Tomislav Gelo

Tomislav Gelo

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo (Kutina, 10. V. 1975. -), izvanredni profesor

Tomislav Gelo rođen je 10. svibnja 1975. godine u Kutini. Osnovnu školu te prirodoslovno - matematičku gimnaziju završio je u Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini 1994. godine nakon čega je regulirao vojnu obvezu. Ekonomski fakultet - Zagreb upisao je 1995. godine, a isti diplomirao 1999. godine. Godine 2000. upisao je znanstveni poslijediplomski studij "Politika privrednog razvoja" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad "Prirodni plin kao energent u Hrvatskoj" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Družića obranio je 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Makroekonomski učinci svjetskih energetskih cjenovnih šokova na hrvatsko gospodarstvo“, pod mentorstvom prof. dr. sc Ive Družića.

Nakon završetka dodiplomskog studija zaposlio se u Energetskom institutu Hrvoje Požar kao znanstveni novak a poslije i kao istraživač gdje je radio do sredine 2004. godine u Odjelu za gospodarenje i organizaciju u energetici. Od početka srpnja 2004. godine radi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za asistenta je biran 2004., docenta 2015. a izvanrednog profesora 2019. godine na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija i makroekonomija izabran je 2009. godine. U zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje ekonomija izabran je 2016. godine.

Sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju sudjeluje u izvođenju kolegija Gospodarstvo Hrvatske i Makroekonomija (2. godina obvezni kolegij) i Ekonomika energetike (3/4/5 godina izborni kolegij). Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Ekonomika energije i okoliša“ sudjeluje u izvođenju kolegija: Osnove energetskog tržišta, Osnove regulacije, Tržište energenata i Tržište električne energije (obvezni kolegiji 1. i 2. godine na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu).

Sudjelovao je kao istraživač na znanstvenim projektima. Kao znanstveni novak i istraživač u Energetskom institutu Hrvoje Požar sudjelovao je na projektima Ministarstva znanosti i tehnologije, Nacionalni energetski programi – 0201001 od 1999. do  2002. godine i PROHES – 020101 od 2002. do 2004. godine (glavni istraživač: dr. sc. Goran Granić). Od 2004. do 2006. godine bio je suradnik na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti i tehnologije RH, "Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta" – 067028 (glavni istraživač prof. dr. Ivo Družić) a od 2006-2014. godine bio je istraživač na znanstvenom projektu financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, "Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta" (voditelj prof. dr. sc. Ivo Družić). Od 2014.- 2018. godine bio je istraživač na znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, „Sustainability of Croatian Economic Policy and Development“ (voditelj: prof.dr.sc. Jurica Šimurina). Od 2014. - 2018. godine bio je voditelj projekta „Assessment of the Macroeconomic Impact of a Nuclear Power Programme in Croatia“ koji je financira Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča (International Atomic Energy Agency -IAEA). Od 2019. godine (do 2023.) istraživač je na znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost, „Analysis of structural factors of Croatia's convergence during the transition process“ (voditelj: prof.dr.sc. Josip Tica).

Od 2015.-2019. godine sudjeluje na istraživačkim projektima koje kroz kratkoročnu financijsku potporu istraživanju financira Sveučilište u Zagrebu (2016. godine projekt Opcije ekonomske politike za nove okolišne standarde do 2030 i 2017. godine Liberalizacija tržišta električne energije: opcije za malu otvorenu ekonomiju: 2018.-2019. godine Ekonomski razvoj u svjetlu „Sporazuma iz Pariza“ i posljedice odustajanja Sjedinjenih Američkih Država  od Sporazuma

Pohađao je ljetnu školu ekonometrije na London School of Economics u ljeto 2005. godine. U zimskom semestru 2007. godine odslušao je i položio završni ispit za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika te dobio certifikat Filozofskog fakulteta.

Sudjelovao je i u brojnim projektima kao rezultat suradnje sa Ministarstvom gospodarstva kao i različitim gospodarskim subjektima, državnim agencijama i jedinicama lokalne uprave i samouprave. Rezultat su brojna autorstva ili koautorstva u izradi različitih studija. Zadnje dvije studija na kojima je kao voditelj i autor sudjelovao (Naručitelj je bio Energetski institut Hrvoje Požar) 2019. i 2020. godine su bile Procjena makroekonomskih učinaka na politike i mjere integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana te Procjena makroekonomskih učinaka ulaganja u energetski sektor i hrvatsko gospodarstvo (Scenarij nulte emisije do 2050. godine).

Od 2018. godine predsjednik je Odbora za sveučilišnu nastavnu literaturu Ekonomskog fakulteta Zagreb te član Odbora za usklađivanje sa strategijom Fakulteta. Kao voditelj Centra za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2012. godine urednik je brojnih publikacija u izdanju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Suvoditelj je specijalističkog diplomskog stručnog studija „Ekonomika energije i okoliša“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 2018. godine. Član je Vijeća specijalističkog diplomskog stručnog studija „Ekonomika energije i okoliša“. Suvoditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energije i okoliša Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. godine. Predsjednik je Instituta za ekonomiju energetike i okoliša od 2018. godine, udruge osnovane s ciljem promicanja i širenja znanja iz ekonomike energetike i okoliša, povezivanja stručnjaka različitih profila te povezivanja akademske zajednice i realnog sektora. Član je studijskog odbora C1 Razvoj i ekonomija EES-a stručne udruge CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques - Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave).

Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Journal of Energy. Recenzent je međunarodnih znanstvenih časopisa Economic Research – Ekonomska istraživanja, Zagreb International Review of Economics and Business, Business Systems Research Journal, Ekonomska misao i praksa, Ekonomski pregled, Journal of Energy, Managing Global Transitions, The South East European Journal of Economics and Business, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu: Recenzent je radova na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Odysseya i ICED na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovao je u organizaciji nekoliko domaćih znanstvenih skupova u organizaciji Ekonomskog fakulteta – Zagreb i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2019. godine sudjelovao je kao predsjednik Organizacijskog odbora u pokretanju međunarodne znanstvene konferencije Economics of the Decoupling (ICED) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koja s održava jednom godišnje u suorganizaciji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

U svom radnom i profesionalnom razvoju napisao je i objavio samostalno ili u koautorstvu veći broj znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao u koautorstvu u izradi dva sveučilišna udžbenika iz kolegija Gospodarstvo Hrvatske i jednog iz kolegija Makroekonomija Europske unije. Objavljeni radovi su s područja makroekonomske analize, gospodarske analize i ekonomsko-energetske analize.

DJELA:

Gelo, Tomislav, Vrban Željko i Slipac Goran (2020.), The impact of the COVID-19 pandemic on electricity demand in Croatia,u: Načinović, Braje I. , Šimurina, J. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 166-181.

Gelo, Tomislav, (2020.), Energy Transition of the European Union,u: Družić, Gordan i Gelo, Tomislav, (ur.), Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts and Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 211-234. 

Gelo, Tomislav, (2018.), Energetska tranzicija i novi model energetskog tržišta, u: Družić, Gordan i Družić, Ivo (ur.),  Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet Zagreb, 395-426.

Družić, Ivo, Gelo, Tomislav i Šušnjar, Ivan (2018.), Gasoline and Diesel Price and Income Elasticities, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science (IJMBS) of M-Sphere, 4(5), 139-145.

Andabaka, Ana, Beg, Marija i Gelo, Tomislav, (2018.), Challenges of circular economy in Croatia, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science (IJMBS) of M-Sphere, 4(5), 115-126.

Gelo, Tomislav, Šimurina, Jurica i Babić, Goran, (2018.), New Energy Infractructure Regulatory Mechanisms, u: Načinović Braje, Ivana, Jaković, Božidar i Pavić, Ivana (ur.), 9th International Conference An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 43-57.

Gelo, Tomislav, Šušnjar, Ivan i Džakula, Miro (2018.), A global survey of gasoline and diesel price and income elasticities, u: Načinović Braje, Ivana, Jaković, Božidar i Pavić, Ivana (ur.), 9th International Conference An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 58-68.

Gelo, Tomislav, Šimurina, Jurica i Šušnjar, Ivan, (2017.), Economic Performance of the Energy Sector in Croatia, u: Wong Kin Ho (ur.), International Symposium on Economics and Social Science, Taiwan: International Business Academics Consortium, 26-39.

Gelo, Tomislav i Marko Družić, (2016.), Sektorska struktura gospodarstva Hrvatske, u: Obadić, Alka i Tica, Josip (ur.),  Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 41-85.

Gelo, Tomislav i Družić, Marko, (2015.), Ukupna faktorska produktivnost sektora hrvatskoga gospodarstva, Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 2, 327-344.

Kovačević, Zoran, Šušnjar, Ivan i Gelo, Tomislav, (2014.), Utjecaj kretanja cijena naftnih derivata na tržište automobila u Republici Hrvatskoj, Ekonomska misao i praksa, 1, 105-126.

Gelo, Tomislav, (2014.), Razvojni potencijali hrvatskoga energetskog sektora, u: Družić, Gordan  i Družić, Ivo (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva,  Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 215-245.

Družić, Ivo, Štritof, Ivona i Gelo, Tomislav, (2012.), A comprehensive approach to regulation of natural monopolies – setting a fair rate of return, Zagreb international review of economics & business, (XV)1 49-72.

Družić, Ivo, Andabaka Badurina, Ana i Gelo, Tomislav, (2012.), u: Cerović, Božidar, Jakšić, Miomir, Mladenović Zorica i Praščević, Aleksandra (ur.), Fiscal Impact on European Union Macroeconomic Performance, From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, 20-22.09.2012. Beograd: University of Belgrade, Faculty of Economics, 47-74.

Eror Matić, Blaženka, Družić, Ivo i Gelo, Tomislav, (2012.), Venture capital and innovation: EU and US VS Croatia, u: Delener, Nejdet, Fuxman, Leonora, Lu, F. Victor i Rodrigues, Susana (ur.),   Fourteenth Annual International Conference, Mapping the Global Future: Evolution Through Innovation and Excellence, 10-14.07.2012., New York City, SAD: Global Business and Technology Association, 575-582 .

Eror Matić, Blaženka i Gelo, Tomislav, (2012.),  Venture Capital – Form of Financing, u: Vranešević, Tihomir,  Peručić, Doris, Mandić, Miroslav i Hudina, Boris (ur.), 1st International M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Science and Business, 4-6.10.2012., Dubrovnik, Hrvatska, Book of Proceedings, Part 1, Zagreb: Accent, 113-124.

Gelo, Jakov i Gelo, Tomislav, (2012.), Teritorijalni ustroj u funkciji razvoja gospodarstva, u: Družić, Gordan; Družić, Ivo (ur.),  Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 89-118.

Bogunović, Aleksandar i Gelo, Tomislav, (2011.), Proizvodna i tehnološka infrastruktura i regionalni razvoj Hrvatske, u: Obadić, Alka; Šimurina, Jurica i Tica, Josip (ur.), Kriza: preobrazba ili propast? 23.11.2011., Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 59-74.

Družić, Ivo i Gelo, Tomislav, (2011.), Proizvodni kapital, u: Čavrak, Vladimir (ur.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Politička kultura, 55-66.

Gelo, Tomislav, (2010.), Energetski pokazatelji kao indikatori razvijenosti zemlje, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 211-239.

Družić, Ivo, Gelo, Tomislav i Boras, Tamara, (2010.), Economic Growth and Energy Consumption in Regional Countries, u: Veljko, Djonlagic, Dzenan i Mehic, Eldin (ur.), International Conference (ICES2010) : Economic Development Perspectives of SEE Region in Global Recession Context, 14-15.2010., Sarajevo: School of Economics and Business, University of Sarajevo, 1-17.

Gelo, Tomislav, Boras, Tamara i Cvitanović-Jovanić, Anka, (2010.), Gross Domestic Production versus Energy Consumption in Croatia (1945-2008), u: Galetić, Lovorka, Spremić, Mario i Ivanov, Marijana (ur.), 5th International Conference "An Enterprise Odyssey : From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business" 26-29.05.2010., Opatija, Hrvatska: proceednings (CD), Zagreb: Faculty of Economics and Business, 114-129.

Gelo, Tomislav, (2010.), Interkonekcija potrošnje energije i rasta BDP-a, Ekonomska misao i praksa, 1, 3-28.

Gelo, Tomislav, (2009.), Possible Impact of Global Financial Crisis on Prices in Croatian Electricity Sector, WSEAS transactions on power systems, Causality between economic growth and energy consumption in Croatia, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of Economics and Business, (27)2, 327-348.

Štritof, Ivona, Gelo, Tomislav i Krajcar, Slavko, (2009.),  Possible Impact of Global Financial Crisis on Prices in Croatian Electricity Sector, WSEAS transactions on power systems, (4)7, 242-251.

Štritof, Ivona, Gelo, Tomislav i Krajcar, Slavko, (2009.),  Estimation of weighted average cost of capital in transmission and distribution: case of Croatia, u: Revetria, Roberto, Mlademov, Valeri, Mastorakis, Nikos, (ur.), 9th WSEAS/IASME International Conference on electric power systems, high voltages, electric machines (POWER09), 17-19.10.2009., Genova, Italija: proceedings book, WSEAS Pres., 153-158.

Čavrak, Vladimir, Gelo, Tomislav i Pripužić, Dominik, (2008.), Modeli potpore socijalno ugroženim kućanstvima na primjeru potrošnje energije, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, str. 315-338.

Banovac, Eraldo, Gelo, Tomislav i Šimurina, Jurica, (2007.), Analysis of Economic Characteristics of a Tariff System for Thermal Energy Activities, Energy Policy, (35)11, 5591-5600. 

Šimurina, Jurica, Gelo, Tomislav i Smolić, Šime, (2007.), R&D Activity and Patents in CEE Countries, 7th Global Conference on Business & Economics, October 13-14, Rome, Italy: Association for Business & Economics Research and International Journal of Business & Economics, 1-25.

Šimurina, Jurica, Gelo, Tomislav i Smolić, Šime, (2007.), R&D Intensity in Central and East European Economies, u: Nineth International Conference: Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources, July 3-7.2007. Taipei, Taiwan: Global business and Technology Association, 680-687.

Šimurina, Jurica, Gelo, Tomislav i Vukoja, Orijana, (2007.), Regulating Thermal Energy: Case of Croatia, u: 7 th International Conference Enterprise in Transition, 24-26.05.2007., Split-Bol: Conference Proceedings (CD), 1-12.

Gelo, Ružica i Gelo, Tomislav, (2007.), Hrvatska poljoprivreda u kontekstu pristupanja Hrvatske u Europsku Uniju, u: Grahovac, P. (ur.), Zbornik radova, Znanstveni skup Poljoprivreda i privredni razvoj, 12.02.2008., Zagreb, 15-31.

Čavrak, Vladimir; Bilas, Vlatka i Gelo, Tomislav, (2007.), Problemi siromaštva i subvencije troškova života u Hrvatskoj, u: Grahovac, P., Zbornik radova, Znanstveni skup Poljoprivreda i privredni razvoj, 12.02.2008., Zagreb, 175-190.

Gelo, Tomislav, (2006.), Ekonometrijsko modeliranje potražnje za prirodnim plinom, Ekonomski pregled, (57), 1/2, 80-96.

Druzić, Ivo i Gelo, Tomislav, (2006.), Swot Analysis & Privatisation in Croatia, Economic Annals, 168, Beograd, 121-136.

Čavrak, Vladimir, Gelo, Tomislav i Pripužić, Dominik, (2006.), Politika cijena u energetskom sektoru i utjecaj cijena energenata na gospodarski razvoj Republike Hrvatske, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4, 67.

Družić, Ivo, Gelo, Tomislav i Tica, Josip, (2005.), Energy Intensity Analysis in Comparison of the EU vs. Croatia, u: 6th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics, University of Split, Split-Bol, 26.-28. May, 1083-1096.

Vulama, Sanja i Gelo, Tomislav,  (2005.), Institucionalni uvjeti i poduzetništvo u energetskom sektoru Hrvatske, u: International Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management, April 28-30, Pula: Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, 804-818.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/258644  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Tomislav Gelo, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/izv-prof-dr-sc-tomislav-gelo/31043  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tomislav Gelo, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/tomislav-gelo