Lajoš Žager

Lajoš Žager

Prof. dr. sc. Lajoš Žager (Velika Pisanica, 1. VIII. 1961. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Rođen je u Velikoj Pisanici 1. kolovoza 1961. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Bjelovaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine.

Poslijediplomski studij „Poslovne financije i računovodstvo“ završava 1989. godine te postaje magistar znanosti obranom rada pod naslovom „Istraživanje bilance kao podloge za upravljanje“. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Revizija - temeljna pretpostavka kvalitete financijskih izvještaja" obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1993. godine.

Prije akademske karijere radio je u poduzećima "5. Maj" - Bjelovar, "Sloga" - Đurđevac i "UMIB" – Bjelovar. Od 1987. godine stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za računovodstvo (u različitim zvanjima od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju). U znanstveno nastavno zvanje docenta izabran je 1996. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 1999. godine. Od 2008. godine ima znanstveno zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju.

Prema postojećem nastavnom planu i programu na stručnoj i akademskoj vertikali izvodi nastavu iz sljedećih disciplina: „Uvod u analizu financijskih izvještaja“, „Uvod u reviziju, „Računovodstvo I“, „Analiza financijskih izvještaja“ i „Revizija“. Pored nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju, kao nositelj nekoliko kolegija, sudjeluje i u izvedbi nastave na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je mentor značajnom broju studenata pri izradi i obrani diplomskih radova, specijalističkih poslijediplomskih radova, magistarskih radova i četiri doktorske disertacije iz područja računovodstva i revizije. Bio je recenzent desetak knjiga te brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Utemeljitelj je i suvoditelj specijalističkog poslijediplomskog studija „Financijsko izvještavanje, revizija i analiza“ gdje je nositelj (sunositelj) na kolegijima „Računovodstveni sustav u RH i EU“, „Korporativna analiza financijskih izvještaja“ i „Revizija financijskih izvještaja“.

Na Ekonomskom fakultetu i Sveučilištu bio je član različitih odbora i obnašao različite funkcije. Između ostalog, bio je pročelnik Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Odbora za PDS i Odbora za znanost i doktorate. Od 2010. do 2012. godine bio je prodekan za znanstveno istraživački rad i administraciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2012. do 2014. bio je prodekan za poslijediplomske studije i doktorate. Od 2014. do 2018., u dva mandatna razdoblja, bio je dekan Fakulteta. Od 2018. do danas predsjednik je Savjeta za kontinuitet tradicije i razvoja Ekonomskog fakulteta. Od 2010. do 2014. te od 2019. do danas predsjednik je Vijeća društveno-humanističkog područja. Od 2014 do danas, član je Senata Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. član je Kluba dekana.

Do sada je, samostalno ili u koautorstvu, objavio preko 600 radova iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja (stručnih i znanstvenih knjiga, udžbenika, priručnika, rječnika, leksikona, stručnih i znanstvenih članaka, projekata, prikaza knjiga itd.). Značajan dio tih radova koristi se pri izvedbi nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Svoje radove objavljivao je i izlagao ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Francuska, Italija, SAD, Meksiko, Belgija, Mađarska, Poljska, Rusija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Član je nekoliko domaćih i međunarodnih profesionalnih udruga u kojima obavlja različite funkcije. Između ostalog, u Hrvatskoj udruzi revizora bio je član ispitne komisije za zvanje ovlašteni revizor, a u Sekciji internih revizora bio je predsjednik ispitne komisije za zvanje ovlašteni interni revizor. Osim toga, potpredsjednik je Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Bio je član je različitih radnih skupina za zakonsku i profesionalnu regulativu računovodstvene i revizijske profesije te za usuglašavanje s regulativom EU (sudjelovao je u pristupnim pregovorima EU u dva poglavlja). Od 2006. godine član je Odbora za standarde financijskog izvještavanja, a od 2009. do 2017. bio je član Odbora za javni nadzor revizije. Osim toga, član je Stručnog vijeća Državnog ureda za reviziju. Bio je i član Vijeća za gospodarska pitanja predsjednice RH. Stekao je stručna zvanja ovlaštenog računovođe, ovlaštenog internog revizora i ovlaštenog revizora. Bio je na stručnom usavršavanju u SAD-u i Ujedinjenom kraljevstvu (University of Kentucky, College of Business and Economics - 1995., The Institute of Chartered Accountants of England and Wales – 1996.) te je završio program European Entrepreneurship Colloquium 2016 na Harvard Business Scholl i Massachusetts Institute of Tehnology. Radio je i radi u uređivačkim odborima nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa te različitih stručnih i znanstvenih konferencija.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja (nagrada “Mijo Mirković” za znanstveni doprinos za knjige „Računovodstvo“ i „Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva“ 2003. godine, za knjigu „Revizija“ 2006. godine te za knjigu „Analiza financijskih izvještaja“ 2008. godine). Počasni je profesor na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini (2011). Dobitnik je Posebnog priznanja rektora Sveučilišta u Zagrebu za dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za doprinos radu Vijeća društveno-humanističkog područja (2014.) te Plakete Sveučilišta u Mostaru za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju (2018.).

Govori engleski i mađarski, a služi se i njemačkim jezikom. Hrvatski je branitelj odlikovan Spomenicom domovinskog rata 1990. – 1992. Oženjen je i otac je dvije kćeri.

DJELA:

Knjige:

D. Gulin - L. Žager: Financijska analiza poslovanja u funkciji pretvorbe društvenih poduzeća, Progres, Zagreb, 1991.

M. Štahan - L. Žager: Financijsko izvješćivanje i analiza financijskih izvješća (financijska analiza) u uvjetima preobrazbe hrvatskog gospodarstva i privatnog vlasništva, TEB, Zagreb, lipanj 1993.

K. Žager - L. Žager: Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, Progres, Zagreb, veljača 1993.

V. Vašiček - K. Žager - L. Žager - C. D. Maray: Računovodstvo za neračunovođe (redakcija L. Žager), HZRFD, Zagreb, 1995.

K. Žager - L. Žager: Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Inženjerski biro, Zagreb, 1996.

V. Vašiček - K. Žager - L. Žager - C. D. Maray: Računovodstvo za neračunovođe (redakcija L. Žager), drugo izdanje, HZRFD, Zagreb, 1997.

K. Žager - L. Žager: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 1999.

K. Žager - V. Vašiček - L. Žager (redakcija L. Žager): Računovodstvo za neračunovođe s osnovama računovodstva, HZRFD, Zagreb, 2001.

D. Gulin – F. Spajić – I. Spremić – S. Tadijančević – V. Vašiček – K. Žager – L- Žager: Računovodstvo, HZRiF, Zagreb, 2003.

K. Žager - V. Vašiček - L. Žager (redakcija L. Žager): Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva, drugo izdanje, HZRFD, Zagreb, 2003.

K. Žager - V. Vašiček - L. Žager (redakcija L. Žager): Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva, treće izdanje, HZRFD, Zagreb, 2004.

D. Gulin – B. Tušek – L. Žager: Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.

B. Tušek – L. Žager: Revizija, HZRiF, Zagreb, 2006.

B. Tušek – L. Žager – Ž. Rička: Revizija: podrška poslovnom upravljanju, Revicon, Sarajevo, 2006.

D. Gulin – F. Spajić – I. Spremić – S. Tadijančević – V. Vašiček – K. Žager – L- Žager (redaktoriD. Gulin – L. Žager): Računovodstvo, HZRiF, Zagreb, 2006.

K. Žager - V. Vašiček – B. Tušek - L. Žager (redaktor L. Žager): Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, HZRFD, Zagreb, 2007.

B. Tušek – L. Žager: Revizija, 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, HZRiF, Zagreb, 2007.

K. Žager – I. Mamić Sačer – S. Sever – L. Žager (redaktor L. Žager): Analiza financijskih izvještaja, II prošireno izdanje, Masmedia, Zagreb, 2008.

K. Žager - V. Vašiček – B. Tušek - L. Žager (redaktor L. Žager): Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, HZRFD, Zagreb, 2008.

B. Tušek – L. Žager: Revizija, treće izdanje, HZRiF, Zagreb, 2008.

Skupina autora (redakcija Š. Krasić – L. Žager): Državna revizija, Masmedia, Zagreb, 2009.

I. Dražić Lutilsky – D. Gulin – I. Mamić Sačer – S. Tadijančević – B. Tušek – V. Vašiček – K. Žager – L. Žager (redaktori D. Gulin – L. Žager): Računovodstvo, treće izmjenjeno izdanje, HZRiF, Zagreb, 2010.

D. Gulin – H. Perčević – B. Tušek – L. Žager: Poslovno planiranje, kontrola i analiza, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HZRiF, Zagreb, 2012.

S. Sever Mališ – B. Tušek – L. Žager (redaktor L. Žager): Revizija – načela, standardi, postupci; HZRiF Zagreb, 2012.

B. Tušek – L. Žager – I. Barišić (redaktor: B. Tušek): Interna revizija, HZRIF, Zagreb, 2014.

K. Žager – B. Tušek – I. Mamić Sačer – S. Sever Mališ – L. Žager (redaktor: L. Žager): Računovodstvo I – računovodstvo za neračunovođe, HZRIF, Zagreb, 2016.

K. Žager – I. Mamić Sačer – S. Sever Mališ – A. Ježovita – L. Žager (redaktor: L. Žager): Analiza financijskih izvještaja: načela, postupci, slučajevi, 3. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, HZRIF, Zagreb, 2017.

K. Žager – I. Mamić Sačer – S. Sever Mališ – A. Ježovita – L. Žager (redaktor: L. Žager): Analiza financijskih izvještaja: načela, postupci, slučajevi, 4. izdanje, HZRIF, Zagreb, 2020.

Poglavlje u knjizi:

Grupa autora (odgovorni urednik prof. dr. V. Stipetić): Ekonomika poljoprivrede u suvremenoj Hrvatskoj I, zbornik radova, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 1992. (L. Žager: Kritika i valorizacija bilance kao podloge za formiranje sistema pokazatelja)

Grupa autora: Analiza financijskih izvještaja, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1994. (L. Žager: Primjer analize financijskih izvještaja u proizvodnom poduzeću, )

Grupa autora: TKP - Poduzetničko računovodstvo, TEB, Zagreb, 1994., (L. Žager: Revizija financijskih izvještaja)

Grupa autora: Managament i poduzetništvo, Centar za poduzetništvo i Mladost, Zagreb, 1994. (L. Žager: Kako kontrolirati izvršenje poslovnih planova)

D. Gulin - S. Orsag - V. Vašiček - L. Žager: Analiza i konsolidacija financijskih izvještaja - Dioničarstvo i poslovne kombinacije, seminarski materijal, HZRFD, Zagreb, 1996. (L. Žager: Analiza financijskih izvještaja ; Uloga analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvještaja)

Grupa autora: Poduzetničko računovodstvo, TEB, Zagreb, 1996. (L. Žager: Revizija financijskih izvješća)

Grupa autora: Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika i neprofitnih organizacija za 1996. godinu, Inženjerski biro, Zagreb, 1996. (L. Žager: Revizija temeljnih financijskih izvještaja)

Grupa autora: Primjena računovodstvenih standarda u poduzeću, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Herceg Bosne, Mostar, veljača 1997.

J. Deželjin, D. Gulin., P. Proklin, I. Spremić., S. Tadijančević, L. Žager: Financijsko računovodstvo (izabrane teme), Hrvatska udruga računovodstvenih eksperata, Zagreb, 1988.

Grupa autora: Računovodstvo poduzeća, Primjena računovodstvenih standarda federacije BiH, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Herceg Bosne, Mostar, 1999. (L. Žager: Analiza financijskih izvještaja)

Grupa autora: Poduzetničko računovodstvo, TEB, Zagreb, 1999. (L. Žager: Revizija financijskih izvješća)

Grupa autora: Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda i poreznih propisa, HZRiF, Zagreb, 2001.

Grupa autora: Osnivanje, poslovanje i prestanak trgovačkih društava u Sloveniji i Hrvatskoj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, travanj 2002. (Ustanavljanje, delovanje in prenehajanje gospodarskih družb v Hrvaški in Sloveniji, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, junij 2002.)

Grupa autora (urednik D. Tipurić): Osnove poslovnog upravljanja (FBA – Fundamentals of Business Administration), Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 2003.

Skupina autora: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika 1954. – 2004., HZRiF, Zagreb, 2004.

D. Gulin – I. Idžojtić – J. Mrša – K. Sirovica – F. Spajić – V. Vašiček – L. Žager: Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, HZRiF, Zagreb, 2006.

Skupina autora: Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja s poreznim propisima, HZRiF, Zagreb. 2008.

Skupina autora (urednik D. Tipurić): Korporativno upravljanje, Sinergija, Zagreb, 2008.

Skupina autora (urednici M. Paić Ćirić, J. Rakijašić, I. Slovinac, D. Zaloker); Računovodstvo trgovačkih društava – prema HSFI i MSFI, TEB – Poslovno savjetovanje, Zagreb, 2010.

Skupina autora: Računovodstvo u poslovanju turističkih agencija, UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija, Zagreb, 2012.

N. Dečman – I. Mamić Sačer – S. Sever Mališ – I. Sever – B. Tušek – K. Žager – L. Žager: Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća, HZRiF, Zagreb, 2013.

B. Tušek – L. Žager – I. Barišić: The Role of Audit Committee in the Enterprise Risk Management, Risk Management – Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, D. Miloš Sprčić (ur.), New York, Nova Science Publishers, Inc., 2014.

L. Žager – B. Tušek – S. Sever Mališ: External auditing in the function of managing financial reporting risks, Risk Management – Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, D. Miloš Sprčić (ur.), New York, Nova Science Publishers, Inc., 2014.

Rječnici, leksikoni, enciklopedije:

Grupa autora (redakcija P. Jurković, Đ. Pribičević, F. Luković i S. Ravlić): Poslovni rječnik, II izdanje, Masmedia, Zagreb, 1992.

Grupa autora (urednici V. Leko i N. Mates, stručni konzultanti M. Hanžeković i P. Jurković): Rječnik bankarstva i financija, Masmedia, Zagreb, 1993.

Grupa autora (redakcija P. Jurković, Đ. Pribičević, F. Luković i S. Ravlić): Poslovni rječnik, 3. izdanje, Masmedia, Zagreb, 1995.

Grupa autora (glavni urednik Z. Baletić): Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" i Masmedia, Zagreb, 1995.

Grupa autora (urednici V. Leko i N. Mates, stručni konzultanti M. Hanžeković i P. Jurković): Rječnik bankarstva i financija, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Masmedia, Zagreb, 1998.

Grupa autora (urednica V. Špiljak; stručni redaktor V. Ivir): Englesko - hrvatski poslovni rječnik (English - Croatian Dictionary of Business and Economics), Masmedia, Zagreb, 2000. (K. i L. Žager - računovodstvo i revizija)

Hrvatska opća enciklopedija, svezak 1, A – Bd, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1999. (L. Žager, suradnik – računovodstvo)

Hrvatska opća enciklopedija, svezak 2, BE –Da, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2000. (L. Žager, suradnik – računovodstvo)

Hrvatska opća enciklopedija, svezak 3, Du – Fo, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2001. (L. Žager, suradnik – računovodstvo)

Hrvatska opća enciklopedija, svezak 9, Pri – Sk, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007. (L. Žager, suradnik – računovodstvo i revizija)

Grupa autora (urednica V. Špiljak; stručni redaktor V. Ivir): Hrvatsko - engleski poslovni rječnik (Croatian - English Dictionary of Business and Economics), Masmedia, Zagreb, 2008. (K. i L. Žager - računovodstvo i revizija)

Znanstveni radovi objavljeni u časopisu s međunarodno priznatom recenzijom:

Analitični postopki pri revidiranju računovodskih iskazov, Revizor, revija o reviziji br. 4/1995., Slovenski inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, str. 26 - 36.

Razvoj revizijske stroke v Republiki Hrvaški, Revizor, revija o reviziji br. 6/1995., Slovenski inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, str. 19 - 28.

Računovodstveni izvještaji i operativni controlling, Tourism and Hospitality Management, volume 2, number 1, WIFI Osterreich Wirtschaftkammer, Hotelijerski fakultet Opatija, Wien/Opatija, July, 1996., str. 135 - 139.

K. Žager - L. Žager: Suvremena računovodstvena i revizijska načela u djelu Benedikta Kotruljevića, Ekonomski pregled br. 9/1997., Hrvatsko društvo ekonomista i Informator, Zagreb, str. 576 - 584

K. Žager - L. Žager: Hrvatski računovodstveni standardi, Ekonomski pregled br. 2-3/1998., Hrvatsko društvo ekonomista i Sveučilišna tiskara Zagreb, str. 179 - 188.

B. Tušek - L. Žager: Interna revizija kao determinanta organizacijske uspješnosti, Ekonomski pregled br. 11 - 12/1998., Hrvatsko društvo ekonomista i Sveučilišna tiskara Zagreb, str. 1160 - 1183.

B. Tušek - L. Žager: Narava revizijskega delovnega gradiva (The Character of Audit Working Papers), Revizor br. 5- 6/1999., Slovenski inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, str. 9 – 25.

B. Tušek - L. Žager: Vloga notranjega revidiranja pri odločanju v podjetju (The Role of Internal Auditing in the Management Decision-making, Revizor br. 11/1999., Slovenski inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, str. 20 - 46.

Kontne teorije u djelu Šimuna Babića, Ekonomski pregled br. 3-4/2000., Hrvatsko društvo ekonomista i Inženjerski biro, Zagreb, str. 259 - 267.

B. Tušek - L. Žager: Vloga notranjega revizorja pri ocenjevanju tveganj in ravnanju z njimi (Role of internal Auditor in Risk Assessment and Management), Revizor br. 2/2004., Slovenski inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, str. 7 - 23.

K. Žager - L. Žager: Financial Statements as a Basis for the Efficient Management, «International Journal od Management Cases, Special Issue, Strategic Developements in the Service Sector, Voll 8, Issue 3, 2006, Pallas Press, Cheltenham, UK, str. 72 – 78.

K. Žager – L. Žager: The Role of Financial Information in Decision Making Process, «Innovative Marketing», Spesial Edition on Consumer Satisfaction – Global Perspective, Volume 2, Issue 3, 2006., Busineess Perspective, Sumy, Ukraine, str. 35 – 40.

L. Žager – S. Sever: The Importance of Performance Measurement in Retailing, World Journal of Retail Business Management, World Research Organization (WRO), ISSN 1994 – 2915., str. 53 – 61.

I. Mamić Sačer – B. Tušek – L. Žager: Harmonization of Croatian Accounting System with European Unions Reuquests, The International Scientific Journal of Management Information Systems, University of Novi Sad, Faculty of Economics, Novi Sad & University of Economics, The Faculty of Economics Informatics, Bratislava, 2007., str 3 – 7.

A. Ježovita – L. Žager: Ocjena zaduženosti poduzeća pokazateljima profitabilnosti, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, godina 12, broj 1, 2014, str. 1-22

L. Žager – D. Gulin: Imamo li novi pristup izračuna obrtnog kapitala i pokazatelja likvidnosti? (Do we have a new approach to calculations of working capital and liquidity ratios?), Zbornik radova (Journal of Economy and Business), Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, posebno izdanje, Mostar, 2015., str. 368 – 380.

L. Žager – A. Ježovita: Utjecaj strukture imovine poduzeća na ocjenu likvidnosti, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2017., XXIII (1), str. 230-252.

L. Žager – S. Sever Mališ – M. Brozović: Revizijski odbor kao čimbenik kvalitete eksterne revizije (Audit Committee as a Factor of External Audit Quality), Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2018., XXIV, str. 290-308.

A. Ježovita – B. Tušek – L Žager: The state of Analytical Procesures in the Interrnal Auditing as a Corporate Governance Mechhanism, Management - journal of Cotemporary Management Issues, Vol 23, 2018, No. 2, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 15 – 46.

M. Brozović – S. Sever Mališ – L. Žager: Ograničenja u primjeni EBIT i EBITDA marže u mjerenju uspješnosti poslovanja poduzeća, Zborniki radova Journal of Economy and Business, posebno izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2019., str. 38 – 61.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/155355 [22.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Lajoš Žager [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-lajos-zager/30009 [22.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lajoš Žager [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1xsZ6UOWtqu9nqFndc1zd27HiWQkPJwO0/edit [upisati datum pristupanja]