Vilim Ferišak

Vilim Ferišak

Dr. Vilim Ferišak (Martinci,Zlatar, 10. XI. 1939. – Zagreb, 24. IX. 2018.), redoviti profesor

Vilim Ferišak rođen je 1939. godine u Martincima kod Zlatara. Osnovnu školu završio je 1954. godine u Zlataru, a Gimnaziju u Varaždinu 1958. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1963. godine. Postidplomski-doktorandski studij pohađao je 1967/68. godine na Ekonomsko-sociološkom fakultetu Sveučilišta u Kölnu, a doktorsku disertaciju iz područja privrednog poslovanja radnih organizacija pod naslovom »Ekonomski efekti primjene suvremenih sistema šifriranja reprodukcionog materijala u poduzeću« obranio je 1972. godine na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu.

 

Od 1962. godine radio je kao volonter u Deutsche Bank, filijala u Paderbornu, a od 1962. do 1965. godine u poduzeću Braća Kavurić. Za asistenta u Katedri za komercijalno poslovanje Visoke privredne škole u Zagrebu za predmete »Organizacija nabave« i »Nabava u proizvodnom poduzeću« izabran je 1965. godine, gdje je radio do 1968. godine od kada radi kao stariji asistent za navedene predmete na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu (kasnije Ekonomski fakultet). U zvanje docenta izabran je 1972. godine, za izvanrednog profesora izabran je 1979. godine te za redovitog profesora 1991. godine. Na dodiplomskom studiju predavao je predmete „Organizacija nabave“, „Nabava u proizvodnom poduzeću, „Organizacija elektroničke obrade podataka“, „Osnove informatike“, „Nabava i materijalno poslovanje“, „Organiziranje materijalnog poslovanja“, „Management nabave“, te je bio nositelj („Teorija i politika nabave“, „Organizacija sistema informiranja“ i „Logistika u marketingu“) i predavao na više predmeta na postdiplomskim studijima. U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1978. godine, višeg znanstvenog suradnika 1982. godine te u zvanje znanstvenog savjetnika 1986. godine. Obnašao je dužnost prodekana Ekonomskog fakulteta 1981/82. godine. Od 1969. do 1975. godine bio je honorarni predavač Više ekonomske škole u Varaždinu iz predmeta »Analiza i tehnika praktičnog organiziranja«. Umirovljen je 2007. godine kao redoviti profesor Katedre za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

 

Bio je predsjednik Instituta za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1984.-1986.), predsjednik Zajednice organizacija ekonomskog obrazovanja SRH (1991/92.), član Programskog savjeta Ministarstva prosvjete i kulture RH i predsjednik Upravnog odbora poduzeća „Jedinstvo“, Krapina.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Ferišak, V. (1969.), Suvremena organizacija šifriranja u poduzeću, Zagreb: Narodne novine.

Novak, M. i Ferišak, V. (1974.), Organizacija stručnih službi : stručne službe u samoupravnim odnosima : planiranje i mjerenje rada stručnih službi, Zagreb: Informator.

Ferišak, V. (1975.), Sistemi šifriranja u organizaciji udruženog rada, Zagreb: Informator.

Ferišak, V. (1978.), Organizacija elektroničke obrade podataka, Zagreb: Informator.

Ferišak, V. et al (1981.), Osnove informatike, Zagreb: Birotehnika.

Ferišak, V. et al. (1983.), Poslovna logistika, Zagreb: Informator.

Ferišak, V. i Stihović, L. (1989.), Nabava i materijalno poslovanje, Zagreb: Informator.

Ferišak, V. (1995.), Organiziranje materijalnog poslovanja, Zagreb: Informator.

Ferišak, V. (1999.), Elementi managementa nabave, Zagreb: Vlastita naklada.

Ferišak, V. (2002.), Nabava : politika, strategija, organizacija, management, Zagreb: Vlastita naklada.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 203.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vilim Ferišak, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/vilim-feri%C5%A1ak