Lovorka Galetić

Lovorka Galetić

Prof. dr. sc. Lovorka Galetić (Zagreb, 25. IV. 1953. -), professor emeritus

Prof. dr. sc. Lovorka Galetić je rođena 25. travnja 1953. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisala je ak. godine 1972/73., a diplomirala je 1976. godine.  U jesen 1979. godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij " Organizacija i upravljanje " na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala je 15.12.1982. godine. Doktorirala je 18.01.1990. na temu "Sistem nagrađivanja i ocjena radnog učinka izvanproizvodnih radnika", također na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

1978. godine prisustvovala je dvotjednom specijalističkom studiju teoretsko-aplikativnog karaktera s vježbama o planiranju investicijskih projekata (FOIP studij). Školske godine 1978/79.  završila je u centru za Pedagošku izobrazbu i istraživanja u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, nastavu za pedagošku izobrazbu sveučilišnih nastavnika i suradnika.

1986. godine je bila na studijskom boravku na Sveučilištu "Ludwig Maximilian" u Munchenu, što joj je omogučila tromjesečna stipendija koju je dobila u okviru programa razmjene sveučilišnih nastavnika između Sveučilišta "Ludwig Maximilian" u Munchenu i Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 1996. godine boravila je na "Salford University", Manchester, radi  znanstvenog usavršavanja.

U siječnju 1977. godine se zaposlila u poduzeću " Nikola Tesla", Zagreb, a u veljači 1978. godine izabrana je u zvanje asistenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1991. godine izabire se za docenta,  1997. god. za izvanrednog profesora, a 2003. god. izabrana je  u zvanje redovitog profesora za discipline „Organizacija” , „Kompenzacijski menadžment” i „Strateški menadžment”. 2008. godine izabire se za redovitog profesora u trajnom zvanju. U zvanje professor emeritusa izabrana je 2020. godine.

U četiri mandata, od 1994. do 1998. godine i od 2006. do 2010. godine je bila pročelnik  Katedre za organizaciju i management. Od  2000. do 2002. godine se nalazila na funkciji  prodekanice za znanost Ekonomskog Fakulteta. Bila je predsjednica  Odbora za poslijediplomski doktorski studij od 2007. do 2014. godine i predsjednica Odbora za Diplomski studij od 2006. do 2010. godine. Bila je ili jest članica velikog broja odbora na Ekonomskom fakultetu, Zagreb i Sveučilištu u Zagrebu te članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gotovo u svim mandatima od 1978. do 2018 godine.

Bila je voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija „Ekonomija i poslovna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2002. do 2017. godine, pri čemu je prelaskom na Bolonjski sustav nastave izradila koncepciju modernog poslijediplomskog doktorskog studija koju 2007. godine prihvaća Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta, a potom i Senat Sveučilišta u Zagrebu. Također je i suvoditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija „Strategija i korporativno upravljanje” od 2007. godine do danas. Kao voditeljica doktorskog studija prof. Galetić je aktivna članica dvije vrlo važne međunarodne asocijacije doktorskih studija:

Na Sveučilištu u Zagrebu bila je član Radne skupine za doktorske programe, koja je radila Pravilnik o doktorskim studijima i programima na Sveučilištu Zagrebu, a koji je stupio na snagu 20. travnja 2010. Radna skupina je osnovana 2008. i raspuštena je nakon donošenja Pravilnika 2010. Nakon toga je pristupnica izabrana u  Odbor za doktorske programe, koji je  djelovao do  2014. godine.

Osnovala je 2002. godine, u vrijeme kada je obnašala dužnost prodekanice za znanost Ekonomskog fakulteta, međunarodnu znanstvenu konferenciju Ekonomskog fakulteta - Zagreb „An Enterprise Odyssey“., koja od 2019. godine nosi nešto izmijenjen naziv „FEB Zagreb International  Odyssey Conference on Economics and Business“. To je najdugovječnija i najpoznatija znanstvena konferencija Ekonomskog fakulteta, koja se održavala svake druge godine (od 2018. svake godine) i na kojoj se prezentira oko 130  do 150 referata, a prisustvuju joj sudionici iz 30-tak zemalja. Prof. Galetić je predsjednica Programskog odbora Konferencije od 2004. godine do danas, kao i predsjednica (2002., 2004., 2006., 2008., 2010., 2012., 2014., 2016) odnosno član (na zadnje dvije konferencije) Organizacijskog odbora.

Izvodi nastavu na prediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Zagreb. Prema sadašnjem nastavnom programu Ekonomskog fakulteta Zagreb, bila je ili jest nositelj i izvođač na obaveznim kolegijima preddijplomskog i diplomskog studija: „Kompenzacijski menadžment”, „Organizacija” i „Upravljanje malim i srednjim poduzećima”, te „Organization” i „Compensation management” koji se izvode na engleskom jeziku. Također je nositelj i izvođač čitavog niza obaveznih i izbornih kolegija na specijalističkim poslijediplomskim studijima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomije i poslovne ekonomije predavač je na obaveznim kolegijima Teorije poslovnog upravljanja i Izabrane teme poslovnog upravljanja, te nositelj i predavač na dva izborna kolegija.

Osim na Ekonomskom fakultetu od 2006. godine predaje kao izabrani vanjski suradnik i na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij „Osnove organizacije i menadžmenta”. Kao gostujući predavač držala je predavanja na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te sudjelovala na poslijediplomskim doktorskim studijima na Ekonomskom Fakultetu u Splitu, Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković”  u Puli, na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani  i na Ekonomskom fakultetu u Mariboru.

Prof. dr. sc. Lovorka Galetić bila je voditelj i glavni istraživač znanstveno istraživačkih projekata koji su u velikoj mjeri označili njezin znanstveni rad i doprinijeli razvoju područja organizacije i kompenzacijskog menadžmenta.

1.  Voditeljica znanstvenog projekta IP-2014-09-5600 „Približavanje prakse i strategije nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi“ financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, 2015. do 2018.

2.  Voditeljica i glavni istraživač na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti “, šifra 90735, 2007.-2013.

3.  Voditeljica i glavni istraživač na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: „Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije“, šifra 00067015, 2002.-2006.

4.  Glavni koordinator i istraživač za RH  međunarodnog projekta FP6  „MANVIS – Manufactoring Visions 2020“ financiranog od Europske Komisije, 2003-2006. Ovo je jedna od najvažnijih znanstvenih suradnji pristupnice, jer je kao projektni menažer za Hrvatsku vodila empirijsko istraživanje koje je pridonijelo integraciji različitih perspektiva u paneuropskom kontekstu kada se govori o viziji proizvodnje. Hrvatska je bila jedina zemlja u tom projektu koja nije bila članica EU.

Osim toga,  sudjelovala je i kao suradnik na većem broju znanstvenih  projekata, a bila je vrlo aktivna i kao voditelj ili suradnik na velikom broju projekata koji su rađeni za gospodarstvo.

Tijekom svog znanstvenog i stručnog rada objavila je oko sto pedeset znanstvenih i stručnih radova iz područja organizacije, menadžmenta, kompenzacijskog menadžmenta i strateškog menadžmenta. Napisala je knjigu „Plaće u tržišnoj privredi”, Narodne novine (1991.),  te sveučilišne udžbenike (koautor I. Pavić) „Upravljanje plaćama”, RRIF (1996.) i „Kompenzacijski menadžment”, Sinergija (2015.). Urednica je  knjige „Organizacija velikih poduzeća”, Sinergija (2011) i sveučilišnog udžbenika „Organizacija” Sinergija (2016). Suautor je i većeg broja domaćih i inozemnih knjiga: „Redizajniranje velikih hrvatskih poduzeća u funkciji gospodarskog razvoja“, M. Buble (red.), Split, 1998., “Konkurentska sposobnost poduzeća”, D. Tipurić (red.), Sinergija, Zagreb 1999., Integralni management in razvoj podjetja“, J. Belak (red.), MER, Evrocenter, Maribor, 2003., „Menedžment u sportu i turizmu, M. Bartoluci (red.), Kineziološki i Ekonomski fakultet, Zagreb, 2004., „ESOP i hrvatsko poduzeće“, D. Tipurić (red.), Sinergija, Zagreb, 2004., „Strateški menadžment“, M. Buble (red.), Sinergija, Zagreb,  2005., Korporativno upravljanje, D. Tipurić, (red.) Sinergija, Zagreb, 2008.,  Pervasive Computing for Business: Trends and Applications, V. Godara (red) Hershey, Pennsylvania: IGI Global publication, 2010., Duh, M. & Belak, J. (ur.) Integral Management and Governance: Empirical Findings of MER model. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2014. Također je sudjelovala i prezentirala radove na velikom broju međunarodnih znanstvenih konferencija i skupova.

Recenzirala je radove za veliki broj domaćih i stranih časopisa kao i za zbornike radova svih 11 konferencija „An Enterprise Odyssey” od 

2002.do 2020.  godine. Također je bila recenzent devet knjiga, sedam domaćih i dvije stranih autora, a  recenzirala i veliki broj programa dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija za potrebe Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, kao i za Council of Slovenian Quality Assuranc Agency for Higher Education u Sloveniji.

Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta,  Zagreb Lovorki Galetić je dodijeljena  1995., 2004., 2008. i 2017. godine  nagrada "Mijo Mirković" za znanstveni rad. 2015. godine je dobila nagradu grada Zagreba „Zagrepčanka godine“ za doprinos razvoju grada kroz dugogodišnju uspješnu karijeru na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Član je programskog odbora časopisa „Theory methodology practice“, University of Miscolc, Faculty of Economics. Od 1996. do 1998. godine je  bila urednik rubrike "Organizacija i menadžment" u časopisu za ekonomiju i pravo "Hrvatska gospodarska revija", Inženjerski biro d.d. Zagreb, a nakon toga član Izdavačkog vijeća u istom časopisu. Bila je član Internacionalnog programskog odbora u časopisu “Economic and Business Review (for Central and South-Eastern Europe)”, Union of Economists of Slovenija, Ljubljana, Slovenija od 1999. – 2004.

Član je Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista, 2000. – danas, Izvršnog odbora CESEENet-a (Central and South-East European PhD Network) 2006. – danas, EDAMBA-e (Eurapean Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) 2002. – danas.  Član je i više međunarodnih strukovnih i znanstvenih udruga, između ostalog Strategic Management Society, Business & Economic Society International,  International Counsil of Small Business, EGOS-a i CIPD-a.

 DJELA:

Magistarski rad i doktorska disertacija:

Galetić, L. (1982.),  Radna organizacija u sistemu samoupravno udruženog rada: magistarski rad, Zagreb: Vlastita naklada. 

Galetić, L. (1990.), Sistem nagrađivanja i ocjena radnog učinka izvanproizvodnih radnika: doktorska disertacija, Zagreb: Vlastita naklada.

Autorske i uredničke knjige:

Galetić, L. (ur.), (2016.), Organizacija, Zagreb: Sinergija

Galetić, L. (2015.), Kompenzacijski menadžment, Zagreb: Sinergija

Galetić, L. (ur.), (2011.), Organizacija velikih poduzeća, Zagreb: Sinergija

Galetić, L. i Pavić I. (1996.), Upravljanje plaćama, Zagreb: RRIF

Galetić L. (1991.), Plaće u tržišnoj privredi, Zagreb: Narodne novine

Uredništva zbornika:

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), (2016.), Proceedings of the 8th international conference "An Enterprise Odyssey: saving the sinking ship through human capital", Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Galetić, L., Spremić, M. i Šimurina J. (ur.), (2014.), Proceedings of the 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Galetić, L. i Šimurina J. (ur.), (2012.), Proceedings of the 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Galetić, L., Spremić, M. i Ivanov M. (ur.), (2010.), Proceedins of the 5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Galetić, L. i Čavlek, N. (ur.), (2008.), Proceedings of 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship,  Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Galetić, L. (ur.), (2006.), Proceedings of the 3th International Conference „ An Enterprice Odyssey: Integration or Disintegration“, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Galetić, L. (ur.), (2004.), Proceedings of the 2nd International Conference An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage,  Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sharma, S. i Galetić, L. (ur.), (2002.), Proceedings of the 1st International Conference „An Enterprice Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002“, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlja u knjigama:

Galetić, L. (2016.), Moderne tendencije i organizacijske strukture, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija, Zagreb: Sinergija, 255-307.

Klindžić, M. i Galetić, L. (2016.), Organizacijske promjene i razvoj, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija, Zagreb: Sinergija,  401-434.

Galetić, L. (2016.), Organizacija poslovne funkcije nabave, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija, Zagreb: Sinergija, 311-321.

Rašić Jelavić, S., Galetić, L. i Hernaus, T. (2016.), Organizacijske strukture, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija, Zagreb: Sinergija, 191-252.

Galetić, L. i Načinović Braje, I. (2014.), The Influence of Corporate Culture on Competitive Advantage of Croatian Enterprises, u: Duh, M. i Belak, J. (ur.), Integral Management and Governance: Empirical Findings of MER model, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 57-94.

Galetić, L. (2011.), Čimbenici okoline, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija velikih poduzeća, Zagreb: Sinergija, 127 – 155.

Galetić, L. (2011.), Moderne tendencije oblikovanja organizacije, u: Galetić, L. (ur.), Organizacija velikih poduzeća, Zagreb: Sinergija, 267 – 321.

Galetić, L. i Klindžić, M.  (2011.), Organizacijske promjene i inovacije, u: Galetić, L. (ur.) Organizacija velikih poduzeća, Zagreb: Sinergija, 363 – 401.

Galetić, L., Podrug, N. i Hruška, D. (2010.), Speed of Technology Adaptation in Connection to Organizational Change and Ownership Concentration: Study in Croatia, u: Godara, V. (ur.), Pervasive Computing for Business: Trends and Applications, Hershey: IGI Global Publication, 147-166.

Galetić, L. (2008.), Modeli nagrađivanja vrhovnog menadžmenta, u: Tipurić, D. (ur.), Korporativno upravljanje, Zagreb: Sinergija, 447-469.

Galetić, L. (2005.), Postavljanje misije, vizije i ciljeva, u:  Buble, M. (ur.), Strateški menadžment, Zagreb: Sinergija, 85-104.

Galetić, L. (2004.), Dioničarstvo zaposlenih kao alternativni sustav stimulativnog nagrađivanja, u: Tipurić, D. (ur.), ESOP i hrvatsko poduzeće, Zagreb: Sinergija, 127-153.

Galetić, L. (2004.), Uloga i značaj menedžmenta, u: Bartoluci, M. (ur.), Menedžment u sportu i turizmu, Zagreb, Velika Gorica: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet,  89-113.

Tipurić, D. i Galetić, L. (2003.), Jačanje konkurentske sposobnosti pomoću strateških saveza, u:  Belak, J. (ur.), Integralni management in razvoj podjetja, Maribor: Založba MER, 109-119.

Galetić, L. (1999.), Kompenzacijski menadžment i izgradnja održive konkurentske sposobnosti hrvatskih poduzeća, u: Tipurić, D. (ur.), Konkurentska sposobnost poduzeća,  Zagreb: Sinergija, 273-287.

Galetić, L. i Tipurić, D. (1998.), Konkurentnost velikih hrvatskih poduzeća s obzirom na učestalost organizacijskih promjena, u: Buble, M. (ur.), Redizajniranje velikih hrvatskih poduzeća u funkciji gospodarskog razvoja, Split: Ekonomski fakultet Split, 119-135.

Znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom:

Galetić, L. i Klindžić, M. (2020.), The role of benefits in sustaining HRM outcomes – an empirical research study, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 25(1).

Klindžić, M. i Galetić, L. (2020.), Combining individual and collective employee incentives to enhance organizational performance, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 29(1), 71-90.

Načinović Braje, I. i Galetić, L. (2019.), Top management remuneration in a post-transition economy: does company ownership make a difference?,  International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 24(2), 34-44.

Načinović Braje, I., Klindžić, M. i Galetić, L. (2019.), The Role of Individual Variable Pay in a Collectivistic Culture Society: an Evaluation, Economic Research – Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1352-1372.

Galetić, L. i Vukelić, Ž. (2017.), Influence of a Company’s Dynamic Capabilities on the Innovation of Its Corporate Business Model, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 23(1), 75-82.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Klindžić, M. (2016.), Exploring the Gap between Millennials’ Pay Preferences and Current Compensation Practices, The Business Review, Cambridge, 24(1), 36-43.

Galetić, L. i Vukelić, Ž. (2015.), Research and Development Effects on Company Dynamic Capabilities, The Journal of American Business Review, Cambridge, 3(2), 194-200.

Klindžić, M. i Galetić, L. (2015.), Organizacijsko učenje kao izvor konkurentske prednosti – stvaranje konteksta za potporu organizacijskom učenju, Ekonomski pregled, 66(1), 3-30.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Klindžić, M. (2015.), Exploring the gap in compensation strategy and practice between Croatia and EU countries, The Macrotheme Review, 4(4), 26-41.

Jaković, B., Galetić, L. i Načinović Braje I. (2013.), The relationship among firm size and firms’ e- business efficiency, The Business Review, Cambridge, 2(1), 261-267.

Načinović, I., Galetić, L. i Čavlek, N. (2012.), Deciphering Corporate Culture Values under Different Environmental Conditions, International Journal of Education and Information Technologies, 6, 217-224.

Galetić, L., Aleksić, A. i Klindžić, M. (2011.), Outsourcing and Downsizing As Modern Organizational Trends in Croatian Companies, The Business Review, 17(1), 220-227.

Načinović, I., Galetić, L. i Čavlek, N. (2010.), Corporate Culture and Innovation: Implications for Reward Systems, International Journal of Human and Social Sciences, 5(1), 32-37.

Galetić, L., Omazić, M. A. i Bulić, A. (2008.), Privatization through Going Public – Case Study of T-HT, International journal of management cases, 10(2), 52-59.

Galetić, L., Hernaus, T. i Načinović, I. (2007.), Organization changes as an issue of organization development: case of Croatia, Economy & Business, 1, 299-311.

Galetić, L., Prester, J. i Načinović, I. (2007.), Manufacturing Competitiveness of Croatia: Results from the MANVIS European Delphi study, The Business Review, Cambridge, 7(2), 105-112.

Galetić, L., Prester, J. i Načinović, I. (2007.), Organization as a Source of Competitive Advantage: Case of Croatia, The Business Review, Cambridge, 7(1), 130-136.

Galetić, L. i Prester, J. (2006.), Europska proizvodnja i Hrvatska do 2020: Prognoza MANVIS Delphi istraživanja, Ekonomski pregled, 57 (3-4), 195-226.

Galetić, L. i Načinović, I. (2006.), Compensation Management in Croatian Enterprises: An Empirical Study, The Busines Review, Cambridge, 5(2), 204 - 212.

Galetić, L. i Rašić, S. (2006.), ESOP Implementation in Croatia – Case Study of AD Plastik d.d. Solin, International Journal of Management Cases, 8(1), 42 -51.

Galetić, L. (2005.), Organizational characteristics of Croatian enterprises: an empirical study, Zagreb International Review of Economics & Business, 8(2), 23-40.

Galetić, L. i Rašić Krnjaković, S. (2004.), Dioničarstvo zaposlenih u Hrvatskoj – stanje, mogućnosti i perspektive, Ekonomski pregled, 55(9-10), 752-772.

Galetić, L. (2003.), Aspects of work-family conflict in Croatia family enterprises, MER Journal for Management and Development, 6(2), 25-33.

Galetić, L. (2002.), Characteristics of family firms management in Croatia, MER Journal for Management and Development, 4(1), 74-82.

Galetić, L. i Tipurić, D. (2002.), Starkung der Wettbewerbsfahigkeit Durch Strategische Allianzen, MER journal for management and development, 6-7(3), 33-38.

Galetić, L., Tipurić, D. i Juri, B. (2000.), Actual Role and Problems of Compensation Management in Croatian Enterprises: an Empirical Study, Journal for East European management studies,, 5(1), 46-63.

Galetić, L. i Tipurić, D. (2000.), Relation between Strategy and Organizational structure in the Croatian Enterprises: An Empirical Study, Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, 2(2), 127-143.

Tipurić, D. i Galetić, L. (1999.), Diferencijacija kao izbor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća, Ekonomski pregled, 50(7-8), 745-770.

Galetić, L. (1998.), Job evaluation in the funkcion of incentive renumeration system, Naše gospodarstvo, 5-6(44), 661-673.

Galetić, L. i Pavić, I. (1998.), Die Rolle des Kompensationsmanagements – Mittel fuer die Krisenbewaeltigung, Naše gospodarstvo, 4(44), 509-517.

Tipurić, D. i Galetić, L. (1998.), Strategic and organizational differences between industrial and nonindustrial firms in transition economy, u: Kantarelis, D. (ur.), Business and Economics for the 21st Century, Rim.

Galetić, L. (1996.), Strateško upravljanje, Ekonomski pregled, 47(1-2), 64-81.

Galetić, L. (1990.), Stimulativno nagrađivanje suradnika – preduvjet uspješnog poduzetništva, Poslovna politika, april-maj, 141-145.

Galetić, L. (1989.), Problemi vrednovanja rada i utvrđivanja potrebnog broja izvršilaca u izvanproizvodnim funkcijama, Ekonomski pregled,  40(3-4), 163-177.

Galetić, L. (1988.), O nekim problemima koji se javljaju prilikom ostvarivanja principa raspodjele prema radu, Ekonomski pregled, 39(1-2), 43-57.

Znanstveni radovi objavljeni u domaćim časopisima s recenzijom:

Galetić, L. (1999.), Poticajno plaćanje zaposlenih i managera, RRIF, 5, 105-110.

Galetić, L. (1996.), Planiranje – temelj uspješnog menadžmenta, Hrvatska gospodarska revija, 1, 32-41.

Galetić, L. (1994.), Kako stimulativni dio plaće učiniti zaista stimulativnim, Računovodstvo, revizija i financije, 5, 879-885.

Galetić, L. (1993.), Kontrola kao menadžerska funkcija, Računovodstvo, revizija i financije, 3, 92-99.

Galetić, L. (1994.), Uloga managera pri utvrđivanju plaća, Ekonomski analitičar, 7, 5-31.

Galetić, L. (1993.), Holding – kompanija, Ekonomski analitičar, 6, 8-13.

Galetić, L. (1993.), Strateško planiranje, Ekonomski analitičar, 4, 15-22.

Galetić, L. (1993.), Planiranje kao funkcija managementa, Ekonomski analitičar, 2, 3-11.

Galetić, L. (1990.), Koncentracija inovativno-razvojnih znanja u poduzeću, Kadrovi i rad, 4,163-166.

Galetić, L. (1990.), Uloga izvanproizvodnih radnika u poslovnom procesu poduzeća, Kadrovi i rad, 3, 113-118.

Galetić, L. (1990.), Osobni dohoci izvanproizvodnih radnika – problemi i perspektive, Ekonomski analitičar,  9, 3-13.

Galetić, L. (1990.), Sudjelovanje suradnika u uspjehu i kapitalu poduzeća, Ekonomski analitičar,  7-8,  3-10.

Galetić, L. (1990.), Ocjenjivanje radnog učinka – instrument stimulativnog nagrađivanja,  Ekonomski analitičar,  6, 3-16.

Galetić, L. (1990.), Nagrađivanje službenika u SR Njemačkoj (2),  Ekonomski analitičar,  5, 38-44.

Galetić, L. (1990.), Nagrađivanje službenika u SR Njemačkoj (1),  Ekonomski analitičar,  4, 39-44.

Galetić, L. (1989.), Utjecaj tehnologije na mogućnost mjerenja i vrednovanja rada,  Ekonomski analitičar, 3, 27-35.

Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima znanstvenih konferencija s međunarodnom recenzijom:

Načinović Braje, I. i Galetić, L. (2019.), The Role of Compensation Strategy in Achieving Firm Performance Outcomes: A Managerial Perspective, u: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference, Madrid.

Aleksić, A., Načinović Braje, I., Rašić Jelavić, S. i Galetić, L. (2018.), Can organizational culture predict deviance at work: Exploring the cause effect relation, u: 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society" Book of Proceedings, Zagreb, 686-693.

Načinović Braje, I. i Galetić, L. (2018.), The patterns of top management remuneration: does foreign vs domestic ownership make a difference?, u: Proceeding of International Business Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences And Education Research Conference, Amsterdam, 29-39.

Galetić, L. i Vukelić, Ž. (2017.), Influence of a Company’s Dynamic Capabilities on Innovation of its Operative Business Model, u: Proceedings of the Seventh European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (EAR17Swiss Conference), Zürich.

Galetić, L.i Klindžić, M. (2017.), Motivational Potential of Group Incentives and their Relationship with Organizational Performance,u: Proceedings of IASTEM International Conference, 9.-10. rujan, Moskva.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2017.), The relationship between pay strategy, pay structure and organizational outcomes, u: 6th European Reward Management Conference, Brisel.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2017.), Satysfying Careers in the Eyes of Millennials – What Can Organizations Do to Make their Careers More Sustainable?, u: Proceedings of the 22nd EBES Conference, 24.-25. svibanj, Rim, Italija.

Galetić, L., Klindžić, M. (2017.), Do Generation X and Y Differ Significantly in their Compensation Preferences? Proceedings of the 6th International Conference on SocialSciences Business, Technology and Management, 18.-19. ožujak, Seoul.

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović Braje, I. (2016.), Millennials' Career Expectations: Exploring Attitudes and Individual Differencesin Croatia, World academy of science, engineering and technology conference proceedings, London, 2384-2387.

Galetić, L., Klindžić i M., Šandrk Nukić, I. (2016.), Work experience related differences in non-financial rewards preferences, u: 8th international conference "An Enterprise Odyssey: saving the sinking ship through human capital" Proceedings, Zagreb, 100-107.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Čavlek, N. (2015.), Examining the Role of Corporate Culture in Driving Firm Performance,u: Proceedings of the 17th International Conference on Economics, Finance and Business Management, Toronto, 2082-2088.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Klindžić, M. (2015.), Adapting reward strategies to millennials’ pay preferences, u: 5th European reward management conference, Brisel.

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović Braje, I. (2015.), Reexamining the role of cultural differences in the success of inter-organizational cooperation, u: Abstracts of International Conference Global Studies, Colombo, 20.

Klindžić, M., Načinović Braje, I. i Galetić, L. (2015.), Exploring the processes behind the new organizational identity formation following a postmerger integration,u: Abstracts of the Proceedings of 3rd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Zagreb, 36-37.

Načinović Braje, I. i Galetić, L. (2014.), Corruption and corporate culture: exploring the connection, u: Proceedings of the 7th International ConferenceAn Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”, Zagreb, Hrvatska.

Klindžić, M. i Galetić, L. (2014.), Developing an organization through strategic alliances – a cross-sectional analysis of alliance characteristics in Croatia,u: Proceedings of the 7th International Conference "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for ResponsibleEconomy", Zagreb.

Galetić, L. i Podrug, N. (2014.), Trust in Interpersonal Managerial Relations: Evidence and implications,u: 4th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2014), PT2 Book Series: Advances in Education Research, (52), 39-44.

Galetić, L., Načinović Braje, I. i Šipušić Munđer, T. (2013.), What do unions do – pay satisfaction among unionized and non-union employees, u:  Proceedings of the 4th European Reward Management Conference, Bruxelles..

Aleksić, A. i Galetić, L. (2013.), How dynamic capabilities contribute to organizational success, u: The IABPAD Conference Proceedings, Istanbul, 475-484.

Galetić, L., Prester, J. i Aleksić, A. (2013.), Advanced Manufacturing Technology and Performance: Empirical Evidence From Croatia,u: Proceedings of the 22nd International Conference on Management of Technology, Porto Alegre, 1-19.

Načinović, I., Galetić, L. i Čavlek, N. (2012.), The Role of External Environmental Conditions in Shaping Corporate Culture Values: Case of Croatia, u: Recent Advances in Business Administration, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Business Administration, Boston, 137-142.

Galetić, L., Načinović, I. i Klindžić, M. (2012.), Transforming the organizational structure and culture to sustain long-term competitiveness, u: Proceedings of the 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future, Zagreb, 911-924.

Galetić, L., Marić, I. i Aleksić, A. (2012.), How contingency factors determine organization: Re-examinig their influence in building organizational structure, u: Zbornik radova 6th International Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate Governance and public policy - path to sustainable future", Zagreb, 939-949.

Galetić, L. i Labaš, D. (2012.), Behavioral economics and decision making: importance, application and development tendencies, u: Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”, Zagreb, 759-771.

Načinović, I. i Galetić, L. (2011.), CEO and executive director pay for performance in transition economies: evidence from Croatia, u: Proceedings of the 3rd European Reward Management Conference, Bruxelles.

Galetić, L., Načinović, I. i Aleksić, A. (2011.), Organizational Characteristics of Small and Medium Croatian Enterprises: An Empirical Study, u: Proceedings of the International Conference on Entrepreneurship, Education, Innovations, Maribor, 305-323.

Galetić, L., Aleksić, A. i Klindžić, M. (2011.), The Perspectives of Applying Modern Aspects of Organizational Design in Croatian Companies, u: Proceedings of the Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour, Singapur, 79-83.

Galetić, L. i Prester, J. (2010.), Competitive priorities of high and low performers in global manufacturing: results from GMRG 2008 data, u: Proceedings from the 7th Quest for Global Competitiveness Conference, San Juan.

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović, I. (2010.), Organizational change as an instrument of overcoming economic crisis, u: Zbornik radova 5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Zagreb.

Galetić, L. i Klindžić, M. (2009.), Frequency of conducting organizational change in Croatian firms – an empirical study, u: Proceedings of the 1st International Conference on Finance, Business and Accounting, Kuala Lumpur.

Galetić, L. i Načinović, I. (2009.), The Reopened Examination of Executive Compensation: Case of Croatia, u: 2nd European Reward Management Conference Proceedings, Brisel.

Načinović, I., Galetić, L.i Čavlek, N. (2009.), Corporate culture and innovation: implications for reward systems, u: Proceedings of the International Conference on Innovation, Management and Technology of the World Academy of Science, Engineering and Technology,Tokyo, 397-402.

Galetić, L., Klindžić, M. i Načinović, I. (2008.), Environmental performance as a function of strategic orientation and organization design – case of Croatian firms, u: Proceedings of 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, Zagreb, 253-255.

Galetić, L. i Načinović, I. (2007.), Reward Strategies of Croatian Enterprises: an Empirical Study, u: 1st European Reward Management Conference, Brussels.

Galetić, L., Rašić, S. i Načinović, I. (2007.), Environmental performance of Croatian companies, u: Međunarodni simpozij o upravljanju okolišem, Zagreb.

Galetić, L. i Načinović, I. (2007.), Ethical issues of compensation management in Croatian enterprises, u: 7th International Conference on Enterprise in Transition: CD-proceedings & book of extended abstracts, Split.

Galetić, L.i Načinović, I. (2006.), Growth Strategies as Strategic Option of Croatian Enterprises: An Empirical Study, u: Proceedings of the 3th International Conference An Enterprice Odyssey: Integration or Disintegration“, Zagreb.

Galetić, L. i Prester, J. (2006.), Trends in manufacturing and innovation in Croatia: Results of the Manvis Delphi research, Austrija, 127-129.

Galetić, L. i Prester, J. (2005.), How Enterprises in Transition Economy Build Competitive Advantage: Case of Croatia, u: Proceedings of 25th Annual International Conference Strategic Management Society, Orlando.

Galetić, L.i Prester, J. (2005.), Organization structure as an issues of enhencing enterprise performance: case of Croatia, u: Enterprise in transition: Proceedings and Book of Extended Abstracts, Split, 157-160.

Galetić, L. i Horvat, D. (2004.), Reward Strategy as a resource for achieving competitive advantage of Croatian Enterprises, u: 2nd International Conference An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage: proceedings, Zagreb, 157-158.

Tipurić, D., Galetić, L. i Skansi, D. (2002.), ESOP in Croatia: expiriences and perspectives, u: Proceedings of the 13th International, Beč: DAAAm Symposium, 567-567.

Galetić, L. (2002.), Strategic issues of small, medium and large enterprises in a transition economy: an empirical study, u: Old barriers crumbling, new barriers rising, Pariz.

Galetić, L. (2002.), Organisation and management  of family enterprises in Croatia, u: 1st  International Conference An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium, Zagreb, 157-158.

Tipurić, D., Galetić, L. i Markulin, G. (2001.), Strategic Alliances – Challenge for the Croatian Firms,u: 2001 Business and Economics Society International Conference, Pariz..

Tipurić, D., Galetić, L. i Markulin, G. (2001.), Strategic Alliances - Strengthening of Competitiveness of the Firms, Annals of DAAAM & Proceedings of the 12th International DAAAm Symposium, Beč, 1-7.

Galetić, L. i Pavić, I. (2000.), Restructuring problems of large Croatian enterprises: An organisational aspect, Proceedings of the Sixth Annual Conference "Corporate and Organizational Restructuring, London, 124-166.

Galetić, L., Buble, M. i Tipurić, D. (2000.), Organizational and Strategic Characteristics of Small Firms in Transition Economy: An Empirical study in Croatia, u: International Conference: Global Enterpreneurship for the New Millenium, New York.

Buble, M., Galetić, L. i Tipurić, D. (2000.), Organizational and Strategic Characteristics of Small Firms in a Transition Economy: An Empirical Study in Croatia, u: Proceedings of the International Conference "Global Entrepreneurship for the New Millenium”, New York, 30-39.

Juri, B. i Galetić, L. (1999.), Management in Recession, u: Ekonomička Fakulta TU v Korsriach, Zbornik, Košice, 134-145.

Juri, B. i Galetić, L. (1999.), Management and Business Process Reengineering, u: A stratégia termelés logisztika és minöség mendedzsmentije, Veszprém, 105-105.

Galetić, L. i Tipurić, D. (1999.), Organizational differences between small, medium and large enterprises in transition: an empirical study, u: Proceedings of the 5th Annual Conference on "The Impact of Transformation on Individuals, Organizations, Society, Buckinghamshire, 148-159.

Galetić, L. i Tipurić, D. (1999.), Coordination of Strategy and Organizational Structure of the Enterprises in Transition: Empirical Reasearch Conducted in the Republic of Croatia, u: Enterprise in Transition, Split, 388-395.

Galetić, L., Tipurić, D. i Juri, B. (1999.), Differences in Strategic Behavior between Small, Medium and Large Croatian Enterprises: an Empirical Study, u: Management at the Millenium, Veszprem, 73-79.

Tipurić, D., Kolaković, M. i Galetić, L. (1999.), Intellectual capital as the basis for achievement sustainable competitive advantage of the enterprise in transition, u: Business & Economics Society International, Worcester.

Galetić, L. i Juri, B. (1998.), Current Position and Perspectives if Compensation Management, u: Faculty of Economics and Business Administration - Conference proceedings, Maastricht, 149-149.

Galetić, L. i Tipurić, D. (1998.), Strategic orientation of the enterprises in Croatia: an empirical study, u: Proceedings of the 3th international conference  – Management Developments for the 21st Century, 25-28 srpanj, Shanghai.

Tipurić, D. i Galetić, D. (1998.), Strategic Issues Of Small Firms In A Transition Economy - An Empirical Study, u: Proceedings of the 43th ICSB international conference – Entrepreneurship at the Threshold of the 21st Century, 8-10 lipanj, Singapore.

Buble, M., Pavić, I., Benić, Đ., Grubišić, D. i Galetić, L. (1997.), Influence of changes in structure of ownership to competitive capability of SMEs in transitional countries, u: Small Enterprise: the Key to Urban Development, Coffs Harbour, str. 535-546.

Buble, M., Dulčić, Ž., Galetić, L. i Sikavica, P. (1997.), Determining the business strategy of the new Croatian entrepreneurs: an empirical research, u: Property Valuation and Investment in Central and Eastern Europe During the Transition to Free Economy, Vilnius, 75-84.

Galetić, L. (1995.), Upravljanje nagrađivanjem u poduzeću, u: Zbornik radova sa međunarodne konferencije“Restrukturiranje gospodarstva u tranziciji“, 7-9 studenog, 53-65.

Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima domaćih skupova s recenzijom:

Galetić, L. (2009.), Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća, u: Zbornik radova 17. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista "Ekonomska politika Hrvatske u 2010", Opatija.

Galetić, L. (2005.), Strateška orjentacija i konkurentnost hrvatskih poduzeća: empirijsko istraživanje, u: Zbornik radova XIII tradicionalnog savjetovanja hrvatskog društva ekonomista, Opatija, 453-472.

Galetić, L. i Rogošić, N. (2000.), Uloga interne revizije u upravljanju neprofitnim organizacijama i proračunskim korisnicima, u: Zbornik radova 3. savjetovanja "Interna revizija i kontrola", Zagreb, 279-297.

Galetić, L. (1999.), Modeli organizacije interne revizije, u: Zbornik radova sa XXXIV simpozija “Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima, Pula, 261-273.

Galetić, L. (1999.), Uloga interne revizije u upravljanju poslovnim sustavom, u: Zbornik radova s konferencije “Interna revizija i kontrola”, Zagreb – Opatija, 21-33.

Galetić, L. (1984.), Položaj radne organizacije s osnovnim organizacijama u udruženom radu, u: 3. simpozij organizacije rada „Organizacija i informatika“, Varaždin, 216-228.

Stručni radovi i prikazi:

Galetić, L. (1991.), Kolektivni ugovori i njihova primjena s posebnim osvrtom na problem plaća, u: Ekonomski analitičar, 10 , 38 -46.

Galetić, L. (1988.), Problem vrednovanja rada izvanproizvodnih radnika, u: Kadrovi i rad, 6, 347-351.

Galetić, L. (1999.), Utjecaj tehnologije  na vrednovanje rada izvanproizvodnih radnika, u: Ekonomski analitičar, 3, 3-7.

Galetić, L. (1986.), Raspodjela prema radu i princip solidarnosti, u: Ekonomski analitičar, 12, 21-25.

Galetić, L. (1985.), Ekonomski odnosi u radnoj organizaciji, u: Ekonomski analitičar, 10, 3-7.

Galetić, L. (1985.), Radna organizacija – dualizam organizacijskog oblika ili sistem za racionalizaciju ekonomskih i poslovnih tokova, u: Kadrovi i udruženi rad, 6, 331-334.

Galetić, L. (1983.), Odlučivanje u radnoj organizaciji, u:  Ekonomski pregled,  2-3, 117-125.

Galetić, L. (1982.), Radna zajednica u radnoj organizaciji, Kadrovi i udruženi rad, 6, 12-20.

Galetić, L. (1979.), Prikaz knjige: Kolarić V., Kostić Ž., Stefanović Ž.: Organizacija udruženog rada, u: Ekonomski pregled, 7-8, 7-8.

Voditeljstvo i sudjelovanje na znanstvenim projektima:

Voditeljica znanstvenog projekta IP-2014-09-5600 „Približavanje prakse i strategije nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi“ financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, u razdoblju od 15.09.2015. do 14.12. 2018.

Voditeljica znanstvenog projekta „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti “ financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, šifra 90735,  2007.-2013.

Glavni koordinator za RH  međunarodnog projekta FP6  „Manufactoring vision 2020“ financiran od Europske Komisije, 2005-2006.

Voditeljica znanstvenog projekta: „Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije“,financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, šifra 00067015, 2002.-2006.

Suradnica na projektu Sveučilišta u Zagrebu „Organizacijska kultura u funkciji prevencije devijantnih radnih ponašanja“,financiranog iz Fonda Sveučilišta za potporu istraživanjima, u razdoblju lipanj – prosinac 2018.

Suradnica na projektu Sveučilišta u Zagrebu Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma –ITHAS, financiranog iz Fonda Sveučilišta za potporu istraživanjima, 2017. i 2016. Godina

Suradnica na znanstvenom projektu „Komparativno istraživanje funkcioniranja managementa“, šifra 067004, kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije, 1996.-1999.

Suradnica na znanstvenom projektu „Management (upravljanje, rukovođenje, odlučivanje)” šifra 5-02-203, kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti, 1991-1995.

Suradnica na znanstvenom projektu „Organizacija funkcioniranja izvanproizvodnih funkcija“, kojeg je financirao SIZ za znanost SR Hrvatske.

Suradnica na znanstvenom projektu „Suvremena tehnologija i samoupravna organizacija“, kojeg je financirao SIZ za znanost SR Hrvatske.

Rad na stručnim projektima:

Sudjelovala je  kao suradnik na sljedećim projektima koji su rađeni za gospodarstvo:

Pristupnica je bila voditeljica sljedećih projekata za gospodarstvo:   

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 3. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/90735 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Lovorka Galetić, preuzeto 3. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/prof-dr-sc-lovorka-galetic 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lovorka Galetić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/lovorka-galeti%C4%87