Nevenka Čavlek

Nevenka Čavlek

Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek (Klokovec, Krapinske Toplice, 12. X. 1958. -), redovita profesorica u trajnom zvanju

Osnovnu školu završila je u Krapinskim Toplicama, a Opću gimnaziju u Zaboku 1977. godine. Diplomirala je na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, smjer Turizam i ugostiteljstvo, u siječnju 1982. godine. Magistarski rad pod naslovom „Stabilizacijsko i destabilizacijsko djelovanje turizma na privredu i društvo“ obranila je 1988. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj turoperatora na svjetska turistička kretanja“ obranila je 5. veljače 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlena je od 23. studenog 1993. godine. Do tada je 11 godina radila u praksi u turizmu na raznim poslovima (rezervacijski sustav Phoenix Holidays-a u Londonu, turistički predstavnik za njemačke i britanske organizatore putovanja u Hrvatskoj i Sloveniji, znanstveni suradnik u Zavodu za fizičku kulturu Hrvatske, pomoćnica direktora predstavništva „Bemextoursa“, prvog hrvatskog turoperatora, u Zagrebu). U zvanje docentice izabrana je 1997. godine, a u zvanje izvanredne profesorice 2001. godine. Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je njezin izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za znanstveno područje društvenih znanost, polje ekonomije za predmete „Menadžment turističkih agencija“, „Menadžment turoperatora“ i „Ekonomika turizma“ 15. ožujka 2005. godine. U trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje ekonomija – trgovina i turizam, izabrana je 16. ožujka 2010. godine. Nositeljica je sljedećih kolegija: Tourism Principles (BDiB, preddiplomski studij); Menadžment turističkog posredovanja i Menadžment turističke destinacije (diplomski studij); Strateški menadžment u turizmu i Upravljanje kanalima distribucije u turizmu (SPDS) te Upravljanje međunarodnim turističkim tokovima (doktorski studij). Sudjelovala je u izradi većeg broja nastavnih programa iz turizma, a bila je i prva nositeljica kolegija Specifični oblici turizma; Multinacionalni aspekti međunarodnog turizma te kolegija Turizam za koji se u mandatu pročelnice izborila da postane obavezni kolegij za sve studente na studiju Poslovne ekonomije.

Čitav svoj dosadašnji radni vijek posvetila je praksi u turizmu, istraživačkom i obrazovnom radu u području turizma. Znanstveno je orijentirana dvama temeljnim područjima istraživanja: ekonomici turizma i menadžmentu u turizmu. Domena njezinih primarnih znanstvenih interesa u tom području predstavljaju istraživanja kretanja kapitala multinacionalnih korporacija u području turizma, preusmjeravanje turističkih tokova pod utjecajem tog kapitala, stvaranje strateških saveza i posljedice koje takva kretanja ostavljaju na odnose na međunarodnom turističkom tržištu. Zahvaljujući tim istraživanjima stekla je i međunarodnu reputaciju. Najveće priznanje za svoj dosadašnji znanstveni rad dobila je uvrštenjem među 18 vodećih ekonomista iz područja ekonomike turizma u svijetu („The Discovery of Tourism Economics“, ur. L. Dwyer, Emerald, 2011). Autorica/koautorica je preko 170 znanstvenih i stručnih radova (triju sveučilišnih udžbenika), dobitnica triju nagrada Mijo Mirković (2000. godine za knjigu Turoperatori i svjetski turizam, 2006. godine za znanstveni rad El papel de los turoperadores en el desarrollo del torismo international. Una evaluacion, objavljen u Politica y Sociedad i 2011. godine za knjigu Turizam - ekonomske osnove i organizacijski sustav), a u 2015., 2016. i 2017. godini dobila je priznanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Fakulteta za najcitiraniji rad autora/djelatnika Fakulteta u bazi podataka Web of Science Core Collection (Tour operators and destination safety. Annals of Tourism Research 29(2002),2). U vodećim svjetskim udžbenicima iz područja ekonomike turizma na poziv urednika objavila je samostalna poglavlja.

Glavna je i odgovorna urednica znanstvenog časopisa Acta Turistica od 2006. godine. Članica uređivačkih odbora sljedećih međunarodnih časopisa: Tourism Economics; International Journal of Tourism Research; Advances in Hospitality & Tourism Research; Tourismos Journal; Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing. Recenzirala je i dva strana udžbenika: Cooper, C. et. al. (2008), Tourism Principles, Prentice Hall: Harlow; te Costa, C. et. al. (2013), European Tourism Planning and Organisation, Channel View Publications: Bristol. U pripremi drugog izdanja Encyclopedia of Tourism (ur. Jafar Jafari & Xiao Honggen) obavlja zadaću suradnika urednika (Associate Editor).

Od 2004. – 2007. godine vodila je specijalistički poslijediplomski studij „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji“, a od 2008. godine voditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija „Menadžment turizma“. Od 2006. – 2010. godine bila je pročelnica Katedre za turizam, a dužnost prodekanice za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu obnašala je od 2010. – 2014. godine. Uspješno je vodila postupak međunarodne akreditacije (2011.), a potom i re-akreditacije (2013.) preddiplomskog studijskog programa na engleskom jeziku zahvaljujući kojem je Ekonomski fakultet dobio prestižnu EPAS akreditaciju Europske fondacije za razvoj menadžmenta (EFMD). Od 2015. godine stalna je članica recenzentskog tima za studijske programe za EPAS akreditaciju pri EFMD-u. Do sada je kao članica akreditacijskog tima sudjelovala u akreditacijskim postupcima u Izraelu, Keniji, Velikoj Britaniji, Australiji i Japanu, a kao voditeljica akreditacijskih timova u Njemačkoj, Francuskoj i Mađarskoj. U 2019. godini sudjelovala je na EFMD-ovoj Quality Assurance Academy u Budimpešti kao mentorica polaznicima ovoga programa edukacije.

Dokazala se i kao uspješna gostujuća profesorica na inozemnim sveučilištima. U siječnju 1999. godine bila je na studijskom boravku u SAD-u na Sveučilištu u Pittsburghu organiziranom za sveučilišne nastavnike iz tranzicijskih zemalja. Na poziv Sveučilišta u Pittsburghu, a u okviru njihovog programa obrazovanja Semester at Sea, držala je predavanja kao Interport Lecturer za američke studente na brodu “Universe Explorer” na relaciji između Istanbula i Dubrovnika u studenome 1999. godine. Predavala je 2000. i 2001. godine na postdiplomskom studiju iz turizma na Bornemouth Universityju (UK); na preddiplomskom studiju na University of Jyvaskyla – School of Tourism & Service Management u Finskoj 1998., 2002. i 2003. godine; na German University of Technology u Muscatu (Oman) te na University of Quintana Roo (Mexico) 2015. godine te na doktorskom studiju na istom sveučilištu 2017. godine. Bila je i stalni vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (2004./05. i 2005./06.; Ekonomskom fakultetu u Mostaru (2005. – 2007.) te na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (2006. i 2007.). Kreirala je i od 2005. godine uspješno vodi međunarodni intenzivan modul edukacije studenata smjera Turizam pod nazivom International Tourism & Hospitality Academy at Sea (ITHAS) u kojem je do 2019. godine sudjelovalo 1496 studenta i profesora s različitih sveučilišta u svijetu. Taj je program EFMD ocijenio najvišom ocjenom.

Pod njezinim mentorstvom obranjeno je sedam doktorskih disertacija, među kojima i prvi dvojni doktorat na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (Co-Tutelle de These) obranjen na Sveučilištu Quintana Roo, Chetumal, Meksiko.

Osim navedenog, bila je dugogodišnja redovita komentatorica aktualnih zbivanja u turizmu u “UT- hrvatskom turističkom magazinu”, a u razdoblju od 1997. - 1999. godine pisala je i priloge iz međunarodnog turizma za emisiju o turizmu na Hrvatskoj televiziji. Bila je tajnik, organizator i predavač na seminarima za voditelje poslovnica turističkih agencija, seminarima za turističke vodiče te turističke animatore. Danas je predsjednica ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavala je i na brojnim drugim seminarima za stručno obrazovanje turističkih predstavnika i turističkih pratitelja za potrebe turističkih agencija u zemlji i inozemstvu.

Članica je Znanstvenog vijeća za turizam pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Međunarodnog udruženja znanstvenih eksperata u turizmu (AIEST), predsjednica Povjerenstva za specijalističke poslijediplomske studije na Sveučilištu u Zagrebu, članica Odbora za znanost i međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu te članica Međunarodnog udruženja turističkih pisaca novinara (FIJET). Rješenjem Vlade Republike Hrvatske 2020. godine imenovana je vršiteljem dužnosti članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske kao predstavnica znanstvenih organizacija. Aktivno se služi engleskim i njemačkim, a pasivno talijanskim jezikom.

VAŽNIJA DJELA:

Čavlek, N. (1998.), Turoperatori i svjetski turizam, Zagreb: Golden marketing.

Čavlek, N. (2002.), Tour Operators and Sustainable Development – Contribution to the Environment, Journal of Transnational Management Development, 6(4), 45-54.

Čavlek, N. (2005.), El papel de los turoperadores en el desarrollo del torismo international. Una evaluacion, Politica y Sociedad, 42(1), 177-133.

Čavlek, N., Bartoluci.M., Prebežac D. i Kesar, O. (2011.), Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav, Zagreb: Školska knjiga.

Čavlek, N. (2002.), Tour operators and destination safety, Annals of Tourism Research, 29(2), 478-496.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 2. rujan 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/205134

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti? Nevenka Čavlek, preuzeto 2. rujan 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=6228

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.) Ekonomski fakultet: Nevenka Čavlek, preuzeto 2. rujan 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/prof-dr-sc-nevenka-cavlek/31771

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nevenka Čavlek, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/nevenka-%C4%8Davlek