Mateja Brozović

Mateja Brozović

Doc. dr. sc. Mateja Brozović (Karlovac, 03. X.1989. -), docentica

Mateja Brozović rođena je 03. listopada 1989. godine u Karlovcu. Nakon završetka Osnovne škole Turanj u Karlovcu, u razdoblju od 2004. do 2008. godine pohađa Ekonomsko-turističku školu u Karlovcu. 2008. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Dekanove nagrade za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na prvoj godini studija te za završni rad iz kolegija Poslovna prognostika. Također Isto tako je nagrađena je stipendijom A kategorije za izrazito iznimno nadarene studente, koju je dodjeljivalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Iskustvo rada sa studentima je stekla je i kroz poslove demonstratorice. Titulu prvostupnice ekonomije stekla je 2012. godine, kad je nastavila obrazovanje na diplomskom sveučilišnom studiju smjera Računovodstvo i revizija. Diplomirala je 2013. godine, a u prosincu 2013. godine započela poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo stekla je 19. veljače 2018. godine obranivši doktorski rad pod naslovom Odrednice kvalitete revizije u funkciji smanjenja jaza očekivanja korisnika revizije.

Od rujna 2013. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u svibnju 2018. godine izabrana je u zvanje poslijedoktorandice. Iste godine izabrana je u znanstvenu suradnicu. U ožujku 2020. godine izabrana je u zvanje docentice. Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (kolegij Računovodstvo I, Računovodstvo II, Analiza financijskih izvještaja i Revizija), preddiplomskom stručnom studiju (kolegij Uvod u analizu financijskih izvještaja) te specijalističkom diplomskom stručnom studiju (kolegij Uvod u reviziju). Do sada je osim toga sudjelovala u izvođenju vježbi iz kolegija Računovodstvo na preddiplomskom sveučilišnom studiju te seminarske nastave iz Osnova računovodstva na preddiplomskom stručnom studiju. Također je vanjska suradnica na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, gdje sudjeluje u izvođenju nastave na sveučilišnom preddiplomskom studiju Ekonomika poduzetništva (kolegiji Analiza financijskih izvještaja i Revizija). Pod njezinim mentorstvom je do sada veći broj studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranilo završni rad (na preddiplomskom sveučilišnom studiju ili preddiplomskom stručnom studiju) ili diplomski rad (na diplomskom sveučilišnom studiju). Isto tako, bila je mentorica na velikom broju seminarskih radova i poslovnih projekata.

Do sada je, uz doktorski rad, u koautorstvu objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva, posebno revizije i analize financijskih izvještaja, te izlagala radove na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Također je sudjelovala u pisanju jednog sveučilišnog priručnika koji se koristi kao obavezna ili dopunska literatura na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugim ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu. Za doktorski rad je dobila priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u kategoriji doktorskih radova iz područja računovodstva. U registru znanstvenih istraživača Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem 349195. Do sada je bila recenzent tri rada u časopisima i zbornicima te jednog poglavlja u knjizi. Usavršavala se iz područja metoda istraživanja sudjelovanjem na kolegiju Applied Econometrics – Panel Dana Analysis in STATA and GRETL, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kao suradnica je sudjelovala na 5 znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu (kratkoročne potpore za projekte u razdoblju od 2015. do 2019. godine): Utjecaj promjena računovodstvenih načela mjerenja prihoda na uspješnost poslovanja poduzeća (2018. i 2019.), Analiza čimbenika revizijskog tržišta u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja (2017.), Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji (2016.) i Analiza značajnosti računovodstvenih procjena u postupku vrednovanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (2015.). Također je bila suradnica na 1 projektu Hrvatske zaklade za znanost (STRUNA – Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer). Trenutno je suradnica na projektu Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda s ciljem izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Održala je dvije radnice radionice studentima iz studentske udruge Financijski klub (Projektna skupina Analiza poduzeća i industrije) u prosincu 2018. na temu analize financijskih izvještaja s naglaskom na financijskim pokazateljima. Članica je Projektnog tima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. godine, a od 2017. godine sudjeluje u izradi satnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također Isto tako je izabrana je kao članica Fakultetskog vijeća u užem sastavu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2018./2019. i 2019./2020. kao predstavnica asistenata. Od 2019. godine je članica Povjerenstva za razmjenu nastavnih planova i programa s drugim ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Govori, čita i piše engleski jezik te se služi programskim paketima MS Office, Statistica i EViews.

DJELA:

Sever Mališ, S., Brozović, M. i Žager, L. (2020.), Audit market concentration: is it still a concern?, u: Šimurina, J., Nančinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 67-77.

Mamić Sačer, I., Pavić, I. i Brozović, M. (2020.), The importance of annual reports in evaluating the performance of listed accommodation companies in Croatia, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), Zbornik radova RED 2020 - 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development". Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1103-1118.

Brozović, M., Sever Mališ, S. i Žager, L. (2020.), Financial position and performance - two opposing criteria?, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), Zbornik radova RED 2020 - 9th International Scientific Symposium "Region, Entrepreneurship, Development". Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 886-901.

Brozović, M., Sever Mališ, S. i Žager, L. (2019.), Ograničenja u primjeni EBIT i EBITDA marže u mjerenju uspješnosti poslovanja poduzeća, u: Gadžić, M. i Živko, I. (ur.), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mostar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 38-61.

Pavić, I. i Brozović, M. (2019.), Quality of notes on revenues according to IFRS 15 - case of service companies in Croatia, u: Modern economy, smart development. Sopron: University of Sopron, Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics, 463-474.

Sever Mališ, S., Brozović, M. i Žager, L. (2019.), Povezanost zaduženosti i rentabilnosti poslovnog subjekta Računovodstvo i financije, LXV(12), 68-70.

Žager, L., Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2019.), Utjecaj zaduženosti na rentabilnost poslovnog subjekta, u: Vuko, T. (ur.), Zbornik radova - 54. jesensko savjetovanje "Računovodstvo, revizija i porezi u praksi", Split: Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, 1-21.

Žager, L., Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2019.), Statičko i dinamičko poimanje zaduženosti poslovnog subjekta, u: Peštović, E. (ur.), Zbornik radova - 22. međunarodni simpozij Sinergija 2019. Sarajevo: Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH Sarajevo, 455-474.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2019.), Service quality as a dimension of audit quality, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 69-83.

Brozović, M., Sever Mališ, S. i Žager, L. (2019.), Osvrt na aktualne procese digitalizacije u financijskom izvještavanju, računovodstvu i reviziji, Računovodstvo i financije, LXV(7), 23-25.

Brozović, M., Sever Mališ, S. i Novak, A. (2019.), The consistency and complexity of accounting terminology in Croatian higher education system, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 70(3), 496-518.

Žager, L., Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2018.), Revizijski odbor kao čimbenik kvalitete eksterne revizije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (24), 290-308.

Sever Mališ, S., Brozović, M. i Žager, L. (2018.), Ocjena učinkovitosti rada revizijskih odbora, Računovodstvo i financije, LXIV(12), 116-123.

Brozović, M. i Pavić, I. (2018.), Analysis of the Short- and Long-term Effects of the New Revenue Recognition Standard on Companies Providing Professional Services, u: Soliman, K. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sevilla: International Business Information Management Association, 1008-1021.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2018.), The Effect of Audit Firm Size on its Level of Profitability, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 227-237.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2018.), Ključni rizici i izazovi djelovanja suvremene interne revizije, u: Žager, L. (ur.), Interna revizija i kontrola, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 19-42.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2018.), The Extent of the Knowledge Gap among Auditors and Audit Users in Croatia, u: Prusty, M. (ur.), Proceedings of Researchfora, Bhubaneswas, India: Institute of Research and Journals, 28-34.

Brozović, M. (2018.), Odrednice kvalitete revizije u funkciji smanjenja jaza očekivanja korisnika revizije: doktorska disertacija, Zagreb: vlastita naklada.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2017.), Harmonising sanctions against exernal auditors. InterEULawEast: journal for the international and european law, economics and market integrations, 4(2), 63-80.

Sever Mališ, S., Žager, K. i Brozović, M. (2017.), Characteristics of Audit Market in the Function of Audit Quality, u: Soliman, K. (ur.), Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA.), - Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management and Global Growth. Madrid, International Business Information Management Association, 3782-3792.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2017.), The Effectiveness of Audit Quality Control Mechanisms in Croatia, u: Tomé, E., Neumann, G. i Knežević, B. (ur.), Proceedings of TAKE 2017 ‐ Theory and Applications in the Knowledge Economy Conference, Lisbon, Portugal: Tomé, Eduardo, 78-92.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2017.), The Auditors Assessment of Going Concern as an Integral Part of Financial Statements Audit, u: Ekanem, I. (ur.), Understanding Bankruptcy - Global Issues, Perspectives and Challenges. New York: Nova Science Publishers New York, 125-150.

Sever Mališ, S., Novak, A. i Brozović, M. (2016.), Subjekti od javnog interesa u odabranim zemljama - definiranje i posebni zahtjevi zakonske revizije, Journal of economy and business, posebno izdanje, 62-282.

Sever Mališ, S., Mamić Sačer, I. i Brozović, M. (2016.), Valuation of biological assets under IAS 41 - The case of listed and large companies in Croatia, u: Dr. P. Suresh (ur.), Proceedings of 23rd Research World International Conference, Barcelona, Spain: IRAJ Research Forum, 44-50.

Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A. i Pavić, I. (2016.), Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Pavić, I., Mamić Sačer, I. i Brozović, M. (2016.), Do Croatian quoted companies satisfy IFRS disclosure requirements of accounting estimates for investment property?, Procedia Economics and Finance, Special issue - 3rd Global Conference On Business, Economics, Management and Tourism, 39, 389-398.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2016.), Audit firm tenure and audit quality: Case of listed companies in Croatia, u: Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. (ur.), An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 628-637.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2016.), Industry specialization of audit firms in Croatia, u: Mašek Tonković, A. (ur.), Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj", Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 534-542.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2016.), Komuniciranje ključnih pitanja revizije u izvješću neovisnog revizora, Računovodstvo i financije, 62(3), 49-53.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2016.), Izvještavanje revizora o vremenskoj neograničenosti poslovanja subjekta, Računovodstvo i financije, 62(1), 134-139.

Žager, L., Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2016.), Inspection Results on the Quality of Auditing, u: Bilgin, M. i Danis, H. (ur.), Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2, Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference, Lisbon, Portugal: Springer International Publishing, 59-79.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2015.), Audit market concentration - Evidence from Croatia, Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 28(2), 339-356.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2015.), Ocjena razvijenosti sustava javnog nadzora revizije zemalja europskog ekonomskog područja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13(2), 49-67.

Sever Mališ, S. i Brozović, M. (2015.), Revizija ostalih informacija iz godišnjeg izvješća, Računovodstvo i financije, 61(4), 40-44.

Brozović, M. (2015.), Prikaz knjige "Interna revizija" autora B. Tušeka, L. Žagera i I. Barišić, Računovodstvo i financije, 61(1), 205-206.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 21. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/349195

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Mateja Brozović, preuzeto 21. srpanj 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/doc-dr-sc-mateja-brozovic/30328

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mateja Brozović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/mateja-brozovi%C4%87