Ksenija Dumičić

Ksenija Dumičić

Prof. dr. sc. Ksenija Dumičić, redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilišna profesorica dr. sc. Ksenija Dumičić, završila je I. gimnaziju u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu (EF) Sveučilišta u Zagrebu diplomira 1979. godine, 1986. postiže znanstveni magisterij na studiju “Kvantitativne metode za ekonomske analize”, a 1992. i doktorat s tezom: „Jedna hot-deck metoda umetanja nedostajućih anketnih podataka“.

Godine 1979. zapošljava se u poduzeću „Josip Kraš“, a od 1981. radi na EF u Zagrebu, prvo na Odjelu za kvantitativne metode, a od 1992. na Katedri za statistiku, gdje 2005. postaje redovni profesor, a od 2010. je u trajnome zvanju. U dva mandata, od 2006 do 2010. godine pročelnica je Katedre za statistiku. Od 2007. voditeljica je novoosnovanog specijalističkog poslijediplomskog studija (SPDS) "Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje", koji je u prvih šest generacija uspješno završilo više od 55 polaznika. U više mandata je članica Fakultetskoga vijeća, brojnih povjerenstava i odbora. Na Sveučilištu u Zagrebu, od 1997. do 2002., u Nadzornom je odboru Instituta za migracije i narodnosti Republike Hrvatske, član je Odbora za sveučilišnu nastavnu literaturu, a ak. godine 2009./2010. je članica Društveno-humanističkog vijeća.

Područje užeg interesa profesorice Dumičić je metoda uzoraka za anketna istraživanja, poslovna statistika i prognostika, statistička kontrola kvalitete te kvantitativne metode u znanstvenoistraživačkom radu. Metodu uzorkovanja specijalizira godine 1998. na Center for Applied Statistics, na Central European University (CEU) u Budimpešti uz vodstvo eksperta iz Gallup Organization i University of Nebraska iz Lincolna, SAD; godine 2002. na University of Michigan, u Ann Arboru, SAD, završava Sampling Program for Survey Statisticians, dok 2003. na University of Southampton u Velikoj Britaniji, u okviru Training of European Statisticians specijalizira Sampling Techniques and Practice, nakon čega vodi nekoliko kolegija iz metode uzorkovanja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Usavršava se u klasičnim i online nastavnim vještinama.

Predaje na svim stupnjevima studija EF Zagreb: obaveznu „Statistiku“ na preddiplomskom i integriranom studiju, od godine 2008. tijekom više od 10 godina nositeljica je obveznog predmeta "Poslovna statistika", dok na diplomskom studiju vodi "Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu". Nositeljica je tri predmeta internacionalnog studija EBIP i BDIB na engleskom jeziku, preko 15 godina nosi obvezni predmet „Statistics“, odnosno "Statistics for Business and Economics", od 2008. 10 godina nosi izborni kolegij „Business Forecasting“, a od 2012. i obvezni predmet "Business Statistics". Na kolegije koje izvodi na engleskom često poziva gostujuće profesore iz inozemstva doprinoseći međunarodnoj suradnji Fakulteta. Od 2007. godine na SPDS „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“, nositeljica je obveznog predmeta „Statističke metode u ekonomskim primjenama“ te izbornih predmeta "Teorija i metoda uzoraka" i „Statistička kontrola kvalitete i dizajn eksperimenta“. Na drugim SPDS predaje "Metode i alati za upravljanje kvalitetom" i „Statističke metode analize gospodarskog razvoja". Na doktorskom studiju EF Zagreb, od 2009. izvodi obvezni kolegij „Kvantitativne metode“ te izborni „Metode statističkog uzorkovanja“.

Predaje kao nositelj statističku metodologiju znanstvenog istraživanja na doktorskim studijima nekoliko fakulteta u Hrvatskoj, te kao Visting Professor na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji: od 2003.-2007. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu nositelj je “Metodologije znanstvenoistraživačkog rada”, od 2011. na Fakultetu za komercialne in poslovne vede (FKPV) u Celju „Modern methods of statistical analysis in scientific and research work“, a 2018. na doktorskom studiju Ekonomskog fakultetu Sveučilišta u Mostaru predaje "Metodologiju i statističke metode u znanstvenom istraživanju“. Od 2019. na DOBA Business School, u Mariboru, na međunarodno akreditiranom online doktorskom programu "Innovation and Sustainable Business Management in Digital Society“, sunositelj je online kolegija "Quantitative Research Methods", a pozvani je predavač srodnih tema na Ekonomskom fakultetu Sarajevo. Godine 2007. na međunarodnom International Master Program in Forest Policy and Economics, pokrovitelja Finnish Ministry of Foreign Affiars, sponzoriranom od vlade Finske, na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, gdje izvodi kolegij "Quantitative and qualitative methods in social science and economics".

Uspješna je mentorica velikom broju diplomanata, post-diplomanata te mentorica i sumentorica sedam doktoranata na fakultetima u Hrvatskoj i u Sloveniji.

Od 2001., gotovo dva desetljeća na Hrvatskom vojnom učilištu, u Ratnoj školi OS RH “Ban Josip Jelačić”, izvodi “Metodologiju stručnog i znanstvenoistraživačkog rada” te drži prigodno statističku edukaciju za poduzeća u Hrvatskoj.

Glede ostalih profesionalnih aktivnosti, MZOŠ RH ju 2013. angažirana za člana Stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu za Statistiku za strukovne škole. Od 2015. do 2019. Predsjednica je novo aktiviranog Hrvatskog statističkog društva (HSD), u okviru kojeg 2015. sa suradnicima pokreće časopis Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), u čijem je prvom glavnom uredništvu tijekom pet godina, te pokreće prvu statističku konferenciju u Hrvatskoj International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO. Godine 2018. osniva i vodi sekciju HSD "Žene u statistici". Od 2017. do 2019. članica je Odbora European Courses in Advanced Statistics (ECAS), te članica Vijeća federacije FENStatS. Od 2017. članica Savjetodavnog vijeća za Balkan Economic Forum. Od 2017. do 2020. članica je Ocjenjivačkog suda Statističkog natjecanja srednjoškolaca RH, u okviru projekta Europske komisije i Državnog zavoda za statistiku (DZS) RH „Support for statistical literacy actions in the area of a competition, gamification, e-learning''. Od njenog osnivanja 1991., do 1996., u Organizacijskom je odboru Conference on Operational Research KOI, u okviru Hrvatskog društva za operacijska istraživanja - HDOI. Godine 2006., Svjetska banka ju, uz Göstu Gutelanda iz Švedske, angažira na izradi "Statistical Master Plan for the Republic of Croatia".

Sudjeluje na 80-tak međunarodnih znanstvenih konferencija, izlaže brojne radove, vodi sekcije, član je međunarodnih znanstvenih odbora, a 2016., predstavljajući EF Zagreb, članica je International Organizing Committee za UNESCO Chair Conference "Privacy in Statistical Databases 2016" - PSD -2016, u Dubrovniku. Iste godine postaje član International Program Committee za skup Young Statisticians Meeting, koji se godišnje održava za mlade statističare pet zemalja.

Pored članstva u Hrvatskom statističkom društvu, Hrvatskom društvu za operacijska istraživanja; Hrvatskog biometrijskog društva; K. Dumičić je aktivna u brojnim međunarodnim strukovnim udruženjima: International Statistical Institute (ISI), kao Elected Member, gdje je aktivna u sekcijama za anketnu statistiku i statističku edukaciju IASS i IASE; članica je ISI Committee on Women in Statistics (CW-ISI), gdje je od 2017. članica Upravnog odbora. Članica je Royal Statistical Society; American Society for Quality; te American Statistical Association.

Drži predavanja na poziv Statistics Sweden na Balkan Summer School on Survey Methodology, 2006. godine u Opatiji, a 2007. u Ohridu. Na poziv 2019. daje predavanje na Faculty of Sciences, University of Novi Sad. Plenarni je govornik na The International Conference on Official Statistics - ICOS, u Sarajevu, na ICOS2017 i ICOS2019. Na The 62nd ISI World Statistics Congress (WSC ISI2019), u Kuala Lumpuru (Malezija), drži dva pozvana predavanja, od čega jedno u svojstvu članice Management Committee za ISI Committee on Women in Statistics (CW-ISI) promovirajući statistiku i ulogu žena pred auditorijem mladih statističara iz cijeloga svijeta na "The ISI Young Statisticians Workshop" (YS-ISI2019).

Voditeljica je brojnih projekata: Od 2014. do 2019. projekta Hrvatske zaklade za znanost „Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Countries“, sa međunarodnim suradnicima; od 2007. do 2014. projekta MZO RH „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“; a vodi nekoliko projekata Sveučilišta u Zagrebu te EF Zagreb. Od početka 1990-tih godina, često je konzultantica projekata DZS RH, Europske komisije, te organizacija Ujedinjenih nacija: WB, WHO, UNICEF i UNHCR. Često surađuje s agencijama koja provode anketna istraživanja na statističkim uzorcima.

Godine 2020. prima priznanje HSD za aktiviranje toga društva, a 2012. dobiva sa suautorima u Kategoriji C Nagradu "Mijo Mirković" za sveučilišni udžbenik "Poslovna statistika", kojeg je urednica. Dobitnica je stipendija: 2002. joj University of Michigan dodjeljuje Leslie Kish International Fellowship Award za “Sampling Program for Survey Statisticians”; 1998. dobiva Soros Fellowship, za Statistical Session “Opinion Polling”, na CEU u Budimpešti;

1995. dobiva USA Government Grant, “Croatia Visiting Scholars Program”, za boravak na University of Kentucky u Lexingtonu, USA; a 1988. prima Japan Government Grant za kraći studijski boravak u Japanu.

Osim što je od 2015. tijekom pet godina u glavnom uredništvu Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics - CREBSS, te za zbornike ISCCRO’16 i ISCCRO’18, Dumičić je u uredništvima sljedećih časopisa: Zbornika Ekonomskog fakulteta Zagreb; Croatian Operational Research Review – CRORR; Proceedings of International Symposium on Operations Research in Slovenia- SOR; Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- IBANESS, te brojnih zbornika međunarodnih konferencija. Ističe se njen urednički rad za International Encyclopedia of Statistical Science (2010, 2011), izdavača Springer, vidjeti Symanzik i Vukasinovic (2011), koji zbog rekordnog broja pojmova za jednu instituciju afirmira Sveučilište u Zagrebu, a posebno Ekonomski fakultet. Dumičić je recenzirala brojne radove za časopise indeksirane u značajnim znanstvenim bazama.

Znanstveni rad K. Dumičić rezultirao je s objavom 220 autorskih radova: autorsku i uredničku knjigu, 14 poglavlja (dva u izdanju Springera), 60-tak članaka u publikacijama indeksiranim u bazama CC, Scopus, WoS te EconLit. Znanstveni doprinos kvantitativnoj ekonomiji ogleda se još u iniciranju znanstvenog statističkog časopisa te pokretanju prve statističke znanstvene konferencije u Hrvatskoj, a doprinos statističkoj edukaciji kroz osnivanje prvog poslijediplomskog studija statistike u Hrvatskoj. Komunikacija profesorice Dumičić sa statističarima u regiji i svijetu rezultira brojnim suautorstvima i aktivnostima u svjetskim statističkim udrugama.

VAŽNIJA DJELA:

Autorska knjiga:

Grgurić, J., Borčić, B., Kolaček, S., Kršulović, V., Loffler-Badžek, D., Lulić-Jurjević, R., Percl, M., Dumičić, K. i Marušić, Z. (1998.), Multi-indicator Survey in Croatia – Research into Parental Knowledge and Behavior Concerning Children’s Health and Nutrition, Zagreb: UNICEF-Head Office Zagreb-Croatia and Children’s Hospital Zagreb.

Urednička knjiga:

Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), (2011.), Poslovna statistika, Zagreb: Element.

Nastavni materijali:

Dumičić, K., Bahovec, V. (ur.), (2011.), Poslovna statistika, Zagreb, Element.

Poglavlja u knjigama:

Dumičić, K. (1999.), Planiranje i oblikovanje istraživanja pomoću ankete, u: Žugaj, M. (ur.), Temelji znanstvenoistraživačkog rada: Metodologija i metodika, Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 125-146.

Dumičić, K. (2006.), Planiranje i oblikovanje istraživanja pomoću ankete, u: Dušak, V. (ur.), Temelji znanstvenoistraživačkog rada: Metodologija i metodika, drugo izmijenjeno i dopunjeno uzdanje, Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 155-200.

Dumičić, K. (2011.), Grafičko prikazivanje podataka, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb: Element, 53-92.

Dumičić, K. (2011.), Prikupljanje podataka, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb: Element, 1-50.

Dumičić, K. (2015.), Statistički podatci, u: Bahovec, V. i Erjavec, N. (ur.), Statistika, Zagreb: Element, 1-32.

Dumičić, K. i Akalović Antić, J. (2016.), Measuring Inequality of Households' Income in Selected Balkan Countries: the Palma Inequality Measure vs the Gini Coefficient, u: Radović Marković, M., Ilieva, S. i Andrei, J-V. (ur.), Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans. Sofia, Bulgaria, Sofia: Sofia University St. Kliment Ohridski, 85-100.

Dumičić, K. i Čeh Časni, A. (2011.), Metode poslovne prognostike, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb: Element, 399-454.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Palić, I. (2015.), Odnos parametara dviju populacija, u: Bahovec, V. i Erjavec, N. (ur.), Statistika, Zagreb: Element, 325-368.

Dumičić, K. i Palić, I. (2011.), Brojčane mjere opisne statistike, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb: Element, 97-167.

Dumičić, K. i Žmuk, B. (2011.), Metode statističke kontrole kvalitete, u: Dumičić, K. i Bahovec, V. (ur.), Poslovna statistika, Zagreb: Element, 461-534.

Dumičić, K. i Žmuk, B. (2017.), Enhancing statistical culture – the unused potential of Croatian enterprises, u: Baldacci, E., Benoist, G., Boldsen, C., Galambosne Tiszberger, M., Gerendás, J., Karlberg, M., Manninen, A., Nymand-Andersen, P., Poggi, J., Sándor, G. i Vereczkei, Z. (ur.), Selected papers from the 2016 Conference of European Statistics Stakeholders, Special issue, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 61-71.

Dumičić, K. i Žmuk, B. (2019.), Forecasting of the Internet Usage in the World Regions, u: Mateev, M. i Poutziouris, P. (ur.), Creative Business and Social Innovations for a Sustainable Future, Cham: Springer, 155-165.

Dumičić, K., Žmuk, B. i Knežević, B. (2017.), Concentration Level of the Largest World Retailers Based on Various Concentration Measures as Knowledge Needed by Decision Makers, u: Lazibat, T., Wach, K. i Knežević, B. (ur.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 63-75.

Pavković, A., Dumičić, K. i Žmuk, B. (2018.), Number of Automated Teller Machines in Selected European Countries: Exploration of Trends and Development Indicators Impacts, u: Choudhry, T. i Mizerka, J. (ur.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions, Cham: Springer International Publishing AG, 123-137.

Radovi u časopisima:

Dumičić, K. (2004.), Istraživanje implementiranosti sustava kvalitete u hrvatskim poduzećima, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2, 101-122.

Dumičić, K. (2005.), Izučavanje alfa i beta rizika u dokaznim testovima revizora, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 3, 267-284.

Dumičić, K. (2006.), Ispitivanje povezanosti značajki poduzeća i korištenja bankovnih savjetodavnih usluga: Anketa na uzorku hrvatskih poduzeća, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4, 271-294.

Bahovec, V., Dumičić, K. i Palić, I. (2011.), Multivarijatna analiza pokazatelja društveno-ekonomskog razvoja u odabranim europskim zemljama, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), 85-103.

Bahovec, V., Dumičić, K. i Žalac, A. (2011.), Trendovi u koncentraciji imovine mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2, 53-76.

Čeh Časni, A., Dumičić, K. i Tica, J. (2016.), The panel VAR approach to modelling the housing wealth effect : evidence from selected European post-transition economies, Naše gospodarstvo, 62(4), 23-32.

Dumicic, K., Bucevska, V. i Resic, E. (2015.), Recent Impacts of Selected Development Indicators on Unemployment Rate: Focusing the SEE Countries, Interdisciplinary Description of Complex Systems (Indecs), 13(3), 420-433.

Dumičić, K., Bregar, L. i Žmuk, B. (2014.), Statistical Methods Use in Small Enterprises: Relation to Performance, Business Systems Research Journal, 5(3), 37-48 doi:10.2478/bsrj-2014-0018.

Dumičić, K. i Cvetkovič, B. (2007.), Dizajni uzoraka primjenjivi u revizijskim testovima, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 313-330.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Palić, I. (2013.), The short-run and long-run behaviour of personal consumption in Croatia, Central European journal of operations research, 21(1), 3-11.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Palić, I. (2015.), Multivariate analysis of determinants of Internet banking use in European Union countries, Central European journal of operations research, 23(3), 563-578.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Šprajaček, P. (2012.), The linkage between housing prices and selected macroeconomic variables: VAR approach, Croatian Operational Research Review, 3, 289-299.

Dumičić, K., Čeh Časni, A. i Žmuk, B. (2011.), Modeliranje priuštivosti novih stanova u Hrvatskoj metodom višestruke linearne regresije, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), 33-49.

Dumičić, K., Čibarić, I. i Horvat, N. (2010.), The Analysis of Monetary Transmission Mechanism in Croatia Using Cointegration Approach, Croatian Operational Research Review (CRORR), 1, 210-220.

Dumičić, K., Jošić, H. i Žmuk, B. (2018.), Investigating export market concentration for developed, developing and transition countries, International Journal Vallis Aurea, 4(1), 5-28.

Dumičić, K. i Knežević, S. (2007.), Anketno istraživanje prakse predviđanja promjena u vlastitome poslovanju i poslovnome okruženju hrvatskih poduzeća, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, (3-4), 129-256.

Dumičić, K., Lazibat, T. i Matić, B. (2005.), Quality System Implementation and Market Structure: Sample Survey of Croatian Companies, Ekonomski pregled : časopis Društva ekonomista Hrvatske, 56(9), 615-633.

Dumičić, K., Mikulić, J. i Čeh Časni, A. (2017.), Tourism Spending Behaviour before and after the 2008 Financial Crisis: A Dynamic Panel Investigation, Tourism economics, 23(1), 223-228.

Dumičić, K., Milun, T., Antić, J. (2019.), Adult participation in lifelong learning for better employability in selected European countries, University of Tourism and Management in Skopje UTMS Journal of Economics, 10(1), 41-55.

Dumičić, K., Palić, I. i Šprajaček, P. (2011.), Procjena učinaka konkurentnosti i bogatstva kao posljedica promjene realnog deviznog tečaja na hrvatsko gospodarstvo, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2, 35-52.

Dumičić, K., Pavković, A. i Akalović Antić, J. (2012.), Mjerenje koncentracije u bankarstvu u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(2), 117-136.

Dumičić, K., Skoko Bonić, I. i Žmuk, B. (2018.), Statistical Analysis of the Development Indicators’ Impacts on E-Commerce of Individuals in Selected European Countries, Naše gospodarstvo/Our economy, 64(2), 15-24.

Dumičić, K., Spremić, M. i Pejić-Bach, M. (2002.), Adding Value with Information Technology Investments: Survey Research on Croatian Business Perspectives, Zagreb International Review of Economics, Business, 5(1), 79-100.

Dumičić, K. i Žmuk, B. (2015.), Statistical Control Charts: Performances of Short Term Stock Trading in Croatia, Business Systems Research Journal, 6(1), 22-35.

Dumičić, K., Žmuk, B. i Čeh Časni, A. (2015.), Impacts on travel and holiday accommodation online booking in selected South-East European countries: a multivariate analysis approach, Croatian Operational Research Review, 6(1), 155-168.

Dumičić, K., Žmuk, B. i Čeh Časni, A. (2017.), Evaluating forecasting models for unemployment rates by gender in selected European countries, Interdisciplinary description of complex systems, 15(1), 16-35.

Dumičić, K., Žmuk, B., Mihajlović, I. (2016.), Panel Analysis of Internet Booking of Travel and Holiday Accommodation Indicators, Interdisciplinary description of complex Systems - INDECS, 14(1), 23-38.

Dumičić, S., Cimermanović, B. i Dumičić, K. (1993.), Developing of the Business Register in Croatia, Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe, 10(4), 359-370.

Gogala, Z., Dumičić, K. i Brekalo, A. (2010.), Regresijska analiza turističkih noćenja po vrstama smještaja u Hrvatskoj od 2001. do 2009. godine, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2, 137-162.

Jakovčević, D., Dumičić, K. i Anđelinović, M. (2017.), Measuring recent changes of insurance gross premiums distribution using ten inequality measures: case study of Croatia, Economic Research / Ekonomska istraživanja, 30(1), 661-675.

Jošić, H., Žmuk, B. i Dumičić, K. (2019.), Measurement of Export Market Concentration for the Largest European Economic Integrations, Business systems research, 10(2), 61-72.

Jurčić, L., Dumičić, K. i Čeh Časni, A. (2016.), Flexibility of real and nominal wages: Case of selected Western Balkan countries, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 67(6), 517-534.

Kurnoga Živadinović, N., Dumičić, K. i Čeh Časni, A. (2009.), Cluster and Factor Analysis of Structural Economic Indicators for Selected European Countries. WSEAS Transactions on Business and Economics, 6(7), 331-341.

Novkovska, B. i Dumičić, K. (2018.), Energy Consumption as an Indicator of Hidden Economy: Comparative Analysis, Business System Research, 9(2), 96-107.

Palić, I., Dumičić, K. i Barbić, D. (2017.), Testing market structure assumptions for DSGE modelling in Croatia using the SVAR model with long-run restrictions, Croatian Operational Research Review, 8(1), 19-31.

Novkovska, B. i Dumicic, K. (2019.), Ordering Goods and Services Online in South East European Countries: Comparison by Cluster Analysis, University of Tourism and Management in Skopje (UTMS), Journal of Economics, 10(2), 163-173.

Palić, I., Dumičić, K. i Barbić, D. (2017.), Testing market structure assumptions for DSGE modelling in Croatia using the SVAR model with long-run restrictions, Croatian Operational Research Review, 8(1), 19-31.

Palić, I., Dumičić, K. i Grofelnik, B. (2017.), Analysis of Personal Income Taxation Determinants in Croatia in Long Run: Evidence from Cointegration Analysis, Naše gospodarstvo, 63(3), 12-18,

Palić, I., Dumičić, K. i Šprajaček, P. (2014.), Measuring Real Exchange Rate Misalignment in Croatia: Cointegration Approach, Croatian Operational Research Review, 5(2), 135-148.

Pavić Kramarić, T., Pejić Bach, M., Dumičić, K., Žmuk, B. i Mihelja Žaja, M. (2018.), Exploratory study of insurance companies in selected post-transition countries: Non- hierarchical cluster analysis, Central European journal of operations research (CEJOR), 26(3), 783-807.

Pejić Bach, M., Dumičić, K., Jaković, B., Nikolić, H. i Žmuk, B. (2018.), Exploring impact of economic cost of violence on internationalization: Cluster analysis approach, International journal of engineering business management, 10(1), 1-15.

Pejić Bach, M., Juković, S., Dumičić, K. i Šarlija, N. (2014.), Business Client Segmentation in Banking Using Self-Organizing Maps, South East European Journal of Economics and Business, 8(2), 32-41.

Pejić Bach, M., Pivar, J. i Dumičić, K. (2017.), Data anonymization patent landscape, Croatian Operational Research Review, 8(1), 265-281.

Tipurić, D., Kolaković, M. i Dumičić, K. (2003.), Koncentracijske promjene hrvatske bankarske industrije u desetogodišnjem razdoblju (1993.-2002.), Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1, 1-22.

Tomše, D., Dumičić, K. i Snoj, B. (2015.), Beliefs, attitudes, and behaviour towards marketing communication on social networks – the case of Central and Eastern European country, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 9(4), 286-302.

Vig, S. i Dumičić, K. (2016.), Impact of commitment to business ethics to nonfinancial business performance, Interdisciplinary description of complex systems, 14(2), 134-181.

Vig, S., Dumičić, K. i Klopotan, I. (2017.), The Impact of Reputation on Corporate Financial Performance: Median Regression Approach, Business Systems Research : International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy, 8(2), 40-58.

Žmuk, B., Dumičić, K. i Harmina, A. (2020.), Features of Business Demography Statistics in European Countries: Relation of Enterprise Deaths and Births to GDP per Capita and Unemployment, Interdisciplinary description of complex systems, 18(2-A), 116-134.

Žmuk, B., Dumičić, K. i Palić, I. (2018.), Forecasting Labour Productivity in the European Union Member States: Is Labour Productivity Changing as Expected? Interdisciplinary description of complex systems, 16(3-B), 504-523.

Drugi radovi u časopisima:

Drobne, S., Dumičić, K. i Zadnik Stirn, L. (2018.), Editorial for the special issue: Novel Solutions or Novel Approaches in Operational Research, Business systems research, 9(2), 1-7.

Dumičić, K. i Gajdić, D. (2011.), Istraživanje utjecaja primjene sustava upravljanja kvalitetom hrane na poslovni rezultat u hrvatskim prehrambenim poduzećima, Poslovna izvrsnost, 5(1), 9-32.

Dumičić, K. i Žmuk, B. (2013.), Use of Power Analysis in Choosing Appropriate Sample Size for Quality Inspection, Poslovna izvrsnost, 7(1), 147-160.

Dumičić, K., Novkovska i B., Resić, E. (2019.), Editorial for the special issue: “Advances and Trends in Post-transition Countries: Statistical Modelling Approach, Business systems research, 10(2), 1-5.

Dumičić, K., Zadnik Stirn, L. i Žerovnik, J. (2014.), Editorial for the special issue: “Novel solutions or novel approaches in Operational Research", Business Systems Research Journal (BSRJ), 5(3), 2-5.

Dumičić, K., Žmuk, B. i Pejić Bach, M. (2016.), Enterprise Websites Usage in the European Union - Outlook to the Western Balkans Countries, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 11(2), 1-8.

Radovi u zbornicima skupova:

Bartoluci, M., Dumičić, K. i Hendija, Z. (2012.), Impact Analysis of International Tourism on Export of Goods And Services in Croatia, u: Galetić, L. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 6th Internationa Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy -path to sustainable future", Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 1365-1374.

Dumičić, K. i Cunjak Mataković, I. (2019.), Challenges of Benford’s Law goodness-of-fit testing in discovering the distribution of first digits: comparison of two industries, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S. i Povh, J. (ur.), Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19, Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 290-295.

Dumičić, K., Resić, E. i Mangafić, J. (2017.), Inter-industry differences in capital structure: The evidence from Bosnia and Herzegovina, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J. i Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17, Bled, Slovenia, September 27-29, 2017., Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 27-32.

Dumičić, K., Žmuk, B. i Harmina, A. (2019.), Clustering of European countries regarding recent changes in business demography statistics, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S. i Povh, J. (ur.), Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19, Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 296-301.

Novkovska, B. i Dumičić, K. (2017.), Modelling of temporal patterns of hidden economy in connection with energy consumption, u: Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17, Bled, Slovenia, September 27-29, 2017., Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 47-52.

Ostale vrste radova:

Dumicic, K. (2011.), Representative Samples, u: Lovric M. (ur.), International Encyclopedia of Statistical Science, Heidelberg: Springer,

Guteland, G. i Dumičić, K. (2007.), Statistical Master Plan for the Republic of Croatia. Central Bureau of Statistics of the Republic of Croatia.

Symanzik, J. i Vukasinovic, N. (2011.),. Peace through Statistics, Amstat News, May, 10-14.

International Encyclopedia of Statistical Science (2010.), Lovric, M. (ur.), Springer.

International Encyclopedia of Statistical Science (2011.), Lovric, M. (ur.), Springer.


OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/4842

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ksenija Dumičić, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/prof-dr-sc-ksenija-dumicic/30370

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ksenija Dumičić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/ksenija-dumi%C4%8Di%C4%87