Juraj Andrassy

Juraj Andrassy

Akademik. Juraj Andrassy (Zagreb, 12. VIII. 1896. - Zagreb, 20. XII. 1977.), univerzitetski docent EKVŠ-a

Akademik i redoviti profesor Juraj Andrassy rođen je 1896. godine u Zagrebu, gdje je završio studij na Pravnom fakultetu na kojem je 1919. godine postigao i akademsku titulu doktora znanosti. Od 1922. do 1923. studirao je javnopravne discipline (međunarodno javno pravo) u Parizu.

Od 1928. godine honorarni je nastavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet "Međunarodno javno pravo". 1930.-te izabran je u zvanje docenta, 1932. za izvanrednog profesora, a 1937. za redovitog profesora na istom predmetu. Predavao na Akademiji za međunarodno pravo u Hagu (Academie de Droit international de la Haye) 1937. i 1951., te na doktorandskim tečajevima u Kairu od 1960. do 1962.

U Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi predavao je od akademske 1931./32. godine kada je, kao honorarni nastavnik u zvanju univerzitetskog docenta, preuzeo nastavu iz predmeta "Pomorsko pravo", "Međunarodno (Internacionalno) pravo i "Poštansko i telegrafsko pravo".

Na Pravnom fakultetu umirovljen je 1966. godine, ali ostaje aktivnim predavačem na poslijediplomskom studiju iz međunarodnog prava, a kao znanstveni radnik sudjeluje i u drugim stručnim aktivnostima sve do smrti 1977. godine.

Dva puta je biran za dekana Pravnog fakulteta, 1938./39. i 1951./52. Od 1952. godine pridruženi je član Instituta za javno pravo, najuglednijeg međunarodnog znanstvenog udruženja za područje međunarodnog prava, a od 1961. godine redoviti je član istog Instituta, u kojem je za predsjednika izabran 1969. godine.

Od 1955. godine bio je kao dopisni, a od 1965. godine i redoviti član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Bio je član niza drugih znanstvenih udruženja, a održao je i veliki broj predavanja u mnogim sveučilištima i institutima u zemlji i inozemstvu.

Bio je arbitar ili predsjednik arbitražnog suda u nekoliko međunarodnih sporova.

Odlikovan je s više jugoslavenskih odlikovanja, kao i odlikovanja stranih država (Francuska). Nagradu za životno djelo dobio je 1969. godine.

(Pripremila Z. U. B.)

DJELA:

Objavio je 603 bibliografske jedinice iz raznih područja, a neka od njegovih najznačajnijih djela su:

Andrassy, J. (1931.), Liga naroda: njezino ustrojstvo i djelovanje, Zagreb: Izdanje Pramatice Nakl. K. D.: Petar Kvaternik i drugovi.

Andrassy, J. (1948.), Međunarodno pravosuđe: ustrojstvo i postupak, Zagreb: JAZU.

Andrassy, J. (1949.), Međunarodno pravo, Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske.

Andrassy, J. (1951.), Epikontinentalni pojas, Zagreb: Jadranski zavod JAZU; Izdavački zavod Jugoslavenske akademije.

Andrassy, J. (1956.), Application des Conventions de Geneve de 1949 dans le code penal Yougoslave, Belgrade: Croix-Rouge Yougoslave.

Andrassy, J. (1958.), Betrachtungen über die Zuständigkeit des Internationalen Gerichstofes, Stuttgart; Köln: Kohhammer.

Andrassy, J. (1970.), International Law and the Resoruces of the Sea, New York; London: Columbia University Press.

OSTALI IZVORI.

Čengić, N. (2017.), Istaknuti pravnici: Akademik Juraj Andrassy (1896.-1977.), Pravnik, 51(102), str. 11-12.

Leksikografski zavod M. Krleža (2020.), Andrassy, Juraj, preuzeto s https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=2582

Ekonomski fakultet(1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 322.

FOTOGRAFIJA:

Leksikografski zavod M. Krleža (2020.), Andrassy, Juraj, preuzeto s https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=2582

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Juraj Andrassy, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/juraj-andrassy