Kosjenka Dumančić

Kosjenka Dumančić

Izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić (Zagreb, 22. IX. 1974. -), izvanredni profesor

Kosjenka Dumančić rođena je u Zagrebu. Završila je osnovnu školu August Harambašić te je maturirala u XVIII. Gimnaziji. 1999. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta radi kao odvjetnička vježbenica, 2001. godine polaže pravosudni ispit, a od 2003. godine upisuje se u Hrvatsku odvjetničku komoru kao samostalna odvjetnica. 2005. godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu – Zagreb kao asistent na Katedri za pravo. 2003. godine završava interdisciplinarni studij „Europski studij“ u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Université Pantheon Assas (Paris II) na francuskom jeziku i stječe titulu magistar specijalist iz europskih studija.

2011. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom «Granice slobode pružanja usluga u pravu Europske unije», nakon čega je izabrana u zvanje višeg asistenta. Na Ekonomskom fakultetu napreduje u zvanjima te je od 2019. godine u zvanju izvanrednog profesora.

Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Katedre za pravo s posebnim naglaskom na trgovačko i europsko pravo. Kontinuirano izvodi seminare i predavanja iz kolegija Trgovačko pravo, Osnove trgovačkog prava, Europsko tržišno pravo, Pravo međunarodne trgovine. Europsko pravo društava na preddiplomskom, diplomskom i integriranom sveučilišnom i stručnom studiju, te Commercial Law, European Company Law i European Market Law u okviru Bachelor's Degree in Business (BDIB), sveučilišnog programa na engleskom jeziku. Uz dozvolu Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta održavala je predavanja iz kolegija Trgovačko pravo i Pravo društava kapitala Europske unije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, te kolegij Trgovačko pravo na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2008.-2018. bila je tajnica poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je održavala predavanja u okviru kolegija Pravo i institucije EU, Pravo društava kapitala te Zaštita potrošača.

Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim i znanstvenim skupovima, te je bila tajnica Međunarodnih znanstvenih konferencija o korporativnom upravljanju 2011. i 2013. godine u organizaciji Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta - Zagreb. 2011. godine boravila je dva mjeseca na Sveučilištu Paris II- Pantheon Assas kao stipendist AUF (Agence Universitaire de la francophonie) u Centru za istraživanje europskog prava radi izrade doktorske disertacije. Održala je veći broj gostujućih predavanja u zemlji i inozemstvu te je boravila u više navrata u inozemstvu u okviru Erasmus programa Europske unije.

Na Ekonomskom fakultetu je predsjednica Stegovnog povjerenstva za studente te članica Odbora za normativne akte i Odbora za integrirani studij te je zamjenski član Vijeća društveno-humanističkog područja na Sveučilištu u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje na brojnim projektima financiranima od strane nacionalnih agencija i Europske komisije. Od 2019. godine voditeljica je projekta COLECO te je aktivno uključene u pripremu i provedbu brojnih projekata na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

2020. godine osnovala je Zavod za euroazijska istraživanja Ekonomskog fakulteta – Zagreb čija je voditeljica.

DJELA:

Knjige i poglavlja u knjigama:

Horak, H., Dumančić, K. i Pošćić, A. (2017.), Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji, Zagreb: Školska knjiga.

Dumančić, K. i Dunković, D. (2017.), Regulatory framework of consumer policy in cross border trade, u: Lazibat, T., Wach, K. i Knežević, B. (ur.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K. (2016.), L´influence du cadre reglementaire sur l´identite d'organisation de l´entreprise, u: Kandžija i V., Kumar, A. (ur.), Economic integrations, competition and cooperation, Intégrations économiques, concurrence et cooperation, International,Rijeka: CEMAFI.

Horak, H., Bodiroga-Vukobrat, N. i Dumančić, K. (2015.), Sloboda pružanja usluga na unutarnjem tržištu Europske unije, Zagreb: Školska knjiga.

Horak, H. i Dumančić, K. (2015.), The VALE Case as Direction for New Rules: Dream or Reality?, u: Bodiroga-Vukobrat, N., Rodin i S., Sander, G. (ur), New Europe – Old Values? Reform and Perseverance, Springer.

Horak, H., Dumančić, K., Poljanec, K. (ur.), (2015.), European Market Law, Textbook, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K. (2015.), Jačanje prava dioničara, u: Tipurić, D. (ur.), Korporativno upravljanje u Hrvatskoj, Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom, Zagreb: CIRU.

Horak, H., Dumančić, K., Poljanec, K. i Vuletić, D. (2014.), European Market Law, Handbook Vol.1, Voronjež: Državno sveučilište u Voronježu i Zagreb: Pravni fakultet i Ekonomski fakultet.

Horak, H., Dumančić, K. i Šafranko, Z. (2012.), Suvremeni pojam poduzeća i pravednost tržišne utakmice, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i Unutrašnja trgovinska politika (Pretisak s komentarima), Zagreb: Ekonomski fakultet, Sveučilišna tiskara.

Horak, H., Dumančić, K., Šafranko, Z. i Preložnjak, B. (2011.), Uvod u trgovačko pravo, Zagreb: HDK i partneri.

Horak, H., Dumančić, K. i Pecotić Kaufman, J. (2010.), Uvod u europsko pravo društava, Zagreb: Školska knjiga.

Znanstveni članci:

Čeh Časni, A., Žmuk, B. i Dumančić, K., Definiranje i mjerenje digitalne ekonomije u Hrvatskoj, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije „International Conference of Economics of Decoupling (ICED), Zagreb: Ekonomski fakultet i HAZU, 121-132.

Orlić, O., Dumančić, K. i Čeh Časni A., Community-supported agriculture as collaborative practice: interdisciplinary analysis, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije Ethnographies of Collaborative Economi(es), Edinburgh: Edinburgh College of Art.

Marić, I., Dumančić, K. i Kovač, J. (2019.), Sharing Economy (Sh.E.) vs. Economy of Communion (EoC) -Similar in Diversity, u: Proceedings of the 34th International Business information Management Conference (IBIMA), 13-14 Novembar, Madrid, 5259-5266

Dumančić, K. i Validžić, M. (2018.), Challenges for work organisation in the collaborative econmy era u: Trade Perspectives 2018 Contemporary aspects and role of International Trade, 28.-29. studeni ,Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dumančić, K. i Preložnjak, B. (2018.), Legal personality of robots and its impact on liability rules, u: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije 5th International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26.8.-1.9.2018., Sofia: SGEM, 647-654.

Dumančić, K. i Preložnjak, B. (2018.), Challenges of regulation for games on chance – the gambler takes it all, u: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije 5th International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 26.8.-1.9.2018., Sofia: SGEM, 437-443.

Dumančić, K. i Preložnjak, B. (2018.), Revision of the Posted Workers Directive - is there equality of opportunity for posted workers?, u Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development -“Legal Challenges of Modern World”, Varaždin Development and Entrepreneurship Agency i Split: Pravni fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K., Cross-border transfer of the company seat: one step forward, few steps backward, US-China Law Review, 14(10), 711-728.

Dunković, D., Dumančić K. i Obranović, D. (2017.), Consumer protection policy performance in European countries, u: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth, Beograd: Ekonomski fakultet.

Dumančić, K. i Križanić, J. (2017.), Do we need a ride or where does the Uber case lead us?, u: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Perspektive trgovine 2017 Specijalizacija i prilagodba potrošačima u maloprodaji, 29. i 30. studeni 2017., Zagreb:Ekonomski fakultet.

Dumančić, K. (2017.), Collaborative Economy – Challenge For Regulators, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World, 29.-30. lipanj 2017., Varaždin Development and Entrepreneurship Agency i Split: Pravni fakultet.

Dumančić, K. (2016.), Posted workers in the light of the principle „same pay for the same work at the same place“, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World, 1.-2. rujan 2016., Varaždin Development and Entrepreneurship Agency i Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Sveučilište Sjever.

Horak, H. i Dumančić, K. (2016.), European professional card- dream came true?, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, 24-31 August, Bugarska, 603-610.

Dumančić, K. (2016.), Contribution of the EU Digital Market Strategy to the bord functioning, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije 4th International Conference on Management and Organisation, The Slovenian Academy of Management, 9.-10. lipanj 2016., Brdo pri Kranju.

Horak, H., Dumančić K. i Poljanec, K. (2016.), The interconnection of company data – a way forward in development of freedom of establishment?, u: Zbornik radova s međunarodne konferencije 4th OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship „New Governance for value creation towards stakeholeding and participation, 14.-16. travanj 2016., Dubrovnik.

Horak, H., Dumančić, K. i Poljanec, K. (2015.), Neusklađenost prava pripajanja i spajanja na unutarnjem tržištu EU kao prepreka slobodi poslovnog nastana, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Zakon o trgovačkim društvima – 20 godina primjene u interdisciplinarnom okruženju, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K. (2014.), Societas Europaea – Czech Republic experiences and Croatian possibilities for cross border workers participation, u: Zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Perspektive trgovine 2014. Ljudi, tehnologija, znanje, 19. i 20. studeni 2014., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H i Dumančić, K. (2014.), Regulation of non-financial reporting – corporate governance new developments or old requirements, u: Zbornik sažetaka s 7th International Scientific Conference Economic and Social Development, Varaždin Development and Enterpreneurs Agency, New York.

Horak, H. i Dumančić, K. (2014.), Elchinov case: new issues, new member states, new problems, International multidisciplinary scientific geoconference, u: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije, Social sciences & arts ,Sofia: SGEM, 275-282.

Horak, H i Dumančić, K. (2014.), Regulation of non-financial reporting – corporate governance new developments or old requirements, u: Zbornik sažetaka s 7th International Scientific Conference Economic and Social Development, Varaždin Development and Enterpreneurs Agency, New York.

Horak, H., Dumančić, K. i Poljanec, K. (2014.), Principle of Transparency as Integrative Factor of the Internal Market and Harmonisation of Croatian Law on Companies Registries, International Law Readings (МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ), 3(14), Rusija: Voronezh State University.

Horak, H., Bodiroga-Vukobrat, N. i Dumančić, K. (2014.), Professional qualification and diploma recognition in EU Law, InterEULawEast, Journal for International and European Law, Economics and Market Integration, 1(1), 4-67.

Horak, H.; Dumančić, K. i Poljanec, K. (2014.), Modernizacija i usklađivanje prava društava u Republici Hrvatskoj sa pravnom stečevinom Europske unije i načelo transparentnosti podataka, u: Zbornik radova s II. Međunarodne konferencije „Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije - trenutni izazovi i perspektive“, Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću i Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta.

Horak, H. i Dumančić, K. (2013.), Deregulation in the field of Games on Chance/on line Gambling – in favour of Citizens, u: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije SOTICS 2013: The Third International Conference on Social Eco-Informatics, Lisabon.

Horak, H. i Dumančić, K. (2012.), Implementacija pravne stečevine Europske unije i utjecaj na hrvatsko zakonodavstvo i praksu u području sudjelovanja radnika, u: Zbornik radova s Okruglog stola Uloga sindikata u suvremenom društvu, 23. studeni 2012., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H., Dumančić, K. i Šafranko, Z., Novi organizacijski oblik poslovanja - put ka ekonomski održivom razvoju?, u: Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Perspektive trgovine 2012 Trgovina u kontekstu održivog razvoja, 21. i 22. studeni 2012., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K., (2012.), Sloboda poslovnog nastana trgovačkih društava – što donosi prijedlog četrnaeste direktive u pravu Europske unije?, u: Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 573-595.

Horak, H., Bodiroga-Vukobrat, N. i Dumančić, K. (2013.), Sind Patienten im Lichte der Rechtlinie 24/2011/EU über die Ausübung der Rechte der Patienten sowie deren Umsetzung in das kroatische Recht eine unsichtbare Minderheit? Schriften zum Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsrecht, Verlag Dr. Kovač, Band 4, 117-218.

Horak, H., Bodiroga Vukobrat N. i Dumančić, K. (2012.), Utjecaj Direktive 24/2011/EU o pravima pacijenata i implementacija u pravo Republike Hrvatske, u: Zbornik radova s konferencije „Suvremeni pravni izazovi EU-Mađarska-Hrvatska“, Pečuh: Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 533-553.

Horak, H.i Dumančić, K.(2011.), Problemi implementacije Direktive o uslugama u pravo RH – odustajanje od socijalnog modela na nacionalnom nivou?, u: Zbornik pravnog fakulteta u Rijeci.

Horak, H. i Dumančić, K. (2011.), Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 27(3-4).

Horak, H. i Dumančić, K. (2011.), Harmonisation of the Croatian Company Law with Aquis Communitaire of the European Union, The Business Review, Cambridge, 18(2).

Horak,H. i Dumančić,K. (2011.), Neovisnost i nagrađivanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 33-56.

Horak, H. i Dumančić, K. (2010.), Open methods of coordination, can we openly protect consumers in Croatia, Open method of coordination in the European Union, Schriften zum Sozial-, Umwelt- und Gesundheitsrecht, Verlag Dr. Kovač, Band 1, Hamburg.

Horak,H. i Dumančić,K. (2009.), Europsko privatno društvo – novi oblik trgovačkog društva na jedinstvenom europskom tržištu, u: Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb.

Horak, H. i Dumančić, K. (2009.), Recommendation for remuneration in Croatian company law and corporate governance, The business Review Cambridge, 12(2).

Horak, H. i Dumančić, K., Pravilo poslovne prosudbe u hrvatskom i američkom pravu, u: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci.

Horak, H. i Dumančić, K., Europsko društvo Societas Europea kao novost u hrvatskom pravu, u : Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 127-152.

Stručni članci:

Dumančić, K. i Jakupak, T. (2019.), Nova zakonska regulativa – jednostavnije osnovati i upisati društvo, složeniji nadzor tržišta kapitala, Lider poslovni tjednik, 7. lipanj 2019, Zagreb: Lider medija, 25(714).

Sever Mališ, S. i Dumančić, K., (2019.), Temeljni kapital koji su glavni razlozi za dokapitalizaciju tvrtke, Lider poslovni tjednik, 12. travanj 2019., Zagreb: Lider medija, (25)706.

Dumančić, K. (2017.), Ekonomija suradnje i položaj potrošača, Suvremena trgovina,(1), 14-19.

Horak, H. i Dumančić, K. (2012.), Implementacija Direktive o uslugama u pravo RH, Pravo i porezi, (5), 65-76.

Horak, H. i Dumančić, K. (2012.), Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije, Pravo i porezi, (4).

Horak,H. i Dumančić, K. (2011.), Neovisnost i nagrađivanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora u upravnim odborima, Pravo i porezi, (10).

Horak,H. i Dumančić, K. (2011.), Usklađivanje u području prava društava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU, Pravo i porezi, (5).

Horak, H. i Dumančić, K, Modeli korporativnog upravljanja s posebnim osvrtom na rješenja u Italiji i Francuskoj, Pravo i porezi, (1).

Horak,H. i Dumančić, K. (2010.), Postupovna pravila prijava koncentracija u pravu EU i RH, Pravo i porezi, (5).

Horak,H.i Dumančić,K.(2010.), Pravilo poslovne prosudbe u pravu SAD-a i moguća primjena u RH, Pravo i porezi, (1).

Horak, H. i Dumančić, K.(2006.), Zastupanje ex lege i prokura, Pravo i porezi, (7).

Radovi izloženi na konferencijama:

Dumančić, K. i Jakupak, T. (2019.), Obligation Law aspects of digital platforms: case study Airbnb, u: Zagreb International Conference on the Law of Obligations, 12.-13. prosinac 2019., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Čeh Časni, A., Žmuk, B. i Dumančić, K., Defining and measuring Digital Economy in Croatia,u: International Conference on Economics of Decoupling (ICED), Zagreb: Ekonomski fakultet i HAZU.

Horak, H. i Dumančić, K. (2017.), Cross-border transfer of company seats, u: The Seventh International Conference on Social Media Technologies, Communication, and Informatics, 8.-12. listopad 2017., Atena: SOTICS.

Dumančić, K. (2017.), Legal Chalenges of the Sharing Economy“ u: International conference on Global research issues in Social Sciences, Cape Town: Management and Applied Business, JAR.

Dunković, D., Dumančić, K. i Obranović, D. (2017.), Consumer protection policy performance in European Countries, u: Economic Policy for smart, inclusive and sustainable growth, 15.-17. lipanj 2017., Beograd: Ekonomski fakultet.

Dumančić, K. (2012.), Pregled ograničenja slobode pružanja usluga i mogućnosti njihovih opravdanja u pravu EU, u: Usluge na unutarnjem tržištu EU Implementacija direktive o uslugama u Republici Hrvatskoj“, 2. veljače 2012., Opatija: Jean Monnet Inter-University centre Opatija, Hans Seidel Stiftung i Pravosudna akademija.

Horak, H. i Dumančić, K. (2011.), Board remuneration and independency, u: Corporate governance-new experiences: Implementation in South Eastern Europe, 3.-4. studeni 2011., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K. (2011.)., Rectrictions à la libre prestation de services dans le domaine des jeux de hasard – les arrêts de la Cour Européene et la mise en oeuvre pratique en République de Croatie, u: VIII. International conference „Economic Integrations, competition and cooperation“, 6-9. travanj 2011., Rijeka: Ekonomski fakultet.

Horak, H. i Dumančić, K. (2010.), Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije, u: Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije, Rijeka: Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.

Horak, H. i Dumančić, K., Postupak prijave koncentracija u svjetlu uredbe 802/2004, u: „Koncentracije“, 8. prosinac 2009., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Horak,H. i Dumančić, K. (2009), Joint ventures: form of investments in geothermal energy in Croatia, u: 4th International Conference on Economics and management of networks, Sarajevo: EMNet.

Horak,H.i Dumančić, K. (2009.), Regulatory development of e-commerce in Croatia, u Orlando, IMCSI 2009, 10.-14. 7.,Orlando.

Horak, H. i Dumančić, K. (2008.), Realisation of geothermal programme on Lunjkovec-Kutnjak location, u Geothermal Fields Development, Dubrovnik.

Horak, H. i Dumančić, K.(2008.), Introduction of the Business Judgment Rule into Croatian Legislation, u: The Global Management & Information Technology Research Conference, 21. - 24. svibanj, 2008., New York.

Dumančić, K., Božina, M. i Knežević, B. (2006.), The Impact of Internet on IPR – A Case Study of Music Industry in Croatia”, u: Intellectual Property Rights for Business and Society, 14. i 15. rujan 2006., London: DIME network of Excellence in collaboration with Global Network of IPR Research.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 7. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/282382

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Kosjenka Dumančić, preuzeto 7. srpnja 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=12054

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Kosjenka Dumančić, preuzeto 7. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/pravo/clanovi-29958/izv-prof-dr-sc-kosjenka-dumancic/29972

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Kosjenka Dumančić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/kosjenka-duman%C4%8Di%C4%87