Izak Drutter

Isak (Izak) Drutter

Isak (Izak) Drutter, dipl. oec. (Šibenik, 16. V. 1925. – Zagreb, 19. IX. 2021.), viši predavač

Isak Drutter rođen je 1925. godine u Šibeniku. Prvih šest razreda gimnazije završio je u Šibeniku (1935.-1941.), a završio ju je nakon rata 1947. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1955. godine. Ka stipendist Fordove fondacije boravio je od 1960. do 1961. godine na poslijediplomskom studiju na University of Chicago i University of California – Berkeley u SAD-u.

Još za vrijeme studija radio je na Ekonomskom institutu u honorarnom odnosu (1953.-1955.), a nakon završetka studija zapošljava se u Interpublicu kao pomoćnik direktora (1955.-1956.), pa u Političkoj školi CK SKH „Rade Končar“ kao nastavnik (1956.-1958.) te u Institutu društvenih nauka u Beogradu kao suradnik (1959.-1960.). Nakon povratka iz SAD-a zapošljava se u Ekonomskom institutu u Zagrebu kao samostalni istraživač (1962.-1969.), pa u Narodnoj banci Jugoslavije kao generalni direktor centrale u Zagrebu (1969.-1972.), guverner Narodne banke Hrvatske i član Savjeta guvernera Narodne banke Jugoslavije (1972.-1978.) te u Privrednoj komori Hrvatske kao potpredsjednik i predsjednik Koordinacionog odbora za privredni sistem i ekonomsku politiku (od 1978. godine) te je na ovoj dužnosti umirovljen.

Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu zapošljava se 1968. godine u dopunskom radnom odnosu te je izvodio nastavu iz predmeta „Ekonomika vanjske trgovine“, a od 1969. do 1974. godine je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u dopunskom radnom odnosu izvodio nastavu iz predmeta „Teorija i politika cijena“. Privredni sistem predavao je na poslijediplomskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1980. do 1982. godine.

Bio je član Republičkog savjeta za privredni razvoj i ekonomsku politiku i član Savjeta Narodne banke Hrvatske.

Odlikovan je Medaljom za hrabrost i Medaljom zasluga za narod 1946. godine, te Ordenom bratstva i jedinstva 1976. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Drutter, I. (1962.), Neki problemi u elaboratu M.Mijatovića "Tržište industrijskih proizvoda", Zagreb: EIZ.

Drutter, I., Gorupić, D. i Sirotković, E. (1965.), Neki problemi daljeg razvoja privrednog sistema, Zagreb: EIZ.

Antić, L., Drutter, I., Horvat, V. i Štahan, J. (1966.), Primjedbe na teze Saveznog odbora "Porodica i domaćinstvo", Beograd, o nekim pitanjima zaštite interesa potrošača i oblicima njihovog organiziranog utjecaja na privredne djelatnosti u oblasti široke potrošnje i usluga, Zagreb: EIZ.

Renko, F., Zlatković, Ž. i Drutter, I. (1967.), Funkcija robnog prometa u uvjetima slobodnijeg djelovanja tržišnog mehanizma... i drugi radovi, Zagreb: Progres.

Drutter, I. (1968.), Sistem cijena, Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1968.), Osnovna načela sistema i politike cijena i njihova realizacija, Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1968.), Uloga preferencija potrošača u razvoju proizvodnje potrošnih dobara u privredi SFRJ, Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1968.), Osvrt na poglavlje "Sistem cena" u internom materijalu "Aktuelni zadaci Saveza komunista Jugoslavije u daljoj izgradnji društveno-ekonomskog sistema na bazi samoupravljanja", Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1969.), Neki problemi i neposredni zadaci politike i sistema cijena, Zagreb. EIZ.

Drutter, I. i Jurin, S. (1982.), Dogovaranje i sporazumijevanje na području tržišta, Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1985.), Problemi daljeg razvoja kreditno-monetarnog i bankarskog sistema u skladu sa zahtjevima dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1987.), Adekvatnost nekih provedbenih mjera u ostvarivanju osnovnih načela ekonomske politike u 1987. godini, Zagreb: EIZ.

Mates, N…, Drutter, I. et al (1989.), Aktuelna pitanja tekuće ekonomske politike, Zagreb: EIZ.

Tomašević, B., Lacković, V. i Drutter, I. (1973.), Privredno-sistemske pretpostavke dugoročnog razvoja; Svezak III : Tržište i cijene, Zagreb: EIZ.

Drutter, I. (1992.), Tržišna koncentracija i konkurencija u Jugoslaviji i Hrvatskoj u procesu tranzicije, Zagreb, EIZ.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 333-334.

Židovski biografski leksikon, preuzeto 19. travnja 2023. s https://zbl.lzmk.hr/?p=3164

 

FOTOGRAFIJA:

PREHO (2021.), preuzeto 19. travnja 2023. s https://www.preho.hr/Novosti.aspx?id=12413&title=in-memoriam-isak-drutter

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Isak (Izak) Drutter, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/isak-izak-drutter