Mate Babić

Mate Babić

Prof. dr. sc. Mate Babić (Runović kod Imotskog, 14. VIII. 1939. – Valbandon kraj Fažane, 5. VIII. 2017.), redoviti profesor

Dr. Mate Babić rođen je 1939. godine u imotskom selu Runović, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Imotskome. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965. godine, Poslijediplomski studij završio je na istom fakultetu 1971. završava obranivši magistarsku tezu „Strukturna analiza cijena i inflacionih kretanja – primjena međusektorskog modela“, a već godinu dana kasnije 1972. doktorirao je obranivši disertaciju „Strukturna analiza i programiranje cijena u procesu privrednog razvoja“.

Odmah po završetku studija (1965) zaposlio se na Ekonomskom institutu kao asistent u Odjelu za Pomorsku privredu i transport, da bi 1967. prešao u Odjel za kvantitativne metode ekonomske analize i planiranja. U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 1971. godine. Po nagovoru prof. Rikarda Langa, 1970. odlazi na specijalizaciju u Haag kod nobelovca Ragnara Frischa. Akademsku godinu 1973./74. proveo je na Odsjeku za ekonomiju Sveučilišta Harvard, gdje je napravio prvi ekonometrijski model jugoslavenske privrede, iako je tada bilo uvriježeno mišljenje da se ovakav model ne može napraviti za socijalističku privredu radi sasvim drugačijeg donošenja odluka. Od 1. ožujka 1975. u stalnom je radnom odnosu na Fakultetu za vanjsku trgovinu, iako je i dalje aktivno surađivao i vodio istraživačke projekte na Ekonomskom institutu. Od 1970. do 1973. radio je u dopunskom radu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistent na predmetu „Ekonomsko-matematičke metode i modeli“. Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu izabran je 1967. godine za asistenta u dopunskom radu na predmetu „Kvantitativne metode ekonomske analize“. Za predavača je izabran 1969. godine, a za višeg predavača na istom predmetu izabran je 1973. godine. U siječnju 1975. izabran je za izvanrednog profesora, a u lipnju 1980. za redovitog profesora na predmetu „Ekonomska analiza“. Drugi put je izabran za redovitog profesora 1986. godine, a 1991. dobiva pozitivnu ocjenu nastavno-pedagoškog rada. Za redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 1997. godine. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje predavao je na predmetu „Poslovanje brodogradilišta“. Predavao je na više postdiplomskih studija u zemlji i inozemstvu, a 1975. godine utemeljio je i vodio postdiplomski studij „Ekonomija međunarodne razmjene“. Nakon umirovljenja na Ekonomskom fakultetu 2008. godine predavao je na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

U svibnju 1985. poslan je kao stručnjak Ujedinjenih naroda u Libiju na šest mjeseci kao savjetnik za makroekonomsku politiku. Od 1988.-1989. bio je direktor projekta „Chief Technical Advisor“ Ujedinjenih naroda za makroekonomsku politiku u Somaliji. Od svibnja do studenoga 1990. godine obnašao je dužnost potpredsjednika za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske.

Bio je član međunarodnih stručnih udruženja „European Economic Association“, „International Finance Association“ i „International Input-Output Association“, te redoviti član Uprave humanitarne Zaklade biskup Josip Lang“.

Znanstveni opus dr. Babića obuhvaćao je područja ekonomike pomorske privrede, ekonomike samoupravljanja, ekonomske politike, makroekonomske analize, a posebno se isticao radovima posvećenim međusektorksoj analizi. S Robertom A. Mundellom, dobitnikom Nobelove nagrade za ekonomiju (1999) uređivao je časopis „Zagreb Journal of Economics“, koji su pokrenuli 1997. godine. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Dobitnik je više nagrada za znanstveni rad. Prvu nagradu za znanstveni rad „Sedam sekretara SKOJ-a“ dobio je 1969. godine za knjigu Pomorske politike u svijetu. Nagradu „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta – Zagreb dobio je 2006. godine za studiju „Od dezinflacije u zaduženost: hrvatska privreda 1994-2004“.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Babić, M. (1970.), Pomorske politike u svijetu, Zagreb: Ekonomski institut.

Babić, M. (1973.), Strukturna analiza efekata brodogradnje na proizvodnju pojedinih sektora jugoslavenske privrede, Ekonomski pregled, (5/6), str. 211-222.

Babić, M. (1972.), Strukturna analiza i programiranje cijena u procesu privrednog razvoja: doktorska dizertacija, Zagreb: vlastita naklada.

Babić, M. (1974.), Ekonometrijski model jugoslavenske privrede, Zagreb.

Babić, M. (1975.), Uvod u kvantitativne metode ekonomske analize, Zagreb: VŠVT.

Babić, M. (1977.), Makroekonomija, 6. izdanje, Zagreb: MATE. (Petnaest izdanja:1977…1992., 1993., 1995., 1996., 1998., 2000., 2001., 2003., 2004., 2007.)

Babić, M. (1978.), Osnove input-output analize, Zagreb: Narodne novine. (Više izdanja 1982., 1990.)

Babić, M. (1979.), Strukturna analiza kretanja vanjskotrgovinske razmjene Jugoslavije, Zagreb: Ekonomski institut.

Babić, M. (1980.), Primjena input-output modela u identifikaciji reprodukcijskih cjelina i usklađivanju njihovih planova, Ekonomski pregled, (3/4).

Babić, M. (1981.), Mikroekonomska analiza, Zagreb: Narodne novine. (Više izdanja: 1987., 1991., 1997., 2000.)

Babić, M. (1982.), Uvod u teoriju vanjske trgovine, Zagreb : Narodne novine.

Babić, M. i Babić, A. (1989.), Međunarodna ekonomija, Zagreb: MATE. (Više izdanja: 1993., 1996., 2000., 2003., 2008.)

Babić, M. (1991.), Makroekonomski modeli, 5. izdanje, Zagreb: Narodne novine. (Više izdanja: 1983., 1984., 1988., 1989., 1991.)

Babić, M. (1994.), O znanstvenom doprinosu dr. M. Crkvenca u analizi gospodarskih problema Hrvatske, Ekonomski pregled, 45(1/2), str. 130-135.

Babić, M. (1997.), Transition, stabilization and development in war torn Croatia, Zagreb journal of economics, 1(1), str. 133-165.

Babić, M. (1999.), R. A. Mundell - Nobel prize laureate 1999, Zagreb journal of economics, 4(6), str. 91-130.

Babić, M. Jurković, P. i Šonje, V. (1999.), Banking system development in Croatia, Zagreb journal of economics, 3 (3), str. 75-113.

Babić, M. (2001.), Graphical derivation of the aggregate supply function, Zagreb journal of economics, 5(7), str. 45-66.

Babić, M. (2001.), Međuzavisnost razvoja financijskog i realnog sektora, Banka : financijsko-poslovni mjesečnik, 11 (8), str. 35-43.

Babić, M. (2001.), Program privrednog razvoja Hrvatske, Ekonomist : ekonomsko-poslovni mjesečnik, (12), str. 1-12.

Babić, M. (2001.), Upravljanje i vlasništvo, Ekonomist : ekonomsko-poslovni mjesečnik (34), str. 43-45.

Babić, M. (2002.), Price elasticity of wages and the aggregate supply curve, Zagreb journal of economics, 6(9), str. 89-119.

Babić, M. (2003.), Some economic aspects of globalization, Zagreb journal of economics, 7(10), str. 49-71.

Babić, M. (2004) Prilog analizi politike cijena plina u Hrvatskoj. Plin, 10(3), str. 38-42.

Babić, M. (2005.), Darivanje, preraspodjela i blagostanje, Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti, 60(3), str. 339-351

Babić, M. (2006.), Od dezinflacije u zaduženost: hrvatska privreda 1994.-2004, Zagreb: Ekonomski fakultet; Binoza press.

Babić, M. (2007.), Analiza kretanja cijena nafte, Naftaplin, 4(9), str. 7-35.

Babić, M. (2008.), Ekonomska analiza efekata politike cijena plina u Hrvatskoj, Plin, 8(1), str. 38-48.

Babić, M. (2008.), Strategija gospodarskog razvoja Hrvatske, Obnovljeni život, 63(2), str. 213-235.

Babić, M. i Pozaić, V. (2008.), Hrvatska na putu razvoja: globalizacija – korupcija, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.

Babić, M. (2009.), Špekulacije na terminskim tržištima i cijena nafte, Plin, 9(1), str. 33-36.

Babić, M. (2009.), Ekonomija: uvod u analizu i politiku, Zagreb: Znanje. (Više izdanja: 2011., 2015.)

Babić, M. (2011.), Kriza eura 2010, Obnovljeni život, 66(2), str. 251-268.

Babić, M. (2011.), Što Hrvatska može naučiti od Irske, Plin, 11(2), str. 36-39.

Babić, M. (2012.), Kriza eurozone, Plin, 12(1), str. 36-45.

Babić, M. (2015.), Valutna klauzula, Obnovljeni život, 70(3), str. 393-396.


OSTALI IZVORI:

Andrijanić, I. (2017.), In memoriam: Mate Babić (1939.-2017.), Zbornik sveučilišta Libertas,(1-2), str. 377-378.

Babić, M. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 24. svibnja 2021. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5016

Flego, V. (1983.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZ Miroslav Krleža, preuzeto 24. svibnja 2021. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=955

Jurčić, Lj. (2017.), Doprinos profesora Babića makroekonomskoj analizi u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, 68(4), str. 437-449.

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb: Golden marketing, str. 14.

Miletić, J. (2010.), Razgovor s prof. dr. Matom Babićem. Libertas News, (5), preuzeto 24. svibnja 2021. s https://domino-dizajn.hr/wp-content/uploads/2018/12/Libertas-News_05.pdf

Ekonomski fakultet (1980), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 323.

FOTOGRAFIJA:

Skledar, V. (2010.), Mate Babić, Cropix, preuzeto 24. svibnja 2021. s https://www.tportal.hr/biznis/clanak/idemo-sve-devizne-kredite-prebaciti-u-kunske-20101203

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mate Babić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/b/mate-babi%C4%87