Lorena Škuflić

Lorena Škuflić

Prof. dr. sc. Lorena Škuflić (Pula, 01. IV. 1971. -), redovita profesorica

Sveučilišna profesorica rođena je u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom upisala Ekonomski fakultet u Rijeci, te diplomirala 1993. godine. Završetkom studija zasnovala je radni odnos s poduzećem "Istra" dd Pula, a u veljači 1994. godine zaposlila se u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Puli. U srpnju 1995. godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te u svibnju 1997. godine magistrirala. Krajem 1997. godine prijavila je doktorsku disertaciju koju je obranila u studenom 1999. godine. Od 1.03.1998. do 30.09. 2002. godine bila je zaposlena na Ekonomskom institutu Zagreb i to najprije u svojstvu znanstvenog novaka, te asistenta i znanstvenog suradnika. U tom razdoblju bila je i predavač Veleučilišta Rijeka te obavljala poslove pročelnika Odjela za ekonomiju. Od 1. listopada 2002. godine do danas zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, Katedri za ekonomsku teoriju i to od 2002.-2007. u zvanju docenta, zatim izvanredne profesorice i od 2017. redovite profesorice u trajnom zvanju. Od 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegij Osnove ekonomije, od 2004. do 2008. godine predavala je Principles of Economics na BDIB, te od 2008. godine nadalje predaje Mikroekonomiju, Industrijsku organizaciju i Naprednu industrijsku ekonomiju. Od 2015. godine nositelj je i izvođač na kolegiju Politička ekonomija globalizacije i Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama, te je nositelj kolegija Osnove ekonomije. Od 2019. godine nositelj je i predavač kolegija Osnove ekonomije na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta. Održava predavanje iz kolegija Mikroekonomija na poslijediplomskom studiju Sveučilišnom interdisciplinarnom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo. U mandatnom razdoblju 2006-2008, te 2010-2014, kao i od 2016-2018 obavljala je funkciju Pročelnice Katedre za ekonomsku teoriju na Ekonomskom fakultetu, a od 2018-2020. bila je prodekanica za financije i poslovanje Ekonomskog fakulteta Zagreb. Od 2017. godine bila je članica Matičnog Odbora za društvene znanosti – polje ekonomije.

Za vrijeme rada na fakultetu bila je voditelj i/ili istraživač na slijedećim znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa :« Intra-industrijska trgovina: slučaj Hrvatske » MZOS, 2004-2006., kao voditelj, te « Analiza konkurentniosti gospodarstva Hrvatske, MZOS, 2008-2010, 2010-, u svojstvu istraživača, kao i na projektu „Modeli i instrumenti poticanja županijskog razvitka Hrvatske“ i projektu „Koncepcija regionalnog razvitka Republike Hrvatske (1998). Osim navedenih projekata, bila je voditeljica i suradnica na većem broju znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta Zagreb i Ekonomskog Instituta Zagreb i to: a) Škuflić, L. i dr. (2017), Utjecaj emigracije na poslovanje hrvatskih poduzeća, Sveučilište u Zagrebu, voditelj; b) Škuflić, L. i dr. (2016) Determinante profitabilnosti uslužnog sektora Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, voditelj; c) Škuflić, L. i dr. (2015), Determinante profitabilnosti prerađivačke industrije Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, voditelj; d) Škuflić, L (2008), unutar projekta voditelj prof. Čavrak, V. (2008) Definiranje razvojnih prioriteta širih regija (NUTS 2), EFZG i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, istraživač; e) Škuflić, L., i dr. . (2005), Determinante intra-industrijske trgovine Hrvatske sa EU, Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, voditelj; f) Škuflić, L. i dr. (2005), Istraživanje elektroničkog generiranja ispita na primjeru kolegija Osnove ekonomije, Zagreb, Ekonomski fakultet, voditelj; g) Škuflić, L., Jurlin, K. (2003), Trgovinske integracije i konkurentnost hrvatskog gospodarstva, dionica unutar projekta: Analitičke osnove za vođenje monetarne politike tijekom procesa pridruživanja EU, Zagreb, Ekonomski institut i HNB; h) Škuflić, L., Nikić, G., Botrić, V. (2000-2003), Izgradnja novog statističko informacijskog sustava vanjske trgovine prema standardima EU, EIZ Zagreb, Zagreb; i) Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa SNA 1993 u Republici Hrvatskoj, Državni zavod za statistiku, Zagreb, 1998; j) Škuflić, L. (1999), Istraživačke podloge za vođenje monetarne politike: Pokazatelji međunarodne konkurentske sposobnosti hrvatksog gospodarstva i politika tečaja, Zagreb: Hrvatska narodna banka, Zagreb.

Prof.dr.sc. Lorena Škuflić povremeno recenzira radove za znanstvene publikacije i to za slijedeće časopise: Ekonomski pregled, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zbornik radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci; Ekonomska istraživanja, Ekonomska misao i praksa, Privredna kretanja i ekonomska politika, International Journal of Trade and Global Markets, Revija za pravo i ekonomiju, Tranzicija, iBusiness, Modern economy, Economics, Journal for Economic Theory and Analysis Radni materijali EIZ, Economics. U svom dosadašnjem radu recenzirala je i sveučilišne udžbenike, kao i srednjoškolske udžbenike. Do sada je sudjelovala u radu tridesetak međunarodnih znanstvenih konferencija, a na nekima je imala i pozvano predavanje. Članica je Uredničkog odbora časopisa iz područja ekonomije i to Revije za pravo i ekonomiju (od 2007-2012); Economic Review, Journal of Economics and Business – Tuzla (od 2010.- ); Economics, Journal for Economic Theory and Analysis (od 2013.- ), iBusiness (2010-2014), kao i Journal of Economic and Social Development (2015), te Poslovne izvrsnosti (2020.-).

VAŽNIJA DJELA:

Škuflić, Lorena; Krpan, Mira; Pavković, Ana, Public Pension Expenditure in the New EU Member States: A Panel Data Approach, Finance a uver- czech journal of economics and finance (2020)

Škuflić, Lorena; Krpan, Mira; Žmuk, Berislav, Migration and the economic crisis in the European Union member states: cluster analysis, Entrepreneurship and sustainability issues, 6 (2018), 2; 979-1000 doi:10.9770/jesi.2018.6.2(34)

Škuflić, Lorena; Mlinarić, Danijel; Družić, Marko, Determinants of construction sector profitability in Croatia, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 36 (2018), 1; 337-354 doi:10.18045/zbefri.2018.1.337

Škuflić, Lorena; Vučković, Valentina, The effect of emigration on unemployment rates: the case of EU emigrant countries, Ekonomska istraživanja, 31 (2018), 1; 1826-1836 doi:10.1080/1331677X.2018.1516154

Škuflić, L., Mlinarić, D. (2016) Comparasion of Shadow Banking System in selected SEE countries, International Journal of Humanities and Applied Sciences (IJHAS), Vol. 5., No.2, ISSN 2277 4368, str. 157-162

Škuflić, L., Družić, M. (2016) Deindustrialisation and productivity in the EU, Economic Research-Ekonomska Istraživanja , Volume 29, 2016, str. 991-1002

Škuflić, L., Mlinarić, D. (2015.), Mikroekonomske determinante profitabilnosti hrvatske hotelske industrije, Ekonomski pregled (Economic Review), Vol. 66, Number 5, pp. 477.-494;

Škuflić, L., Botrić, V. (2009), FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CROATIA: REGIONAL PERSPECTIVE, Ekonomska istraživanja, Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr.Mijo Mirković“. Pula, str. 9-28, ISSN 1331-677X, Vol. 22, No. 3, izvorni znanstveni rad

Škuflić, L.; Botrić, V. (2008): Analysis of the Cohesive Trade Elements Between the European Union and the SEEC-7, Eastern European Economics, Vol. 46., No. 1, January-February 2008., str. 6-24, ISSN 0012-8775/2008, DOI 10.275/EEE0012-8775460101, izvorni znanstveni rad.

Škuflić, L., Botrić, V. (2006), MAIN DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE SOUTH EAST EUROPEAN COUNTRIES, Transition Studies Review, Springer, Volume 13, Issue 2 (07); str. 359-377, ISSN: 1614-4007 (paper); ISSN:1614-4015 (on line), izvorni znanstveni rad

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/220864 [3.9.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti? Lorena Škuflić [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=7104 [3.9.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Lorena Škuflić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomska-teorija/clanovi-29894/prof-dr-sc-lorena-skuflic/30794 [3.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lorena Škuflić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1QjNFpjOm3BZ5rrGk2F7apBbzhfXX2Osp/edit [upisati datum pristupanja]