Dušan Alačević

Dr. Dušan Alačević (Zadar, 8. IV. 1917. – Zagreb, 19. IX. 2003.), izvanredni profesor VPŠ

Osnovnu i srednju školu završio je u Splitu, a pravni fakultet u Zagrebu, na kojem je postigao i doktorat znanosti.

Uključivši se u privredu 1946. godine, uz praktične aktivnosti u njenoj izgradnji na novim društvenim osnovama, obrađivao je u okviru svog djelokruga i njene teorijske aspekte. Obavljajući odgovorne stručne i rukovodeće funkcije u visokim republičkim organima: Ministarstvu industrije (od 1946.), Savjetu za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti (od 1950.-1952.), Predsjedništvu vlade te Izvršnom vijeću Sabora, izučavao je organizacijska i sistemska rješenja u industriji, privredi i u upravljanju. Izučavao je zatim sisteme raspodjele ukupnog prihoda, osobnih dohodaka, uvjete za povećanje proizvodnje, uz koncepcijske njihove obrade. U tom svojstvu organizirao je i razvoj procesa stimulativnih oblika nagrađivanja u pokusnim poduzećima u Hrvatskoj. Aktivnošću u osnivanju, razvijanju te drugim oblicima rada u odgovarajućim zavodima i centrima u Zagrebu njegove su težnje bile usmjerene na stvaranje znanstvenih podloga u spomenutim područjima - suradnjom nauke i privrede.

Od 1961. radi na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, gdje je 1963. izabran za docenta, a 1965. i za izvanrednog profesora u okviru Katedre za studij poduzeća. Koncepcijski je postavio i predavao predmet "Kadrovska politika". Predajući ovu materiju u svojstvu nastavnika na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1965./1966.) intenzivirao je njen znanstveno-istraživački karakter. Ta izučavanja navela su ga da koncepcijski definira posebno izdvojeni predmet "Organizacija samoupravljanja" u okviru nastavnog plana i programa VPŠ-a.

Kao direktor više razvojnih projekata OUN za razne zemlje Afričkog kontinenta, sam ili u suradnji s drugim međunarodnim ekspertima kojima je rukovodio, radio je na stvaranju podloga za orijentacije vladama raznih zemalja u njihovim razvojnim putevima. U okviru ovih projekata posebno je teorijski i aplikativno obradio indikatore u kadrovskoj politici te funkciju managementa.

Po povratku u zemlju 1979. godine izabran je u Institutu za zemlje u razvoju u Zagrebu za višeg znanstvenog suradnika, no i nadalje ostaje stalni konzultant u strukturama OUN-a te u nekim drugim međunarodnim strukturama. U tom svojstvu bio je i urednik "Studije o znanstvenim i znanstveno-tehnološkim mogućnostima i potrebama zemalja u razvoju".

Kao sudionik NOB-a obavljao je razne društveno-političke funkcije, te je odlikovan "Medaljom zasluga za narod".

(Pripremila Z. U. B.)

DJELA:

Na VPŠ-u je obradio određena poglavlja svojih predavanja u obliku skripata, publicirao je pedesetak članaka u raznim časopisima i stručnim listovima Ekonomski pregled (1957), Informator (1958–1960), Vjesnik rada (1958, 1959), Naš stan (1961), Stambena zajednica (1961), Vjesnik Visoke privredne škole (1961), Ekonomsko tehnički pregled (1965), Zajednica (1965) i dr.

Najvažnija djela koja je publicirao sam ili u suradnji su:

Alačević, D. (1954.), Nacrt pravila poduzeća s objašnjenjima i uputama na važeće zakonske propise, pravnu praksu, mišljenje i stanovište državnih i ostalih organa, Zagreb: Informator.

Pavić, S., Kovačić, J. i Alačević, D. (1955.-1956.), Direktor poduzeća, Zagreb: Hrvatsko stenografsko društvo.

Paja, B., Alačević, D. et al. (1957.), Radnički savjet i upravni odbor, Zagreb: Informator.

Alačević, D. i Korda, P. (1958.), Pravno-organizaciona pitanja društva, Zagreb: Informator.

Alačević, D. (1959.), Nagrađivanje po učinku. Obračun i raspodjela osobnog dohotka po jedinici proizvoda (skripta), Zagreb: Centar za proizvodnost "Birozavod".

Alačević, D. (1981.), Gvineja, Zagreb: Institut za zemlje u razvoju.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 177–178.

Enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Dušan Alačević, preuzeto s http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=52962

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dušan Alačević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/a/du%C5%A1an-ala%C4%8Devi%C4%87