Ivo Bautović

Ivo Bautović (?, 1925. – Dubrovnik, X. 2018.), predavač

Ivo Bautović rođen je 1925. godine. Predavao je u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu ekonomskih nauka, Odjel u Dubrovniku od 1972. - 1974. godine.

CITIRANJE: 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Ivo Bautović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivo-bautovi%C4%87