Katarina Žager

Katarina Žager

Prof. dr. sc. Katarina Žager (Stari Gradac, Pitomača, 1964. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Katarina Žager rođena je 1964. godine u Starom Gradcu, općina Pitomača. Osnovnu školu završila je u rodnom mjestu, a srednju ekonomsku školu u Virovitici. Nakon završenog fakulteta, 1987. godine, zaposlila se u poduzeću “Kraš” u Zagrebu u službi računovodstva, a 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje do danas radi u različitim zvanjima, od zvanja asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju. Stupanj magistra znanosti stekla je 1992. godine obranom magistarskog rada pod nazivom “Uloga računovodstvenih standarda u sastavljanju i prezentiranju računovodstvenih izvješća”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća” obranila je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon obrane doktorske disertacije bila je na nekoliko usavršavanja u inozemstvu (Harvard Business School, University of Cambridge, University od Kentucky, Leeds Metropolitan University).

U svojoj nastavnoj obvezi izvodila je odnosno izvodi nastavu iz sljedećih kolegija: Računovodstvo, Organizacija računovodstva, Analiza financijskih izvještaja, Računovodstveni informacijski sustavi i Računovodstvo malih i srednjih poduzeća. Osim nastave na sveučilišnom studiju sudjeluje i u izvođenju nastave na stručnom studiju te na više poslijediplomskih studija na Ekonomskom fakultetu kao i na drugim fakultetima. Kroz svoj znanstveni i nastavni rad sudjelovala je u unaprjeđenju nastavnog sadržaja te je uvela nekoliko novih kolegija na sveučilišnom i stručnom studiju.

Od 2006. godine voditelj je i specijalističkog poslijediplomskog studija “Računovodstvo i porezi”. Aktivan je član različitih strukovnih udruženja kao npr. Hrvatskog instituta internih revizora, Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Zagreb, Međunarodnog udruženja internih revizora itd. Stručni doprinos kontinuirano potvrđuje i angažmanom u više revizorskih i drugih stručnih odbora. Duži niz godina član je uredničkog odbora znanstvenog časopisa „Ekonomski pregled” član je Uredničkog vijeća časopisa “Financije i porezi”, član Izdavačkog savjeta časopisa “Računovodstvo i financije”. Dugo godina bila je član Državnog povjerenstva za provođenje natjecanja za učenike srednjih škola iz “Knjigovodstva s bilanciranjem”. Sudjelovala je, kao izvođač, u više stručnih usavršavanja te bila voditelj više sekcija na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Posjeduje certifikat za zvanje “ovlašteni interni revizor» – specijalist za banke i gospodarstvo.

Bila je mentor na više uspješno obranjenih magistarskih i specijalističkih radova te pet doktorata. Objavila je više od stotinu radova. Koautor je velikog broja sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga koje se kao nastavna literatura koriste i na drugim fakultetima. Osim pisanih radova i sudjelovanja na konferencijama bila je imenovana recenzentom više studijskih programa, recenzentom knjiga te radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih konferencija. Bila je voditelj na dva znanstveno istraživačkog projekta: «Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća» financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te projekta pod nazivom „Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća“ financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu. Kao suradnik sudjelovala je u više domaćih znanstveno-istraživačkih projekata te jednom međunarodnom projektu.

Bila je prodekan za nastavu i studenska pitanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bila je član Vijeća društveno-humanističkog područja, član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja u istom Vijeću kao i brojnih drugih sveučilišnih odbora. U svom dosadašnjem radu obnašala je i funkciju pročelnice Katedre za računovodstvo te funkciju voditelja diplomskog studija «Računovodstvo i revizija». Od strane Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 2013. god. imenovana je članom Matičnog odbora za polje ekonomije a od 2017. god. obnaša funkciju predsjednicu navedenog odbora u četverogodišnjem mandatu.

Za svoj dosadašnji rad primila je nekoliko nagrada: 1987. god. Rektorova nagrada za uspjeh u studiju, 1998. god. nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za doktorsku disertaciju, 2003. god. nagrada “Mijo Mirković” za knjigu “Računovodstvo za neračunovođe” te za sveučilišni udžbenik “Računovodstvo”. 2008. godine također je primila nagradu „Mijo Mirković” za knjigu „Analiza financijskih izvještaja”.

Udana je i majka je dvoje djece.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

K. Žager, L. Žager: (1993) Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, Progres, Zagreb

V. Vašiček, K. Žager, L. Žager, C. D. Maray: (1995) Računovodstvo za neračunovođe, HZRFD, Zagreb, ISBN 953-6480-03-4

K. Žager, L. Žager: (1996) Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Inženjerski biro, Zagreb, ISBN 953-6447-01-0

V. Vašiček, K. Žager, L. Žager, C. D. Maray: (1997) Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, HZRFD, Zagreb, ISBN 953-6480-03-4

K. Žager, L. Žager: (1999) Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, ISBN 953-157-100-7

K. Žager, V. Vašiček, L. Žager: (2001) Računovodstvo za neračunovođe s osnovama računovodstva, HZRFD, Zagreb, ISBN 953-6480-36-0

D. Gulin, F. Spajić, I. Spremić, S. Tadijančević, V. Vašiček, K. Žager, L. Žager (2003) «Računovodstvo», 2. izdanje, HZRIF, Zagreb (sveučilišni udžbenik)

K. Žager, B. Tušek, V. Vašiček, L.Žager (2008) Osnove računovodstva, HZRIF, Zagreb, ISBN 978-953-277-021-6

I. Mamić Sačer, K. Žager (2008) Računovodstveni informacijski sustavi, HZRIF, Zagreb, ISBN 978-953-277-003-2 (sveučilišni udžbenik)

K. Žager, N. Smrekar, A. Oluić: (2009) Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Mikrorad, Zagreb, ISBN 978-953-6286-95-9

Dražić Lutilsky, D. Gulin, I.Mamić Sačer, S. Tadijančević, B. Tušek, V. Vašiček, K. Žager, L. Žager (2010) Računovodstvo, 3. izmijenjeno izdanje, HZRIF, Zagreb, ISBN 978-953-277-045-2 (sveučilišni udžbenik)

N. Dečman, I. Mamić Sačer, S. Sever Mališ, I. Sever, B. Tušek, K. Žager, L. Žager (2013) Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, ISBN 978-953-277-078-0

K. Žager, N. Dečman (2015) Računovodstvo malih i srednjih poduzeća“, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, ISBN 978-953-277-097-1 (sveučilišni udžbenik)

K. Žager, B. Tušek, I. Mamić Sačer, S. Sever Mališ, L. Žager (2016) Računovodstvo I, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, ISBN 978-953-277-107-7 (sveučilišni udžbenik)

K. Žager, I. Mamić Sačer, S. Sever Mališ, A. Ježovita, L. Žager (2017) Analiza financijskih izvještaja – načela - postupci – slučajevi, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, ISBN 978-953-277-111-4

K. Žager, I. Mamić Sačer, S. Sever Mališ, A. Ježovita, L. Žager (2020) Analiza financijskih izvještaja – načela - postupci – slučajevi, četvrto izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, ISBN 978-953-277-111-4

Izdvojeni radovi u časopisima i zbornicima radova:

M. Cizmesija, I. Mamic Sacer, K. Zager (2016) The role of manager¢s perception in liquidity management - case of Croatia, International Journal of Business and Globalisation , Volume 16, No. 1, 2016, p 3-21, ISSN (print) 1753-3627, ISSN (online) 1753-3635

K. Žager, S. Sever Mališ, N. Dečman (2016) Značaj kodeksa profesionalne etike za djelovanje računovođa i revizora, Journal of Economy and Business, special issue, Zbornik radova, II susret katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije, Vlašić 16.- 18. srpnja 2016 god., str. 381-400, ISSN 1840-3255

K. Žager, S.Sever Mališ, A. Novak (2016) Accountants¢ views regarding the effectiveness of fraud prevention, 5th International Scientific Symposium „Economy of Eastern Croatia - vision and growth, zbornik radova s 5. međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, , p. 849-857, ISSN 1848-9559

N. Decman, K. Zager, A. Jezovita (2016) Analysis of Financial Reporting Standards Specially Designed for Micro-Entities, p. 38-43, Proceedings of research World Interantional Conference, International Conference on Economics and Finance research, Barcelona, Spain, 9-10. December 2016., ISBN 978-93-86291-54-7

K. Zager, B. Tusek, A. Jezovita (2016) Analysis of Clasification Criteria Relevant in Determing Comanpies Size, p. 32-37, Proceedings of research World Interantional Conference, International Conference on Economics and Finance research, Barcelona, Spain, 9-10. December 2016., ISBN 978-93-86291-54-7

K. Žager. S. Sever Mališ, N. Dečman (2016): „Certificiranje i licenciranje računovodstvenih i revizijskih zvanja“, zbornik radova, Journal of Economy and Business, special issue, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, str. 391-420, ISSN1840-3255

I. Pavić, K. Žager, A. Rep (2017) Significance of Notes to the Financial Statements in Business Decision Making, Proceedings od International Conference TAKE 2017 – Theory and Applications inKnowlwdge Economy Conference, Zagreb, Croatia, 14-17. July, 2017, p. 28-41ISBN 978-989-20-7714-7

A. Švigir, K. Žager (2018) Role of Regulatorty Bodies in Creating Integrated Reporting System, 7 th International Scientific Symposium „Economy of Eastern Croatia – vision and growth, Osijek, 24-26. May 2018, p. 1123-1130, ISSN 1848-9559

K. Žager, M. Filko (2018) Čimbenici razvoja strukovnoga računovodstvenoga nazivlja, zbornik radova 21. savjetovanje Interna revizija i kontrola, Primošten, 27-29. 09. 2018., str- 177-194, ISBN:978-953-277-116-9

A. Novak, S. Sever Mališ, K. Žager (2018) The Current State and XBRL Financial Reporting Trends, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference,: International Business Information Management Association (IBIMA), 15-16.11.2018, Seville Spain, p. 1475-1482, ISBN 978-0-9998551-1-9

A. Rep, K. Žager, C. Oliveira (2019) The Role of Firm Characheristics in Voluntary Disclosure of IC Information and its Importance for High_Tech Companies, Journal of Information and Organizational Science, Vol. 43, No. 2, 2019, str. 185-209 ISSN 2712-1097 (online)

K. Žager, N. Dečman; A. Rep (2019) Uloga regulatornog okvira znanstveno – nastavnog djelovanja visokoškolskih djelatnika na kvalitetu računovodstvene profesije; Journal of Economy and Business, Zbornik radova, posebno izdanje, Sveučilište u Mostaru, , str. 167-191,ISSN 1840-3255

K. Žager, N. Dečman, A. Rep (2020) The Impact of Artificial Intelligence on the Accounting Process, RED, 9th International Scientific Symposium, RED 2020, Osijek, June, 2020, p. 1430-1445, ISSN 1848-9559

K. Žager, I. Pavić, A. Rep (2020) The Impact of Brand Valuation on Company s Financial Position; Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, June 16-20 June, (virtual conference), , Vol.2 No. 1, p. 78-90 ISSN 2671-132X

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/171851 [20.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Katarina Žager [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/root/hr/stranice/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-katarina-zager-30003/30003 [20.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Katarina Žager [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/16cvKzHKbTPzgiI4agRBxbAZS81JlPjPI/edit [upisati datum pristupanja]