Ivo Borovečki

Ivo Borovečki

Dr. Ivo Borovečki (Karlovac, 25. II. 1924. – Pula, 23. VII. 2013.), honorarni nastavnik

Liječnik radiolog i esperantist Ivo Borovečki rođen je 1924. godine u Karlovcu. Klasičnu gimnaziju je završio u Zagrebu, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1952. godine. Specijalizaciju radiologije završio je 1955. godine.

Od 1956. godine radio je kao radiolog na Zavodu za rentgenologiju i radium terapiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a nakon toga kao specijalist i šef odjela radiologije u bolnici St. Paul u Addis Abebi, Etiopija. Po povratku iz Etiopije zapošljava se 1961. godine kao šef Službe za radiologiju Opće bolnice u Puli, gdje ostaje do 1984. godine, s tim da je 1965/66. boravio u sklopu međunarodne tehničke suradnje Jugoslavije sa zemljama trećeg svijeta u bolnici Parnet, Alžir. Od 1985. godine do odlaska u mirovinu bio je direktor OOUR-a Bolničke djelatnosti. U radnom vijeku bio je zamjenik ravnatelja Medicinskog centra (1964. i 1975.-1976.) te zastupnik u Socijalno-zdravstvenom vijeću Sabora RH Hrvatske (1963.-1964.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavao je esperanto od 1953. do 1956. godine.

Dr. Borovečki bio je poliglot, aktivno je govorio šest jezika, a u mladosti je učio esperanto. Nekoliko godina bio je delegat u „esperantskom parlamentu“ Svjetskog esperantskog saveza, a od 1997. počasni član ovoga saveza. Organizirao je Svjetski kongres esperantista u Zagrebu 1953. godine, jedan od pokretača i urednik esperantske emisije na Radio-Zagrebu, počasni član Hrvatskog saveza za esperanto, prevoditelj hrvatske književnosti na esperanto itd. Osim toga, bio je predsjednik Astronomskog društva Istra od 1977. do 1981. godine.

Čitateljska nagrada Sajma knjige u Puli pod imenom „Dr. Ivo Borovečki“ utemeljena je 2013. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Rašić, N., Borovečki, I. i Štimec, S. (2008.), 100 godina hrvatske književnosti na esperantu = Cent jaroj de kroata literaturo en esperanto: izložba knjiga = libroekspozicio: 1908. – 2008., Zagreb: Hrvatski savez za esperanto.

Borovečki, I., Štimec, S. i Milićević, B. (2005.?), Esperanto u književnosti i političkom životu Hrvatske, Zagreb: Hrvatski savez za esperanto.

OSTALI IZVORI:

Istrapedia (2014.), Borovečki, Ivo, preuzeto 3. ožujka 2023. s https://www.istrapedia.hr/en/natuknice/2252/borovecki-ivo

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 327.

FOTOGRAFIJA:

Istrapedia (2014.), Borovečki, Ivo, preuzeto 3. ožujka 2023. s https://www.istrapedia.hr/en/natuknice/2252/borovecki-ivo

CITIRANJE

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Borovečki, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivo-borove%C4%8Dki