Ivana Barišić

Ivana Barišić

Doc. dr. sc. Ivana Barišić r. Pokrovac, docent

Završila je I. jezičnu gimnaziju u Splitu. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2006. godine završila je sveučilišni dodiplomski studij, smjer financije. U travnju 2009. godine, na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Financijsko izvještavanje, revizija i analiza“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekla je akademski naziv sveučilišnog specijalista poslovne ekonomije iz područja Financijskog izvještavanja, revizije i analize, obranivši specijalistički poslijediplomski rad Istraživanje povezanosti interne revizije i procesa upravljanja rizicima poduzeća“, za koji je nagrađena priznanjem Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2013. godine obranom doktorskog rada pod nazivom “Učinkovitost interne revizije u funkciji uspješnosti poslovanja poduzeća“, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Od siječnja 2008. godine član je Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u statusu znanstvene novakinje. U rujnu 2013. godine godine izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju odluke Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomije, godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije (2014. godine) te znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika (2019. godine). U ožujku 2016. godine izabrana je u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

U fokusu znanstvenog interesa i rada su joj računovodstvo, računovodstvena edukacija, interne kontrole i interna revizija. Aktivna je sudionica (kao izlagač i član programskog odbora) domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i do sada je, u koautorstvu i samostalno, objavila više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva i interne revizije. Također je kao mentor pomagala studentima preddiplomskih i diplomskih studija pri izradi brojnih završnih i diplomskih radova.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 2008. godine sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima (Računovodstvo, Računovodstvo u trgovini i turizmu, Revizija, Analiza financijskih izvještaja, Profesionalna etika računovođa i revizora, Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje, Interna revizija, Interna kontrola i revizija). Prema postojećem nastavnom planu i programu sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarske nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na obveznom kolegiju Interna revizija, na obveznom kolegiju Računovodstvo I te izvođenju vježbi na obveznom kolegiju Računovodstvo II. Također, sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarske nastave na preddiplomskom stručnom studiju Poslovne ekonomije na obveznom kolegiju Interna kontrola i revizija.

Godine 2010. stekla je certifikat "ovlašteni interni revizor" - specijalist za gospodarstvo, pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika - Sekcija internih revizora. Bila je aktivni član projektnog tima na projektima odobrenima od strane Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2018. i 2019. godini.

DJELA:

Tušek, B., Žager, L. i Barišić, I. (2015.), Interna revizija, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Tušek, B., Žager, L. i Barišić, I. (2014.), The Role of Audit Committee in the Enterprise Risk Management, u: Miloš Sprčić, D. (ur.), Risk Management - Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, New York: Nova Science Publishers, Inc., 67-95.

Barišić, I. i Pavić I. (2016.), Pravila evidentiranja poslovnih događaja u računovodstvu, u: Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A. i Pavić, I., Računovodstvo I - priručnik za vježbe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 21-52.

Tušek, B. i Barišić, I. (2014.), Ulaganje u nekretnine, u: Rakijašić, J., Slovinac, I., Zaloker, D. (ur.), Računovodstvo trgovačkih društava - prema HSFI i MSFI, Zagreb: TEB Poslovno savjetovanje, 149-158.

Pokrovac, I. (2010.), Računovodstveno praćenje trgovačke robe, u: Perčević, H. (red.), Računovodstvo – priručnik za vježbe. Treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: HZRIF, 320-332.

Abramović, K., Broz Tominac, S., Cutvarić, M., Čevizović, I., Dražić Lutilsky, I., Glasnović, B., Gulin, D., Hladika, M., Leko, S., Mamić Tušek, B. i Pokrovac I. (2008.), HSFI 8 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji, u: Gulin, D. (ur.), Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja – s poreznim propisima, Zagreb: HZRIF, 279-288.

Barišić, I., Novak, A. i Sever Mališ, S. (2020.), Professional accountant of today - analysis of essential competency requirements, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business, 1-14.

Barišić, I., Novak, A. i Žager, L (2019.), Internal audit function in corporate governance codes: analysis of current provisions in CEE countries, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb, 1-18.

Sever Mališ, S., Novak, A. i Barišić, I. (2018.), Analysis of recent internet financial reporting practice in Europe, u: Solimaan, K. S. (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management AssociationConference, Seville: International Business Information Management Association (IBIMA), 1483-1491.

Tušek, B., Novak, A. i Barišić, I. (2018.), Challenges in adjusting interna lcontrols to changes in accounting regulation, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), Zbornik radova 7. međunarodnog znanstvenog simpozija "Gospodarstvo istočne Hrvatske- vizija i razvoj", Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1155-1164.

Tušek, B., Novak, A. i Barišić, I. (2016.), Internal audit role in corporate governance – state and future perspectives, u: Mašek Tonković, M. (ur.), Zbornik radova 5. međunarodnog znanstvenog simpozija “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj”, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 338-346.

Barišić, I., Tušek, B. (2016) The importance of the supportive control environment for internal audit effectiveness – the case of Croatian companies. Ekonomska istraživanja, 29 (2016), 1; 1021-1037 doi:10.1080/1331677X.2016.1211954

Tušek, B. i Barišić, I. (2016.), Obilježja učinkovitosti revizijskog odbora, u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of the 5th international conference "Vallis Aurea"- focus on: research and innovation; Požega: Polytehnic in Požega, Vienna: Croatia and DAAAM International Vienna, 0539-0548.

Tušek, B. i Barišić, I. (2016.), Internal audit activities as a support to governance processes, u: Tipurić, D. i Kovač, I. (ur.), Proceedings of the 4th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, 168-183.

Barišić, I. (2015.), Istraživanje važnosti potpore višeg menadžmenta za aktivnost interne revizije na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova: Journal of Economy and Business, (21), 9-28.

Barišić, I. (2015.), Povezanost neovisnosti i učinkovitosti interne revizije - istraživanja na primjeru hrvatskih poduzeća, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13(1), 55-75.

Despenić B. i Barišić I. (2018.), Obilježja i mogućnosti suradnje interne i eksterne revizije, Računovodstvo i financije, (11), 48-54.

Tušek, B. i Barišić I. (2018.), Značajke integrirane revizije, Računovodstvo i financije, (6), 24-27.

Tušek, B. i Barišić I. (2016.), Pregled predloženih promjena Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije. Računovodstvo i financije, (5), 40-46.

Tušek, B. i Barišić I. (2016.), Nove provedbene smjernice vezane uz neovisnost i objektivnost interne revizije, Računovodstvo i financije, (12),70-74.

Tušek, B. i Barišić I. (2015.), Interna financijska revizija, Računovodstvo i financije, (12), 60-65.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 2. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/301254

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ivana Barišić, preuzeto 2. rujna 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/doc-dr-sc-ivana-barisic-30294/30294

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Barišić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivana-bari%C5%A1i%C4%87