Marijan Cingula

Marijan Cingula

Prof. dr. sc. Marijan Cingula (Potok, 01.II.1953.), redoviti profesor u trajnom zvanju

Osnovnu školu završio je u Bedekovčini, gimnaziju u Zaboku (1971.), a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (1976.). Na istom fakultetu je i magistrirao (1985.). Doktorirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (1992.). Odslušao je petnaestodnevni seminar o restrukturiranju poduzeća uvođenjem radničkih dionica na Sveučilištu Harvard, 1989. godine. Obavio je nekoliko kraćih specijalizacija o djelovanju burze i investicijskih fondova u SAD, u razdoblju od 1997. do 2000. godine, kao stipendist USAID ili kao gost Komisije za vrijednosne papire i Sveučilišta Pace u New Yorku i Sveučilišta Georgetown u Washingtonu. Odslušao je kraće seminare o komercijalnoj reviziji i komercijalnoj medijaciji (miriteljstvu).

Profesionalnu karijeru započeo je 1975. godine kao sekretar Međuopćinske konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske (zagrebački prsten), a nastavio je kao kreditni referent u Zagorskoj osnovnoj banci Zabok (1977.-1980.). Stručni ispit za rad u bankarstvu položio je u Zagrebačkoj banci. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu biran je u zvanje asistenta i docenta (1980.-1998.). Bio je izvršni direktor Varaždinskog tržišta vrijednosnica (1995.-1998.) te osnivač i izvršni direktor, VADEA, d.o.o. Varaždinski ured za razvoj i poduzetništvo (1998.-2001.). Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu radio je kao docent i izvanredni profesor (2001.-2008.), a od 2008. do odlaska u mirovinu 2020. radi na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, kao redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju.

Akademski izbor za docenta postigao je najprije u informacijskim znanostima, a zatim je biran u polju ekonomije za područje organizacije i menadžmenta. Predavao je brojne discipline na preddiplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i u inozemstvu: Planiranje u poduzećima, Osnove ekonomije, Organizacija, Strategijski menadžment, Poduzetništvo, Tržišta kapitala, Financijska regulacija, Bankarstvo za poduzeća, Poslovno odlučivanje, Korporacijsko upravljanje i Poslovna sigurnost. Trajno je iskazivao interes za novim područjima istraživanja, tako da je bio autor prvog hrvatskog udžbenika za predmet Poduzetništvo u srednjim ekonomskim školama, bio je redaktor prijevoda prve sveobuhvatne knjige o menadžmentu, za nakladničku kuću MATE, a u nastavne planove i programe akademskih ustanova među prvima je uvodio predmete o tržištima kapitala, korporativnom upravljanju i poslovnoj sigurnosti. Posebnu je pozornost poklanjao razvoju i napredovanju mladih akademskih znanstvenika, tako da je na različitim sveučilištima u znanstveno-nastavno zvanje docenta uveo sedam asistenata, a bio je mentor kod izrade doktorskih disertacija većem broju mladih istraživača.

Sudjelovao je, kao autor, na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, na kojima je prezentirao rezultate istraživanja sa domaćih i međunarodnih projekata. Kao organizator i predsjednik programskog odbora pripremio je više od šezdeset međunarodnih konferencija u zemlji i inozemstvu, na temu ekonomskog i društvenog razvoja. Zbornici radova s tih međunarodnih konferencija, pod nazivom Economic and Social Development indeksirani su u uglednim svjetskim bazama poput EconLit i WoS CPCI. Objavom radova u spomenutim zbornicima, brojni mladi istraživači širom svijeta stekli su uvjete za znanstveno napredovanje te su razvili svoju akademsku karijeru. Urednik je znanstvenog časopisa Journal of Economic and Social Development - JESD.

U profesionalnim i strukovnim udruženjima djelovao je kao predavač na brojnim seminarima, izradio je brojne predinvesticijske studije i elaborate o restrukturiranju poduzeća, a obnašao je i izborne dužnosti predsjednika u udruzi Hrvatski računovođa (2008.-2014.) i Hrvatskoj udruzi certificiranih članova nadzornih odbora (2008.-2011.). Jedan je od inicijatora za osnivanje Hrvatske udruge komercijalnih revizora.

Bio je član nadzornog odbora u revizorskom poduzeću DTTC Varaždin (1998.-2015.), u Graditeljstvu Čakovec (2001.-2017.), Metalskoj Industriji Varaždin (2008.-2019.), Podravki Koprivnica (2003.-2007.) i na Zagrebačkoj Burzi (2011.-2015.). Obavljao je brojne stručne poslove savjetovanja u procesu privatizacije (1990.-1998.), a u razdoblju od 2000. do 2003. bio je stečajni upravitelj GK Međimurje. Kao direktor Varaždinskog tržišta vrijednosnica proveo je transformaciju tržišta „preko šaltera“ (OTC Market) u elektroničku burzu, po najvišim standardima, što su pozitivno ocijenili stručnjaci Američke komisije za vrijednosne papire (SEC) i Američke udruge pravnika (ABA). Održao je brojne kraće seminare za menadžere u malim, srednjim i velikim poduzećima na teme iz modernog menadžmenta: Upravljanje vremenom, Poslovna etika, Poslovni protokol, Poslovni proračuni, Forenzika i poslovno planiranje, Poslovno pregovaranje, Upravljanje konfliktima.

Politički je bio aktivan još kao student te je bio uključen, kao predstavnik studenata I. godine studija, u Štrajkaški odbor za provođenje studentskog štrajka u vrijeme Hrvatskog proljeća 1971. godine. U razdoblju prije tranzicije, od 1985. do 1990. Godine, obnašao je dužnost člana Komisije za idejno-teorijski rad Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske-CKSKH i bio je direktor Marksističkog centra u Varaždinu, a na posljednjem 14. Kongresu CKSKJ sudjelovao je kao gost i kao kandidat za člana CKSKJ. Zalagao se za tržišnu ekonomiju i politički pluralizam, te je, nakon napuštanja Kongresa, aktivno sudjelovao u transformaciji hrvatskog Saveza komunista u Stranku demokratskih promjena. U demokratskoj državi kandidirao je za gradonačelnika grada Varaždina, 2013. godine, ali je poražen u drugom krugu glasovanja. U Domovinskom ratu sudjelovao je u činu natporučnika i obnašao je dužnost pomoćnika zapovjednika 104. brigade.

Jedan je od osnivača Hrvatsko-američkog društva u Varaždinu i Lions kluba u Varaždinu. Sad je u statusu počasnog člana. Oženjen je, otac troje djece, djed dvoje unučadi.

DJELA:

Žugaj, M. i Cingula, M. (1992.), Temelji organizacije, Varaždin: FOING.

Cingula, M (1995.), Poduzetništvo 1: Udžbenik za prve razrede srednjih ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Cingula, M, Grabovac, D. i Miletić, N. (1998.), Poduzetništvo: Udžbenik za 1. i 2. razrede srednjih ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. (1999.), Organizacija: Sveučilišni udžbenik, Varaždin: FOI.

Cingula, M. (2000.), Poduzetništvo 2, Varaždin: VADEA.

Cingula, M., Grabovac, D. i Miletić, N. (2000.), Poduzetništvo: Udžbenik za 1. i 2. razred srednjih ekonomskih škola, II. promijenjeno izdanje, Zagreb: Školska knjiga.

Cingula, M., Grabovac, D. i Miletić, N. (2001.), Poduzetništvo: Udžbenik za 1. i 2. razred srednjih ekonomskih škola, III. promijenjeno izdanje, Zagreb: Školska knjiga.

Cingula, M., Hunjak, T. i Ređep, M. (2003.), Poslovno planiranje s primjerima za investiture, Zagreb: RRIF-plus.

Cingula, M. (2001.), Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborate: Priručnik za poduzetnike i menadžere, Zagreb: RRIF-plus.

Cingula, M., Zoretić, G. i Viljetić, B. (2003.), Poduzetništvo 1: Udžbenik za prve razrede srednjih ekonomskih škola, Varaždin: VADEA.

Cingula, M. i Čižmek-Vujnović, O. (2003.), Poduzetništvo 2: Udžbenik za druge razrede srednjih ekonomskih škola, Varaždin: VADEA.

Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. (2003.), Organizacija, drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Varaždin: TIVA.

Zoretić, G. i Cingula, M. (2004.), Gospodarstvo 1: Udžbenik za drugi razred ekonomske škole, Zagreb: Školska knjiga.

Cingula, M. i Zoretić, G. (2006.), Poduzetništvo 3: Udžbenik za 3. razrede srednjih ekonomskih škola, Varaždin: VADEA.

Cingula, M., Zoretić, G. i Čižmek Vujnović, O. (2006.), Poduzetništvo 4: Udžbenik za 4. razrede srednjih ekonomskih škola, Varaždin: VADEA.

Cingula, M. (2006.), Corporate Governance as a Process-Oriented Approach to Socially Responsible Organizations, u: Ali, P. and Gregoriou, G. N. (ur.), International Corporate Governance After Sarbanes-Oxley, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., Hoboken, 65-94.

Klačmer Čalopa, M. i Cingula, M. (2009.), Financijske institucije i tržište kapitala, Varaždin: TIVA; FOI.

Gramc, B., Cingula, M. i Klačmer Čalopa, M. (2012.), Borzno posredovanje, Celje: FKPV.

Ostali radovi:

Cingula, M. (1989.), How to use Decision Support Systems for Business Planning, u: International Conference: Organization and Information Systems, Bled.

Cingula, M. (1991.), Neka pitanja konzultantske etike u radu organizatora, u: X. jubilejno posvetovanje organizatorjev dela: Organizacija, informatika, kadri danes – jutri, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Portorož.

Cingula, M. (1992.), Die Unternehmensfuerung als Grundlage der Wirtschaftlichen Entwicklung Kroatiens, u: Der Unternehmer als entscheidender Faktor der Marktwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart, Werantstaltung der Julius Raab-Stiftung, Wien, 15-16. Jun.

Cingula, M. (1992.), Poduzetništvo kao temelj gospodarskog razvoja Hrvatske, u: Međunarodno savjetovanje: Kako do uspješnog poduzeća, Zagreb: CROMA; Hrvatska gospodarska komora; UNIDO.

Cingula, M. (1993.), Education for Managers in Restructuring Economies, u: Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, Wirtschaftuniversitaet, Wien, 5-7. July, 1993.

Cingula, M. (1997.), Croatian Securities Market Development, u: Proceedings for the Conference: Alternative Structures for Securities Markets, Georgetown University, School of Business, Washington, D.C., September 10-11.

M. Cingula (2013.), Entrepreneurial competences in contemporary management, Ekonomski horizonti, 15(1), 77-86.

Cingula, M. (2018.), The Belt and Road Initiative Challenges for Central and Eastern European Transition Countries, u: The Belt and Road Construction & Building a Community of Shared Future for Mankind. Collected Papers, International Confucian Association, and Mohammed V University, Rabat Morocco, November, 85-101.

Cingula, M. (2019.), Confucianism and the Catholic Social Teaching as Building Blocks of Corporate Social Responsibility. u: International Conference in Honor of the 2570th Anniversary of Confucius & Sixth Congress of the International Confucian Association, Beijing, 167-189.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 25. lipanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/9803

Ekonomski fakultet – Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Marijan Cingula, preuzeto 25. lipanj 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/prof-dr-sc-marijan-cingula-30620/30620

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marijan Cingula, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/marijan-cingula