Danimir Gulin

Danimir Gulin

Prof. dr. sc. Danimir Gulin (Šibenik, 25. IX. 1958. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Danimir Gulin rođen je u Šibeniku. Po narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu školu završio je u Lozovcu/Šibeniku, a gimnaziju u Šibeniku. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1978. godine, a diplomirao je 1982. godine na smjeru „Računovodstvo i poslovne financije“. Poslijediplomski znanstveni studij „Poslovne financije i računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1988. godine obranom magistarskog rada pod naslovom „Računovodstvo u uvjetima inflacije“. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je u travnju 1993. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Računovodstvene politike u funkciji ispunjavanja ciljeva konfliktnih grupa dioničarskog društva“. Za doktorski rad primio je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Od 1984. do svibnja 1987. godine bio je zaposlen u Poljoopskrbi, Zagreb, sektor za računovodstvo gdje je radio na svim računovodstvenim poslovima. U svibnju 1987. godine zasniva radni odnos na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao pripravnik (asistent) na Odjelu za ekonomiku poduzeća i računovodstvo. Tijekom dosadašnjeg zaposlenja bio je biran/zaposlen na radnom mjestu višeg asistenta (1994.), docenta (1996.), izvanrednog profesora (1999.), redovitog profesora (2003.), a u 2008. godini izabran je znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od zaposlenja do danas, aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija koji se izvode na Katedri za računovodstvo. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Računovodstvo II, Financijsko računovodstvo i Upravljačko računovodstvo. Na preddiplomskom stručnom studiju „Poslovne ekonomije“ sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Poslovno planiranje, a na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Ekonomika poduzetništva“ sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Primjena standarda financijskog izvještavanja. Prema sadašnjem nastavnom planu i programu, nositelj je obveznog kolegija Računovodstvo II koji se izvodi na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije. Također, nositelj je više računovodstvenih kolegija (Korporativno planiranje, Računovodstvo financijskih instrumenata, Računovodstvo poslovnih kombinacija, Financijsko izvještavanje, Standardi financijskog izvještavanja) na poslijediplomskim specijalističkim studijima. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskim studijima na drugima fakultetima i sveučilištima u Hrvatskoj, te na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.

Dobitnik je istaknute nagrade „Mijo Mirković“ u 2003. godini za udžbenik „Računovodstvo“, čiji je izdavač Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

Bio je mentor pri izradi većeg broja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju, završnih radova na preddiplomskom sveučilišnom studiju, znanstvenih magistarskih radova i poslijediplomskih specijalističkih radova, te dvaju doktorskih radova.

U razdoblju od 1994. do 1996. obnašao je funkciju Prodekana za nastavu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2008. godine bio je Pročelnik Katedre za računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od listopada 2006. do rujna 2010. godine obnašao je dužnost predsjednika Odbora za znanost i doktorate.

U svom znanstvenom i stručnom radu usavršavao se na više znanstvenih i stručnih radionica u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je kao predavač na više stručnih radionica u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Objavio je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva, financijskog računovodstva, upravljačkog računovodstva, troškovnog računovodstva i računovodstva financijskih instrumenata. Aktivno je sudjelovao kao pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, savjetovanjima i konferencijama.

Usavršavao se na poslovnoj školi International Graduate School of Management – IESE, Barcelona (listopad – prosinac 1993.) gdje je uspješno završio „International Faculty Development Programme“. U sklopu CEEPUS Network programa boravio je na Universitat Graz u ožujku 1996. godine. Kao gostujući profesor, u veljači 1994. godine boravio je na University of Kentucky, USA. U okviru ERASMUS programa boravio je na University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Slovačka (2014.).

Sudjelovao je na više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Bio je suradnik na projektu „Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj“ u 2017. godini. U 2018. i 2019. godini bio je suradnik na projektu „Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj“.

Recenzirao je radove za potrebe brojnih međunarodnih konferencija i zbornika radova, te uglednih domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa.

Glavni je urednik časopisa Računovodstvo i financije, te priloga Riznica od 2007. godine.

Posjeduje certifikate ovlaštenog revizora i ovlaštenog internog revizora.

Od 2006. godine suvoditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljačko računovodstvo i interna revizija“.

U razdoblju od 1994. do 2000. godine bio je predsjednik Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde. Od 2008. godine član je Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

Od 2001. godine obnaša funkciju zamjenika predsjednika Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Od 2010. do 2018. godine bio je predsjednik Odbora za reviziju UniCredit Bank d.d. Od veljače 2018. godine član je Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. Od svibnja 2018. godine obnaša funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Član je Udruge računovođa i financijskih djelatnika – Zagreb i Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika.

Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Gulin, D., Vašiček, V., Dražić Lutilsky, I., Perčević, H., Hladika, M. i Dragija Kostić, M. (2018.), Računovodstvo II – evidentiranje poslovnih procesa, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Gulin, D. i Perčević, H. (2013.), Financijsko računovodstvo – izabrane teme, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Gulin, D., Perčević, H., Tušek, B. i Žager, L. (2012.), Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Gulin, D., Janković, S., Dražić Lutilsky, I., Perčević, H., Peršić, M. i Vašiček, V. (2011.), Upravljačko računovodstvo, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Dražić Lutilsky, I., Gulin, D., Mamić Sačer, I., Tadijančević, S., Tušek, B., Vašiček, V., Žager, K. i Žager, L. (2010.), Računovodstvo, III. izmijenjeno izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Gulin, D., Idžojtić, I., Mrša, J., Sirovica, K., Spajić, F., Vašiček, V. i Žager, L. (2006.), Računovodstvo trgovačkih društava – uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Gulin, D., Tušek, B. i Žager, L. (2004.), Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Deželjin, J., Gulin, D., Peršić, M., Spajić, F. i Spremić, I. (1998.), Troškovno i upravljačko računovodstvo – izabrane teme, Zagreb: Hrvatska udruga računovodstvenih eksperata.

Orsag, S. i Gulin, D. (1996.), Poslovne kombinacije, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 

Gulin, D. i Orsag, S. (1991.), Financiranje poslovanja emisijom dionica i njihovo računovodstveno praćenje, Zagreb: Progres.

Orsag, S., Santini, G. i Gulin, D. (1991.), Uvod u ekonomiku vrijednosnih papira, Zagreb: Institut za javne financije. 

Ostala djela:

Gulin, D., Hladika, M. i Mićin, M. (2018.), Disclosure of Non-financial Information: The Case of Croatian Listed Companies, u: Bilgin, M. H., Danis, H., Demir, E. i Can, U. (ur.), Consumer Behavior, Organizational Strategy and Financial Economics, Proceedings of the 21st Eurasia Business and Economics Society Conference (12.-14. siječnja 2017., Budimpešta, Madžarska), Eurasian Studies in Business and Economics, 9, 159-175. 

Gulin, D., Hladika, M. i Mićin, M. (2017.), Application of the Fair Value Concept in Function of Achievement the Objectives of Financial Statement Users, u: Bilgin, M. H., Danis, H., Demir, E. i Can, U. (ur.), Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference (15.-17. listopada 2015., Venecija, Italija), Eurasian Studies in Business and Economics, 5, 553-570. 

Gulin, D., Grbavac, J. i Hladika, M. (2016.), Kvaliteta korporativnog izvještavanja kao pretpostavka transparentnosti poslovnih subjekata, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) – posebno izdanje (special issues), 154-180. 

Žager, L. i Gulin, D. (2015.), Imamo li novi pristup izračuna obrtnog kapitala i pokazatelja likvidnosti?, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) – posebno izdanje (special issues), 368-380. 

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/155322  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Danimir Gulin, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-danimir-gulin-29979/29979  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Danimir Gulin, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/danimir-gulin