Frano Gospodnetić

Dr. Frano Gospodnetić (Postira na Braču, 23. VII. 1872. – Split, 29. IX. 1937.), honorarni docent

Frano Gospodnetić rođen je 1872. godine u Postiri na Braču. Doktorat znanosti postigao je iz područja pravnih znanosti.

Do školske godine 1928/29. predavao je u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu predmet „Carinski tarifi“ za koju mu je povjerena honorarna docentura. Bio je državni podsekretar i direktor Carinskog skladišta.

 

VAŽNIJA DJELA:

Gospodnetić, F. i Šmid, K. (1925.), Opšta carinska tarifa: (predlog zakona od 19. juna 1925. god., Sl. nov. br. 136-XXVIII. od 20. juna 1925. god., sa raspisima, objanjenjima, alfabetskim registrom i odredbama održavnoj trošarini, [S. l.]: Vlasitita naklada.

Gospodnetić, F. I Šmid. K. (1923.), Opšta carinska tarifa : sa Zakonom o opštoj carinskoj tarifi i motivima, svim zakonskim izmenama i dopunama, specijalnim zakonima i propisima koji se kod carinarnica primenjuju, komentarom, objašnjenjima, Zakonom o izvozu i izvoznim carinama, izvoznom tarifom, dva alfabetska registra i tarifsko-slovenačkim rečnikom, [S. l.]: Vlastita naklada.

Gospodnetić, F. (1908.), Reforma kućarine: prikazuje s osobitim obzirom na dalmatinske prilike, [S. l.]: [s. n.].

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 339.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Frano Gospodnetić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/frano-gospodneti%C4%87