Alemka Grgurić-Mratović

Alemka Grgurić-Mratović, dipl. oec. (Drniš, 13. V. 1922. - Zagreb, 25. IX. 2009.), asistentica

Alemka Grgurić-Mratović rođena je 1922. godine u Drnišu gdje je završila osnovnu školu. U Zagreb se preselila 1932. godine gdje nastavlja daljnje školovanje u II. ženskoj realnoj gimnaziji te na Trgovačkoj akademiji. 

U tvrtci dr. A. Wander zapošljava se 1941. godine kao korespondent za njemački jezik, a potom u predstavništvu Osiječke ljevaonice do 1943. gdoine, kada je uhapšena kao pripadnica NOB-a. Od 1944. godine radila je u ZAVNOH-u, u Odjelu za izgradnju i obnovu, najprije u Topuskom, a kasnije u Šibeniku. Nakon završetka rata zapošljava se kao rukovoditeljica Statističkog ureda Hrvatske u Zagrebu. U jesen 1946. odlazi na studij u SSSR gdje boravi dvije godine, najprije u Planovom institutu u Lenjingradu, a potom u Gasudarstveno ekonomičeskom institutu u Moskvi. Od 1948. godine studij nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala 1949. godine. Nakon završetka studija zapošljava se kao asistent na Katedri političke ekonomije, a 1952. godine odlazi u vanjsko-trgovinsko poduzeće "Merkur" gdje je radila najprije kao tajnica poduzeća, a kasnije kao samostalna referentica do kraja 1958. godine kada preuzima funkciju rukovoditelja Odjela za programe (kasnije Plansko-analitički odjel) u Radničkom sveučilištu "Moša Pijade". Na ovom radnom mjestu ostala je do mirovine 1973. godine.

U koautorstvu sa Savkom Dabčević-Kučar i Mijom Hobakom napisala je 1951. godine udžbenik Politička ekonomija.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str.  213.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Alemka Grgurić-Mratović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/alemka-grguri%C4%87-mratovi%C4%87