Matija Draganc

Dr. Matija Drganc, spec. int. med. (Karlovac, 6. VI. 1917.), predavač

Matija Drganc rođen je u Karlovcu 1917. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mjestu, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je postigao i doktorat medicinskih znanosti 1941. godine, a po završenoj specijalizaciji 1960. godine stekao je zvanje specijalista interne medicine.

Bio je oficir sanitetne službe JNA, a kasnije je radio kao liječnik internog odjela Vojne bolnice u Zagrebu, pa kao načelnik odjela za medicinu rada i profesionalne bolesti. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je 1954/55. i 1970/71. godine predavao predmet „Predvojnička obuka – sanitet“.

Nosilac je više vojnih odlikovanja.

Publicirao je radove iz područja organizacije zdravstvene službe, medicine rada, profesionalne medicinske problematike, profesionalnih otrovanja i nuklearne medicine.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 333.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Matija Draganc, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/matija-draganc