Aleksandar Bogunović

Aleksandar Bogunović

Prof. dr. sc. Aleksandar Bogunović, (Raštević, 26. VI. 1944. – Zagreb, 10. VI. 2011.), redoviti profesor u trajnom zvanju

Redoviti sveučilišni profesor, u trajnom zvanju, dr. sc. Aleksandar Bogunović rođen je 1944. godine u Rašteviću, općina Benkovac, Republika Hrvatska. Njegov otac Sava vodio je obiteljsko poljoprivredno imanje, a majka Zorka bila je domaćica. Bio je oženjen Katicom (rođ. Dragičević, 1948. – 2019.), te ima dva sina, Gorana (rođ. 1972.) i Branka (rođ. 1978.).

Aleksandar je pohađao srednju ekonomsku školu u Zadru. Upisao se na Ekonomski fakultet u Zagrebu kojeg je završio 1968. godine. Sredinom 1974. godine magistrirao je na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. U travnju 1978. godine obranio je svoju doktorsku disertaciju “Regionalni aspekti razvoja – regionalna razvijenost SR Hrvatske i proizvodnost rada“, koju je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Branka Kubovića. Obranivši disertaciju stekao je stupanj doktora znanosti.

Od 1968. do 1983. godine Aleksandar Bogunović je u stalnom radnom odnosu u Republičkom zavodu za planiranje kao stručni suradnik, potom savjetnik, a od 1975. godine, odlukom Izvršnog vijeća Sabora SRH, imenovan je za direktora sektora za analize i politiku regionalnog razvoja, koju funkciju obnaša do 1983. godine. Od 1986. do 1990. godine podpresjednik je Privredne komore Hrvatske.

Školske godine 1972/73. izabran je za asistenta na Katedri za ekonomiku narodne privrede u dopunskom, a od 1983. godine u stalnom je radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1997. izabran u trajno zvanje redovitog profesora iz predmeta “Makroekonomija”, “Gospodarstvo Hrvatske” i “Regionalna ekonomika”. Na poslijediplomskom studiju “Teorija i politika privrednog razvoja” bio je nosilac i izvođač nastave (1994.-1997.): Ekonomika javnog sektora i modeli regionalnog razvitka te Gospodarska politika i zaštita okoline. Surađivao je i izvodio nastavu i na drugim Ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj - u Dubrovniku, Splitu i u Puli.

Njegov znanstveni opus obuhvaća 4 tiskana djela; 4 djela u suautorstvu, i niz broja članaka, konferencijskih referata i poglavlja u knjigama objavljenih u zemlji i u inozemstvu. Bogunović je bio voditelj i aktivni suradnik u izradi niza znanstvenih i stručnih projekata na temu razvoja gospodarstva Hrvatske, regionalnog razvoja i regionalne politike. Bio je voditelj i glavni istraživač znanstvenog projekta 'Hrvatska i Europska unija – stanje i perspektive'.

Održavao je predavanja na poslijediplomskim studijima na inozemnim sveučilištima IDS, Sussex, Velika Britanija (1993.); Stanford, SAD (1999.) i Bathurst, NSW, Australia (2005.).

DJELA:

Knjige:

Bogunović, A. (1984.), Regionalni razvoj Socijalističke Jugoslavije i Hrvatske, Zagreb: Republička zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske; Republički zavod za društveno planiranje SR Hrvatske.

Bogunović, A. (1985.), Regionalni razvoj Socijalističke Jugoslavije i Hrvatske, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.

Bogunović, A. (1991.), Regionalna ekonomika, Zagreb: Narodne Novine.

Bogunović, A. (2001.), Ekonomske integracije i regionalna politika, Zagreb: Ekonomski fakultet; Mikrorad, Pula: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".

Bogunović, A. (2011.), Regionalna ekonomika i politika, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Bogunović, A., Crkvenac, M. i Sharma, S. (1991.), Osnove ekonomike nacionalne privrede, Zagreb: Narodne novine.

Bogunović, A. i Sumitra, S. (1995.), Narodno gospodarstvo – osnove teorije i prakse, Zagreb: ART Studio.,

Čavrak, V. ... Bogunović, A. (1998.), Gospodarstvo Hrvatske, Zagreb: Politička kultura; Ekonomski fakultet.

Poglavlja u knjigama

Bogunović, A. (1982.), Mogućnosti i metode usmjeravanja regionalnog razvoja SR Hrvatske u razdoblju od 1981-1985, u: Baletić, Z. i Marendić, B. (ur.), Nedovoljno razvijena područja SR Hrvatske, Zagreb: Ekonomski institut.

Bogunović, A. (1988.), Osnovna pitanja poimanja i dogradnje društveno-ekonomskog sistema, u: Perestrojka privrednog mehanizma u SSSR-u

i karakteristike promjena u privrednom sistemu SFRJ, Zagreb: ZEI–JAZU.

Bogunović, A. (1989.) Yugoslav Debt Crisis Management. u: Singer, H. W. i Sharma, S. (ur.), Growth and External Debt Management, London: Macmillan.

Bogunović, A. (1989.), Jugoslavenski dugovi i mogučnosti njihovog servisiranja, u: Privredni razvoj i međunarodni dugovi, Zagreb: ZEI-JAZU.

Bogunović, A. (1997.), Public Investment Expenditure and Regional Development, u: Sharma, S. (ur.), Restructuring Eastern Europe: Microeconomics of Transition Process. London: Edward Elgar.

Odabrani članci:

Bogunović, A. (1991.), Osnovna pitanja regionalnog razvoja i regionalne strukture Hrvatske. Zagreb: Ekonomski institut.

Bogunović, A. (2002.), Infrastruktura i restrukturiranje gospodarstva, Ekonomski pregled, (9 /10).

Bogunović, A. (2003.), Economic Integrations and Economic Policy, Zagreb International Review of Economics and Business, VI (1-2).

Bogunović, A. (2003.), Enlargement of the European Union, Migrations, and the Labor Market, International Conference Globalization and Opportunities, Pula.

Bogunović, A. (2004.), Regionalna politika EU i Hrvatska, Ekonomska istraživanja, 1(1).


(Pripremio: Soumitra Sharma)

OSTALI IZVORI:

Bogunović, A. (2020.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 28. listopada 2020. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8409

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 28. listopada 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/80962

Jovančević, R. (2011.), In memoriam prof. dr. sc. Aleksandar Bogunović, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), 345-347. https://hrcak.srce.hr/133364

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Aleksandar Bogunović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/aleksandar-bogunovi%C4%87