Sanja Broz Tominac

Sanja Broz Tominac

Doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac (Zagreb, 26. IX. 1982. -), docentica

Doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac rođena je 26. rujna 1982. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Državljanka je Republike Hrvatske i po narodnosti je Hrvatica. Prvu ekonomsku školu završila je s izvrsnim uspjehom 2001. godine kada upisuje studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je u listopadu 2005. godine na smjeru Računovodstvo.

Znanstveni poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje u travnju 2006. godine te stječe titulu magistra znanosti 16. prosinca 2008. godine obranom znanstvenog magistarskog rada pod nazivom Utjecaj metoda rasporeda indirektnih troškova na rentabilnost profitnih centara banaka (mentor: prof. dr. sc. Danimir Gulin). Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Leko, predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Danimir Gulin, mentor i član povjerenstva i prof. dr. sc. Silvije Orsag, član povjerenstva.

Poslijediplomski doktorski studij iz poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2008. godine. Akademski stupanj doktora znanosti stječe 27. studenog 2012. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom Utjecaj računovodstvenog okvira i naprednog internog sustava rangiranja na procjenu kreditnog rizika banaka (mentor: prof. dr. sc. Vesna Vašiček). Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Alen Stojanović, predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, mentor i član povjerenstva i prof. dr. sc. Mira Dimitrić, član povjerenstva.

Od veljače do travnja 2006. godine zaposlena je u Getro d.d. na poslovima nabave robe i pregovaranja s dobavljačima. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se u travnju 2006. godine kao asistent na Katedri za Računovodstvo, a u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 18. prosinca 2012. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 18. listopada 2013. godine na 5. sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomija, a u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrana je 2019. godine.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavnom procesu kao izvođač nastave. Sudjeluje i sudjelovala je u izvođenju nastave iz kolegija Računovodstvo financijskih institucija, Računovodtsvo troškova, Accounting, Managerial accoiunting, Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Računovodstvo, Računovodstvo II te Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje.

Bila je mentor na većem broju diplomskih, seminarskih radova i poslovnih projekata te član povjerenstava na obrani brojnih diplomskih radova. Odlično se služi engleskim i njemačkim jezikom za koji posjeduje Zertifikat Deutsch (Goethe Institut 2004. godine) te pasivno talijanskim jezikom. Područje istraživačkog interesa su računovodstvo financijskih institucija, troškovno i upravljačko računovodstvo.

Pristupnica aktivno sudjeluje i sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata i to na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost ''Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru'' (šifra projekta 8509, 2014.-2018.), voditelj: prof.dr.sc. Vesna Vašiček, na projektu ''Perspektive primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH'' (šifra projekta: 067-0811272-1074, 2007.-2011.), voditelj: prof.dr.sc. Vesna Vašiček te na projektu ''Primjena modela Balancedscorecard (BSC-a) za mjerenje uspješnosti Sveučilišta'' (2012.-2013.), voditelj izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky. Bila je voditeljica projekta ''Utjecaj primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 na financijsko izvještavanje i troškove banaka'' u razdoblju 2018. – 2019. godine. Od 2019. godine suradnica je na projektu ''Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija'', voditelj: prof.dr.sc. Vesna Vašiček. Od listopada 2019. godine imenovana je članicom stručnog projektnog tima ''Primjena proračunskog računovodstva na poslovne događaje izvanproračunskih korisnika – vezne tablice'' u okviru projekta ''Učinkovitiji sustav financijskog i statističkog izvještavanja'' (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.), voditelj prof.dr.sc. Davor Vašiček.

U dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu pristupnica se usavršavala na više stručnih radionica u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u Erasmus razmjeni za nastavno osoblje na Fachhochschule Eisenstadt, of 09.-11. lipnja 2013. godine te na Universität Ulm, od 25.-29. travnja 2011. godine. Pohađala je stručni seminar Projektom do cilja – brza i efikasna implementacija regulative u upravljanje kreditnim rizikom banaka – risk, IT & poslovni pristup projektu u organizaciji Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje, Zagreb, 10. lipnja 2010. godine. Sudjeluje u akademskoj razmjeni sa Jagiellonskim sveučilištem u Krakowu, Poljska na Institute of Economics and Management, od 06.-08. travnja 2009. godine. Prisustvovala je i stručnom seminaru Recent and pending cases at the ECJ on direct taxation na Institut für Österreichisches und Internationales Steurrecht, Beč, Austrija, od 25.-27. rujna 2008. godine. Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika, u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polazi 2007. godine. U prosincu 2011. godine polazi Program edukacije za i stječe titulu Ovlaštenog internog revizora – specijalist za banke i financijske institucije u organizaciji Hrvatskog instituta internih revizora.

Godine 2011. i 2012. održala je pozvano predavanje odnosno vježbe na kolegiju Financial Accounting & Managerial Accounting u okviru dodiplomskog studija na FH Campus 02 – Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, University of Applied Sciences, Graz na temu „ABC method“.

Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama iz područja istraživačkog interesa. Članica je uredničkog odbora časopisa Research in Economics and Management, USA od 2017. godine. Članica je uredničkog odbora IBIMA Publishing 2017., 2019. i 2020. godine. 2018. godine bila je član organizacijskog odbora CIGAR Workshop (Comparative International Governmental Accounting Research) – ''Accounting for Budgeting and Fiscal Responsibility''. Članica je uredničkog odbora časopisa Journal of global business insights. Obnašala je i ulogu recenzenta znanstvenih radova za časopise Ekonomski vjesnik i Croatian Operational Research Review. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa upisana je pod brojem 286480.

DJELA:

Broz Tominac, S. (2018.), Računovodstveno evidentiranje rashoda, prihoda i utvrđivanja rezultata poslovanja, u: Hladika, M. (ur.), Računovodstvo II – priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 237-264.

Broz Tominac, S. (2015.), Primjena sustava obračuna troškova po radnom nalogu, u: Hladika, M. (ur.), Upravljačko računovodstvo - studija slučajeva, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 108-126.

Broz Tominac, S. (2015.), Metode za donošenje odluka o kapitalnim investicijama – kapitalni proračun, u: Hladika, M. (ur.), Upravljačko računovodstvo - studija slučajeva, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 451-462.

Vašiček, D. et al (2011.), Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova u javnom sektoru – izabrane teme, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Broz Tominac, S. i Dragija, M. (2010.), Računovodstveno praćenje troškova, u: Perčević, H. (ur.), Računovodstvo – priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Broz Tominac, S. (2010.), Računovodstveno praćenje proizvodnje i gotovih proizvoda, u: Perčević, H. (ur.), Računovodstvo – priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Abramović, K. et al (2008.), Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja - s poreznim propisima, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. (poglavlja: HSFI 13 Obveze, str. 454.-459., HSFI 14 Vremensko razgraničenje, str.495.-501., HSFI 15 Prihodi, str.529.-530., 533.-537., HSFI 16 Rashodi, str.545., 547.-551.-565.).

Dragija Kostić, M., Vašiček, D. i Broz Tominac, S. (2020.), Accounting information in th efunction of cost management at higher education institutions, u: RED – 2020 9th International Scientific Symposium Regiod Entrepreneurship Development, Osijek.

Broz Tominac, S. i Jakopiček, D. (2019.), Comparison of cost calculation methods in Croatian and German healthcare system, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 19-29.

Broz Tominac, S. i Vašiček, V. (2018.), The impact of IFRS 9 on loan impairments in Croatian banks, u: Maloletko, A., Rupcic, N. iBaracskai, Z. (ur.), Book o f Proceedings of 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development - XVIII International Social Congress (ISC - 2018), Moskva: VADEA, Varazdin, Croatia.

Broz Tominac, S. (2018.), Challenges of Application of IFRS 9 in Insurance Companies in the Republic of Croatia, u: Soliman, K. S. (ur.), Proceedings Paper from 31st International Business Information Management Association Conference, Milano: INT Business Information Management Assoc – IBIMA, Milano.

Broz Tominac, S. (2018.), The impact of internal rating system application on credit risk management, u: Bilgin, M. H., Danis, H. D. i Car, U. (ur.), Proceedings of the 20th Eurasia Business and Economics Society Conference – Vol. 1, Springer International Publishing, 119-127.

Vašiček, V. i Broz Tominac, S. (2018.), Evaluation of state financial assets in the form of shares and stakes in enterprises owned by the Republic of Croatia, u: Božina, Beroš, M., Recker, N. i Kozina, M. (ur.), Book of Proceedings of the 27th International Scientific Conference on Economic and Social Develeoment, Rim, Varaždin: Development and Entrepreneurship Agency, Warsaw: Faculty of Management University of Warsaw, 327-338.

Broz Tominac, S. i Mamić, H. (2017.), Accounting treatment and documentation of costs in EU projects, u: Potočan, V., Kalinic, P. i Vuletić, A. (ur.), Book of Proceedings of the 26th Internatonal Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, Zagreb, Varaždin: Development and Entrepreneurship Agency, Warszaw: Faculty of Management University of Warsaw, 261-269.

Broz Tominac, S. i Bauer, K. (2017.), Regulations for the preparation of financial statements by banks in Croatia and Poland, Argumenta Oeconomica Cracoviensia.

Broz Tominac, S. i Palijan, A. (2016.), Managing operational risk in banks: Croatian case, u: Proceedings of MAC-MME 2016 International Conference, Prag 9-10 prosinca 2016., 134-138.

Vašiček, V. i Broz Tominac, S. (2016) Tretman tečajnih razlika u proračunskom računovodstvu, TIM4PIN magazin, (11), 18-23.

Broz Tominac, S. (2014.), Possibilities of Balanced Scorecard Application in Commercial Banks, International journal of scientific research, 3(10), 40-42.

Broz Tominac, S. (2014.), Računovodstveno praćenje kreditnog rizika u banaka, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (2), 75-87.

Vašiček, V., Broz Tominac, S. i Žmuk, B. (2013.), Are Croatian banks ready for pass on AIRB approach?, Journal of Economics, Business and Marketing Management, 1(1), 81.-84.

Dražić Lutilsky, I. i Broz Tominac, S. (2013.), Pokazatelji uspješnosti na visokoškolskim ustanovama, u: Čavrak, V. i Gelo, T. (ur.), Zbornik radova znanstvene konferencije Ekonomsko obrazovanje u RH - jučer, danas, sutra, Zagreb: Ekonomski fakultet, 193-218.

Dražić Lutilsky, I., Broz Tominac, S. i Dragija, M. (2012.), Financial services in the VAT system in the European Union and Croatia, The South East European Journal of Economics and Business, 7(2), 23-33.

Dražić Lutilsky, I., Dragija, M. i Broz Tominac, S. (2012.), Towards full costing method at University of Zagreb, Sarajevo Business and Economics Review, 32, 139-164.

Dražić Lutilsky, I., Broz Tominac, S. i Šalata, D. (2012.), Financial services and value added tax in Croatia, u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of the 3rd International Conference „Vallis Aurea“ focus on: Regional Development, Požega-Vienna: Polytehnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, 0245-0249.

Broz Tominac, S. i Posavec, M. (2012.), Managing credit risk on the basis of Basel regulation in building societies, u: 6th International Conference: “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”, June 13-16, 2012, Solaris Hotels Resort, Šibenik, Croatia, 61 – 62.

Dražić Lutilsky, I., Broz Tominac, S. i Jurak, Ž. (2012.), Suppression of cumulative effects of dividend taxation and participations in profit according to OECD model of tax agreement, u: Proceedings of the 1st International Conference: Accounting and auditing perspectives AAP 2012, Temišvar: Universitatea de Vest din Timisoara, 56-64.

Dražić Lutilsky,I., Broz Tominac, S. i Ivić, M. (2012.), New methodology of costs in telecommunication industry, u: 6th International Conference: “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”, June 13-16, 2012, Solaris Hotels Resort, Šibenik, Croatia, 550 – 566.

Dražić Lutilsky, I., Broz Tominac, S. i Jurak, Ž. (2012.), Comparison and effects of different dividend taxation systems and participations in profits, u: Book of abstracts ''Knowledge and business challenge of globalisation in 2012'' of 4th International Scientific Conference, Celje, 15.-16.11.2012.

Vašiček, V. i Broz Tominac, S. (2012.), Disclosure of information on credit risk according to supervisor's requirements – Croatian case, u: XXVI. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer centre (ITTC), Miskolc, 29.-30.03.2012. Dragija, M., Dražić Lutilsky, I. i Broz Tominac, S. (2011.), The introduction of modern cost management methods in the public sector, u: Kovacs, T. (ur.), XXV. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer centre (ITTC), Miskolc, 31.03.-01.04.2011., Proceedings – section P: Economic Challenges in the 21st Century, 47.-52.

Dražić Lutilsky, I., Broz Tominac, S. i Ivić, M. (2011.), Activity based system in telecommunications industry, u: 19th International Conference on Software Telecommunications and Computer Networks, Split-Hvar-Dubrovnik, 15.-17. rujan 2011.

Dražić Lutilsky, I., Broz Tominac, S. i Dragija, M. (2011.), Implementation of Balanced Scorecard model at University, u: Doutor Rui, S. i Doutor, E. T. (ur.), , Universidade Lusiada de Vila Nova De Famalicao, Portugal, . 711.-721.

Broz Tominac, S. (2010.), Profitability of banks' profit centers with the respect to the applied allocation methods of indirect costs, u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of the 2nd International conference „Vallis Aurea“ focus on: Regional Development, Požega-Vienna: Polytehnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, 0165-0171.

Broz Tominac, S., Hladika, M. i Dragija, M. (2009.), Advantages and disadvantages of the implementation of ABC method in the banks: Croatian case, u: Kovacs, T. (ur.), XXIII. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc & Innovation Technology Transfer centre (ITTC), Miskolc, 19.-20.03.2009., Proceedings– section P: Company Competitivenesss in the 21st Century, 239.-245.

Čevizović, I., Glasnović, B. i Broz Tominac, S. (2008.), Accounting legislation for SME in Croatia and European union, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 305.-312.

Čevizović, I., Glasnović, B. i Broz Tominac, S. (2008.), Od opreznosti do fer vrijednosti, u: Gulin, D., Dražić Lutilsky, I. i Glasnović, B. (ur.), Znanstveni skup ''Benedikt Kotruljević 2008'', Dubrovnik, Hrvatska, 06.11.2008., Zagreb: Ekonomski fakultet, 75.-81.

Čevizović, I., Remenarić, B. i Broz Tominac, S. (2007.), Harmonization of accounting legislation in Croatia with European Union legislation, u: Kovacs, T. (ur.), XXI. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc & Innovation Technology Transfer centre (ITTC), Miskolc, 22.-23.03.2007., Proceedings – section P: Company Competitivenesss in the 21st Century.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 23. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/286480

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Sanja Broz Tominac, preuzeto 23. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/doc-dr-sc-sanja-broz-tominac/30322

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sanja Broz Tominac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/sanja-broz-tominac