Berislav Žmuk

Berislav Žmuk

Izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk (Varaždin, 10. VII. 1985. – ), izvanredni profesor

Dr. sc. Berislav Žmuk rođen je 10. srpnja 1985. u Varaždinu. Hrvat je i državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu školu završio je u Šemovcu dok je srednju školu završio u Gospodarskoj školi Varaždin, smjer Ekonomist. Diplomirao je u listopadu 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo. Od prosinca 2007. godine do kolovoza 2008. godine zaposlen je u poduzeću „Vindija“ d.d. u odjelu Ekonomski centar na radnom mjestu Analitičar planer. Od rujna 2008. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb na Katedri za statistiku na suradničkom mjestu asistenta. Iste godine upisuje specijalistički poslijediplomski (bolonjski) studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 10. veljače 2010. stekao zvanje sveučilišnog specijalista obranivši rad pod nazivom „Primjena metoda statističke kontrole procesa u proizvodnom poduzeću“. Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2010. godine. Položio je sve propisane ispite te je obavio sve druge obveze, a 19. studenog 2013. godine stekao je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Utjecaj primjene statističkih metoda na poboljšanje rezultata poslovanja poduzeća“. Na sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 26. studenog 2013. godine izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja održanoj 3. svibnja 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polju ekonomije, grane kvantitativne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici Matičnog odbora za područje društveni znanosti – polje ekonomija, održanoj 10. srpnja 2014. godine, izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija, a na sjednici Matičnog odbora za područje društveni znanosti – polje ekonomija, održanoj 23. veljače 2018. godine, izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija. Na sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomija, održanoj 9. lipnja 2021. godine, izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja održanoj 15. lipnja 2022. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno se educirao na različitim znanstvenim konferencijama, međunarodnim ljetnim školama i radionicama iz područja anketnih istraživanja, ekonometrije i primijenjene statistike. U razdoblju od lipnja do srpnja 2013. godine pohađa i uspješno završava program obuke iz područja anketnih istraživanja „Sampling Program for Survey Statisticians“ u organizaciji Survey Research Center (SRC), Institute for Social Research (ISR), University of Michigan u Ann Arboru, Michigan, Sjedinjene Američke Države. U sklopu navedenog programa odslušao je i uspješno položio kolegije „Methods of Survey Sampling“, „Analysis Methods for Complex Sample Survey Data“ te „Workshop in Survey Sampling“. U kolovozu 2015. godine sudjeluje na „4th GESIS Summer School in Survey Methodology“ u Kӧlnu, Njemačka, gdje pohađa kolegije „Introduction to Web Surveys“, „Introduction to Questionnaire Design“, te „Mixed-Mode and Mixed-Device Surveys“. U razdoblju od srpnja do kolovoza 2016. godine sudjelovao je na „49th Essex Summer School in Social Science Data Analysis“ u Colchesteru, Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je pohađao kolegije „Introduction to Survey Data Analysis“, te „Advanced Survey Data Analysis and Survey Experiments“. U kolovozu 2017. godine sudjelovao je na „Utrecht Summer School 2017“ u Utrechtu, Nizozemska, gdje je pohađao kolegije „Data Science: Statistical Programming with R“ i „Survey Research: Statistical Analysis and Estimation“. U kolovozu 2018. godine sudjeluje na „7th GESIS Summer School in Survey Methodology“ u Kӧlnu, Njemačka, gdje pohađa kolegije „Applied Multiple Imputation“, „Web Survey Design“ te „Sampling, Weighting, and Estimation“. U razdoblju od srpnja do kolovoza 2019. godine sudjelovao je na „52th Essex Summer School in Social Science Data Analysis“ u Colchesteru, Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je pohađao kolegije „Beyond OLS: Categorical, Choice and Count Models“, „Quantitative Data Analysis with R“ te „Advanced Quantitative Data Analysis“. U razdoblju od rujna do studenog 2019. godine pohađao je program edukacije „Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika“ u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U rujnu 2021. godine sudjelovao je na „Summer School on Survey Statistics 2021“ u organizaciji Baltic-Nordic-Ukrainian (BNU) Network on Survey Statistics u Helsinkiju, Finska.

Član je Hrvatskog statističkog društva (HSD), Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI), „European Network for Business and Industrial Statistics“ (ENBIS), „International Association of Survey Statisticians“ (IASS), te „European Survey Research Association“ (ESRA). U razdoblju od 2016. do 2020. godini obnašao je funkciju blagajnika u Hrvatskom društvu za operacijska istraživanja (HDOI). Od 2019. godine na funkciji je predsjednika Hrvatskog statističkog društva (HSD). Kao predstavnik Hrvatskog statističkog društva sudjeluje u radu „Federation of European National Statistical Societies“ (FENStatS) te je član odbora „European Courses in Advanced Statistics“ (ECAS).

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi na kolegijima „Statistika“, „Poslovna statistika“, „Poslovna prognostika“, Uvod u gospodarsku statistiku“ te „Business Forecasting“. Ujedno je i nositelj kolegija „Business Forecasting“. Također, bio je i mentor na diplomskim i seminarskim radovima.

Uz nastavnu aktivnost kandidat samostalno i u koautorstvu aktivno objavljuje radove u međunarodnim i domaćim časopisima te u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija. Aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Dr. sc. Berislav Žmuk 2012. godine dobio je nagradu "Dr. Mijo Mirković" za koautorstvo sveučilišnog udžbenika „Poslovna statistika“. Ranije, 2008. godine, primio je i priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za diplomski rad „Troškovi – računovodstveni pristup i pregled“.

U razdoblju od 2008. do 2014. godine angažiran je kao suradnik u svojstvu istraživača na znanstvenom projektu odobrenom od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“, br. projekta: 067-0161711-2483, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić. U 2013. godini bio je i istraživač na znanstvenom projektu: Kratkoročna financijska potpora 2 Sveučilišta u Zagrebu “Statističko modeliranje utjecaja odabranih indikatora razvoja na korištenje usluga u europskim zemljama u suvremenom globalnom okruženju“, br. prijave: 3.2.2.5; br. projekta: 1760, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić, dok je 2014. godine bio i istraživač na znanstvenom projektu: Kratkoročna financijska potpora Sveučilišta u Zagrebu “Statističko modeliranje determinanti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u europskim zemljama“, br. zahtjeva: DP1.7, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić. Od 2014. do 2019. godine bio je istraživač na znanstvenom projektu odobrenom od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ): „Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Countries“ (STRENGTHS); br. projekta 9402, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić.

Od ak. god. 2008./2009. tajnik je na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“. Od 2012. godine član je uredništva znanstvenog časopisa „Business Systems Research“ (BSR). Od 2015. godine tehnički je urednik znanstvenog časopisa „Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics“ (CREBSS). Od 2017. godine član je uredništva znanstvenog časopisa „Croatian Review of Economic Business and Social Statistics“ (CREBSS), a od 2021. godine i glavni urednik. Aktivno vlada engleskim, a pasivno njemačkim jezikom. U radu se koristi statističkim programima: EViews, Minitab, MS Office, SAS, SPSS, Stata, Statistica, WinQSB.

U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisan je pod matičnim brojem 308704.

DJELA:

Poglavlja u knjizi:

Knežević, B., Žmuk, B., (2021.), Independent sample - More hypotheses testing, u: Białowąs, S. (ur.), Experimental design and biometric research. Toward innovations (str. 129-151.), Poznań: Poznań University of Economics and Business

Białowąs, S., Knežević, B., Szyszka, A., Žmuk, B., (2021.), Independent sample - Single hypothesis testing, u: Białowąs, S. (ur.), Experimental design and biometric research. Toward innovations (str. 91-127.), Poznań: Poznań University of Economics and Business

Dumičić, K., Žmuk, B., (2019.), Forecasting of the Internet Usage in the World Regions, u: Mateev, M., Poutziouris, P. (ur.), Creative Business and Social Innovations for a Sustainable Future. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development (str. 155-165.), Springer: Cham

Pavković A., Dumičić K., Žmuk B. (2018.), Number of Automated Teller Machines in Selected European Countries: Exploration of Trends and Development Indicators Impacts, u: Choudhry, T., Mizerka, J. (ur.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions: Proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Poznan 2016, Springer Proceedings in Business and Economics (str. 123-137.), Springer: Cham

Dumičić, K., Žmuk, B., (2017.), Enhancing statistical culture – the unused potential of Croatian enterprises, u: Baldacci, E., Benoist, G., Boldsen, C., Galambosne Tiszberger, M., Gerendás, J., Karlberg, M., Manninen, A., Nymand-Andersen, P., Poggi, J. M., Sándor, G., Vereczkei, Z. (ur.), Selected papers from the 2016 Conference of European Statistics Stakeholders - Special issue (str. 61-71.), Luxembourg: Publications Office of the European Union

Dumičić, K., Žmuk, B., Knežević, B., (2017.), Concentration Level of the Largest World Retailers Based on Various Concentration Measures as Knowledge Needed by Decision Makers, u: Lazibat, T., Wach, K., Knežević, B. (ur.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective (str. 63-75.), Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business

Čižmešija, M., Žmuk, B., (2015.), Grafička analiza podataka, u: Bahovec, V., Erjavec, N., (ur.) Statistika (str. 33-54.) Zagreb: Element

Dumičić, K., Žmuk, B., (2011.), Metode statističke kontrole kvalitete, u: Dumičić, K., Bahovec, V., (ur.) Poslovna statistika, (str. 461-534.), Zagreb: Element

Znanstveni radovi u drugim časopisima:

Žmuk, B. (2022.), The use of statistical methods in croatian enterprises during the early stages of COVID-19. Naše Gospodarstvo (English)., 68(1), 52-64. https://doi.org/10.2478/ngoe-2022-0005

Josić, H., Žmuk, B. (2021.), Modeling stock market volatility in croatia: A reappraisal. Ekonomski Vjesnik, 34(2), 431-442. https://doi.org/10.51680/ev.34.2.14

Jošić, H., Žmuk, B. (2021.), Intraregionalna trgovina i zagonetka izostale globalizacije. Oeconomica Jadertina, 11(2).https://doi.org/10.15291/oec.3206

Jošić, H., Žmuk, B. (2021.), assessing the quality of covid-19 data: Evidence from newcomb-benford law. Facta Universitatis Economics and Organization, https://doi.org/10.22190/FUEO210326008J

Žmuk, B. (2021.), Estimating completion and breakoff functions in a business web survey. Statistics in Transition, 22(2), 15-39. https://doi.org/10.21307/stattrans-2021-015

Žmuk, B. ,Jošić, H. (2021.), Godina dana bolesti COVID-19 u republici hrvatskoj: Pogled s kvantitativne perspektive. Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, 19(1), 223-241. https://doi.org/10.22598/zefzg.2021.1.223

Žmuk, B., Jošić, H. (2021.), Investigating the impact of GDP and distance variables in the gravity model using sign and rank tests. Eastern Journal of European Studies, 12(1), 5-30. https://doi.org/10.47743/ejes-2021-0101

Jošić, H., Žmuk, B. (2021;2020.), The application of the law of anomalous numbers on global food prices in examining psychological pricing strategies. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 33(3), 305-320. https://doi.org/10.1080/08974438.2020.1796880

Knežević, B., Škrobot, P., Žmuk, B. (2021.), Position and role of social supermarkets in food supply chains. Business Systems Research, 12(1), 179-196. https://doi.org/10.2478/bsrj-2021-0012

Žmuk, B., Josić, H. (2021). testing heckscher-ohlin-vanek theorem by using normalized trade balance approach. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 18(1), 1-16. https://doi.org/10.22190/FUEO201102002Z

Žmuk, B., Jošić, H. (2020.), Forecasting stock market indices using machine learning algorithms. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 18(4), 471. https://doi.org/10.7906/indecs.18.4.7

Jošić, H., Žmuk, B. (2020.), Investigation of urban regularities for croatia in the period from 1857 to 2011. Ekonomski Pregled, 71(4), 307-329. https://doi.org/10.32910/ep.71.4.1

Krpan, M., Pavković, A., Žmuk, B. (2020.) Cluster analysis of new EU member states’ pension systems. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 18(2-B), 208-222. https://doi.org/10.7906/indecs.18.2.10

Bach, M. P., Dumičić, K., Žmuk, B., Ćurlin, T., Zoroja, J. (2021.), Data mining approach to internal fraud in a project-based organization. International Journal of Information Systems and Project Management, 8(2)

Josić, H., Žmuk, B. (2020.), can croatian urban hierarchy be approximated with the fibonacci sequence? an analysis on historical population data. Ekonomska Misao i Praksa, 29(1), 3-28.

Josić, H., Žmuk, B. (2020.), Intra-industry trade in croatia: Trends and determinants. Croatian Economic Survey, 22(1), 5-39. https://doi.org/10.15179/ces.22.1.1

Žmuk, B., Kovač, M. (2020.), Ornstein-uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 6(1), 27-42. https://doi.org/10.2478/crebss-2020-0003

Žmuk, B., Dumičić, K., Harmina, A. (2020.), Features of business demography statistics in european countries: Relation of enterprise deaths and births to GDP per capita and unemployment. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 18(2-A), 116-134. https://doi.org/10.7906/indecs.18.2.4

Jošić, H., Žmuk, B., Dumičić, K. (2019.), Measurement of export market concentration for the largest european economic integrations. Business Systems Research, 10(2), 61-72. https://doi.org/10.2478/bsrj-2019-018

Jošić, H., Žmuk, B. (2019.), the application of benford's law in psychological pricing detection. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru. https://doi.org/10.46458/27121097.2018.24.37

Marušić, Z., Sever, I., Basta, J., Žmuk, B. (2018.), Towards informed and responsible environmental management: A case study of economic valuation of natural resources in croatia. Tourism (Zagreb, Croatia), 66(4), 461-475.

Bach, M. P., Dumičić, K., Žmuk, B., Ćurlin, T., Zoroja, J. (2018.), Internal fraud in a project-based organization: CHAID decision tree analysis. Procedia Computer Science, 138, 680-687. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.090

Škuflić, L., Krpan, M., Žmuk, B. (2018.), Migration and the economic crisis in the european union member states: Cluster analysis. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(2), 979-1000. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.2(34)

Žmuk, B., Perović, L. (2018.), Ekološka osviještenost investitora i kupaca: Slučaj volkswagen grupe i afere dieselgate. Oeconomica Jadertina, 8(2), 65-83. https://doi.org/10.15291/oec.2742

Žmuk, B., Mihajlović, I. (2018.), Online booking for travel and accommodation influenced by economic and digital development level: Position of the western balkan countries within europe. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 4(2), 86-98. https://doi.org/10.2478/crebss-2018-0016

Žmuk, B., Dumičić, K., Palić, I. (2018.), Forecasting labour productivity in the european union member states: Is labour productivity changing as expected? Interdisciplinary Description of Complex Systems, 16(3-B), 504-523. https://doi.org/10.7906/indecs.16.3.20

Dumičić, K., Jošić, H., Žmuk, B., & Faculty of Economics and Business, University of Zagreb. (2018.), Investigating export market concentration for developed, developing and transition countries. International Journal Vallis Aurea, 4(1), 6-28. https://doi.org/10.2507/IJVA.4.1.1.43

Kramarić, T. P., Bach, M. P., Dumičić, K., Žmuk, B., Žaja, M. M. (2017;2018.), Exploratory study of insurance companies in selected post-transition countries: Non-hierarchical cluster analysis. Central European Journal of Operations Research, 26(3), 783-807. https://doi.org/10.1007/s10100-017-0514-7

Dumićić, K., Skoko Bonić, I., Žmuk, B. (2018.), Statistical analysis of the development indicators’ impacts on E-commerce of individuals in selected european countries. Naše Gospodarstvo (English)., 64(2), 15-24. https://doi.org/10.2478/ngoe-2018-0008

Žmuk, B. (2018.), Primjena statističkih metoda i poslovni rezultati poduzeća u hrvatskoj: Neiskorišteni potencijal. Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, 16(1), 21-41. https://doi.org/10.22598/zefzg.2018.1.21

Pejić Bach, M., Dumičić, K., Jaković, B., Nikolić, H., Žmuk, B. (2018.), Exploring impact of economic cost of violence on internationalization: Cluster analysis approach. International Journal of Engineering Business Management, 10, 184797901877124. https://doi.org/10.1177/1847979018771244

Miletić, G., Žmuk, B., Mišetić, R. (2018;2017.), Second homes and local socio-economic development: The case of croatia. Journal of Housing and the Built Environment, 33(2), 301-318. https://doi.org/10.1007/s10901-017-9562-5

Žmuk, B. (2018.), Impact of different questionnaire design characteristics on survey response rates: Evidence from croatian business web survey. Statistika (Prague, Czech Republic), 98(1), 69-87.

Žmuk, B. (2017.), Impact of questionnaire length and complexity on survey time: Comparison of two business web questionnaire versions. Metodoloski Zvezki, 14(2), 49-74.

Žmuk, B. (2017.), Are publicly available online businesses lists appropriate to be used as sampling frames in croatian business surveys? Business Systems Research, 8(2), 26-39. https://doi.org/10.1515/bsrj-2017-0014

Žmuk, B. (2017.), Measuring efficiency of statistical methods use in enterprises: Development of an initial system of indicators. Advances in Economics and Business, 5(7), 423-433.

Palić, I., Žmuk, B., Grofelnik, B. (2017.), The long-run impact of personal income taxation on economic development: Evidence from croatia. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 3(1), 35-44. https://doi.org/10.1515/crebss-2017-0003

Žmuk, B., Department of Statistics, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, J. F. Kennedy 6, 10 000 Zagreb, Croatia. (2017.), Speeding problem detection in business surveys: Benefits of statistical outlier detection methods. Croatian Operational Research Review, 8(1), 33-59. https://doi.org/10.17535/crorr.2017.0003

Dumičić, K., Žmuk, B., Čeh Časni, A. (2017.), Evaluating forecasting models for unemployment rates by gender in selected european countries. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(1), 16-35. https://doi.org/10.7906/indecs.15.1.2

Dražić Lutilsky, I., Dragija, M., Žmuk, B. (2017.), Računovodstveni sustav na javnim visokim učilištima u hrvatskoj: Trenutno stanje i mogućnosti poboljšanja. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (Posebno izdanje 2016), 120-138.

Lutilsky, I. D., Žmuk, B., Dragija, M. (2016.), Cost accounting as a possible solution for financial sustainability of croatian public hospitals. Croatian Economic Survey, 18(2), 5-38. https://doi.org/10.15179/ces.18.2.1

Žmuk, B., Dražić Lutilsky, I., Dragija, M. (2016.), The choice of a sampling procedure for a (too) small target population: The case of croatian public hospitals. Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, 14(2), 19-44.

Žmuk, B. (2016.), Intracluster homogeneity selection problem in a business survey. Business Systems Research, 7(2), 91-103. https://doi.org/10.1515/bsrj-2016-0015

Dumičić, K., Žmuk, B., Bach, M. P. (2016.), Editorial: Enterprise websites usage in the european union – outlook to the western balkans countries. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 11(2), I-VIII. https://doi.org/10.4067/S0718-18762016000200001

Simonič, M., Dumičić, K., Žmuk, B. (2016.), Developing marketing strategy of poultry meat supply in eu- 28 countries: Multivariate analysis approach. Review of Innovation and Competitiveness, 2(1), 19-36. https://doi.org/10.32728/ric.2016.21/2

Žmuk, B. (2016.), Capabilities of statistical residual-based control charts in short- and long-term stock trading. Naše Gospodarstvo (English)., 62(1), 12-26. https://doi.org/10.1515/ngoe-2016-0002

Dumičić, K., Žmuk, B., Mihajlović, I. (2016.), Panel analysis of internet booking of travel and holiday accommodation indicators. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(1), 23-38. https://doi.org/10.7906/indecs.14.1.3

Žmuk, B. (2015.), Quality of life indicators in selected european countries: Statistical hierarchical cluster analysis approach. ( No. 1).Hrvatsko statističko društvo. https://doi.org/10.1515/crebss-2016-0004

Žmuk, B. (2015.), Adoption and benefits of statistical methods in enterprises: Differences between croatian regions. South East European Journal of Economics and Business, 10(1), 55-65. https://doi.org/10.1515/jeb-2015-0004

Žmuk, B., Morović, A. (2015.), Statistička analiza trendova u turizmu u zemljama europske unije pomoću odabranih pokazatelja turističke potražnje. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb.

Dumičić, K., Žmuk, B. (2015.), Statistical control charts: Performances of short term stock trading in croatia. Business Systems Research, 6(1), 22-35. https://doi.org/10.1515/bsrj-2015-0002

Dumičić, K., Žmuk, B., Čeh Časni, A. (2015.), Impacts on travel and holiday accommodation online booking in selected south-east european countries: A multivariate analysis approach. Croatian Operational Research Review, 6(1), 155-168. https://doi.org/10.17535/crorr.2015.0013

Dumičić, K., Čeh Časni, A., Žmuk, B., (2015), Forecasting Unemployment Rate in Selected European Countries Using Smoothing Methods, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(4), 867-872.

Žmuk, B. (2015.), Selling online by european enterprises — multivariate analysis approach. International Journal of Engineering Business Management, 7(1), 1-8. https://doi.org/10.5772/60108

Žmuk, B. (2015.), Business sample survey measurement on statistical thinking and methods adoption: The case of croatian small enterprises. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), 154-166. https://doi.org/10.7906/indecs.13.1.14

Jakšić, S., Žmuk, B. (2014.), Modelling croatian export dynamics using global macroeconometric model. Zagreb International Review of Economics & Business, 17, 31-48.

Dumičić, K., Bregar, L., Žmuk, B. (2014.), Statistical methods use in small enterprises: Relation to performance. Business Systems Research, 5(3), 37-48. https://doi.org/10.2478/bsrj-2014-0018

Dumičić, K., Žmuk, B., Palić, I., (2014.), Web Page Use by Enterprises in European Union: Multiple Regression Analysis Approach, The Journal of American Business Review, Cambridge, 2(2), 180-186.

Vašiček, V., Broz Tominac, S., Žmuk, B., (2013.), Are Croatian banks ready for pass on AIRB approach?, Journal of Economics, Business and Management, 1(1), 81-84.

Dumičić, K., Žmuk, B. (2012.), Decision making based on single and double acceptance sampling plans for assessing quality of lots. Business Systems Research, 3(2), 27-40. https://doi.org/10.2478/v10305-012-0010-4.

Žmuk, B. (2012.), Mogućnosti smanjenja troškova grešaka nekvalitete primjenom metoda statističke kontrole procesa. Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, 10(1), 61.

Dumičić, K., Čeh Časni, A., Žmuk, B. (2011.), Modeliranje priuštivosti novih stanova u hrvatskoj metodom višestruke linearne regresije. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), 33-49.

Dumičić, K., Žmuk, B. (2009.), Karakteristike korisnika interneta u hrvatskoj i reprezentativnost internetskih anketa. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7(1), 67-79.

Valdevit, M., Ćibarić, I., Žmuk, B. (2008.), Poredbena analiza indeksa nejednakosti industrije otvorenih investicijskih fondova u hrvatskoj od 1999. do 2007, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 6(1), 79-98.

Ostali radovi u drugim časopisima:

Žmuk, B. (2019.), Najčešći problemi i izazovi u provođenju poslovnih web anketa. Oeconomica Jadertina, 9(2), 52-60. https://doi.org/10.15291/oec.2909

Žmuk, B. (2017.), Measuring efficiency of statistical methods use in enterprises: Development of a system of indicators. EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju (1), 1-21.

Dumičić, K., Čeh Časni, A., Žmuk, B., (2015.), Internet Purchases by Individuals: Clusters of the Most vs the Least Developed European Countries, International Journal of Information Technology & Computer Science, 18(2), 1-9.

Jakšić, S., Žmuk, B., (2014.), Modelling Export Dynamics in the CSEE Countries Using GVAR Model, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(3), 732-740.

Dumičić, K., Žmuk, B. (2013.), use of power analysis in choosing appropriate sample size for quality inspection. Poslovna Izvrsnost, 7(1), 147-160.

Žmuk, B., (2012.), Tretman statističkih metoda u normama za upravljanje kvalitetom, te u računovodstvenim i revizijskim standardima, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 10(2), 137-160.

Žmuk, B., (2010), Povijesni pregled razvoja metoda statističke kontrole kvalitete, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2), 241-257.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:

Jošić, H., Žmuk, B., (2022.), What are the main determinants of CO2 emissions? A global evidence, u: Sever Mališ, S., Jaković, B., Načinović Braje, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business, (str. 260-271.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Jošić, H., (2022.), World at war data examined: statistics across continents u: Žmuk, B., Čeh Časni, A. (ur.), Proceedings of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO’22: The 4th International Statistical Conference in Croatia “Applied Statistical Methods - Current trends and issues” (str. 13-18.), Zagreb: Croatian Statistical Association

Žmuk, B., Jošić, H., (2021.), Izgubljeni sati rada oboljelih od COVID-19 bolesti u Hrvatskoj u prvoj godini pandemije, u: Škuflić, L., Krpan, M., Herceg, T. (ur.), Zbornik radova 2. međunarodne interkatedarske konferencije “Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19”, (str. 61-77.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Jošić, H., Žmuk, B., (2021.), The impact of COVID-19 on international trade: an evidence from Croatia, u: Baković, T., Naletina, D., Petljak, K.(ur.), Proceedings of The International Scientific Conference Trade Perspectives 2021: International trade in a post COVID-19 world. ,(str. 39-51), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., (2021.), Does the COVID-19 discriminate by gender? Croatian and Slovenian case, u: Drobne, S., Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Povh, J., Žerovnik, J. (ur.) Proceedings of the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia SOR'21, (str. 300-305.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research

Žmuk, B., Jošić, H., (2021.), Do countries diminish the number of new COVID-19 cases? A test using Benford’s law and uniform distribution, u: Kandžija, V., Pines, M. (ur.), Economic system of European Union and accession of Bosnia and Herzegovina - challenges and policies ahead 3 (str. 63-74.), Mostar: European Community Studies Association in Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics University of Mostar

Jošić, H., Žmuk, B., (2021.), Can the spread of COVID-19 be approximated with Fibonacci growth sequence?, u: Kandžija, V., Pines, M. (ur.), Economic system of European Union and accession of Bosnia and Herzegovina - challenges and policies ahead 3 (str. 35-50.), Mostar: European Community Studies Association in Bosnia and Herzegovina, Faculty of Economics University of Mostar

Žmuk, B., Jošić, H., (2021.), Investigating the determinants of EU-28 sovereign credit ratings using stepwise least squares regression, u: Načinović Braje, I., Jaković, B., Ferjanić Hodak, D. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 12th International Odyssey Conference on Economics and Business (str. 489-500.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Jošić, H., (2021.), Predicting COVID-19 spread using machine learning algorithms, u: Drezgić, S., Host, A., Tomljanović, M., Žiković, S. (ur.), Contemporary Economic and Business Issues (str. 233-246.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Jošić, H., (2021.), There is something in the air: Investigating the beneficial effect of COVID-19 on global air quality, u: Editors: Družić, G., Sekur, T. (ur.), Conference proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED) (str. 339-362.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Jošić, H., (2020.), Investigating the common features of COVID-19 highly infected countries using k-means cluster analysis, u: Baković, T., Naletina, D., Petljak, K. (ur.), Proceedings of The International Scientific Conference Trade Perspectives 2020: The interdependence of COVID-19 pandemic and international trade (str. 93-108.), Zagreb: Faculty of economics & Business, Croatian Chamber of Economy

Žmuk, B. (2020.), Estimating response rates in a business web survey: Different scenario approaches, u: Žmuk, B., Čeh Časni, A. (ur.), Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO’20: The 3rd International Statistical Conference in Croatia (str. 7-13.), Zagreb: Croatian Statistical Association

Žmuk, B., Jošić, H., (2020.), Does high population density catalyze the spread of COVID-19?, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business (str. 258-270.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Čeh Časni, A., Žmuk, B., Dumančić, K., (2020.), Definiranje i mjerenje digitalne ekonomije u Hrvatskoj, u: Družić, G., Gelo, T. (ur.), Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) (str. 451-467.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Dumičić, K., Mihajlović, I., Resić, E., Novkovska, B., (2019.), Impact of achieved development levels on the number of tour operators and travel agencies in selected European countries, u: Kovač, T., Cingula, M. (ur.), Knowledge and business challenge of globalisation in 2019: conference proceedings of the 8th international scientific conference (str. 271-280.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Čeh Časni, A., (2019.), Nonresponse in business web surveys: Sources and measures, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S., Povh, J. (ur.), Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19 (str. 573-578.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Dumičić, K., Žmuk, B., Harmina, A., (2019.), Clustering of European countries regarding recent changes in business demography statistics, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S., Povh, J. (ur.), Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19 (str. 296-301.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Knežević, B., Škrobot, P., Žmuk, B., (2019.), Perceptions on social supermarkets’ managers in Croatia, Lithuania, Poland and Serbia, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S., Povh, J. (ur.) Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR'19 (str. 25-27.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Krpan, M., Pavković, A., Žmuk, B., (2019.), Similarity Assessment of the Pension Systems of the New European Union Member States, u: Milković, M., Seljan, S., Pejić Bach, M., Peković, S., Perovic, D. (ur.), Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference 2019 (str. 50-57.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., (2019.), Unemployment distribution by education level in European countries: Does the location matters?, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business (str. 288-298.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Jošić, H., (2019.), Urban (ir)regularities in Eastern Croatia: Are the main urban economics law followed or not?, u: Leko Šimić, M., Crnković, B. (ur.), Proceedings of the 8th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" (str. 351-364.), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Pejić Bach, M., Dumičić, K., Žmuk, B., Bartolić, A., Zoroja, J., (2019.), Use of Hierarchical Clusters Analysis in Identification of Obstacles to Introduction of e-Commerce in European Countries, u: Skala, K. (ur.), Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2019 (str. 1535-1540.), Zagreb: Faculty of economics & Business

Žmuk, B., Jošić, H., Škrobot, P., (2018.), Comparison of import and export dependence of Croatia and Poland in period from 1994 to 2016, u: Tomé, E., Neumann, G., Majewska, J., Truskolaski, S. (ur.) Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy – TAKE 2018 (str. 350-363.), Poznan University of Economics and Business and E4 Conferences

Žmuk, B., (2018.), Do pictures have an impact on Web survey response rates in Eastern Croatian enterprises?, u: Mašek Tonković, A., Crnković, B. (ur.), Proceedings of the 7th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" (str. 224-232.), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Žmuk, B., (2018.), Characteristics of respondents in business web surveys in Croatia: case of statistical methods use surveys, u: Načinović Braje, I., Jaković, B., Pavić, I. (ur.), Proceedings of the 9th International Conference An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development (str. 158-165.), Faculty of economics & Business

Žmuk, B., (2018.), Impact of the number of shown questions on response rates in business web surveys, u: Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M., Žmuk, B. (ur.), Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO’18: The 2nd International Statistical Conference in Croatia (str. 28-35.), Zagreb: Croatian Statistical Association

Dumičić, K., Žmuk, B., (2018.), Lifelong learning development level in selected European countries: a perspective for improving statistical literacy, u: Kovács, P. (ur.), Proceedings of Challenges and Innovations in Statistics Education Multiplier Conference of ProCivicStat (str. 1-6), Szeged: University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration

Dumičić, K., Žmuk, B., Novkovska, B., (2017.), Regression analysis of e-commerce: focusing the selected EU candidates and the EU countries, u: Kovač, T., Cingula, M. (ur.), Knowledge and business challenge of globalisation in 2017: conference proceedings of the 7th international scientific conference. (str. 156-164.), Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Vašiček, V., Dragija Kostić, M., Žmuk, B., (2017.), User’s Satisfaction with the Accounting Information in Non-Profit Organizations – Case of Croatia, u: Potočan, V., Kalinić, P., Vuletić, A. (ur.), Book of Proceedings of the 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society" (str. 430-438.), Varazdin Development and Entrepreneurship Agency

Žmuk, B. (2017.), Impact of pictures on response rates in business web surveys: Croatian case, u: Zadnik Stirn, L., Kljajić Borštnar, M., Žerovnik, J., Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17 (str.65-70.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research

Dumičić, K., Žmuk, B., (2017.), Conducting web surveys in enterprises from Eastern Croatia: the analysis of cooperation rate, u: Mašek Tonković, A. (ur.), Proceedings of the 6th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" (str. 548-557.), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Čeh Časni, A., Dumičić, K., Žmuk, B., (2016.), Housing Costs Affordability of Households in the South East European Countries: Cluster Analysis Approach, u: World academy of science, engineering and technology conference proceedings international science index 18, (str. 2370-2375.), London: World academy of science, engineering and technology

Dumičić, K., Žmuk, B., Čeh Časni, A., (2016.), Factor Analysis of Determinants of Internet Booking Use by Europeans, u: World academy of science, engineering and technology conference proceedings international science index 18. (str.2470-2478.), London: World academy of science, engineering and technology

Žmuk, B., (2016.), Analysis of Survey Completion Time in Business Surveys on the Case of Croatian Enterprises, u: World academy of science, engineering and technology conference proceedings international science index 18, (str.2376-2383.), London: World academy of science, engineering and technology

Dražić Lutilsky, I., Žmuk, B., Budimir, V., (2016.), Financial Performance of Croatian Public Hospitals, u: Mašek Tonković, A. (ur.), Proceedings of the 5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth", (str. 744-756.), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Žmuk, B., (2016.), Labour productivity in the European Union: Forecasting future trends, u: Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković, B. (ur.) Proceedings of the International Conference “An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital”, (str. 512-520.), Zagreb: Faculty of Economics & Business Zagreb

Harmina, A., Dumičić, K., Žmuk, B., (2016.), Linear versus double logarithmic cross-country regression: The influence of entrepreneurial activity and competitiveness on real gross domestic product per capita, u: Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M., (ur.), Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia Zagreb, (str. 234-240.), Zagreb: Croatian Statistical Association

Žmuk, B., (2016.), Evaluation of mean imputation method appropriateness in business surveys: Case of statistical methods use survey in Croatian enterprises, u: Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. (ur.), Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia (str. 87-94.), Zagreb: Croatian Statistical Association

Žmuk, B., (2015.), The impact of intracluster homogeneity on the survey costs: A Croatian business survey, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštnar, M., Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR'15 (str. 329-334.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research

Dumičić, K., Žmuk, B., Čeh Časni, A., (2015.), Housing affordability levels in selected European countries: Hierarchical clustering approach, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštnar, M., Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR'15 (str. 23-25.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research

Dumičić, K., Žmuk, B., Čeh Časni, A., (2015.), Forecasting housing affordability in selected post-transition economies, u: Jovancai Stakic, A., Kovsca, V., Bendeković, J. (ur.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility (str. 134-143.), Varaždin: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency

Dragija, M., Žmuk, B., (2015.), Importance of management reports for decision making process in higher education system, u: Barković, D., Runzheimer, B. (ur.), Interdisciplinary Management Research XI (str. 537-548) ,Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Žmuk, B., Dumičić, K., Mihajlović, I., (2014.), On–line booking use for travel and holiday accommodation and development indicators: Clustering of European countries, u: : Filipović, I., Klačmer Čalopa, M., Galetić, F. (ur.), Proceedings of 7th International Scientific Conference "Economic and Social Development" (str.508-518.), Varaždin: VDEA

Jakšić, S., Žmuk, B., (2014.), Modelling Croatian Export Dynamics using Global Macroeconometric model, u: Galetić, L., Spremić, M., Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy (str.116-135.), Zagreb: Faculty of Economics & Business Zagreb

Dražić Lutilsky, I., Žmuk, B., Dragija, M., Ivanko, S., (2014.), Modern cost management models: Are they used in Croatian companies?, u: Mašek Tonković, A. (ur.), Proceedings of the 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth (str.245-254.), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Dumičić, K., Dražić Lutilsky, I., Žmuk, B., (2013.), Statistical methods usage in small enterprises in Croatia: impact to net income, u: Merkač Skok, M., Cingula, M. (ur.), Knowledge and business challenge of globalisation in 2013: conference proceedings of the 5th international scientific conference (str.445-451.), Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Žmuk, B., (2013.), Analiza rezultata sustava za otkrivanje nekvalitetnih proizvoda Europske Unije, u: Drljača, M. Zbornik radova 14. međunarodnog simpozija o kvaliteti "Kvalitetom protiv recesije" (str.269-278.), Zagreb: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete

Dražić Lutilsky, I., Žmuk, B., (2012.), Service Price Determination at Croatian Faculties, u: Katalinić, B. (ur.), Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium (str.129-132.), Vienna: DAAAM International Vienna

Žmuk, B., (2012.), Monitoring Quality Costs through the Loss Function and the Process Capability Analysis, u: Galetić, L., Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future” (str.772-782.), Zagreb: Faculty of Economics & Business Zagreb

Žmuk, B., Čeh Časni, A., (2012.), Analiza županija u Republici Hrvatskoj prema ostvarenoj razini konkurentnosti primjenom statističke klaster analize,u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of the 3rd International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional Development (str.1155-1161.), Požega - Vienna : Polytechnic of Požega, DAAAM International Vienna

Dumičić, K., Žmuk, B., (2011.), Monitoring delivery time with control charts, , u: Katalinić, B. (ur.) Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd DAAAM International World Symposium (str.1199-1200.), Vienna: DAAAM International Vienna

Dumičić, K., Žmuk, B., (2011.), Impact of Applied Acceptance Sampling Plan on Decisions in Quality Management, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Povh, J., Drobne, S., Lisec, A. (ur.), Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research SOR'11 (str.183-188.), Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research

Ostali radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:

Dumičić, K., Žmuk, B., Čeh Časni, A., (2014.), Analyzing impacts on Internet and web sites use by European enterprises, u: Katalinic, B. (ur.), Annals of DAAAM International for 2014 (str.1-9.), Vienna: DAAAM International Vienna

Doktorski rad:

Žmuk, B., (2013.), Utjecaj primjene statističkih metoda na poboljšanje rezultata poslovanja poduzeća, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb

Specijalistički poslijediplomski rad:

Žmuk, B., (2010.), Primjena metoda statističke kontrole procesa u proizvodnom poduzeću, Specijalistički poslijediplomski rad, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb

Druge vrste radova:

Bahovec, V., Dumičić, K., Erjavec, N., Čižmešija, M., Kurnoga, N., Arnerić, J., Čeh Časni, A., Jakšić, S., Sorić, P., Žmuk, B., Palić, I., Lolić, I.. (2015.), Pregled formula iz Statistike, Zagreb: Element

Dumičić, K., Bahovec, V., Čižmešija, M., Kurnoga Živadinović, N., Čeh Časni, A., Jakšić, S., Palić, I., Sorić, P., Žmuk, B., (2011.), Pregled formula iz Poslovne statistike, Zagreb: Element

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 19. lipnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/308704

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Berislav Žmuk, preuzeto 19. lipnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-berislav-zmuk/30447

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Berislav Žmuk, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/%C5%BE/berislav-%C5%BEmuk