Časlav Getaldić

Dr. Časlav Getaldić, pukovnik (Novi Sad, Srbija, 4. IX. 1924. – Zagreb, 26. I. 2019.), predavač

Časlav Getaldić rođen je 1924. godine u Novom Sadu u Srbiji, gdje je završio osnovnu školu i upisao prvi razred gimnazije, koju je završio 1943. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1950. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Kao vojni liječnik opće prakse radio je u više mjesta, a među ostalim bio je brodski liječnik na brodu „Galeb“ i načelnik u garnizonskoj ambulanti u Puli od 1950. do 1959. godine. Nakon završene specijalizacije iz područja interne medicine i pulomologije radio je u Vojnoj bolnici u Zagrebu od 1960. do 1973. godine, a zatim postaje načelnik plućnog odjela u istoj bolnici. Bio je aktivan oficir JNA u činu pukovnika. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bio je nastavnik u zvanju predavača za predmet „Predvojnička obuka – sanitet“, odnosno „Osnove općenarodne obrane“ od 1962. do 1972. godine. Također je predavao na Višoj školi za vanjsku trgovinu, Fakultetu političkih nauka i Tehničkom fakultetu u Zagrebu.

 

Dobitnik je više odlikovanja među kojima se izdvajaju Orden Narodne Armije sa srebrnom zvijezdom i Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 338.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Časlav Getaldić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/%C4%8Daslav-getaldi%C4%87