Ivan Bukljaš

Ivan Bukljaš

Dr. Ivan Bukljaš (Podaca kod Makarske, 3. IX. 1907. - Zagreb, 26. V. 1984.), redoviti profesor

Dr. Ivan Bukljaš rođen je 1907. godine u Podaci kod Makarske, gdje je završio osnovnu školu. Obzirom da je potekao iz siromašne obitelji poljoprivrednika najprije je samouko polagao ispite srednje škole. Tijekom prvog zaposlenja završio je V. Realnu gimnaziju u Zagrebu. Kao izvanredni student diplomirao je 1958. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorat pravnih nauka stekao je 1952. godine obranivši disertaciju pod nazivom "Subjekti u arbitražnom postupku i njihova ekonomsko-pravna povezanost". 

Za vrijeme školovanja radio je administrativne, blagajničke, računovodstvene i druge poslove u ptt. struci i Državnoj arbitraži pri Vladi NR Hrvatske. Od 1949. godine radio je isključivo u pravnoj službi povezanoj s privrednom problematikom. Od 1953. do 1962. godine bio je sudac Okružnog privrednog suda u Zagrebu.

Na Fakultetu ekonomskih nauka (kasnije Ekonomskom fakultetu u Zagrebu) zapošljava se 1962. kao izvanredni profesor na predmetima "Privredno pravo s osnovama prava" i "Pravo robnog prometa s osnovama međunarodnog privrednog prava", a od 1967. kao redovni profesor iz predmeta "Privredno pravo s osnovama prava". Od 1965. godine obavljao je funkciju rukovodioca Katedre za privredno pravo, a 1973. godine ponovo je imenovan predsjednikom Katedre za privredno pravo. Na Fakultetu je obavljao i funkciju zamjenika predsjednika Fakultetskog savjetnika, a kasnije je bio predsjednik Upravnog odbora. Osim redovitih funkcija na Fakultetu deset godina je obavljao dopunsku nastavu na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, više godina na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu i povremeno je predavao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.

Umirovljen je 1978. godine.

Bio je član Saveza sindikata radnog naroda Jugoslavije i Udruženja radnika te predstavnik u Društvu nastavnika Sveučilišta, visokih škola i naučnih ustanova SRH. Također, bio je član Upravnog odbora Udruženja pravnika. 

Odlikovan je Ordenom rada III reda. Za prvo izdanje udžbenika "Privedno pravo s osnovama prava" dobio je 1981. godine "Nagradu M. Mirković".

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Ivan Bukljaš objavio je preko 40 znanstvenih i stručnih knjiga i više stotina članaka u znanstvenim i stručnim časopisima.

Bukljaš, I. (1956.), Ostvarivanje prava pred privrednim sudovima, Zagreb: Izd. Hrvatsko stenografsko društvo.

Bukljaš, I. (1958.), Ugovori u privredi, Zagreb: Informator.

Bukljaš, I. (1958.), Parnične radnje pred privrednim sudovima, Zagreb: Informator.

Bukljaš, I. (1959.), Privredni prijestupi, prekršaji i krivična djela u privredi, Zagreb: Izd. Informator.

Bukljaš, I. (1960.), Kontrola kvalitete i kvantitete robe i usluga, Zagreb. : Informator.

Bukljaš, I. (1961.), Teritorijalna nadležnost sudova, općina, kotora : s popisom pošta i advokata : tablice sudskih taksa s advokatskom tarifom-kamatne tablice, Zagreb: Informator.

Bukljaš, I. (1962.), Uzance s objašnjenjima i sudskom praksom uz kupoprodaju, Zagreb: Progres.

Bukljaš, I. (1962.), Krivična djela, privredni prijestupi i prekršaji u privredi, Zagreb: Informator.

Bukljaš, I. (1963.), Primjena mjenice i čeka u privredno-kreditnom poslovanju, Zagreb: Progres.

Bukljaš, I. (1964.), Propisi o prometu robe i usluga : s potrebnim objašnjenjima za primjenu u praksi, Zagreb : Progres.

Bukljaš, I. (1964.), Privredno pravo : s osnovama prava, Zagreb: Školska knjiga., 1979.

Bukljaš, I. (1965.), Pravne radnje privrednih organizacija u postupcima pred sudovima i upravnim organima : sa sudskom praksom, Zagreb: Progres.

Bukljaš, I. (1965.), Pravo industrijskog vlasništva, Zagreb: Progres.

Bukljaš, I. (1967.), Zbirka propisa o vanjskotrgovinskom prometu i deviznom režimu, Zagreb: Progres.

Bukljaš, I. (1970.), Subjekti i pravni poslovi unutrašnjeg i međunarodnog privrednog (trgovinskog) prometa, Zagreb: Školska knjiga.

Bukljaš, I. (1976.), Osiguranje plaćanja mjenicom, čekom i drugim instrumentima, Zagreb: Progres.

Bukljaš, I. (1982.), Privredno pravo samoupravne privrede, Varaždin: Fakultet organizacije i informatike.

Bukljaš, I. (1982.), O manjkovima (gubicima) u trgovini, Zagreb: Ideje – Supermarket.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 189.

Bukljaš, I. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, preuzeto 9. ožujka 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10075

Delibašić, T. (1989.), Hrvatski biografski leksikon, preuzeto 9. ožujka 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3097 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Lekiskon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Ivan Bukljaš, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivan-buklja%C5%A1