Jadranka Bendeković

Jadranka Bendeković

Prof. dr. sc. Jadranka Bendeković r. Šalov (Opatija, 25. VI. 1951. - Opatija, 20. VII. 2018.), redovita profesorica do 2016.

Jadranka Bendeković rođena je 1951. godine u Opatiji, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij drugog stupnja završila je 1974. godine na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu, te stekla stručni naziv diplomirani ekonomist vanjske trgovine. Postdiplomski magistarski studij „Poslovno upravljanje u udruženom radu“ završila je na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu 1980. godine obranivši rad pod nazivom „Razvojna politika aerodromske privredne organizacije u domaćem i međunarodnom prometu putnika i robe“ te stekla akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti iz područja međunarodne razmjene. Doktorat znanosti stekla je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb 1991. godine obranom disertacije pod nazivom „Uloga transporta u ekonomskoj razmjeni Jugoslavije s inozemstvom“.

Na Fakultetu za vanjsku trgovinu zapošljava se 15. 11. 1974. godine u zvanju znanstvenog asistenta na predmetu „Transport, špedicija i osiguranje“, a nakon integracije nastavlja raditi na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, gdje je radila do odlaska u mirovinu 30. 9. 2016. godine. U zvanje mlađeg asistenta izabrana je 1974. godine, u zvanje znanstvenog asistenta izabrana je 1980. godine, u zvanje višeg asistenta na Katedri za trgovinu i turizam izabrana je 1994. godine, u zvanje docenta na Katedri za trgovinu izabrana je 1997. godine, u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija izabrana je 2004. godine (ponovno izabrana 2010. godine) za predmete „Transport, špedicija i osiguranje“, „Transportno otpremničko poslovanje“ i „Tehnika osiguranja i reosiguranja“, a 2016. godine u zvanje redovite profesorice. Od 1998. godine bila je nositeljica predmeta „Ekonomika i politika transporta i osiguranja“ na poslijediplomskom studiju Vanjska trgovina.

Područja interesa bila su joj strategije razvoja pojedinih prometnih grana u Hrvatskoj i EU, uključivanje prometnih tokova Hrvatske u prometne tokove EU, utjecaj globalizacije i WTO-a na razvoj prometnih grana, proces liberalizacije unutar pojedinih prometnih grana i politika cijena prijevoza robe s obzirom na povećanje robnih tokova i prijevoznih kapaciteta u svijetu.

Bila je članica Hrvatskog udruženja za kodiranje EAN Croatia i Hrvatskog znanstvenog društva za promet Zagreb.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Bendeković, J. i Naletina, D. (2018.), Uloga i važnost špeditera u lancu opskrbe, u: Dunković, D., Kovač, I. i Baković, T. (ur.), Poslovni aspekti trgovine: retrospekcija odabranih radova s međunarodnih znanstvenih konferencija "Perspektive trgovine" od 2011. do 2017., Zagreb: Ekonomski fakultet, 175-188.

Bendeković, J. i Aržek, Z. (2008.), Transport i osiguranje, Zagreb: Mikrorad d.o.o.

Bendeković, J. i Petrović, M. (1992.), Međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina, Zagreb: Informator.

Znanstveni i stručni članci:

Bendeković, J. (2013.), Marketing strategy of Croatian railway freight transport under conditions of liberalisation, Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, 7 (2), 45-63.Bendeković, J. (2010.), Model poslovanja međunarodnih špeditera u uvjetima ulaska u Europsku uniju i globalizacije tržišta, Suvremeni promet, 30 (5), 350-358.

Bendeković, J. (2010.), Upravljanje kvalitetom lučkih usluga, Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 19 (1), 85-104.

Bendeković, J. (2009.), Modeli poslovnih strategija međunarodne paketne distribucije, Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti, 3 (2), 79-99.

Aržek, Z. i Bendeković, J. (2008.) Transport i osiguranje, Zagreb: Mikrorad; Ekonomski fakultet.

Bendeković, J: (2003.), Gospodarski rast i potražnja za brodovima na svjetskom tržištu, Ekonomski pregled, 54(56), 480-501.

Bendeković, J. (2002.), Učinkovitost poslovanja u sektoru prometa Hrvatske, Ekonomski pregled, 53(78), 706-719.

Bendeković, J. (1996.), Prometna valorizacija Hrvatske i učinak na platnu bilancu, Ekonomski pregled, (9-19), 514-527.

Bendeković, J. (1993.), Devizni učinak cestovnog prometa, Ceste i mostovi, (4), 103-107.

Bendeković, J. (1992.), Uloga prometa u međunarodnoj ekonomskoj razmjeni izabranih mediteranskih zemalja, Ekonomski pregled, (10-12), 704-724.

Bendeković, J. (1992.), Uloga prometa i strategija njegovog razvoja, Ekonomski pregled, (3-4), 230-246.

Bendeković, J. (1989.), Neprenosivi rizici izvoznih poslova i politika rizika, Nova trgovina, (2), 105-119.

Bendeković, J. (1986.), Uloga međunarodnog saobraćaja u međunarodnoj trgovini, Nova trgovina, (8), 68-74.

Bendeković, J. (1978.), Proračun obrtnih sredstava u procesu reprodukcije, Zbornik Fakulteta za vanjsku trgovinu, 301-313.

Bendeković, J. (1977.), Financijska analiza investicijskog projekta, Poduzeće – banka, (5), 12-17.

Bendeković, J. (1976.), Politika zapošljavanja i mogućnost povratka naših radnika iz inozemstva, Zbornik Fakulteta za vanjsku trgovinu, 57-67.

Bendeković, J. (1975.), Uloga saobraćajnih agenata, Pomorstvo XIX, 32-41.

OSTALI IZVORI:

Naletina, D. (2018.), In memoriam: Prof. dr. sc. Jadranka Bendeković, Poslovna izvrsnost, 12(2), preuzeto s https://hrcak.srce.hr/file/315025

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jadranka Bendeković, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/jadranka-bendekovi%C4%87