Ivan Antunac Čičan

Dr. Ivan Antunac Čičan (Šibenik, 29. VII. 1910. - Zagreb, 31. V. 2006.), redoviti profesor FVT-a

Klasičnu gimnaziju pohađao je u Šibeniku, a studirao u Zagrebu na Pravnom fakultetu, gdje je diplomirao 1935. godine. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 1978. obranom rada pod naslovom "Sporno mjesto turizma u ekonomskoj teoriji".

Na Turističkom studiju Pedagoške akademije u Zadru predavao je od 1976. godine, a na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji najprije je predavao kao izvanredni profesor (1978.), a od 1979. kao redoviti profesor.

Radni vijek započeo je kao advokatski pripravnik (1941.-1945.), a nakon završetka rata, od 1948. zapošljava se kao ekonomski savjetnik ambasade FNRJ u Rimu. Bio je i sekretar za pravna i organizacijska pitanja Ugostiteljsko-turističke komore NRH, direktor Centralnoga turističkog biroa Hrvatske i putničke agencije »Centroturist« u Zagrebu (1953.–1956.), savjetnik za turizam Ugostiteljsko-turističke komore Hrvatske (1957.–1962.) i Turističkog saveza Hrvatske (1962.–1967.), direktor Office de tourisme yougoslave u Parizu (1967.–1972.), te je radio u Turističkom savezu Jugoslavije i Turističkom savezu Hrvatske.

Bio je član AIEST-a (Association internationale d’experts scientifiques du tourisme).

Bavio se različitim aspektima turizma te je objavio veći broj članaka u časopisima "Turizam", "Savremeno ugostiteljstvo", Publication de l’AIEST, Turizmologija ...

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Antunac, I. (1961?), Nastavni plan i program postdiplomskog studija iz turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu materijali za diskusiju, (Zagreb: S. l. : s. n.).

Antunac, I. (1967?), Turistička organizacija u Jugoslaviji: postanak i razvitak, (Zagreb: Turistički savez Hrvatske).

Antunac, I. (1978.), Sporno mjesto turizma u ekonomskoj teoriji: doktorska disertacija, Zagreb: vlastita naklada.

Antunac, I., Mihovilović, M. A. i Navratil, J. (1979.), Ekonomski i sociološki problemi turizma u Evropi: desk istraživanje - Jugoslavija = Economic and social problems of tourism in Europe: Yugoslavia - desk research, Zagreb: Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu.

Antunac, I. i Franjić, Z., priredili (1983.), Turistički savez Hrvatske : (1953-1983): u povodu tridesetogodišnjice osnutka i djelovanja, Zagreb: Turistički savez Hrvatske.

Antunac, I. (1985.), Turizam i ekonomska teorija, Zagreb: Institut za istraživanje turizma.

Antunac, I. (2001.), Turizam teorijsko-znanstvene rasprave, Zagreb: Institut za turizam.

OSTALI IZVORI:

Leksikografski zavod M. Krleža (2009.-2020.), Hrvatski biografski leksikon, preuzeto 30. lipnja 2020. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=771

FOTOGRAFIJA:

Arhiva EFZG: Nastavni plan i program postdiplomskog studija iz turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu materijali za diskusiju

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Petar Sorić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/ivan-antunac-%C4%8Di%C4%8Dan