Vesna Bosilj Vukšić

Vesna Bosilj Vukšić

Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju

Dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić rođena je u Zagrebu. Ima hrvatsko državljanstvo, a po nacionalnosti je Hrvatica. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Informatika, 1986. godine.

Magistrirala je 1993. godine na Zajedničkom poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu, smjer Informacijski sustavi. Tema magistarskog rada bila je: "Objektno orijentirani modeli podataka" (znanstveno područje: ostale društvene znanosti, smjer: informacijske znanosti). Doktorirala je 1997. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a naslov disertacije bio je “Grafičko, objektno orijentirano i simulacijsko modeliranje poslovnih procesa” (znanstveno područje: ostale društvene znanosti, smjer: informacijske znanosti). Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić ima 35 godina radnog staža tijekom kojeg je obavljala slijedeće poslove: projektant informacijskih sustava u računskom centru poduzeća Elektropromet (1986-1989) i organizator-projektant u poduzeću ZagrebData (1989-1993). Od 01.10.1993. godine radi na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od 2011. izabrana u trajno znanstveno nastavno zvanje redovite profesorice.

Izvođač je i nositelj većeg broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Informatika“ i "Poslovni informacijski sustavi". Bila je nositelj kolegija „Informatika“ u razdoblju od 2001-2005. godine. Bila je nositelj izbornih kolegija na preddiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu - „Informacijska tehnologija u modeliranju poslovnih procesa“ od šk.god. 2003/2004. (naziv kolegija je promijenjen u „Informatizacjia poslovnih procesa“) i „Upravljanje znanjem“ od šk.god. 2009/2010. Uz navedeno, sudjelovala je u nastavi na kolegijima diplomskog studija koji više nisu aktivni, i to: Internet i elektroničko poslovanje, Simulacijsko modeliranje i Razvoj poslovnih aplikacija. Na smjeru Menadžerska informatika Integriranog studija Ekonomskog fakulteta Zagreb nositeljica je dva obavezna kolegija: „Informatizacija poslovnih procesa“ i „Sustavi za upravljanje poslovnim procesima“.

Bila je nositelj kolegija „Upravljanje poslovnim procesima“ na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Informatički management“ Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od šk.god. 2001/20002., a od pokretanja specijalističkih poslijediplomskih studija 2008. godine nositelj je kolegija „Upravljanje poslovnim procesima“ na SPDS-u „Informatički menadžment“, kolegija „Upravljanje poslovnim procesima“ na SPDS-u „Upravljanje kvalitetom“ i kolegija „Elektronički marketing“ na SPDS-u Marketinški menadžment. Na poslijediplomskom doktorskom studiju iz ekonomije i poslovne ekonomije nositelj je izbornog kolegija „Sustavi za poslovnu izvrsnost“. Sudjeluje u izvođenju kolegija „Menadžment poslovnih procesa“ na SPDS-u „Organizacija i menadžment“. Voditeljica je stručnog diplomskog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru (2020- ), kao i nositeljica kolegija „Modeliranje i informatizacija poslovnih procesa“ i „Simulacija procesa u elektroničkom okruženju“.

Aktivan rad sa studentima poslijediplomskog i doktorskog studija na izradi diplomskih (12), magistarskih (27) i doktorskih disertacija (4) rezultirao je i većim brojem objavljenih članaka u koatorstvu sa kandidatima.

Dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić ima i značajno međunarodno predavačko iskustvo. Odlukom senata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (Slovenija), 29. lipnja 2009. godine izabrana je za stalnog gostujućeg profesora, a tom statusu je do danas. Temeljem ove odluke predaje na kolegijima „Business Process Modelling“ i „Prenova in informatizacija poslovanja“ te sudjeluje u izvođenju doktorskog seminara u okviru Doktorskog studija i kolegija „Business Process Management“ na Međunarodnoj ljetnoj školi Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. U okviru programa CEEPUS predavala je kolegij „Business Information Systems II“ (u trajanju od 24 nastavna sata) na Vienna University of Economics and Business (Austrija) tijekom svibnja 2011. U okviru ERASMUS stipendije održala je 8 sati predavanja na temu modeliranja i upravljanja poslovnim procesima na Mycolas Romeris University, Faculty of Social Informatics, u razdoblju 27.09.-01.10.2010. Održala je pozvano predavanje 1997. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Grazu (Karl-Franzens University, Graz, Austrija). Aktivno sudjeluje i u drugim programima mobilnosti nastavnika: „CEEPUS mobility program“ na Cracow University of Economics (2011/2012); Bilateralna mobilnost između Sveučilišta u Zagrebu i the University of Pecs at the Faculty of Economics and Business Pecs (2011/2012); CEEPUS mobility program“ na Corvinus University (Budimpešta, Mađarska).

Učestvovala je u vođenju međunarodnih konferencija: (1) 2002, 2005 i 2006. - Potpredsjednica međunarodnog Programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije “Information Technology Interfaces Conference”, (2) 2007. – Članica Savjetodavnog odbora međunarodne znanstvene konferencije The InSITE (Informing Science + IT Education) conference; (3) 2006 - Članica međunarodnog Programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije FUture BUsiness TEchnology (FUBUTEC) Conference; (4) 2004-2006. - Članica međunarodnog Programskog odbora međunarodne znanstvenekonferencije IADIS (International Association for Development of the Information Society) E-commerce Conference; (5) 2002-2006. - Članica međunarodnog Programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije “Bled eCommerce Conference”.

Članica je i predsjednica Hrvatskog društva za simulacijsko modeliranje (2000-2001). Od 2020. članica je Hrvatskog društva za kvalitetu. U razdoblju 2011/2012 - 2015/2016 obnaša dužnost pročelnice Katedre za informatiku.

Članica uredništva međunarodnog časopisa Uporabna informatika - The Applied Informatics (2002-danas ). Recenzent je za više od 10 međunarodnih znanstvenih časopisa ((International Journal of Information Management - IJIM; Business Process Management Journal; The Applied Informatics, Management - Journal of Contemporary Management; South East European Journal of Ecnomics and Business – University of Sarajevo; Decision Support Systems Journal, Economics and Business Review Journal; International Journal of Simulation and Process Modelling – IJSPM) i međunarodnih znanstvenih konferencija ((Information Technology Interfaces Conference; FUture BUsiness TEchnology (FUBUTEC) Conference; IADIS - International Association for Development of the Information Society E-commerce Conference; Bled eCommerce Conference; International Conference on Software and Data Technologies – ICSOFT; the Annual Hawaii International Conference on System Sciences – HICSS; International conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks).

Znanstveni interes fokusiran je na područje modeliranja i upravljanja poslovnim procesima, grafičko i simulacijsko modeliranje, razvoj informacijskih sustava i upravljanje znanjem. Znanstvena suradnja realizira se kroz sudjelovanje i/ili vođenje znanstvenih projekata. Sudjeluje u projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, kao i u Projektima potpore Sveučilišta u Zagrebu.

Kao sudionica projektnog tima sudjelovala je na 2 znanstvena projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH: Modeliranje i simulacija u poslovnoj ekonomiji (1997-2002) i Metode i modeli poslovnog odlučivanja (2002-2005). Bila je voditeljica internog projekta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod nazivom Menadžment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima (2005-2006). Istraživač je na projektu „IT za upravljanje znanjem i poslovnim procesima u bankarstvu“ Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2004-2005). Voditeljica je projekta MZOS Sustavi upravljanja informacijama, procesima i znanjem, broj 067-0362980-2484 (2007-2014.), kao i projekta Hrvatske zaklade za znanost „Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost – PROSPER“ (2015-2019) IP-2014-09-3729.

Sudjeluje i u projektima u inozemstvu, kao i u projektima financiranim od EU: (1) član je međunarodnog istraživačkog projekta REBUS (Re-engineering Business Processes), University of Brunel, London, UK (2001-2004); (2) član je istraživačkog centra The Centre for Business Information, Organization and Process Management (BIOPoM), Westminster Business School, University of Westminster (2005-2006); (3) član je projekta FP7-ICTSME project Methodology and supporting toolset advancing embedded systems quality (2010-2013).

Objavila je više od 100 članaka u znanstvenim časopisima, zbornicima konferencija i knjigama. Sudjelovala je u više od 40 konferencija. Vesna Bosilj Vukšić je primila nagradu za objavljeni člank: nagrada za članak Emerald Outstanding Paper Awards – 2013 - Highly commended papers: Tomislav Hernaus, Mirjana Pejić Bach, Vesna Bosilj Vukšić, (2012) Influence of strategic approach to BPM on financial and non-financial performance, Baltic Journal of Management, Vol. 7 No. 4, 376 – 396.

VAŽNIJA DJELA:

Bosilj Vukšić, V. i Ćurko, K. (1999.), Reinženjering poslovnih procesa i informacijska tehnologija, u: Tipurić, D. (ur.), Konkurentska sposobnost poduzeća, Zagreb: Sinergija, 339-358.

Bosilj Vukšić, V. (1999.), Internet, u: Srića, V. i suradnici, Menadžerska informatika, 2:2 – 2:32.

Kovačič, A. i Bosilj Vukšić, V. (2000.), Business Renovation in Slovenia and a Comparison with Croatia, u: Montanheiro, M. i Linehan, M. (ur.), Public and Private Sector Partnerships: the Enabling Mix, 325-338.

Bosilj Vukšić, V., Giaglis, G.M. i Hlupić, V. (2001.), IDEF Diagrams and Petri Nets for Business Process Modeling: Suitability, Efficacy and Complementary Use, u: Sharp, B., Filipe, J. i Cordeiro, J. (ur.), Enterprise Information Systems II, 143-148.

Bosilj Vukšić, V. i Kovačič, A. (2004.), Upravljanje poslovnim procesima, Zagreb: Sinergija.

Bosilj Vukšić, V. (2004.), Elektroničko poslovanje, u: Čerić, V. i Varga, M. (ur.), Informacijska tehnologija u poslovanju, Zagreb: Element, 57-72.

Kovačič, A. i Bosilj Vukšić, V. (2005.), Management poslovnih procesov: Prenova in informatizacija poslovanja, Ljubljana: GV Založba, d.o.o.

Varga, M. i Bosilj Vukšić, V. (2008.), Informacijski sustav u poslovanju, u: Informatika u poslovanju, Zagreb: Element, 111-138.

Varga, M. i Bosilj Vukšić, V. (2008.), Elektronička javna uprava, u: Informatika u poslovanju, Zagreb: Element, 299-300.

Bosilj Vukšić, V., Hernaus, T. i Kovačič, A. (2008.), Upravljanje poslovnim procesima: organizacijski i informacijski pristup, Zagreb: Školska knjiga.

Čerić, V., Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (2009.), Sustavi za poslovno odlučivanje, u: Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Element, 157-177.

Bosilj Vukšić, V. i Čerić, V. (2010.), Poslovni informacijski sustavi i upravljanje poslovnim procesima, u: Panian, Ž. i Ćurko, K. (ur.), Poslovni informacijski sustavi, Zagreb: Element, 125-162.

Bosilj Vukšić, V. (2016.), Poslovni procesi i informacijski sustav, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 19-38.

Bosilj Vukšić, V. (2016.), Analitičke i upravljačke obrade, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 61-90.

Bosilj Vukšić, V. (2016.), Specifične obrade potpore odlučivanju, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 113-141.

Suša Vugec, D., Tomičić-Pupek, K. i Bosilj Vukšić, V. (2018.). Social business process management in practice: Overcoming the limitations of the traditional business process management, International Journal of Engineering Business Management, 10(1-10).

Ivančić, L., Suša Vugec, D. i Bosilj Vukšić, V. (2019.), Robotic Process Automation: Systematic Literature Review, u: Di Ciccio, C. … Staples, M. (ur.), Business Process Management: Blockchain and Central and Eastern Europe Forum, 280-295.

Bosilj Vukšić, V. (2020.), Informacijska tehnologija i poslovna etika, u: Pejić Bach, M. i Spremić, M. (ur.), Osnove poslovne informatike, Zagreb: Ekonomski fakultet, 285-306.

Spremić, M., Ivančić, L. i Bosilj Vukšić, V. (2020.), Fostering Innovation and Value Creation through Ecosystems: Case of Digital Business Models and Digital Platforms, u: Sandhut, K. (ur.), Leadership, Management, and Adoption Techniques for Digital Service Innovation, Hershey, PA: IGI Global, 25-44.

Odabrani ostali radovi:

Škrinjar, R., Bosilj Vukšić, V. i Indihar‐Štemberger, M. (2008.), The impact of business process orientation on financial and non‐financial performance, Business Process Management Journal, 14(5), 738–754.

Indihar Štemberger, M., Bosilj Vukšić, V. i Jaklić, J. (2009.), Business Process Management Software Selection – Two Case Studies, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 22(4), 84–99.

Hernaus, T., Pejić Bach, M. i Bosilj Vukšić, V. (2012.), Influence of strategic approach to BPM on financial and non‐financial performance, Baltic Journal of Management, 7(4), 376–396.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Tomičić-Pupek, K. (2014.), Process Performance Management in Higher Education, International Journal of Engineering Business Management, 6, 11.

Milanović Glavan, L., Bosilj Vukšić, V. i Vlahović, N. (2015.), Decision tree learning for detecting turning points in business process orientation: a case of Croatian companies, Croatian Operational Research Review, 6(1), 207–224.

Hernaus, T., Bosilj Vukšić, V. i Indihar Štemberger, M. (2016.), How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organisations, Business Process Management Journal, 22(1), 173–195.

Milanović Glavan, L. i Bosilj Vukšić, V. (2017.), Examining the impact of business process orientation on organizational performance: the case of Croatia, Croatian Operational Research Review, 8(1), 137–165.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. i Tomičić-Pupek, K. (2017.), Utilization of Discrete Event Simulation in Business Processes Management Projects: a Literature Review, Journal of Information and Organizational Sciences, 41(2), 137-159.

Bosilj Vukšić, V., Suša Vugec, D. i Lovrić, A. (2017.), Social Business Process Management: Croatian IT Company Case Study, Business Systems Research Journal, 8(1), 60–70.

Suša Vugec, D., Tomičić-Pupek, K. i Bosilj Vukšić, V. (2018.), Social business process management in practice: Overcoming the limitations of the traditional business process management, International Journal of Engineering Business Management, 10(1-10).

Bosilj Vukšić, V., Brkić, Lj. i Tomičić Pupek, K. (2018.), Understanding the success factors in adopting Business Process Management Software: case studies, Interdisciplinary description of complex systems, 16(2), 194-215.

Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V., Suša Vugec, D. i Stjepić, A. M. (2019.), BPM and BI in SMEs: The role of BPM/BI alignment in organizational performance, International journal of engineering business management, 11, 1-16.

Ivančić, L., Bosilj Vukšić, V. i Spremić, M. (2019.), Mastering the Digital Transformation Process: Business Practices and Lessons Learned, Technology innovation management review, 9(2), 36-50.

Brkić, Lj., Tomičić Pupek, K. i Bosilj Vukšić, V. (2020.), A Framework for BPM Software Selection in Relation to Digital Transformation Drivers, Tehnički, 27(4), 1108-1114.

Suša Vugec, D., Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Jaklič, J., i Indihar Štemberger, M. (2020.). Business intelligence and organizational performance: The role of alignment with business process management, Business process management journal, 26(6), 1709-1730.

Jaklič, J., Bosilj-Vukšić, V., Mendling, J., i Štemberger, M. I. (2021.), The Orchestration of Corporate Performance Management and Business Process Management and Its Effect on Perceived Organizational Performance, SAGE open, 11(3).

Stjepić, A. M., Pejić Bach, M., i Bosilj Vukšić, V. (2021.), Exploring risks in the adoption of business intelligence in SMEs using the TOE framework, Journal of Risk and Financial Management, 14(2), 58.

Bosilj Vukšić, V., Stjepić, A. M. i Suša Vugec, D. (2021.), The Intersection between Iot and Bpm: Systematic Literature Review, u: Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, 3(1), Zagreb: Faculty of Economics and Business, 824-836.

Živković, S., Ivančić, L. i Bosilj Vukšić, V. (2022.), Socially assistive robots: Toward an enhanced independence of older adults, u: Proceedings of FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business, 800-809.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 24. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/205193

ORCID (2020.), Vesna Bosilj Vukšić, preuzeto 24. rujna 2020. s https://orcid.org/0000-0002-0841-7754

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Vesna Bosilj Vukšić, preuzeto 24. rujna 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/prof-dr-sc-vesna-bosilj-vuksic-29924/29924

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vesna Bosilj Vukšić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vesna-bosilj-vuk%C5%A1i%C4%87