Ivan Bekić

Dr. Ivan Bekić (Tuzla, BiH, 23. VII. 1924. – Zagreb, 16. XI. 2015.), stariji asistent

Ivan Bekić rođen je 1924. godine. Osnovnu školu završio je 1935. godine u Karlobagu, gimnaziju u Senju i trgovačku akademiju u Brčkom. Kasnije se upisuje na Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1949. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obranio je 1975. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekonomsko urbani problemi prostornog razmještaja trgovine na malo u gradu u robno-novčanim uvjetima i sistem marketinga“.

Radio je na ekonomskim školama u SR Hrvatskoj do 1961. godine, kada je izabran za starijeg asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio do 1966. godine. Nakon toga odlazi na mjesto komercijalnog direktora robnih kuća NA-MA – Zagreb. Nakon toga zapošljava se u RO Školska knjiga u svojstvu savjetnika.

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu izabran je 1975. godine u zvanje izvanrednog profesora, gdje je predavao na predmetu „Metode obračuna u organizacijama udruženog rada“ do 1978. godine. Za izvanrednog profesora izabran je 1980. godine i na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bekić, I. (1985.), Organizacija računovodstva: (skripta), Osijek: Ekonomski fakultet.

Bekić, I. (1993.), Računovodstveni sustav Republike Hrvatske, Osiguranje i privreda, 33(1/2), 3-24.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 185.

FOI (1982.), Dvadeset godina Ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu, preuzeto 27. veljače 2023. s https://library.foi.hr/m3/s/1/X00563/FOI%20U%20VARA%C5%BDDINU%201962-1982.pdf

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Bekić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivan-beki%C4%87