Mato Bartoluci

Mato Bartoluci

Prof.dr.sc. Mato Bartoluci (Novska, 22. I. 1949. -) , redoviti profesor u trajnom zvanju

Prof.dr.sc Mato Bartoluci rođen je 22. siječnja 1949. godine u Novskoj gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1980. godine na Znanstvenom poslijediplomskom studiju Poslovne financije i računovodstvo. Doktorsku disertaciju pod naslovom Ocjena ekonomskih efekata sportske rekreacije u turizmu s posebnim osvrtom na jadranski turizam Jugoslavije obranio je također na Ekonomskom fakultetu 1986. godine pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dragutina Alfiera te stekao akademski stupanj doktora ekonomskih znanosti.

Radio je nekoliko godina u gospodarstvu na različitim ekonomskim poslovima od voditelja financijske službe, voditelja plana i analize, šefa računovodstva i sl. Od 1979. godine radio je na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je izabran za znanstvenog asistenta na predmetu Ekonomika i organizacija sporta. Nakon toga biran je u docenta (1987.) , izvanrednog profesora (1991.) , redovitog profesora (1999.) te redovitog profesora u trajnom zvanju (2004.) na predmetima Ekonomika i menadžment sporta, Sportski marketing te Turizam i sport. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao nositelj predmeta Turistička politika i razvoj.

Od 2007. godine zaposlio se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor na predmetima Turizam, Menadžment sporta u turizmu, Poduzetništvo u turizmu te Turistička politika i razvoj. Ostao je nositelj predmeta Ekonomika i menadžment sporta na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu gdje je radio kao vanjski suradnik. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao redoviti profesor u trajnom zvanju do 01.10.2017. godine, tj. do odlaska u mirovinu.

Osim na Kineziološkom i Ekonomskom fakultetu, predavao je kao vanjski suradnik na poslijediplomskim studijima na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji, Fakultetu za sport u Ljubljani te na nekim drugim znanstveno-nastavnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Objavio je više od sto pedeset znanstvenih i stručnih radova, knjiga i udžbenika.

Bio je voditelj i autor većeg broja znanstvenih projekata Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, te projekata za gospodarstvo, posebno u turizmu.

Član je međunarodnih redakcija znanstvenih časopisa Fitness Management iz Hamburga, Kinesiology, Kineziološki fakultet Zagreb, Tourism and Hospitality Management, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, Opatija-Beč, Acta Turistica, Ekonomski fakultet Zagreb. Član je Znanstvenog vijeća za turizam pri Hrvatskoj Akademiji znanosti i umjetnosti.

U svojem višegodišnjem znanstveno nastavnom radu bio je mentor mnogim studentima diplomskog, poslijediplomskog te doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i dr.

Na Kineziološkom je fakultetu obnašao funkciju prodekana za poslovnu politiku i financije (od 1990. do 2001. godine) te funkciju dekana u dva mandata u vremenu od 2001. do 2005. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obnašao je funkciju pročelnika Katedre za turizam od 2010. do 2014. godine.

Danas obnaša funkciju Predsjednika Vijeća gradske četvrti Trnje (bivša općina) grada Zagreba.

Za svoj dugogodišnji rad primio je određene nagrade i priznanja među kojima: godišnju nagradu Franjo Bučar za dostignuća u sportu (2006.) , nagradu Mijo Mirković (2011.) kao autor knjige Turizam u izdanju Školske knjige.


DJELA:

Knjige:

Relac, M. i Bartoluci, M. (1987.), Turizam i sportska rekreacija, Zagreb, Informator.

Lovrić, Z. i Bartoluci, M. (1991.), Osnove i mogućnosti poduzetništva u sportu, Zagreb: Mentorex.

Bartoluci, M. (1997.), Ekonomika i menadžment sporta, Zagreb: HAZU.

Bartoluci, M., Čavlek, N. et al (1998.), Turizam i sport, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu; Ekonomski fakultet - Zagreb.

Bartoluci, M. (2003.), Ekonomika i menadžment sporta, drugo dopunjeno i prošireno izdanje Zagreb: Informator.

Bartoluci, M.et al (2004.), Menadžment u sportu i turizmu, Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet - Zagreb.

Bartoluci, M., Čavlek, N. et al (2007.), Turizam i sport – razvojni aspekti, Zagreb: Školska knjiga.

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.), Menadžment u sportu, Zagreb: Kineziološki fakultet.

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.), Menadžment sportskog i nautičkog turizma, Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.

Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. et al (2011.), Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav, Zagreb: Školska knjiga.

Bartoluci, M. (2013.), Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva, Zagreb: Školska knjiga.

Bartoluci, M., Škorić, S., Andrijašević, M.et al (2020.), Menadžment sportskog turizma, Zagreb: Narodne novine.

Znanstveni radovi u časopisima:

Bartoluci, M. (1995.), Role of sport and recreation in the development of Croatian tourism, Tourism and hospitality management, 1(2), 253-256.

Bartoluci, M. (1995.), Razvitak sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj, Acta turistica, 7(2), 137-157.

Bartoluci, M. (1996.), Modeli poduzetništva u sportu u tranzicijskom procesu hrvatskog turizma, Acta turistica, 8(2), 135-161.

Bartoluci, M. (1997.), Funkcije menedžmenta u upravljanju kvalitetom u turizmu, Acta turistica, 9(1), 46-58.

Bartoluci, M. (1998.), Entrepreneurship programs in sport nd tourism, Tourism and hospitality management, 4(1), 147-161.

Bartoluci, M. i Čavlek, N. (2000.), Ekonomska osnova razvoja golfa u hrvatskom turizmu: Perspektive i zablude, Acta turistica, 12(2), 105-138.

Bartoluci, M. (2000.), Entrepreneurship in the development of tourism, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 18(2), 27-42.

Bartoluci, M. i Novak, I. (2001.), The role of marketing in the development of sport and economics, Proceedings of Rijeka, Faculty

of Economics, Journal of Economics and Business, 1(19), 235-247.

Bartoluci, M. i Novak, I. (2001.), Uloga marketinga u razvoju sporta i gospodarstva, Proceedings of Rijeka, Faculty of Economics,

Journal of economics and business, 1, 235-247.

Bartoluci, M. i Omrčen, D. (2003.), Promotion as an Element of Marketing Mix in Sport and Sport Tourism: The Croatian Experience, Kinesiology, 35 (1), 72-84.

Andrijašević, M. i Bartoluci, M. (2004.), Uloga wellnessa u suvremenom turizmu. The role of wellness in contemporary tourism, Acta Turistica, 16(2), 125-142.

Bartoluci, M., Omrčen, D. I Andrijašević, M. (2006.), Ekonomska osnova razvoja sportskog turizma na primjeru modela poduzetništva. Economic basis of the development of sports tourism exemplified by a model of enterpreneurship, Acta Turistica, 18(1), 52-75.

Bartoluci, M. I Škorić, S. (2008.), Ekonomski aspekti velikih sportskih priredbi, primjer Europskog nogometnog prvenstva, Računovodstvo i financije, (Lipanj), 182-187.

Sever, I., Bartoluci, M. et al (2009.), The starting points of new economic policy in the conditions of recession, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 27(2), 217-262.

Čavlek, N., Bartoluci, M., Kesar, O., Čižmar, S. i Hendija, Z. (2010.), Prilog novim odrednicama turističke politike u Hrvatskoj, Acta turistica, 22(2), 137-160.

Bartoluci, M. i Budimski, V. (2010.), Upravljanje poduzetničkim projektima u turizmu Republike Hrvatske, Acta turistica, 22(2), 179-200.

Bartoluci, M. i Birkić, D. (2011.), Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa u zdravstvenom turizmu. Human factor quality management in health tourism, Acta Turistica Nova, 5(1), 53-74.

Škorić, S., Bartoluci, M. i Čustonja, Z. (2012.), Public financing in Croatian sport, Financial Theory & Practice, 36(2), 180-197.

Bartoluci, M. i Hendija, Z. (2012.), Upravljanje investicijama u zdravstvenom turizmu Hrvatske, Journal of Accounting and Management, 2(1), 70-88.

Bartoluci, M. i Hendija, Z. (2013.), Mogućnosti razvoja ruralnog turizma u istočnoj Hrvatskoj, Acta Turistica Nova, 7(2), 199-215.

Bartoluci, M. i Hendija, Z. (2013.), Mogućnosti razvoja ruralnog turizma u Istočnoj Hrvatskoj. Possibilities of rural tourism development in Eastern Croatia, Acta Turistica Nova, 7(2), 199-215.

Bartoluci, M., Hendija, Z. i Petračić, M. (2015.), Mogućnosti održivog razvoja ruralnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj, Acta

turistica, 27(2), 191-219.

Bartoluci, M. Škorić, S. i Starešinić, Z. (2016.), Ponuda sportskog turizma u Hrvatskoj. Sports Tourism Offer in Croatia, Poslovna

izvrsnost, 10(2), 9-25.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:

Bartoluci, M. (1999.), Osnove ekonomike i menadžmenta sporta, u: Bartoluci, M. (ur.), Ekonomski aspekti sporta i turizma, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 8-14.

Bartoluci, M. (2001.), The economic aspects of toursim and sport. u: Bartoluci, M., Heimer, S. i Ružić, L. (ur.), Sport for all - health - toursim, CESS, Zagreb: Cess, Faculty of Physical Education, 22-32.

Bartoluci, M. i Omrčen, D. (2002.), Defining the basic terms in sport tourism, sport marketing and sport management, u: Milanović, D. i Prot, F. (ur.), Kinesiology - New perspectives, Zagreb: Kineziološki fakultet, 900-906.

Bartoluci, M., Škorić, S. i Čustonja, Z. (2003.), Employees in sport in the European Union countries and Croatia, u: Puhak, S. i Kristić, K. (ur.), Making sport attractive for all, Zagreb: Ministry of education and sport Republic of Croatia, 202-211.

Bartoluci, M.,Omrčen, D. i Bartoluci, S. (2003.), Sport for all - its' essence and the ways of its promotion, u: Puhak, S. i Kristić, K. (ur.), Making sport attractive for all, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i sporta RH, 26-35.

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004.), The Possibilities of Entrepreneurship in Croatian sport, u: Galetić, L. (ur.), An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Zagreb: Ekonomski fakultet; Mikrorad, 880-889.

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2005.), The development of sports tourism in Croatia, u: Milanović, D. i Prot, F. (ur.), Science and

professional challenge for the future, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 225-228.

Bartoluci, M. i Omrčen, D. (2005.), Sport tourism promotion – some examples from Croatia, u: Milanović, D. i Prot, F. (ur.), Science and profession – ; challenge for the future, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 210-214.

Bartoluci, M. i Andrijašević, M. (2006.), Active rest in the improvement of the qualilty of tourism offer, u: Ivanović, Z. (ur.), New

trends in tourism and hospitality management, Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, 668-675.

Bartoluci, M. (2007.), Zimski sportsko-turistički centri u funkciji aktivnog odmora, u: Andrijašević, M. (ur.), Sport za sve u funkciji

unapređenja kvalitete života, Zagreb: Kineziološki fakultet, 125-131.

Bartoluci, M. i Omrčen, D. (2008.), Education of sport management experts, u: Milanović, D. i Prot, F. (ur.), Kinesiology Research

Trends and Applications, Zagreb: Faculty of Kinesiology, 330-333.

Bartoluci, M. (2008.), The role of tourism policy in sustainable development of Croatian tourism, u: Galetić, L. i Čavalek, N. (ur.), An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 1611-1622.

Bartoluci, M. i Keča, K. Razvoj specifičnih oblika turizma na području Slavonije i Baranje, u: Vallis Aurea, 47-54.

Bartoluci, M. (2009.), Turistička dokolica - atkivna komponenta slobodnog vremena u turizmu, u: Andrijašević, M. (ur.), Upravljanje

slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 59-65.

Boranić Živoder, S. i Bartoluci, M. (2010.), Tourism destination management for sustainable tourism development, u: Kozak, M. (ur.), Proceeding Book - The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Cappadocia: Anatolia - an International of Tourism and Hospitality Research, 595-608.

Bartoluci, M., Hendija, Z. i Budimski, V. (2010.), Guidelines for Croatian Tourism Policy in the Period of Recession, u: Galetić, L., Spremić, M. i Ivanov, M. (ur.), 5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb, 1534-1547.

Omrčen, D. i Bartoluci, M. (2011.), Promotion as a type of communication in sports marketing, u: Milanović, D. i Sporiš, G. (ur.), Integrative power of kinesiology, Zagreb: Faculty of Kinesiology, 597-600.

Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011.), Managing wellness development in Croatian tourism, u: Milanović, D. i Sporiš, G. (ur.), Integrative power of kinesiology, Zagreb: Faculty of Kinesiology, 622-625.

Škorić, S. i Bartoluci, M. (2012.), Public-private partnership in development of winter sports tourism, u: Perić, J. (ur.), New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, 168-176.

Bartoluci, M., Dumičić, K. i Hendija, Z. (2012.), Impact Analysis of International Tourism on Export of Goods And Services in Croatia // Proceedings of the 6th Internationa Conference An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy -path to sustainable future / Galetić, L. ; Šimurina, J. (ur..), Zagreb: Faculty of Economics and Business, 1365-1374.

Bartoluci, M., Hendija, Z. i Budimski, V. (2013.), The Myth of Determining Economic Effects of Tourism in the Republic of Croatia, u: Čavlek, N. i Krce Miočić, B. (ur.), International Conference Myths of Tourism, Zadar: Graphic design, 51-66.

Bartoluci, M., Hendija, Z. i Budimski, V. (2013.), Evaluation of the Possibilities of Rural Tourism Development in Eastern Croatia, u: Mašek Tonković, A. (ur.), Gospodarstvo istočne Hrvatske - jučer, danas, sutra, Osijek: Ekonomski fakultet, 190-200.

Bartoluci, M., Kesar, O. i Hendija, Z. (2014.), Critical Analysis of Economic Sustainability of Tourism Development in Continental Croatia, u: Galetić, L., Spremić, M. i Šimurina, J. (ur.), 7th International Conference: An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy, Zagreb: Ekonomski fakultet, 1281-1298.

Bartoluci, M., Hendija, Z. i Petračić, M. (2014.), Evaluation of Entrepreneurial Projects for the Purpose of Sustainable Tourism Development of Eastern Croatia, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 3. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek: Ekonomski fakultet, 206-217.

Bartoluci, M., Hendija, Z.i Petračić, M. (2014.), Analysis of Education System as a Factor of Tourism Development in Croatia, u: Bendeković, J., Klacmer Calopa, M. i Filipović, D. (ur.), 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity, Beč: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 346-357.

Bartoluci, M., Hendija, Z.i Petračić, M. (2015.), Implementing principles of sustainable development in rural tourism in continental Croatia, u: Mašek Tonković, A. (ur.), 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek: Ekonomski fakultet, 26-36.

Bartoluci, M., Ćorić, D. i Jerkunica, A. (2019.), Analysis of the possibilities of golf tourism development in continental Croatia, u: 8. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo Istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Bartoluci, M., Rajić, N. i Jerkunica, A. (2020.), Poduzetnički ekosustav i mogućnosti unapređenja - studija slučaja Grada Zagreba, u: Međunarodni znanstveni simpozij RED 2020, Osijek: Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

AOOZH (2020.), Prof. dr. sc. Mato Bartoluci, preuzeto 20. srpnja 2020. s http://aoozh.hr/prof-dr-sc-mato-bartoluci/

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 20. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/80056

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mato Bartoluci, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/mato-bartoluci