (2017.), Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji, Zagreb: Školska knjiga.

Horak, H., Bodiroga-Vukobrat, N. i Dumančić, K. (2015.), Sloboda pružanja usluga na unutarnjem tržištu Europske unije, Zagreb: Školska knjiga.

Horak, H., Dumančić, K. i Šafranko, Z. (2017.), Sloboda poslovnog nastana trgovačkih društava u pravu Europske unije, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H i Dumančić, K. (2015.), The VALE Case as Direction for New Rules: Dream or Reality?, u: Bodiroga-Vukobrat, N., Rodin, S., i Sander, G. (ur.), New Europe – Old Values? Reform and Perseverance, Springer.

Horak, H. i Dumančić, K. (2015.), Jačanje prava dioničara, u: Tipurić, D. (ur.), Korporativno upravljanje u Hrvatskoj, Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom, Zagreb: CIRU.

Bodiroga-Vukobrat, N., Horak, H. i Smokvina, V. (2013.), Fundamental economic freedoms of the European Union and sport, u: Siekmann, R. C.R., Parrish, R., Smokvina, V., Bodiroga-Vukobrat, N. i Gerald G. S. (ur.), Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States, Aahen, Shaker Verlag, 73-124.

Horak, H., Bodiroga-Vukobrat, N. i Dumančić, K. (2013.), Sind Patienten im Lichte der Rechtlinie 24/2011/EU über die Ausübung der Rechte der Patienten sowie deren Umsetzung in das kroatische Recht eine unsichtbare Minderheit?, u: Bodiroga-Vukobrat, N., Sander, G. i Barić, S. (ur.), Unsichtbare Minderheten, Schriften zum Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsrecht, Verlag Dr. Kovač, Band 4, Hamburg, 177-218.

Horak, H., Dumančić, K. i Šafranko, Z.(2012.), Suvremeni pojam poduzeća i pravednost tržišne utakmice, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i Unutrašnja trgovinska politika (Pretisak s komentarima), Zagreb: Ekonomski fakultet.

Bodiroga-Vukobrat, N., Horak, H. i Martinović, A. (2011.), Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji, Zagreb: Inženjerski biro.

Članci

Autenne, A., Biondi, Y., Cavalier, G. A. J. ...Horak, H. et al (2018.), The Current Challenges for EU Company and Financial Law and Regulation, Accounting, Economics, and Law: A Convivium, 8(3), 1.-12.

Horak, H. i Poljanec, K. (2018.), Recent Developments in European Company Law: A Way Forward to More Social Europe?, InterEULawEast: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations, 5(2), 151.-167.

Horak, H. (2018.), Societas Unius Personae-Possibility for Enhancing Cross-Border Business of Small and Medium-Sized Entreprises?, u: Book of Proceedings, 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development –  “Legal Challenges of Modern World” – Split, 7-8 June 2018, 180-186.  

Horak, H. (2017.), The Newly Amended Shareholders Rights Directive: Lots of Rights, What About Implementation?, u: 22nd International Conference on Economic and Social Development – Legal Challenges of Modern World, Split, 29-30.6.2017..

Horak, H., Belani, H. i Ljubi, I. (2015.), Data Protection in Connected Health Ecosystems, u: 7th ICT Innovations 2015 Conference, 1.- 4.10.2015., Ohrid, Makedonija.

Horak, H. i Dumančić, K. (2015.), Regulatory Framework as an Influence on Organizational Identity, u: 3rd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: The Quest for Organizational Identity Exploring Sociallly Constructed Realities.

Horak, H., Dumančić, K. i Poljanec, K. (2015.), Neusklađenost prava pripajanja i spajanja na unutarnjem tržištu EU kao prepreka slobodi poslovnog nastana, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Zakon o trgovačkim društvima – 20 godina primjene u interdisciplinarnom okruženju“, Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Horak, H., Dumančić, K. i Poljanec, K. (2014.), Principle of Transparency as Integrative Factor of the Internal Market and Harmonisation of Croatian Law on Companies Registries, International Law Readings, 3(14).

Horak, H. i Bodiroga Vukobrat, N. B.(2014.), The recognition of professional qualifications and problem of necessary language skills in healthcare profession, International multidisciplinary scientific geoconference, u: 14TH VOL 1 2014, Social sciences & arts; SGEM 2014 conference proceedings; International Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM; Albena, Bulgaria.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 3. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/212584  

Knjižnice IRB (2003.) Tko je tko u hrvatskoj znanosti, Zagreb: Knjižnice Instituta Ruđer Bošković, preuzeto 3. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=6615 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Hana Horak, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 3. srpnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/pravo/clanovi-29958/prof-dr-sc-hana-horak/29969  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Hana Horak, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/hana-horak?authuser=0