Simeon Gaćeša

Dr. Simeon Gaćeša (Daruvar, 25. II. 1895. – Zagreb, 10. V. 1978.), privatni docent, izvanredni profesor

Simeon Gaćeša rođen je 1895. godine u Daruvaru. Diplomirao je u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu 1927. godine, a doktorat ekonomskih i komercijalnih znanosti postigao je 1931. godine.

 

Prije zaposlenja na Fakultetu radio je u privatnoj službi u Vukovaru (1912.-1916.), u pisarni javnog bilježnika u Daruvaru, Vukovaru i Zagrebu (1916.-1918.), u osiguravajućoj zadruzi »Croatia« u Zagrebu (1919.), u Srpskoj banci u Zagrebu (1920.), kao profesor u Trgovačkoj akademiji u Osijeku (1922.-1925.), u gimnaziji u Gračacu (1925.-1926.), na Trgovačkoj akademiji u Zemunu (1926.-1930.) te na Trgovačkoj akademiji u Zagrebu (1930.-1938). Nakon položenog habilitacijskog ispita 1935. godine predavao je knjigovodstvo kao privatni docent u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu (1936.-1938.), nakon čega kao docent Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Beogradu do 1945. godine predaje bankovno i trgovinsko poslovanje. Kao prosvjetni inspektor Ministarstva trgovine NR Hrvatske u Zagrebu radio je od 1946.-1948. godine, pa kao profesor na Ekonomskom tehnikumu u Zagrebu (1948.-1951.) te kao profesor u Srednjoj tehničkoj školi drvodjelske struke u Zagrebu (1954.-1956.), kada  prelaza raditi na Ekonomski fakultet u Zagrebu. U zvanje docenta za predmet »Knjigovodstvo« izabran je 1956. godine, a od 1959. do umirovljenja radio je u zvanju izvanrednog profesora. Potpuni radni staž za umirovljenje navršio je 31. kolovoza 1962. godine, ali mu je Fakultetsko vijeće produljilo radni odnos za slijedeću školsku 1962/63. godinu.

 

VAŽNIJA DJELA:

Gaćeša, S. (1937.), Knjigovodstvo i korespodencija: za IV razred građanskih škola zanatsko-industrijskog i poljoprivrednog pravca, Zagreb: St. Kugli.

Gaćeša, S. (1937.), Poslovno knjigovodstvo s korespodencijom: za II i III razred stručnh produžnih škola, Zagreb: St. Kugli.

Kliment, A. i Gaćeša, S. (1965.), Komercijalno dopisivanje, Zagreb: Informator.

Gaćeša, S. (1955.), Pravopisne upute: za uredske kadrove, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb: Birotehnika.

Gaćeša, S. (1960.), Suvremeno dopisivanje u privredi, Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 207.208.

Delibašić, T. (1998.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 15. svibnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6527

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Simeon Gaćeša, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/simeon-ga%C4%87e%C5%A1a