Vladimir Farkaš

Vladimir Farkaš

Dr. Vladimir Farkaš (Turopolje, 10. IX. 1913. – Zagreb, 3. III. 1977.), redoviti profesor

Vladimir Farkaš rođen je 1913. godine u Turopoljskom Lugu, kotar Velika Gorica. Osnovnu školu i četiri razreda srednje škole završio je u Turopolju. Nakon smrti oca počeo je raditi pa je srednju školu nastavio pohađati kao izvanredni učenik Škole za zdravstvene pomoćnike pri Školi narodnog zdravlja u Zagrebu završio 1941. godine. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi (kasnije Ekonomski fakultet u Zagrebu) diplomirao je 1947. godine i stekao akademski naziv ingenieur ekonomije. Na istom fakultetu obranio je 1955. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Problem nezaposlenosti u FNRJ kao odraz demografskih (populacionih) i ekonomskih uvjeta, a 1957. godine je habilitirao.

 

Od 1929. do 1936. godine radio je u Higijenskom zavodu u Zagrebu, a nakon diplomiranja bio je zaposlen u tvornici lijekova »Pliva« u Zagrebu kao ekonomist u računovodstvu (1946.), zatim je premješten u »Gumpro« (Generalnu direkciju medicinske proizvodnje) u Beogradu gdje je bio šef financijsko-komercijalnog odjeljenja, odnosno direktor plana (1946/48.). Kasnije je opet premješten u kabinet Ministarstva lake industrije u Beogradu, gdje je bio član Biroa za unapređenje proizvodnje i vršio je dužnost zamjenika direktora (1948/49). Ponovnim premještanjem u Zagreb bio je šef Biroa za unapređenje farmaceutske proizvodnje i direktor plana dijetetsko-farmaceutske tvornice »Pionir«.

Od 1950. godine radio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu najprije kao predavač, a od 1958. godine kao docent na Katedri za ekonomiku FNRJ za predmet »Ekonomika industrije i rudarstva FNRJ«. Za izvanrednog profesora Ekonomskog fakulteta u Rijeci izabran je 1961. godine. Na ovom tek osnovanom fakultetu organizirao je i uspostavio nastavu te bio dekan do 1963. godine. Istodobno je bio predsjednik Odbora za razvoj visokoškolskog obrazovanja kotara Rijeke. Od 1. srpnja 1963. zapošljava se kao izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za predmet »Ekonomika Jugoslavije« — specijalnost: »Ekonomika Industrije«. U zvanje redovitog profesora unaprijeđen je 1968. godine za isti predmet koji je predavao sve do smrti 1978. godine. Od 1965. godine bio je predsjednik Katedre za Ekonomiku SFRJ. Osim svojih redovitih predavanja na Ekonomskom fakultetu održavao je predavanja iz predmeta »Ekonomika industrije« na ekonomskim fakultetima u Osijeku i Ljubljani te u Visokoj privrednoj školi u Zagrebu. Istovremeno je predavao »Ekonomiku industrije« na Saobraćajnom studiju u Zagrebu i »Ekonomiku farmaceutske industrije« na Farmaceutsko-biološkom fakultetu u Zagrebu. Držao je nastavu na nekoliko poslijediplomskih studija: predmete »Politika naučnog rada« i »Kibernetika u ekonomici« na studiju »Tehnika i ekonomika automatizacije«, predmete »Ekonomika industrije« i »Ekonomika zdravstva« na studiju: »Ekonomika i politika razvoja«, predmet »Ekonomika zdravstva« na studiju »Javno zdravstvo« Škole narodnog zdravlja Medicinskog fakulteta u Zagrebu i predmet »Međufunkcionalna povezanost industrije i turizma na studiju »Ekonomika turizma«.

 

Od mnogobrojnih društvenih funkcija dr. Farkaša ističu se: bio je predsjednik Odbora za razvoj industrije u Privrednoj komori Zagreba, član komisije za znanost pri Privrednoj komori Hrvatske, predsjednik komisije za radne i životne uvjete Gradskog sindikalnog vijeća Zagreba, gdje je bio i član Izvršnog odbora, predsjednik komisije za životni standard pri SSRN Zagreba, član redakcije »Ekonomskog pregleda«, vršilac dužnosti direktora Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Odbora za zdravstvenu ekonomiku pri Zavodu za zaštitu narodnog zdravlja Zagreb.

 

Za svoj rad odlikovan je Ordenom zasluge za narod sa srebrnom zvijezdom.  

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Farkaš, V. et al (1964.), Ekonomika Jugoslavije : I dio, Zagreb: Informator.

Farkaš, V. (1964.), Ekonomika Jugoslavije : II dio, Zagreb: Informator.

Farkaš, V. (1965.), Ekonomika jugoslavenske industrije, Zagreb: Informator.

Farkaš, V. et al (1970.), Ekonomika Jugoslavije : opći dio, Zagreb: Informator.

Farkaš, V. et al (1970.), Značaj prehrane u privredi Hrvatske i strukturna projekcija potrebne hrane za razdoblje 1971-1975, Zagreb: Prehrambeno-tehnološki institut.

Farkaš, V. (1971.), Ekonomika industrije, Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 202-203.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vladimir Farkaš, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/vladimir-farka%C5%A1