Kristina Bučar

Kristina Bučar

Izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar, izvanredna profesorica

Dr. sc. Kristina Bučar rođena je u Karlovcu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu završila je u Zaboku, a u Zagrebu je 1990. godine završila svoje srednjoškolsko obrazovanje (Ekonomski obrazovni centar). Iste godine upisala se na studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, da bi se 1993. godine na istom Fakultetu prebacila na studijski smjer profesora geografije – povijesti. Diplomirala je 1997. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesora geografije i povijesti, a 1998. godine je položila Stručni ispit Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji ju kvalificira za rad u obrazovnim ustanovama. Aktivno vlada engleskim, njemačkim i slovenskim jezikom te pasivno, francuskim jezikom.

Znanstveni poslijediplomski studij „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji“ na Ekonomskom fakultetu - Zagreb upisuje 1998. godine, a magistarski rad pod naslovom „Zdravstveni turizam i regionalni razvoj – primjer Krapinskih Toplica“ uspješno je obranila 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Razvoj turizma i transformacija prostora Hrvatskog zagorja" obranila je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekla naziv doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Dr. sc. Kristina Bučar se i dodatno znanstveno usavršavala, pa je tako tijekom ljetnog semestra 2005. godine bila na studijskom boravku na Wirtschaftsuniversitätu u Beču (Austrija) te u sklopu međunarodnog projekta "Sport and work" u ljetnom semestru 2006. godine na Faculty of Sport and Physical Education, Lille 2, Lille, Francuska.

Nakon diplome, u drugoj polovici 1997. godine, radi u Osnovnoj školi Krapinske Toplice u svojstvu profesora povijesti, a zatim 1998. godine kao profesor geografije i povijesti u Osnovnoj školi Kustošija, Zagreb i u Ugostiteljskoj školi Zabok i Gimnaziji Zabok, a tijekom 1999. godine u Osnovnoj školi Prečko Zagreb. Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb zaposlena je od 2000. godine, prvo u svojstvu mlađeg asistenta na Katedri za turizam, a zatim kao docentica od 2012. godine te kao izvanredna profesorica od 2018. godine. Od 2000. godine sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Turistička geografija“, a kasnije i na kolegijima „Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga“ na sveučilišnom studiju te iz kolegija „Ekonomska geografija“ na stručnom studiju. Od 2003. godine sudjeluje i u izvođenju nastave na kolegiju "Turizam i okoliš" treće godine sveučilišnog studija, a od 2011. godine sudjeluje u izvođenju nastave na obaveznom kolegiju „Turizam“ treće godine preddiplomskog studija. Nositeljicom kolegija „Turistička geografija“ i „Turizam i okoliš“ na preddiplomskom studiju te kolegija „Osnove turističke geografije“ na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta postaje 2013. godine, a dužnost nositeljice kolegija „Turizam“ obavlja u 2019./2020. i 2020./2021. akademskoj godini. Ujedno je nositeljica kolegija „Upravljanje okolišem u turizmu“ na SPDS-u Menadžment turizma te na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomija i poslovna ekonomija kolegija „Upravljanje resursima u održivom razvoju turizma“.

Redovito sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanja, 2013.-2015. na stručnom seminaru za turističkog vodiča Dubrovačko-neretvanske županije - Turistički zemljopis; Sveučilište u Dubrovniku, a 2017.-2019. na stručnom seminaru za turističkog vodiča Zagreba i Zagrebačke županije - Turistički zemljopis; Ekonomski fakultet Zagreb. U Varaždinu 2018. godine u organizaciju Hrvatske gospodarske komore kroz projekt „Zeleno želimo – Povezivanje zelene turističke ponude zaleđa s registriranom prirodnom i kulturnom baštinom“ sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju nositelja ruralnog turizma.

U svome dosadašnjem znanstvenom djelovanju objavila ukupno 53 znanstvena i stručna rada, a kao suradnica sudjelovala je više znanstvenih projekata: „Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma“, „Marketinški sustav konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda u RH“ te „Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj“. Sudjelovala je na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, bila je članica znanstvenog odbora na međunarodnim znanstvenim konferencijama, a 2016. godine predsjednica organizacijskog odbora i članica znanstvenog odbora međunarodne znanstvene konferencije: STC'16 Sport Tourism Conference - Red, green and blue strategies“ održane u Zagrebu.

DJELA:

Bučar, K. (2002.), Kvaliteta usluga u termama Hrvatskog zagorja, Acta turistica, 14(2.), 120-139.

Bilen, M. i Bučar, K. (2002.), Ekonomska geografija Hrvatske, Zagreb: Školska knjiga.

Bilen, M. i Bučar, K. (2004.), Osnove turističke geografije, Zagreb: Mikrorad. (treće i dopunjeno izdanje)

Bučar, K. (2004.), Urban tourism in Istria, u: 8th International Scientific Conference "Urban tourism – present state and development perspectives", 8, Wroclaw: Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw, 197-207.

Bučar, K. (2004.), Istraživanja Svjetske turističke organizacije za potrebe razvoja ekoturizma, u: Marušić, M. i Prebežac, D., Istraživanje turističkih tržišta, Zagreb: Adeco, 397-402.

Bilen, M. i Bučar, K. (2004.), Geografske mogućnosti razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u primorskom dijelu Hrvatske, u: Bartoluci, M. i suradnici, Menedžment u sportu i turizmu, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ekonomski fakultet Zagreb, 316-331.

Bučar, K. (2006.), Turizam kao faktor regionalnog razvoja, Acta turistica, 18(2), 193-216.

Sobry, C. i Bučar, K. (2006.), Comparation of Croatian and French Spa Tourism, u: 9th International Scientific Conferance - Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, 9, Wroclaw: Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw, 231-240.

Bučar, K. i Renko, S. (2007.), Kvaliteta usluga u termama Hrvatskog zagorja, Poslovna izvrsnost – Business Excellence, 1(2), 47-62.

Bilen, M. i Bučar, K. (2007.), Prirodno-geografska obilježja Hrvatske kao osnova za razvoj turizma, u: Bartoluci, M., Čavlek, N. et al., Turizam i sport – razvojni aspekti, Zagreb: Školska knjiga, 79-84.

Renko, S. i Bučar, K. (2008.), How Changing Lifestyles impact the Development of some special Interests of Tourism: the Case of SPA Tourism in Croatia, International Journal of Management Cases. Special Issue: 5th Circle Conference, 10(3), Access Press UK, 101-110.

Pešutić, A. i Bučar, K. (2008.), Sports and Recreation Activities in Protected Areas, u: 5th International Scientific Conference of Kinesiology: Kinesiology Research Trends and Applications, Zagreb: Faculty of Kinesiology, 369-272.

Škorić, S. i Bučar, K. (2008.), Važnost stručno-educiranog kadra u provođenju programa sporta i sportske rekreacije u sportskom turizmu, u: Andrijašević, M. (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa: Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb: Kineziološki fakultet, 381-389.

Renko, S., Knežević, B. i Bučar, K. (2009.), The Importance of Internal Sources of Knowlege for the Competitivness of the HORECA Channel: The Case of Croatia, u: 6th International Conference for Consumer Behaviour and Retailing Research (CIRCLE Conference 2009), Dornbirn, Austrija, 538-548.

Bučar, K., Škorić, S. i Prebežac, D. (2010.), Pravila ponašanja u turizmu i njihov utjecaj na održivi turizam = Codes of conduct in tourism and their impact on sustainable tourism, Acta Turistica, 22(2), 221-246.

Škorić, S. i Bučar, K. (2010.), The importance of quality of personnel in sports tourism, Sport et Travail, L¨Harmattan, Paris, 417-424.

Bučar, K. (2010.), Tourism on small islands, Conditions oft he Foreign tourism development in Central and Eastern Europe, 11, Wroclaw: Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw, 375-386.

Renko, S. i Bučar, K. (2011.), Are we witnessing the decline of consumer confidence in SPAS? The evidence of SPA tourism in Croatia, u: Kaufmann, H.R., International Consumer behaviour: A Mosaic of Eclectic Perspectives, Lancashire: Access Press, 450-460.

Bučar, K. i Sobry, C. (2011.), Golf Tourism and Sustainable Development: France and Croatia, Two European Examples, u: Integrative power of kinesiology, proceedings book / 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 631-635.

Renko, S. i Bučar, K. (2014.), Sensing nostalgia through traditional food: an insight from Croatia, British food journal, 116(11), 1672-1691.

Bučar, K., Marić, I. i Kovač, J. (2015.), Review of identity – example of the town of Hvar, u: Proceedings of the 3rd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship “The Quest for Organizational Identity - Exploring Socially Constructed Realities”, Dubrovnik, Croatia, 955-966.

Renko, S. i Bučar, K. (2015.), Environmental Aspect of the Relationship between Tourism and Trade: the Case of Croatia, u: Proceedings of IASTEM International Conference, Amsterdam, Netherlandas, Bhubaneswar, India: IASTEM, 21-24.

Bučar, K. i Renko, S. (2016.), „Assessing the Environmetal Benefits from the Recycling of Sport Tourism Equipment“, u: Sobry., C., (ur,), Sport tourism and sustainable development, Prospective of globalization effects; actors strategy and responsability. Pariz: L'Harmattan, 25-34.

Bučar K. i Matas M. (2016.), „The Importance of Tourism Green Orientation for the Customer Loyalty“, u: Trade Perspectives 2016 - Safety, security, privacy and loyalty, Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb; Croatian Chamber of Economy, 185-196.

Bučar, K. (2017.), Green Orientation in Tourism of Western Balkan Countries, u: Renko, S. i Pestek, A. (ur.), Green Economy in the Western Balkans: Towards a Sustainable Future, Bingley: Emerald Publishing.

Renko, S., Lončar, M. i Bučar, K. (2019.), The Link betwen retail innovations and qout purchasing behaviour, u: Trade Perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade, Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia.

Bučar, K., Van Rheenen, D. i Hendija, Z. (2019.), Ecolabelling in tourism: The disconnect between theory and practice, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 67(4), 365-374.

Bučar, K. (2020.), Prikaz knjige: Sanda Renko i Blaženka Knežević „Trade perspecitves in the context of safety, security, privacy and loyalty“, Ekonomski pregled, 71(1), 87-94.

Bučar, K. i Vujević, S. (2020.), Uloga turizma u stvaranju otpada na otocima, u: Conference Proceedings of the International Conference on the Economics Of Decoupling (ICED), Zagreb, 2-3 December 2019.

Hendija, Z., Kesar, O. i Bučar, K., (2020.), Osnovni podaci o turizmu u svijetu i Hrvatskoj u 2018. godini, 5(2).

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 14. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/239474

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Kristina Bučar, preuzeto 14. srpanj 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8466&podaci=biografija

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Kristina Bučar, preuzeto 14. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/izv-prof-dr-sc-kristina-bucar/31777

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Kristina Bučar, preuezeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/kristina-bu%C4%8Dar