Anto Bajo

Anto Bajo

Prof. dr. sc. Anto Bajo (Guča Gora, Travnik, BiH, 2. VII. 1970. – Zagreb, 25. XI. 2019.), redoviti profesor

Prof. dr. sc. Anto Bajo rođen je 1970. godine u Gučoj Gori kod Travnika u Bosni i Hercegovini.

Studij ekonomije započeo je u Sarajevu, ali zbog ratnih razaranja dolazi u Zagreb. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1996. godine, a 2000. godine magistrirao na temu „Proračun i javne investicije“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani doktorirao je 2006. godine na temu „Proračunski sustav kao uzrok fiskalnih problema u tranziciji – slučaj Hrvatske“. Stručno se usavršavao 2000. godine na „Executive Program on Budgeting and Financial Management in the Public Sector“ na Harvard University, John F. Kennedy School of Government, SAD, 2010. godine na „USA International Visitor Program: Emerging Market and Global Economy“ u organizaciji U. S. Government, te u Mađarskoj, Južnoafričkoj Republici i Japanu.

Odmah po završetku studija zapošljava se kao istraživač na Ekonomskom institutu (1996.), a od 2007. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na preddiplomskom studiju, predaje na kolegijima „Javne financije“ i „Lokalne financije“, na diplomskom studiju kolegij „Upravljanje javnim dugom“, a na doktorskom studiju „Upravljanje financijama u javnom sektoru“. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2012. godine, a 2017. u zvanje redovitog profesora. Mentorirao je oko stotinjak studentskih ocjenskih radova.

U dva mandata bio je vanjski član Saborskog odbora za financije i proračun, a od 2004. godine bio je član Savjetodavnog vijeća projekta reforme osnovnog i srednjeg školstva u Hrvatskoj. U 2014. sudjelovao je u izradi Strategije znanosti, visokog obrazovanja i tehnologije, a od 2015. bio je predsjednik, a kasnije potpredsjednik Statističkog savjeta Republike Hrvatske. Od 2016. bio je član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu RH. Radio je kao konzultant za Svjetsku banku, Europsku komisiju te brojne druge ugledne institucije u zemlji i inozemstvu na projektima u Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Egiptu, Ghani, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji i Srbiji.

Uže područje znanstvenog interesa bili su mu upravljanje financijama javnog sektora, sustav proračuna, fiskalni federalizam te upravljanje i restrukturiranje javnih trgovačkih društava. Bio je zagovornik male, jednostavne i učinkovite države i neumorno se zalagao za uklanjanje administrativnih prepreka za razvoj tržišta. Uz veliki broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova, afirmirao se i kao voditelj većeg broja znanstveno-istraživačkih projekata.

Za izniman doprinos u razvoju javnih financija te izgradnji institucionalnog i zakonodavnog okvira upravljanja javnim financijama, proračunskog procesa, fiskalne decentralizacije i financiranja lokalnih jedinica vlasti posmrtno je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića.

VAŽNIJA DJELA:

Anto Bajo (ko)autor je na više od 170 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima, te 25 radova u zbornicima sa znanstvenih konferencija i 19 poglavlja u knjigama.

Bajo, A. (2003.), Financiranje visokog školstva i znanosti, Zagreb: Institut za javne financije.

Bajo, A. (2006.), Proračunski sustav - ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama, Zagreb: Institut za javne financije.

Bajo, A. (2008.), Javne financije lokalnih jedinica vlasti, Zagreb: Školska knjiga: Ekonomski institut; Institut za javne financije.

Bajo, A., et al. (2009.), Proračunski vodič za građane, Zagreb: Institut za javne financije; Friedrich Ebert Stiftung.

Bajo, A., Primorac, M. i Andabaka Badurina, A. (2011.), Osnove upravljanja javnim dugom, Zagreb: Institut za javne financije.

Bajo, A. i Jurinec, D. (2016.); Hrvatsko tržište duhana i trošarine na duhanske proizvode, u: Stojanović, A. i Šimović, H. (ur.), Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, Zagreb: Ekonomski fakultet, 140-141.

Bajo, A. (2020.), Potencijalni rizici naplate državnih jamstava Republike Hrvatske, u: Družić, G. i Šimović, H. (ur.), Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju : zbornik radova znanstvenog skupa : održanog 13. ožujka 2020. u Zagrebu, Zagreb: HAZU, Odsjek za ekonomska istraživanja; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23-24.

Bajo, A., Keranović, V. i Šimović, H. (2020.), Analiza dugoročne održivosti sustava međugeneracijske solidarnosti, u: Družić, G. i Šimović, H. (ur.), Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju : zbornik radova znanstvenog skupa : održanog 13. ožujka 2020. u Zagrebu, Zagreb: HAZU, Odsjek za ekonomska istraživanja; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 50-75.

Bajo, A., et al. (2020.), Financije županija, gradova i općina, Zagreb: Ekonomski fakultet.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

IRB (2022.), Hrvatska znanstvena bibliografija., preuzeto 28. travnja 2022. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/16985

Primorac, M. (2020.), In memoriam Profesor dr. sc. Anto Bajo, u: Financije županija, gradova i općina, Zagreb: Ekonomski fakultet, 494-495.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anto Bajo, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/anto-bajo