Vasilije Baletić

Vasilije Baletić, pukovnik (Nikšić, Crna Gora, 29. IV. 1920. - ?), predavač

Vasilije Baletić rođen je 1920. godine u Nikšiću u Crnoj Gori. Gimnaziju je završio u Nikšiću 1941. godine, nakon čega sudjeluje u Narodno-oslobodilačkoj borbi do završetka rata. Tijekom rata bio je u sastavu 5. proleterske i 9. udarne Crnogorske brigade na nekoliko rukovodećih dužnosti - od komesara čete do komesara bataljona, a po završetku rata bio je komesar 15. srpske udarne brigade u činu majora. Do umirovljenja 1969. godine radio je u JNA na raznim dužnostima, a umirovljen je u činu pukovnika JNA. Kao oficir završio je dvogodišnju Višu političku školu "Đuro Đaković" u Beogradu, Pješadijsku oficirsku školu i Višu vojnu akademiju JNA. Živio je i radio u Beogradu.

U dopunski radni odnos na Fakultetu ekonomskih nauka stupio je 1970./71. godine kao nastavnik za predmet "Osnove općenarodne obrane" na kojem je predavao do 1973. godine.

Bio je član SKOJ-a od 1937. godine, član KPJ, SKJ od 1941. godine i cijelo vrijeme je bio aktivan u društveno-političkom radu.

Bio je nosilac Partizanske spomenice 1941., te je odlikovan sa devet drugih odlikovanja, od kojih su četiri ratna, dva mirnodopska i tri strana (sofjetsko, poljsko i bugarsko odlikovanje). Dodijeljena mu je posebna "Spomenica" kao priznanje za sudjelovanje u borbi na Sutjesci 1943. godine. 

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 324-325.


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Vasilije Baletić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vasilije-baleti%C4%87?authuser=0