Sanja Andrijašević

Sanja Andrijašević

Dr. Sanja Andrijašević (Zagreb, 31. XII. 1950. - Macelj, 13. V. 2001.), izvanredni profesor

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1969. godine, te je diplomirala 1. prosinca 1972. Akademski stupanj magistra financijskih znanosti iz područja financijske teorije i politike stekla je 1977. godine (tema rada: Financiranje zaštite čovjekove okoline), a 1987. titulu doktora znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom "Mogućnost primjene instrumenata fiskalne politike u zaštiti čovjekove okoline s posebnim osvrtom na Jugoslaviju".

Nakon stručnog usavršavanja 1976. godine na Sveučilištu u Yorku, Velika Britanija i 1978.-1979. na seminaru o europskoj ekonomskoj integraciji u Amsterdamu, Nizozemska posvetila se izučavanju fiskalnih instrumenata i fiskalne politike u području zaštite okoliša.

Od 1972. godine radila je kao asistent, od 1977. kao znanstveni asistent, a od 1988. kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavala je na kolegijima: Javne financije, Društvene financije, Monetarno-kreditna politika i Monetarna analiza. Za izvanrednog profesora imenovana je 1999. godine u području društvenih znanosti, polje ekonomija, predmeti Javne financije i Ekonomika osiguranja. Pokrenula je znanstveni poslijediplomski studij "Aktuarstvo i osiguranje". U zvanje izvanrednog profesora iz predmeta Javne financije i Ekonomika osiguranja izabrana je 1999. godine.

Obnašala je funkciju pročelnice Katedre za javne financije, te je bila članica Savjeta Ekonomskog fakulteta i tajnica redakcije Zbornika Ekonomskog fakulteta.

Područje interesa proširila je izučavanjem poreznog sustava i oporezivanja, naročitu o procesima tržište ekonomije, što je rezultiralo pokretanjem kolegija Oporezivanje poduzeća.

Na povratku s nastave i ispita iz Njemačke 2001. godine tragično je preminula u teškoj nesreći kod graničnog prijelaza Macelj u Republici Sloveniji.

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Andrijašević, S. (1978.), Neka pitanja uređenja fiskalnih odnosa središnjih i lokalnih razina, Financijska praksa, 2(1), str. 409-425.

Polovina, S. ...Vrančić, I. (1984.), Prilozi za povijest ekonomske misli na tlu Jugoslavije: od 15-20. stoljeća, Zagreb: Informator.

Andrijašević, S. i Račić-Žlibar, T., urednice (1997.), Rječnik osiguranja, Zagreb: Masmedia.

Jurković, P., Andrijašević, S. ... Štahan, V. (1990.), Teorijski i aplikativni aspekti funkcioniranja sistema društvenog financiranja, Zagreb: Insititu za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Bogoev, K., Filipič, D., Komazec, S., Jurković, P. ... Jovanović, M. (1990.), Oporezivanje dobiti poduzeća: zbornik radova, Zagreb: Institut za javne financije.

Andrijašević, S., pripremila (1993.), Hrvatski porezni sustav i praksa: priručnik o porezima, Zagreb: RRIF.

Musgrave, R. i Musgrave, P. (1993.), Javne financije u teoriji i praksi, Zagreb: Institut za javne financije. (Preveli: Sanja Andrijašević ...)

Jurković, P., Pribićević, Đ., Andrijašević, S. ... (1995.), Poslovni rječnik, Zagreb: Masmedia.

Rosen, H. S. (1999.), Javne financije, Zagreb: Institut za javne financije. (Preveli: Sanja Andrijašević ...)

Bartoluci, M., Andrijašević, S. ... (1999.), Ekonomski aspekti sporta i turizma/2. međunarodna znanstvena konferencija Kineziologija za 21. stoljeće, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

Andrijašević, S. i Jurlina Alibegović, D. (1999.), Ekonomski instrumenti za financiranje zaštite okoliša, Acta turistica, 11(2), str. 119-169.

Andrijašević, S. i Petranović, V. (1999.), Ekonomika osiguranja, Zagreb: Alfa.

Andrijašević, S. (2000.), Značaj osiguravajućih društava u financijskoj strukturi zemlje: I. dio, Svijet osiguranja, 3(6), str. 38-42.

Andrijašević, S. (2001.), Značaj osiguravajućih društava u financijskoj strukturi zemlje: II. dio, Svijet osiguranja, 4(1), str. 31-37.

Bartoluci, M., Andrijašević, S. ... (2004.), Menadžment u sportu i turizmu, Zagreb: Kineziološki fakultet; Ekonomski fakultet.

OSTALI IZVORI:

Jašić, Z. (2001.), Sanja Andrijašević, 1950.-2001., preuzeto s https://hrcak.srce.hr/28754

Šušak, T. (2001.), Prof. dr. sc. Sanja Andrijašević, preuzeto s http://staro.rifin.com/root/tekstovi/casopis_pdf/ek_ec_351.pdf

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sanja Andrijašević preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/sanja-andrija%C5%A1evi%C4%87