Slavko Dobrenić

Slavko Dobrenić

Dr. Slavko Dobrenić (Nova Bukovica, 14. XI. 1925. – Zagreb, 12. V. 1984.), redoviti profesor

Slavko Dobrenić rođen je 1925. godine u Novoj Bukovici kod Podravske Slatine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Građansku školu zanatsko-industrijskog smjera završio je 1940. godine u Podravskoj Slatini. Maturirao je na Trgovačkoj akademiji u Osijeku 1944. godine. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu diplomirao je 1949. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Linearno programiranje i njegova primjena u poljoprivrednoj organizaciji“ obranio je 1964. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  

 

U Gradskoj željeznariji Zagreb zapošljava se 1948. godine kao knjigovođa-konter, od 1949. radio je kao profesor Srednje ekonomske škole u Osijeku, od 1953. radio je na Ekonomsko-tehničkom zavodu u Osijeku kao privredni savjetnik do 1956. godine, a dalje kao šef Organizacijsko instruktažnog odjela. U IPK Osijek radio je od 1961. do 1968. godine kao pomoćnik generalnog direktora za ekonomiku i organizaciju, a od 1965. godine obavljao je dužnost direktora Zavoda za ekonomiku i organizaciju. Za honorarnog nastavnika u zvanju docenta iz predmeta „Organizacija proizvodnje i poslovanja poljoprivrednih poduzeća“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izabran je 1964. godine, a 1968. godine za izvanrednog profesora u dopunskom radnom odnosu. Za izvanrednog profesora u stalnom radnom odnosu iz predmeta „Osnove automatizirane obrade podataka“ na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, (kasnije na Fakultetu ekonomskih nauka i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu) izabran je 1968. godine, a za redovnog profesora iz predmeta „Projektiranje informacijskih sistema“ i „ Informacijski sistem organizacija udruženog rada“ izabran je 1980. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je do 1983. godine. Bio je dugogodišnji suradnik i član Matičarske komisije Sveučilišta u Zagrebu prilikom osnivanja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

 

Radio je na razvijanju znanstvenih disciplina iz područja informatike, teorije sistema i operativnog istraživanja na ekonomskim i sličnim fakultetima u SR Hrvatskoj, SR Bosni i Hercegovini i SR Sloveniji. Izvodio je nastavu i bio mentor na mnogim fakultetima u SR Hrvatskoj, SR Bosni i Hercegovini i SAP Vojvodini. Predavao je na dodiplomskim studijima predmete: "Organizacija proizvodnje i poslovanja poljoprivrednih poduzeća" (EF Osijek), "Osnove automatizirane obrade podataka" (Visoka privredna škola, odnosno EF Zagreb), "Projektiranje informacijskih sistema" (EF Zagreb i FOI Varaždin), "Izgradnja informacijskih sistema" (EF Zagreb), "Informacijski sistem organizacije udruženog rada" (EF Zagreb), "Simulacija ekonomskih modela" (EF Zagreb), "Ekonomska kibernetika" (EF Rijeka), "Teorija sistema" (FOI Varaždin), "Projektiranje informacijskih sustava" (FOI Varaždin), "Operativno istraživanje" (FOI Varaždin), "Metode simultiranja i prognoziranja" (FOI Varaždin). Povremeno je sudjelovao u ispitivanju studenata iz predmeta "Osnove informatike" (EF Zagreb) i "Informatika" (EF Split). Na postdiplomskim studijima predavao je "Poslovnu politiku OUR-a“ i 'Transformacijski sistem OUR-a“ (EF Osijek). Na postdiplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izvodio je nastavu iz predmeta "Informacijski sistem organizacije udruženog rada" na slijedećim smjerovima: Teorija i politika plasmana (Marketing), Organizacija poduzeća i Planiranje, analiza i kontrola.

 

Bio je član komisija i odbora Republičkog savjeta za informatiku SR Hrvatske, Privredne komore Hrvatske, Zagrebačkog velesajma i radne grupe Komisije za informiranje Skupštine SFRJ, kao i član Društva knjigovođa i Društva ekonomista. Od 1970. do 1972. surađivao je na realizaciji projekta Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (SRCE), te je bio član sveučilišnog Odbora za unaprjeđenje informatičke djelatnosti.

 

Za svoj rad dobio je 1967. godine Nagradu „Božidar Maslarić“  koju mu je dodijelio grad Osijek. Priznanje za zalaganje i trud pri realizaciji projekta SRCE dodijelilo mu je Sveučilište u Zagrebu 1972. godine. Zagrebački velesajam dodijelio mu je 1978. godine Diplomu za zasluge i aktivnost u organizaciji i razvoju izložbe INTERBIRO.

 

VAŽNIJA DJELA:

Slavko Dobrenić autor je velikog broja stručnih i znanstvenih članaka i studija.

Autorske knjige:

Dobrenić, S. et al (1982.), Informacijski sistemi, Beograd: Savremena administracija.

Dobrenić, S. (1975.), Linearno programiranje, Varaždin: Fakultet organizacije i informatike.

Dobrenić, S. (1977.), Projektiranje informacijskih sistema: skripta, Varaždin: Faklutet organizacije i informatike.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 196-197.

Žugaj, M. Prije 10 godina umro je prof. dr. Slavko Dobrenić: 1925.-1984., preuzeto 6. travnja 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/118047

Delibašić, T. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 6. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4918

 

FOTOGRAFIJA:

FOI, Digitalizirana građa knjižnice FOI: Slavko Dobrenić, preuzeto 6. travnja 2023. s http://library.foi.hr/lib/autor.php?B=1&H=foi&E=&A=0000013326

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Slavko Dobrenić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/slavko-dobreni%C4%87