Dragutin Domainko

Dragutin Domainko

Dragutin Domainko, dipl. ing. (Delnice, 7. III. 1899. – Zagreb, 27. I. 1978.), izvanredni profesor

Dragutin Domainko rođen je 1899. godine u Delnicama. Klasičnu gimnaziju završio je 1917. godine u Varaždinu, a zvanje diplomiranog inženjera stekao je 1921. godine na Visokoj tehničkoj školi u Beču, Odjelu za tehničku kemiju i tehnologiju.

 

Dugogodišnji rad započeo je kao praktikant i analitičar u Kemijskom institutu tvornice Ing. Ferd. Wosolsobe-Grollisch u Beču (1919.-1921.), potom pogonski inženjer u Tvornici pjenice, špirita i likera V. Arko u Zagrebu (1921.-1922.), pa upravitelj Tvornice kvasca i špirita u Kronstadtu i Hamelnu (1922.-1923.) te stalni savjetnik tvornice od 1925. do 1937. godine., pa rukovoditelj inspekcije rada u Ljubljani (1923.-1926.) te referent, voditelj odsjeka i načelnik odjela u Središnjem uredu za osiguranje radnika u Zagrebu od 1926. do 1941. godine. Od 1945. godine radio je najprije u Ministarstvu industrije i rudarstva, a kasnije u Ministarstvu industrije NR Hrvatske kao voditelj Biroa za radne norme i racionalizaciju i planer za kapitalnu izgradnju. Istovremeno je kao honorarni nastavnik predavao predmet „Organizacija proizvodnje“ u Srednjoj tehničkoj školi, Školi narodnog zdravlja i Školi za industrijske rukovoditelje u Zagrebu.

Za predavača Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na predmetu „Organizacija i poslovanje industrijskih poduzećem izabran je 1948. godine, u zvanje docenta izabran je 1952. godine, za izvanrednog profesora 1958. godine te za redovitog profesora 1963. godine. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u akademskoj 1960/61. godini.

Osim rada na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao honorarni nastavnik predavao je predmet „Organizacija rada u poduzećima” na Odjelu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1948/71.), na Tehničkom fakultetu u Zagrebu predmet „Organizacija proizvodnje“, odnosno „Ekonomika industrijskih poduzeća“ (1949/71.), na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu predmet „Zaštita rada“ (1954/71.) i na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu predmet „Organizacija rada“ (1957/58.). Također, održao je više predavanja na Saveznoj visokoj tehničkoj školi u Ziirichu, na Visokoj kemijsko-tehnološkoj školi i Strojarskom fakultetu u Pragu, na Visokoj tehničkoj školi u Grazu i Višoj ekonomsko-komercialnoj šoli u Mariboru.

 

Godine 1930 bio je jedan od osnivača Jugoslavenskog nacionalnog komiteta za naučnu organizaciju rada (JUNAKO) kojem je bio glavni tajnik više godina. Za pravog člana međunarodnog univerzitetskog udruženja „The International“ University Contact of Management Education, u Delftu (HolanClija) izabran je 1960. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Domainko, D. (1931.), Za ili protiv racionalizacije : II. međunarodna konferencija o pitanjima racionalizacije u Ženevi, meseca jula 1931, Zagreb: Izdanje Jugoslavenskog komiteta za naučnu organizaciju rada.

Domainko, D. (1937.), O sigurnosti pri radu u kamenolomima i kod kopanja zemlje : prema propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim merama u preduzećima, Zagreb: Narodne novine.

Domainko, D., Topolnik, Z. i Boltar, M. (1940.), O sigurnosti pri radu na vršalicama, Zagreb: [s. n.].

Domainko, D. (1947.), Uvod u racionalizaciju rada : priručnik za izobrazbu stručnih kadrova, Zagreb: Domainko, D. (1950.), Tvornička postrojenja : štampano kao skripta, [Zagreb]: Glas rada.

Domainko, D. (1953.), Racionalizacija rada u tvorničkim radionicama, Zagreb: Glas rada.

Redakcija Ministrstva industrije i rudarstva N. R. Hrvatske, Odjel za stručno školstvo.

Domainko, D. (1956.), Znanstvena organizacija rada i njen razvoj, 2. izd., Zagreb: [s. l.]

Domainko, D. (1957.), Ekonomika proizvodnje u industrijskim poduzećima, Zagreb: "IBI".

Domainko, D. (1958.), Organizacija rukovođenja u industrijskim poduzećima, Zagreb: Birotehnika.

Domainko, D. (1970.), Ekonomika i organizacija industrijskih poduzeća, 4. dopunj. i ispravljeno izd., Zagreb: Narodne novine.

(Pripremila: Z.U.B.)

OSTALI IZVORI: 

Domainko, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2023. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15826

Delibašić, T. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 14. travnja 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=5073

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 198-199.

 

FOTOGRAFIJA:

LZMK (2018.); Portal hrvatske tehničke baštine, preuzeto 14. travnja 2023. s https://tehnika.lzmk.hr/domainko-dragutin/  

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dragutin Domainko, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/d/dragutin-domainko